ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1984 (15.11.1984)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αθήνα 15 Νοεμβρίου 1984 Αριθ. 4431/011.3
ΠΡΟΣ: 1) Διευθύνσεις Κεντρικής Υπηρεσίας
2) Υποδιευθύνσεις Κεντρικής Υπηρεσίας
3) Νομική Υπηρεσία
ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου"
(Έγκριση Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 1984)
ΣΧΕΤ.: 3981/14-11-1984 εισήγηση Διεύθυνσης Διοικητι¬κού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ, κατά τη συνεδρία¬ση του 534 της 15-11-1984 (θέμα Ιο), αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης, τη σχετική προφορική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, καθώς και τις απόψεις των μελών του, ύστερα από συζήτηση, αποφάσι¬σε:
1. Ενέκρινε την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έτους 1984, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής:
 

Όρος 1: Η Διοίκηση δεσμεύεται να καταρτίσει για το μόνιμο και δόκιμο Προσωπικό του ΕΛΤΑ ενιαίο μισθολό¬γιο με το σύστημα των μισθολογικών κλιμακίων και νέο βαθμολόγιο με βάση την αποδέσμευση βαθμού από θέση και μισθό, στο συντομότερο χρονικό διάστημα και πάντως όχι πέρα των 4 μηνών από την υπογραφή της παρούσας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΕΛΤΑ.
 

Όρος 2: Στο ποσοστό 5% που παρακρατείται από τις αποδοχές του Προσωπικού υπέρ του ΕΛΕΑ, θα συμμετέ¬χει ο ΕΛΤΑ κατά το ήμισυ από 1-10-1984.

Όρος 3: Στο Προσωπικό που προσλήφθηκε και προ¬σλαμβάνεται από τον ΕΛΤΑ, παρέχεται το δικαίωμα εφό¬σον έχει συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία και το 52ο έτος της ηλικίας του, να ζητήσει με αίτηση του ν' απο¬λυθεί
 

Όρος 4: Η στρατιωτική θητεία και ο χρόνος εφεδρείας και μέχρι 18 μηνών αθροιστικά αναγνωρίζεται σταδιακά, ανά ένα εξάμηνο στις: 1-1-1984, 1-1-1985 και 1-1-1986, για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του Προσωπικού με παράλληλη επανένταξη του.
 

Όρος 5: Η άδεια κύησης και λοχείας είναι 4 μήνες ανε¬ξάρτητα από την ημερομηνία τοκετού.
 

Όρος 6: Να εξασφαλίζεται η πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου Προσωπικού σ' όλες τις Μονάδες Εκμετάλλευ¬σης για αναπλήρωση του Προσωπικού που για οποιοδήπο¬τε λόγο απουσιάζει.
 

Όρος 7: Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορη¬γεί στολές εργασίας στο Προσωπικό των Κλάδων Κλητή¬ρων, Καθαριστριών και ΤΟΚ. Στην επιλογή του υφάσμα¬τος και του σχεδίου ραφής θα μετέχει και εκπρόσωπος του Προσωπικού.
 

Όρος 8: Διαχειριστικό επίδομα καταβάλλεται και στους Κεντρικούς Διαχειριστές ΑΗΕΠ και Ενσήμων, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται και για τις συναφείς περιπτώσεις.
 

Όρος 9: Η μονιμοποίηση των τεχνικών υπαλλήλων θα επιδιωχθεί μετά τη δημοσίευση του Π Λ. περί κοινωνικο¬ποίησης και μέσα στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των κα¬νονιστικών διατάξεων που αφορούν στον Οργανισμό.
 

Όρος 10: Μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΛΤΑ που εκτελούν αποκλειστικά έργο τεχνίτη επί πενταετία και ανήκουν σ' άλλους Κλάδους, μετατάσσονται στον Κλάδο Τεχνιτών με αίτηση τους ανεξάρτητα από τα προσόντα τους και εφό¬σον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
 

Όρος 11: Υπάλληλοι των Κλάδων 6 και 7 που συμπλή¬ρωσαν 22ετή υπηρεσία μετατάσσονται στους Κλάδους 2 και 5 ύστερα από αίτηση τους ανεξάρτητα από τα προσό¬ντα τους, μετά από επιτυχή αποφοίτηση από ειδικό σεμι¬νάριο και εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
 

Όρος 12: Ως προσόν γραμματικών γνώσεων για την πρόσληψη στους Κλάδους 6 και 10 καθορίζονται από 31-12-1984, το απολυτήριο Γυμνασίου νέου τύπου (εννεαε¬τούς υποχρεωτικής φοίτησης) ή ισότιμης Σχολής.
 

Όρος 13: Υπάλληλοι του Κλάδου 10 μετά συμπλήρωση 22ετούς υπηρεσίας μετατάσσονται με αίτηση τους στους Κλάδους 2 και 5 ανεξάρτητα από τα προσόντα τους αν αποφοιτήσουν επιτυχώς από ειδικό σεμινάριο και εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
 

Όρος 14: Το δικαίωμα επανάκρισης από το Συμβούλιο Προσωπικού παρέχεται και σ' όσους αφαιρέθηκε χρόνος υπηρεσίας για πειθαρχικούς λόγους, κατά την επανένταξη του Προσωπικού του 1982, εφόσον μέσα σε 45 μέρες από τη δημοσίευση της παρούσας καταθέσουν σχετική αίτηση με προσκόμιση νέων τυχόν στοιχείων.
 

Όρος 15: Οι συνδικαλιστικές άδειες δεν εντάσσονται στις ειδικές άδειες του Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ και θεωρούνται ενεργός και ευδόκιμος υπηρεσία που προσφέρεται κανονι¬κά στον ΕΛΤΑ.
 

Όρος 16: Η διαδικασία κοστολόγησης και καταλογι¬σμού ζημιών υπηρεσιακών οχημάτων γίνεται από Επιτρο¬πή στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζο¬μένων, με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Γ.Κ.Π.
 

Όρος 17: α) Όσοι διαχειριστές χρησιμοποιούν ιδιόκτη¬τα αυτοκίνητα για μετάβαση προκειμένου ν' αναλάβουν ή καταθέσουν χρήματα, εισπράττουν πέραν των νομίμων αποζημιώσεων και τα έξοδα καυσίμων ανά χιλιόμετρο διαδρομής όπως κι οι αγροτικοί διανομείς.
β) Όσοι αστικοί διανομείς χρησιμοποιούν ιδιόκτητα μοτοποδήλατα για εκτέλεση της διανομής, δικαιούνται τα έξοδα καυσίμων ανά διανυόμενο χιλιόμετρο και εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση για εκτέλεση του δρομολογίου με μηχανοκίνητο μέσο.
γ) Η Διοίκηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ερευνή¬σει σε ποιες περιοχές μπορεί να μετατραπούν από πεζή σε μηχανοκίνητα τα σχετικά αγροτικά δρομολόγια, με ανάλο¬γη αναμόρφωση και να εγκρίνει την εκτέλεση των αναμορ¬φωμένων αυτών αγροτικών δρομολογίων, με μηχανοκίνη¬το μέσο εφόσον η Υπηρεσία διαθέτει τέτοια μέσα ή το προσωπικό ζητήσει να τα εκτελεί με ιδιόκτητο μέσο, στα πλαίσια αναμόρφωσης της αγροτικής διανομής.
 

Όρος 18: Οι ελεύθεροι εργάτες που χρησιμοποιούνται σήμερα από τον Οργανισμό σε έργο Διαμετακομιστού πέ¬ραν του έτους, μπορεί μετά από αίτηση τους να. προσληφθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου στον Οργανισμό ως Διαμετακομιστές και θα αμείβονται με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
 

Όρος 19: Υπάλληλοι του Κλάδου 5 που δεν έχουν τα
προβλεπόμενα τυπικά προσόντα προκειμένου να μεταταγούν στον Κλάδο 2 δύνανται με αίτηση τους να μετατάσ¬σονται στον Κλάδο αυτό μετά από 22ετή υπηρεσία εφόσον επιτυχώς αποφοίτησαν από ειδικό σεμινάριο και εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
 

Όρος 20: Ο Οργανισμός, στο μισθωμένο ή μισθούμενο απ' αυτόν οίκημα, για στέγαση των Γραφείων της Ομο¬σπονδίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει και τις δαπάνες κοινοχρήστων.
 

Όρος 21: Οι υπάλληλοι των Κλάδων 6, 7, 8, 9 και 10 που προσλήφθηκαν πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανύψωσης των προσόντων του Κλάδου 5 το 1978 και είχαν ως προσόν γραμματικές γνώσεις 3ης Γυμνασίου μπορεί να μεταταγούν με αίτηση τους στον Κλάδο 5 αν αποφοιτήσουν επιτυχώς από ειδικό σεμινάριο και εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
 

Όρος 22: Οι όροι των Σ.Σ.Ε. προηγούμενων ετών, εξα¬κολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας σύμβασης.
 

Όρος 23: Η παρούσα σύμβαση θα ισχύει από 1ης Ια¬νουαρίου 1984 εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.
2. Εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή, για την υπογρα¬φή και υλοποίηση της.
 

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣ