ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 1985 (13.05.1985)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 1985
Αθήνα σήμερα 13-5-1985 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00', στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογεγραμμένοι:
α. Πάνος Βουρνάς. Γενικός Διευθυντής του Οργανι¬σμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Οργανισμού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ, που παρασχέθηκε στην 549/13.5.1985 συνεδρίαση του και
β. Ανδρέας Μιλής - Πρόεδρος, Σπύρος Κούρτης - Αντι¬πρόεδρος και Μανώλης Σταματάκης - Γενικός Γραμματέ¬ας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελληνίου Ομο¬σπονδίας Υπαλλήλων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Γενικό Συμ-βούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας, όπως φαίνεται στο 413/8-5-1985 Πρακτικό Συνεδρίασης αυτού, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, υλοποιώντας τον όρο 1 της Ε.Σ.Σ.Ε. έτους 1984, τ' ακόλουθα:

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΑΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ

ΜΚ Μισθός ΣΕ ΙΈ ΜΕ ΑΡ ΑΤ
Επίδομα
Κλιμακίου
Χρόνια Υπηρεσίας
206 1 32.000 0
20%
19ο 33.400 2 0
3 25%
18ο 34.800 4 2 0
5 30%
17ο 36.200 6 4 2 0
7 35%
16ο 37.600 8 6 4 2 0
9 40%
15ο 39.000 11 8 6 4 2
Η 45%
14ο 40.400 14 10 8 6 4
13 50%
13ο 41.800 17 12 10 8 6
15 55%
12ο 43.200 20 14 12 10 8
17 60%
11ο 44.600 23 16 14 12 10
19 63%
10ο 46.000 26 18 16 14 12
21 66%
9ο 47.000 29 20 18 16 14
23 69%
8ο 48100 22 20 18 16
25 72%
7ο 50,000 24 22 20 18
27 75%
6ο 51.600 26 24 22 20
29 78%
5ο 53.000 28 26 24 22
4ο 54.400 30 ' 28 26 24
3ο 55.800 30 28 26
2ο 57200 30 28
Ιο 58,600 30
1. Με το παρόν μισθολόγιο καθιερώνεται η αποδέσμευ¬ση μισθού από βαθμό και το Προσωπικό του ΕΛΤΑ, μόνι¬μο και δόκιμο, αμείβεται με μισθολογικά κλιμάκια, Η ένταξη του Προσωπικού στα μισθολογικά κλιμά¬κια (Μ.Κ.) γίνεται ανεξάρτητα του βαθμού και σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας.
2. Διαμορφώνεται μισθολογική κλίμακα με είκοσι (20) Μ.Κ., με αρχικό το 20ό Μ.Κ. ποσού 32,000 δραχμών και καταληκτικό το Ιο Μ.Κ. ποσού δρχ. 58.600 δραχμών. Η διαφορά Μ.Κ. από Μ.Κ. είναι σταθερή και ανέρχε¬ται σε 1.400 δραχμές.
3. Η αρχική ένταξη του Προσωπικού στα Μ.Κ. θα γίνει σύμφωνα με την επανένταξη του προσωπικού στα Μ.Κ. θα γίνει σύμφωνα με την επανένταξη του Προσωπικού του1982 και τις μετέπειτα σχετικές αποφάσεις, από το Συμβούλιο Μεταβολών Προσωπικού
Οι πειθαρχικές ποινές μετά την επανένταξη του 1982 θα κριθούν ανάλογα για την ένταξη του Προσωπικού στα Μ.Κ. από το Συμβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών Προ¬σωπικού.
Η χορήγηση των Μ.Κ. στο Προσωπικό θα γίνεται ύστε¬ρα από κρίση του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού, όπως γίνεται σήμερα στις ενιαίες θέσεις.
6. Το Μ.Κ. περιλαμβάνει το Βασικό Μισθό και την Α.Τ.Α. που χορηγήθηκε μέχρι την 1-1-1985.
7. Εκτός των Μ.Κ. παραμένουν και εξακολουθούν να καταβάλλονται:
α. Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας στα ποσοστά που δια¬μορφώνονται και απεικονίζονται στο παραπάνω μισθολό¬γιο.
β. Το οικογενειακό επίδομα που καταβάλλεται επί του συνόλου των αποδοχών, στα ποσοστά που ισχύουν σήμε¬ρα.
γ. Το επίδομα μεταγυμνασιακών σπουδών και ξένων γλωσσών που χορηγείται επί του Μ.Κ. συν το χρονοεπίδομα. αλλά κατ' ανώτατο όριο στο 10ο Μ.Κ. συν το χρονοεπίδομα που λαμβάνει κάθε φορά ο δικαιούχος, στα ποσο¬στά που ισχύουν σήμερα.
δ. Το επίδομα πολεμιστού εθνικής αντίστασης που κα¬ταβάλλεται επί του Μ.Κ. που λαμβάνει κάθε φορά ο δικαι¬ούχος στο ποσοστό που ισχύει σήμερα.

8. Το Προσωπικό που έχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (ντοκτορά κ.λ.π.), με διάρκεια φοίτησης άνω του έτους, λαμβάνει επίδομα 5% που υπολογίζεται όπως το επίδομα μεταγυμνασιακών σπουδών.

Το επίδομα ευδόκιμου παραμονής καταργείται. Θα καθιερωθεί επίδομα θέσης. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησης του θα καθορισθούν στο υπό διαμόρφωση σύστημα στελέχωσης Υπηρεσιακών Λειτουργιών που θα ετοιμασθεί σε δυο μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
10. Η ένταξη του υπηρετούντος Προσωπικού στις υποστήλες που απεικονίζονται στο παραπάνω μισθολόγιο γί¬νεται ως ακολούθως:
α. Το Προσωπικό του Κλάδου 11 (Καθαριστριών) εντάσσεται στην υποστήλη ΣΕ και εξελίσσεται σε 12 Μ.Κ. από το 20ό μέχρι το 9ο Μ.Κ.
β. Το Προσωπικό των Κλάδων 2-10 και ΤΟΚ εντάσσε¬ται στην υποστήλη ΜΕ και εξελίσσεται:
(1) Το Προσωπικό των Κλάδων 2-5 και ΤΟΚ σε 16Μ.Κ. από το 18ο μέχρι το 3ο Μ.Κ.
(2) Το Προσωπικό των Κλάδων 6-10 εξελίσσεται σε 15Μ.Κ. από το 18ο μέχρι το 4ο Μ.Κ. στα 26 χρόνια υπηρε¬σίας, ενώ το 4ο Μ.Κ. το λαμβάνει στα 30 χρόνια υπηρε¬σίας.
Όσοι εκ των υπαλλήλων των Κλάδων 6-10 έχουν απο¬λυτήριο Λυκείου ή ισότιμης Σχολής, εξελίσσονται όπως καθορίζεται στην υποστήλη ΜΕ δηλαδή όπως οι Κλάδοι 2-5.
γ. Το Προσωπικό του Κλάδου 1 εντάσσεται ως ακολού¬θως:
(1) Οι απόφοιτοι του Λυκείου εντάσσονται στην υπο¬στήλη ΑΡ και εξελίσσονται σε 16 Μ.Κ. από το 17ο μέχρι το 2ο Μ.Κ.
(2) Οι απόφοιτοι Σχολής Βασικού Προσωπικού και όσοι αποφοιτήσουν απ' αυτή το 1985, καθώς και οι Πτυ¬χιούχοι των Ανωτέρω Σχολών, εντάσσονται στην υποστή¬λη ΑΡ και εξελίσσονται σε 16 Μ.Κ. από το 17ο μέχρι το Ιο Μ.Κ. παραλειπομένου του 2ου Μ.Κ. και χορηγουμένου του Ιου Μ.Κ. (Μέχρι το 3ο Μ.Κ. εξελίσσονται όπως κα¬θορίζεται στην υποστήλη ΑΡ και στα 30 χρόνια υπηρεσίας
λαμβάνουν το Ιο Μ.Κ.).

Οι Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, Ταχ. Σχολής διε¬τούς φοίτησης και Σχολής ΤΤΤ εντάσσονται στην υποστή λη ΑΤ και εξελίσσονται σε 16 Μ.Κ. από το 16ο μέχρι το Ιο Μ.Κ.

11. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μεταταγεί στον Κλάδο 1 και να ενταχθεί το Προσωπικό στις υποστήλες ΑΡ ή ΑΤ του παραπάνω μισθολογίου, είναι η αποφοίτηση
του από τη Σχολή Προσωπικού ΕΛΤΑ.

12. Υπάλληλοι του ΕΛΤΑ που έχουν τίτλους σπουδών Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής και δεν έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Προσωπικού ΕΛΤΑ εντάσσονται στην υποστήλη ΜΕ και λαμβάνουν το επίδομα μεταγυμνασιακών σπουδών στο αντίστοιχο Μ.Κ. συν το χρονοεπίδομα και κατ' ανώτατο όριο το 10ο Μ.Κ., όπως ορίζεται στην παρά¬γραφο 7 υποπαρ. γ.

13. Η ένταξη του Προσωπικού που θα μονιμοποιηθεί ή θα προσληφθεί με τά την 1-3-1985 θα γίνεται απολύτως σύμφωνα μετά τυπικά προσόντα του, όπως ορίζεται στις υποστήλες ΣΕ (Στοιχειώδης Εκπαίδευση), ΓΕ (Γυμνασιακή εκπαίδευση νέου τύπου), ΜΕ (Απολυτήριο Λυκείου ή ισό¬τιμης Σχολής), ΑΡ (Ανωτέρων Σχολών, Σχολής ΕΛΤΑ), ΑΤ (Ανωτάτων Σχολών) του παραπάνω μισθολογίου.
Για την ένταξη στις υποστήλες ΑΡ και ΑΤ είναι απαραί¬τητη η αποφοίτηση από τη Σχολή Προσωπικού του ΕΛΤΑ.

14. Υπάλληλοι ΕΛΤΑ που αποκτούν τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από το Κράτος, επανεντάσσονται από της ημερομηνίας προσκόμισης του τίτλου σπουδών σε ανά¬λογη υποστήλη και ανάλογο Μ.Κ. αυτής, υπολογιζόμενου του χρόνου επανένταξης από την ημερομηνία της αρχικής
πρόσληψης των, σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρε¬σίας.
Προκειμένου για επανένταξη στις υποστήλες ΑΡ ή ΑΤ πρέπει να αποφοιτήσουν από τη Σχολή Προσωπικού ΕΛΤΑ.
14. Ο απαιτούμενος χρόνος για τη χορήγηση του επόμε¬νου Μ.Κ. υπολογίζεται από την ημερομηνία που θεωρείται σαν ημερομηνία αρχικής πρόσληψης.
16. Το μισθολόγιο εφαρμόζεται ως ακολούθως:
α. Οι προκύπτουσες διαφορές αποδοχών από τη μισθο¬λογική ένταξη του Προσωπικού καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις, δηλαδή 1/3 από την 1-3-1985,1/3 από την 1-1-1986 και 1/3 από την 1-11-1986.
β. Προσωπικό που συνταξιοδοτείται από 1-3-1985 μέ¬χρι και την ολοκλήρωση εφαρμογής του παρόντος μισθο¬λογίου, λαμβάνει την πρώτη του προηγούμενου μήνα από την απόλυση του ολόκληρη τη μισθολογική διαφορά.
17. Όποιες διευκρινίσεις απαιτηθούν κατά το στάδιο υλοποίησης του παρόντος μισθολογίου, θα δίνονται ύστε¬ρα από συνεννόηση των συμβαλλομένων μερών.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΟΣ Α. ΒΟΥΡΝΑΣ
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΛΗΣ
Πρόεδρος Ε.Ε.
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ
Αντιπρόεδρος
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Γενικός Γραμματέας