ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1986 (07.10.1986)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1986
Αθήνα σήμερα στις 07.10.1986 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00" στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογεγραμμένοι:
α. Πάνος Βουρνάς. Γενικός Διευθυντής του Οργανι¬σμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Οργανισμού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ, που παρασχέθηκε στην 590/7.10.86 συνεδρίαση του και
β. Μηνάς Τζαγκαράκης - Πρόεδρος, Μανώλης Σχαματάκης - Αντιπρόεδρος και Χρήστος Γεωργακόπουλος - Γε¬νικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πα¬νελληνίου Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπ'ροσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Γε¬νικό Συμβούλιο την ανωτέρω Ομοσπονδίας, όπως φαίνε¬ται στο 56/9-8-1986 Πρακτικό Συνεδρίασης αυτού, συμφώ¬νησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθηκαν, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τ' ακόλουθα:
Όρος 1: Μονιμοποίηση εκτάκτων
α. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου που υπηρετούν μέχρι 30.10.1986 στον Οργανισμό και έχουν συνεχή απασχόληση τουλάχιστον ενός έτους, όταν συμπληρώνουν 3 χρόνια συνεχούς υπηρε¬σίας μονιμοποιούνται και εντάσσονται μισθολογικά στις κενές θέσεις του Οργανογράμματος μετά από αίτηση τους και κρίση από το Συμβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών. Οι μονιμοποιήσεις των σημερινών παραπάνω εκτάκτων θα
γίνονται κάθε 6 μήνες και οι πρώτες θα γίνουν στις 30.11.1986.
β. Η Διοίκηση του ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την ευθύνη μέχρι 31-12-86 με τα στοιχεία που διαθέτει σήμερα να καταρτί¬σει Οργανόγραμμα με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ΕΛΤΑ. Οι μονιμοποιήσεις στις κενές οργανικές θέσεις του νέου Οργανογράμματος θα συνεχιστούν με τον παραπάνω τρόπο.
γ. Προκειμένου για την πρόσληψη του Προσωπικού ΕΛΤΑ θα ισχύσουν οι διατάξεις του νέου Νόμου, για τις προσλήψεις, του Υπουργείου Προεδρίας.
Εφόσον ο παραπάνω Νόμος δεν έχει ισχύσει μέχρι 1-1-1987, από την ημερομηνία αυτή και μέχρι να ισχύσει, εφαρμόζονται τα παρακάτω:
γΐ) Η πρόσληψη Προσωπικού για αναπλήρωση κανονι¬κών αδειών, εποχιακών και εκτάκτων αναγκών, γίνεται από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του ΕΛΤΑ, με βάση τον συγκεκριμένο προγραμματισμό αδειών και άλλων αναγκών λειτουργίας της κάθε Υπηρε¬σιακής Μονάδας.
Η επιλογή γίνεται εκ των υποψηφίων από τον Προϊστά¬μενο κάθε Υπηρεσιακής Λειτουργίας του ΕΛΤΑ.
Ο Προϊστάμενος ενημερώνει παράλληλα τον Πρόεδρο της τοπικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης. Βασική Εγκύ¬κλιος με ειδικό πίνακα κριτηρίων επιλογής θα εκδοθεί με¬τά την ισχύ της Σύμβασης από το Γενικό Διευθυντή ΕΛΤΑ στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, στο οποίο υποβάλλεται η πα¬ραπάνω εγκύκλιος πριν την κοινοποίηση της.
γ2) Η πρόσληψη για την κάλυψη των παγίων αναγκών (πλήρωση θέσεων συνταξιοδοτούμενων θέσεων εργασίας) γίνεται δυο φορές το χρόνο σε κάθε νομό, με διαδικασία ενιαία και αντικειμενική η οποία καθορίζεται με απόφαση
του Δ.Σ. - ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τις γενικότερες ρυθμίσεις και τα κριτήρια που προβλέπει η Νομοθεσία για το Δημό¬σιο Τομέα. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Όρος 2: Βασικές κατευθύνσεις στις οποίες θα στηριχθεί το Νέο Βαθμολόγιο.
Σύστημα στελέχωσης.
α. Καθιερώνονται τέσσερις βαθμοί Α. Β. Γ. Δ κατ' αντί¬στοιχο τρόπο με το βαθμολόγιο του Δημοσίου λαμβανομέ¬νων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων στο χώρο του ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο των σχετικών κανόνων του Υπουργείου Προε¬δρίας.
β. Η στελέχωση των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του ΕΛΤΑ θα γίνεται με προκήρυξη της προς κάλυψη θέσης και μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που επιλέγονται στη συνέχεια με κρίση αρμοδίων οργάνων του ΕΛΤΑ, με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την αξιοκρατία και αντι¬κειμενικότητα. Η ανάλυση και εξειδίκευση των ανωτέρω θα γίνει από τη Διοίκηση του ΕΛΤΑ και την Ομοσπονδία με συμπληρωματική ΣΣΕ στο 1986 στο πλαίσιο των γενι¬κών κατευθύνσεων του Υπουργείου Προεδρίας.
Όρος 3: α. Εξασφαλίζεται ίδια υπηρεσιακή εξέλιξη με τους αποφοίτους Λυκείου των εργαζομένων Εργοδηγών Τεχνικών κλπ. εφόσον υπάρχει αντίστοιχη εξαετής φοίτη¬ση στη μέση εκπαίδευση και το Πτυχίο ή απολυτήριο είναι από Δημόσια ή αναγνωρισμένη από το Δημόσιο Σχολή.
β. Εξασφαλίζεται ίδια υπηρεσιακή εξέλιξη για αποφοί¬τους Δημοσίων ή αναγνωρισμένων από το Δημόσιο Τεχνι¬κών Σχολών 3ετούς φοίτησης με τους αποφοίτους τριτα¬ξίου Γυμνασίου.
Όρος 4: Οι εργαζόμενοι στους Κλάδους 2-11 με δεκα¬πέντε (15) χρόνια υπηρεσίας ανεξάρτητα από προσόντα

μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους τη μετάταξη τους στους Κλάδους 2, 5, 6, 7, 8, 9 με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν πριν από τη μετάταξη τους σε ειδικά σεμινά¬ρια επαγγελματικής επιμόρφωσης διάρκειας 30 εργασίμων ημερών και εφόσον αποφοιτήσουν από αυτά επιτυχώς, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα καθήκοντα τους και εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
Όσοι μεταταγούν με τον όρο αυτό συνεχίζουν να αμεί¬βονται με βάση τα κλιμάκια που αντιστοιχούν στα τυπικά τους προσόντα, εφόσον προσλήφθηκαν μετά την 1-3-1985.
Όριο 5: Το όριο ηλικίας για την πρόσληψη στον ΕΛΤΑ γίνεται μέχρι 35 χρόνια και για τους πτυχιούχους Ανωτά¬των Σχολών μέχρι 40 χρόνια.
Όρος 6: Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορ¬γανώνει συνεχώς επαγγελματικά σεμινάρια για την επι¬μόρφωση του Προσωπικού σε συνεργασία πάντα με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, χορηγώντας ταυτόχρονα εκπαιδευτι¬κή άδεια ή νόμιμη αποζημίωση, σε κεντρικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τον όρο 11 της ΕΣΣΕ 1983.
Όρος 7: Οι έκτακτοι υπάλληλοι που απολύθηκαν επί δικτατορίας λόγω τεκμηριωμένης αντίθεσης τους στο δι¬κτατορικό καθεστώς και υπηρετούν στον ΕΛΤΑ, μπορούν με αίτηση τους να αναγνωρίσουν το χρόνο απόλυσης τους ως χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, χωρίς αναδρομικές αποδοχές.
Όρος 8: Σε όσους αφαιρέθηκαν ή αφαιρούνται μισθο¬λογικά κλιμάκια από το Συμβούλιο Μεταβολών Προσωπι¬κού δικαιούνται να κάνουν ένσταση στο Δευτεροβάθμιο
Συμβούλιο για επανεξέταση.
Όρος 9: α. Οι εργαζόμενοι στη διανομή ΕΧΡΚΕ55 ή αλ¬λάζουν έργο στην αστική ή αγροτική διανομή ή μετακινού¬νται σε άλλους Κλάδους του ΕΛΤΑ ανάλογα με την επι¬λογή τους με σχετική αίτηση ύστερα από 2,5 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας ανάλογα με τις κενές θέσεις κάθε Κλάδου.
β. Το Προσωπικό της Υπηρεσίας Κατεπειγόντων απα¬σχολείται 5 ημέρες την εβδομάδα με εβδομαδιαίο συμβατι¬κό ωράριο εργασίας 38, 20 ώρες.
Το Προσωπικό της παραπάνω Υπηρεσίας μπορεί να απασχολείται κατά τις ημέρες Σάββατο και Δευτέρα και του χορηγείται ανάπαυση μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδας.
Το Προσωπικό αυτό όταν καλείται να απασχοληθεί κα¬τά τις εξαιρέσιμες (Κυριακή και λοιπές αργίες) υποχρεού¬ται να παρέχει την εργασία του και αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας.
Όρος 10: Οι τυφλοί υπάλληλοι του ΕΛΤΑ εντάσσονται στα κλιμάκια του μισθολογίου ΕΛΤΑ ανάλογα με τους τίτ¬λους σπουδών ανεξάρτητα από τη φοίτηση τους στη Σχολή του ΕΛΤΑ λόγω της ειδικής αναπηρίας τους, χωρίς αλλα¬γή καθηκόντων.
Όρος 11: Από τον όρο 13 της ΕΣΣΕ μισθολογίου 1985 διαγράφονται οι λέξεις "θα μονιμοποιηθούν ή". -
Όρος 12: Ο όρος 39 της Ειδικής ΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 1982 (που προβλέπει ειδική άδεια 10 εργασί¬μων ημερών το χρόνο για ασθένεια των παιδιών τους) επε¬κτείνεται και στους πατέρες υπαλλήλους του ΕΛΤΑ υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την επιμέλεια των παιδιών λό-
γω διάστασης ή διαζυγίου, θανάτου ή αφάνειας της μητέ¬ρας και δεν τέλεσαν νέο γάμο, εκτός εάν τέλεσαν αλλά εί¬ναι σε διάσταση.
Όρος 13: Για τους εκτάκτους της περιόδου μέχρι και 30-4-1970 χορηγούνται από τις Οικουμενικές Υπηρεσίες βελτιώσεις για την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών προς τα Ταμεία Μ.Τ.Π.Υ. και Τ.Π.Δ.Υ., ανεξάρτητα σε ποιο ταχυδρομικό γραφείο υπηρετούσαν.
Όρος 14: Να συμπτυχθούν οι ημιαργίες και το άθροι¬σμα των τριών (3) ημερών που προκύπτει, θα είναι ειδική άδεια με αποδοχές και μπορεί να προγραμματίζεται μαζί με την κανονική άδεια. Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι τη σχετική οριστική ρύθμιση από το Υπουργείο Προεδρίας που θα ισχύσει σ' ολόκληρο το Δημόσιο Τομέα.
Όρος 15: Οι όροι της σύμβασης αυτής ισχύουν από 1-1-1986 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Όρος 16: Οι όροι προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων εξακολουθούν να ισχύουν.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

1) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ

2) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α.
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ

1) ΜΗΝΑΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.

2) ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3)ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ