ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1988 (02.11.1988)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1988
Αθήνα σήμερα στις 02-11-88 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00' στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογεγραμμένοι:
α. Τάσος Μαντέλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και Πάνος Βουρνάς, Γενικός Διευθυντής του ίδι¬ου Οργανισμού ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ που παρασχέθηκε κατά την 653/27-10-88 συνε¬δρίαση του και
β. Μηνάς Τζαγκαράκης, Πρόεδρος, Μανώλης Σταματάκης Αντιπρόεδρος και Χρήστος Γεωργακόπουλος Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελληνί¬ου Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας, όπως φαίνεται στο 602/24-10-88 Πρακτικό Συνεδρίασης αυτού, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, τ' ακόλουθα:
Όρος 1: Το προσωπικό του ΕΛΤΑ (Μόνιμο και με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου) θεμελιώνει δικαίωμα απόλυσης με τις διακρίσεις των διατάξεων του Γ.Κ.Π. και Ε.Σ.Σ.Ε. Προσωπικού ΕΛΤΑ και δικαιούται την αποζημίωση του Ν. 2112/20 η οποία αυξάνεται από την ημερομηνία υπογρα¬φής της παρούσης από 1.150.000 δρχ. σε 1.600.000 δρχ. κατ' ανώτατο όριο.
Χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στον ΕΛΤΑ με οποι¬αδήποτε σχέση, πλην της σύμβασης έργου, προσμετράται για τον υπολογισμό της καταβαλλόμενης από τον ΕΛΤΑ αποζημίωσης εκτός και αν για το χρόνο αυτό καταβλήθηκε αποζημίωση.
Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει.
Α) για το προσωπικό που απολύεται ένεκα πειθαρχικής ποινής οριστικής απόλυσης που επιβλήθηκε δια τελεσιδί¬κου απόφασης του αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου το οποίο ουδεμίας αποζημίωσης δικαιούται και
Β) για το προσωπικό που απολύεται κατά τις διατάξεις του Γ.Π.Κ. ένεκα επαγγελματικής ανεπάρκειας ή ακαταλ¬ληλότητας με απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Προσω¬πικού ή τελεσιδίκου ποινικής καταδίκης αν αυτή δεν επέ¬συρε την πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης το οποίο δικαιούται το ήμισυ της οριστικής αποζημίωσης.
Όρος 2: Στο Προσωπικό του ΕΛΤΑ (Μόνιμο ή με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου) χορηγείται διορθωτικό ποσό 2.500 δρχ. από 01.01.88 και θεωρείται τακτικός μισθός από 31.12.88.
Όρος 3: Αναγνωρίζεται ο χρόνος φοίτησης, στους υπαλλήλους που αποφοίτησαν πριν από την πρόσληψη τους από: α) τις Σχολές Βασικού Προσωπικού ΕΛΤΑ, β) την Ταχ. Σχολή 2ετούς φοίτησης γ) τη Σχολή ΤΤΙ, χωρίς να είναι περισσότερος, από το μεγαλύτερο χρόνο φοίτη¬σης των υπαλλήλων που αποφοίτησαν από τις Σχολές ΕΛΤΑ στη διάρκεια της υπηρεσίας τους, για μισθολογική και βαθμολογική επανένταξη τους, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν έχει προσμετρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι σήμε¬ρα.
Ο χρόνος αυτός δεν αναγνωρίζεται για θεμελίωση δι¬καιώματος απόλυσης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο χρόνο αυτό βαρύνουν τον ΕΛΤΑ κι καταβάλλονται με την αποχώρηση κάθε ενδιαφερόμενου από την Υπηρεσία.
Όρος 4: Τα χρόνια μετάταξης του όρου 4 της Σ.Σ.Ε. 1986 από δεκαπέντε (15) γίνονται δέκα (10).
Όρος 5: Συμφωνείται η αναδιάρθρωση τομέων διανο¬μής των ΕΧΡRΕSS για την καλύτερη αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας αυτής, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πε¬λατών, αλλά και καλύτερες συνθήκες.
Όρος 6: Με τις τοποθετήσεις των νέων διανομέων θα καλύπτονται πρώτα οι κενές θέσεις διανομέων της Υπηρε¬σίας ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ και ΕΧΡRΕSS που δημιουργούνται με την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. 1986 όρος παρ. α., στα Ταχυ¬δρομικά Γραφεία και Υπηρεσίες που υπάρχουν τέτοιοι διανομείς.
Όρος 7: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 77 του Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ καταργείται.
Όρος 8: Οι υπάλληλοι του ΕΛΤΑ που μετακινούνται εκτός έδρας ανεξαρτήτως βαθμού αποζημιώνονται για τα γενικά τους έξοδα (φαγητό κλπ.) με 2.000 δρχ. ημερησίως χωρίς αποδεικτικό παραστατικό για κάθε διανυκτέρευση η αποζημίωση ορίζεται σε 1.000 δρχ. χωρίς απόδειξη και μέ¬χρι 4.000 δρχ. με θεωρημένη απόδειξη από ξενοδοχείο ύπνου. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις συνεχίζουν να ισχύουν.
Όρος 9: Όροι προηγούμενων Σ.Σ. εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους της παρού¬σας.

Όρος 10: Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 1.1.88 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

1) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ

2) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ

1) ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.

2) ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ