ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1987 (23.12.1987)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1987
Αθήνα σήμερα στις 23-12-1987 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογεγραμμένοι:
α. Τάσος Μαντέλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και Πάνος Βουρνάς, Γενικός Διευθυντής του ίδι¬ου Οργανισμού ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ που παρασχέθηκε κατά την 653/27-10-88 συνε¬δρίαση του και
β. Μι\νάς Τσαγκαράκης, Πρόεδρος, Μανώλης Σταματάκης Αντιπρόεδρος και Χρήστος Γεωργακόπουλος Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελληνί¬ου Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας, όπως φαίνεται στο 602/24-10-88 Πρακτικό Συνεδρίασης αυτού, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, τ' ακόλουθα:
Όρος 1: Το διαχειριστικό επίδομα αυξάνεται από 1-1-87 σε 3.000 δρχ. το μήνα και χορηγείται στο Προσωπικό, που διαχειρίζεται χρήματα και συμπληρώνει φύλλο ταμεί¬ου.
Όρος 2: Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του Προσωπικού που απασχολείται στον Οργανισμό, μετατρέ¬πεται, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους συνεχούς πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ, σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
Όρος 3: Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ με σύμβαση αορί¬στου χρόνου δεν απολύονται από την Υπηρεσία εκτός αν συντρέχουν οι λόγοι των περιπτώσεων γ. στ και ζ της πα¬ραγράφου 1 του άρθρου 29 του ΓΚΠ - ΕΛΤΑ.
Όρος 4: Προσωπικό του ΕΛΤΑ που έχει προϋπηρεσία που διανύθηκε στον ιδιωτικό Τομέα μπορεί με αίτηση του, μετά τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ (τέως Ταχ. Υπηρεσία και ΕΛΤΑ) και του 52ου έτους της ηλικίας του, να προσμετρήσει για βαθμολογική και μι¬σθολογική εξέλιξη προϋπηρεσία του ιδιωτικού Τομέα κατ1 ανώτατο όριο δυο χρόνια, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή διανύθηκε με ασφάλιση.
Όρος 5: Τα έξοδα κίνησης γίνονται 1.200 δραχμές το μήνα για όλο το Προσωπικό του ΕΛΤΑ από 1-1-1987.
Όρος 6: Οι κενές θέσεις του Κλάδου 1 καλύπτονται ως εξής:
6.1: Το 50% καλύπτεται από το Προσωπικό που υπηρε¬τεί στους κλάδους 2-11 και έχει δυο χρόνια υπηρεσία, απο¬λυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και ηλικία μέχρι 40 ετών, με διαγωνισμό ή άλλο τρόπο που θα καθοριστεί εκ νέου από τη Διοίκηση και την Ομοσπονδία.
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να φοιτήσουν στη Σχολή ΕΛΤΑ, αν όμως δεν αποφοιτήσουν επιτυχώς επανέρχο¬νται στον κλάδο τους.
6.2: το 30% αυτών από υπαλλήλους των κλάδων 2-11 που έχουν ή αποκτούν Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής ή άλλης Σχολής αρμοδίως αναγνωρισμένης ως ισότιμης και κατά 20% από υπαλλήλους των ίδιων κλάδων που έχουν ή απο¬κτούν Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής των ΤΕΙ ή των ΚΑΤΕΕ ή άλλης Σχολής αρμοδίως αναγνωρισμένης ως ισότιμης και ηλικία και στις δυο περιπτώσεις μέχρι και 40 ετών χωρίς εξετάσεις και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τους ορισμέ¬νους τίτλους σπουδών, οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται από ιδιώτες αποφοίτους των ΑΕΙ και ΤΕΙ ή των ΚΑΤΕΕ, κατόπιν ευδοκιμήσεως σε διαγωνισμό ή άλλο τρόπο ή σύμ¬φωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπαλλήλων που υπη¬ρετούν με Πτυχία Ανωτάτων ή Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι μεγαλύτερος των παραπάνω ποσοστών, τότε ο αριθμός που αντιστοιχεί στο ποσοστό τους καλύ¬πτεται με κριτήριο τη γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα. Υπάλληλοι του ΕΛΤΑ πτυχιούχοι Ανωτάτων και Ανωτέ¬ρων Σχολών που λόγω υπεραριθμίας δεν προσλαμβάνο¬νται στον Κλάδο 1 μπορούν να συμμετέχουν στον κατά τα ανωτέρω εσωτερικό διαγωνισμό.
Οι κατά τα ανωτέρω προσλαμβανόμενοι ή επιλεγόμενοι πτυχιούχοι Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών στον κλάδο 1 εντάσσονται μισθολογικά και βαθμολογικά ανάλογα με τα προσόντα τους, από την πρόσληψη ή την επιλογή τους αντίστοιχα, είναι όμως υποχρεωμένοι να φοιτήσουν στη Σχολή ΕΛΤΑ και να αποφοιτήσουν επιτυχώς, άλλως δεν μπορούν να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι των Υπηρε¬σιακών Λειτουργιών του ΕΛΤΑ.
Όρος 7: Οι δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθμούς γί¬νονται 10.000 δρχ. για κάθε παιδί με τον τρόπο που δίνο¬νται σήμερα, αλλά χορηγούνται καθ' όλη την προσχολική ηλικία, από 1-10-87.

Όρος 8: Το επίδομα παραμεθόριων περιοχών από 1-10-87 αυξάνεται στο ποσό των 4.000 δρχ. το μήνα.
Όρος 9: Για τους υπαλλήλους του ΕΛΤΑ που αναγνω¬ρίζεται με ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας του ΕΛΤΑ, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, ο χρόνος που ήταν εκτός υπηρεσίας λόγω απόλυσης τους από την Υπη¬ρεσία, ο ΕΛΤΑ καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές τους στο ΤΑΠ - ΟΤΕ και τ' άλλα ασφαλιστικά Ταμεία, εφ' όσον υπηρετούν σήμερα.
Όρος 10: Για την αγορά αυτοκινήτων από αγροτικούς διανομείς χορηγούνται χαμηλότοκα δάνεια, ύστερα από συνεννόηση με τη ΔΕΚΟ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υποδεικνύει ο ΕΛΤΑ για την εξυπηρέτηση της αγροτι¬κής διανομής με την υποχρέωση τα αυτοκίνητα αυτά να χρησιμοποιούνται στην αγροτική διανομή τουλάχιστον για πέντε χρόνια.
Όρος 11: Το έκτακτο Προσωπικό που στις 31-5-88 συ¬μπληρώνει 2 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας, και που μέχρι τότε θα αμείβεται με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τακτοποιείται μισθολογικά με την ένταξη του στο κατώτερο Μισθολογικό Κλιμάκιο του ΕΛΤΑ που εί¬ναι το 20ό.
Όρος 12: Αναθεωρείται ο όρος 16 της ΕΣΣΕ 1983 και διαμορφώνεται ως εξής:
"Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει να διαμορφώνει και οργανώνει ανάλογους κοινωνικούς χώρους στα Ταχυδρομικά Γρα¬φεία του, σύμφωνα μ' εκείνους που έχει στα πρότυπα Τα¬χυδρομικά Γραφεία".
Στα Πρωτοβάθμια σωματεία παρέχεται η αρμοδιότητα να ελέγχουν το κόστος, την καθαριότητα και την ποιότητα των παρεχομένων ειδών, καθώς και το είδος των προσφε¬ρομένων υπηρεσιών.
Όρος 13: ο όρος 10α της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1982 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
"Τα έξοδα υπόδησης και μεταποίησης της στολής των μονίμων και επί συμβάσει Α/Χ Διανομέων, Οδηγών, Φυ¬λάκων, Διαμετακομιστών, Κλητήρων, τεχνιτών και καθα¬ριστριών καθορίζονται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ετησίως".
Όρος 14: Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να χορηγεί στο μόνιμο και με σύμβαση Α/Χ Προσωπικό των Κλάδων Διανομέων, Οδηγών, Τεχνιτών, Φυλάκων. Κλητήρων, Διαμετακομι¬στών και Καθαριστριών, καθώς και στο Προσωπικό προ¬σθέτων Αστυφυλάκων, πλυντών Τ.Ο.Κ. και αποσφράγισης αποστολών κομβικών κέντρων, στολές που η προμήθεια τους θα γίνεται σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας (τεχνικές προδιαγραφές υφάσματος, δείγμα ραφής).
Όρος 15: Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορί¬στου και ορισμένου χρόνου που έχουν ενταχθεί στη διαδι¬κασία μονιμοποίησης του όρου 1 της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού έτους 1986 και δε διαθέ¬τουν τα απαιτούμενα από το ΓΚΠ - ΕΛΤΑ τυπικά προσό¬ντα, για να μονιμοποιηθούν στον Κλάδο, το έργο του οποίου εκτελούν, μονιμοποιούνται και εντάσσονται σε άλ¬λους Κλάδους των οποίων έχουν τα προσόντα, ύστερα από αίτηση τους, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας και το τυχόν κώλυμα του άρθρου 31 του ΓΚΠ - ΕΛΤΑ και δύνα¬νται να εκτελούν το έργο που εκτελούσαν πριν από την μονιμοποίηση τους. Προσωπικό που μονιμοποιείται σύμ¬φωνα με τις παραπάνω διατάξεις και καταλαμβάνεται από
το προβλεπόμενο στο άρθρο 29 του ΓΚΠ - ΕΛΤΑ όριο ηλι¬κίας, χωρίς να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης του, μπορεί με αίτηση του να παραμείνει στην Υπηρεσία μέχρι να θεμελιώσει δικαίωμα για συνταξιοδότηση, ή όσο περισ¬σότερο θελήσει το ίδιο.
Όρος 16: Οι όροι προηγουμένων Συλλογικών Συμβάσεων εξακολουθούν να ισχύουν.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
1) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ 2)
2) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ
1) ΜΗΝΑΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.
2) ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κατατέθηκε σήμερα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών από τον Σταματάκη Εμμανουήλ και συντάχθηκε η έκθεση καταθέσεως της αριθμ. 10/26.1.88
Αθήνα 26.1.88
Ο Γραμματέας του Ειρηνοδικείου
Ακριβές αντίγραφο
θεωρήθηκε η σήμανση
Αθήνα 26.1.88
Ο Γραμματέας