ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1989 (01.01.1989)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1989
Αθήνα, σήμερα, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, ρδός Απελλού 1, οι υπογεγραμμένοι:
α. Τάσος Μαντέλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ3ουλίου του Οργα¬νισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και Σπύρος Κουτσογιάν-νης, Αναπληοωτης Γενικός Διευθυντής, νόμιμα αναπληρώνοντας το Γενικό Διευθυντή του ίδιου Οργανισμού, ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμ-βουλίου ΕΛΤΑ, που παρασχέθηκε στην 671/4-4-89 συνεδρίαση του και,
β. Μηνάς Τσαγκαοάκης- Πρόεδρος, Μανώλης Σταματάκης- Αντιπρόεδρος και Χρήστος Γεωργακόπουλρς- Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Γενικό Συμ3ούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας, όπως φαίνεται στο 91/30-3-09 Πρακτικό Συ-νεδρίασης αυτού, συμφώννησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, τ' ακόλουθα:
Όρος 1ος. Τα ποσά των μισθολογικών κλιμακίων του μισθολογίου ΕΛΤΑ αυξάνονται από 1-1-89 κατά πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ και τα ποσά της μισθολογικής κλίμακας διαμορφώνονται σε 37.000 το αρχικό (20ο) Μ.Κ. και σε 63.600 δρχ. το καταληκτικό (Ιο) Μ.Κ. Στην αύξη¬ση των 5.000 δρχ., κατά μισθολογικό κλιμάκιο, συμπεριλαμβάνεται και το διορθωτικό ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δρχ. της Ε.Σ.Σ.Ε. ΕΛΤΑ 1988.
Όρος 2ος. Στο Προσωπικό του ΕΛΤΑ, στο οποίο δεν χορηγείται απο¬ζημίωση για ευθύνη θέσης και ανεξάρτητα από τον κλάδο, που ανήκει, εφόσον απασχολείται σε έργο διανομής, ταξινόμησης, θυρίδων συναλ¬λαγής, φορτοεκφόρτωσης, σύνθεσης - διακίνησες - αποσφράγισης απο¬στολών, τεχνίτη, ΗΤΕΠ, οδήγησης, φωτοτυπικών^ μηχανημάτων, δακτυλο¬γράφησης, πλύσης σάκων, σχεδιαστηρίου, συντήρησης, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, προσωρινής αποκατάστασης βλαβών και καθαρισμού, χορηγείται, κατά το χρονικό διάστημα που απασχολείται με το έργο αυτό, ποσό αποζημίωσης εκμετάλλευσης δύο χιλιάδων (2.000) δρχ. το μήνα. Το ποσό αυτό χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους που χορηγείται και το διαχειριστικό επίδομα.
Ο όρος αυτός ισχύει από 1-4-89.
2(7)
Όρος 3ος. Από τη δημοσίευση της παρούσας σύμβασης, το ποσό της αποζημίωσης, που καταβάλλεται, κατά τις διατάξεις του Ν.2112/20, όπως προβλέπεται στον όρο 1 της Ε.Σ.Σ.Ε. έτους 1988, αυξάνεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων (1.900.000) δρχ.
Όρος 4ος. Από τη δημοσίευση της παρούσας σύμβασης και χωρίς άλλη διαδικασία, ο ΕΛΤΑ χορηγεί στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΕΛΤΑ ποσό ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (85.000.000) δρχ. για τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία παραθεριστικών κέντρων που ιδρύει ή δια-χειρίζεται.
Το ποσό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για παραθεριστικά κέντρα και παραθεριστικές ανταλλαγές με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού.
Όρος 5ος. Στο Προσωπικό του ΕΛΤΑ, που καταβάλλει ενοίκιο ή για όσο χρόνο καταβάλλει δόσεις για εξόφληση στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας και δεν έχει εισόδημα από ενοίκιο και στις δύο περιπτώσεις ,χορηγείται ετήσια επιδότηση από τον ΕΛΤΑ. Για την εξεύρεση του αριθμού των υπαλλήλων, που θα δικαιούνται επιδότησης, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εντός τριών (3) μηνών, από τη δημοσίευση της σύμβασης αυτής, αντίγραφο ή φω¬τοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης. Το ύφος, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της επιδότησης καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.- ΕΛΤΑ μετά από διαπραγμάτευση με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΕΛΤΑ, αφού πρώτα συγκεντρωθούν τα ανωτέρω στοιχεία.
Όρος 6ος. Στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιακών Λειτουργιών κατα¬βάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, αποζημίωση για την ευθύνη της θέσης αυτής, που υπολογίζεται επί του Ιου Μ.Κ. και του χρονοεπιδόματος, που αντιστοιχεί σ' αυτό με 29 χρόνια υπηρε¬σίας, ως ακολούθως:
α. 20% για τις θέσεις Προϊσταμένων στάθμης Διεύθυνσης Κ.Υ. και Περιφερειακών Διευθύνσεων.
3. 15/έ για τις θέσεις Προϊσταμένων στάθμης τομέων Κ.Υ. ή Περιφε¬ρειακών Διευθύνσεων ή Μονάδων Παραγωγής.
γ. 10% για τις θέσεις Προϊσταμένων στάθμης Τμήματος Κ.Υ. ή Περι¬φερειακών Διευθύνσεων ή Μονάδων Παραγωγής.
6. 5% για τις θέσεις Προϊσταμένων Ταχ. Γραφείων με Προσωπικό συνο¬λικά 5 ατόμων και άνω.
ε. 3% για τις θέσεις Προϊσταμένων Ταχ. Γραφείων με Προσωπικό λιγό¬τερο των 5 ατόμων.

3(7)
Το ίδιο ποσοστό (3%) καταβάλλεται και στους Προϊσταμένους των Συντονιστικών Γραφείων και Οικονομικής Ανάλυσης (Επιτελικών Υπη-ρεσιών)των Διευθύνσεων Κ.Υ., στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών εσωτε¬ρικής διάρθρωσης και στους βοηθούς Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λει¬τουργιών και βοηθούς Προϊσταμένων Τμημάτων Εσωτερικής διάρθρωσης των Μονάδων Παραγωγής.
Η κατά τις περιπτώσεις α, β ΚΑΙ γ καταβαλλόμενη αποζημίωση, χορη¬γείται και στο Προσωπικό που έχει επιλεγεί να προΐσταται αντίστοι¬χων θέσεων (στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα, Τμήματος) και που με ειδι¬κή απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, εκτελεί προσωρινά άλλο συγκεκριμένο έργο.
Η παραπάνω αποζημίωση δε συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προϊσταμένου καταβάλλεται στον αναπληρωτή του. Ο όρος αυτός ισχύει από 1-5-89.
Όρος 7ος. Η εξ 1% χορηγούμενη προσαύξηση στο Προσωπικό που έχει την ιδιότητα του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης του Ν.1285/82, αυξάνεται σε ποσοστό 15% και υπολογίζεται στο ποσό του μισθολο¬γικού κλιμακίου και του χρονοεπιδόματος που έχε», κάθε φορά.
Όρος 8ος. Εφόσον οι κενές θέσεις του κλάδου Διοικητικού -Εκμετάλ-λευσης είναι τουλάχιστον τριάντα (30), λειτουργεί υποχρεωτικά στη Σχολή Προσωπικού ΕΛΤΑ, Τμήμα, για την εκπαίδευση του Προσωπικού που θα μεταταγεί, εάν αποφοιτήσει επιτυχώς η έχει ενταχθεί και δεν έχει εκπαιδευτεί ή θα προσληφθεί στον κλάδο. αυτό.
Όρος 9ος. Προσωπικό του ΕΛΤΑ μόνιμο, δόκιμο και αορίστου χρόνου, που δεν έχει απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου και. φοιτά σε Γυμνάσιο ή Λύκειο του Δημοσίου, δικαιούται ειδική άδεια με αποδοχές για όσο χρόνο διαρκούν οι γραπτές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις στα σχολεία αυτά και για τόσα χρόνια όσα τα χρόνια, που από το νόμο ορίζονται για κάθε σχολείο.
Το Προσωπικό αυτό υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις και σε αντίθετη περίπτωση ελέγχεται πειθαρχικά.
Όρος 10ος. 0 ΕΛΤΑ αναλαμβάνει να ενημερώνει το ΚΕΣ ως και για τα τοπικά θέματα τα αντίστοιχα ΠΕΣ για τα ζητήματα που αφορούν:
α. Αλλαγή νομικού καθεστώτος του Οργανισμού.
β. Τον προγραμματισμό στον Τομέα των επενδύσεων, χρηματοδότησης, τιμολογίων, προμηθειών και εργατικού δυναμικού.
4(7)
γ. Τον ετήσιο προγραμματισμό των επενδύσεων για τα μέτρα υγιει¬νής και ασφάλειας της επιχείρησης.
δ. Τον ισολογισμό και απολογισμό της επιχείρησης. ε. Το λογαριασμό εκμετάλλευσης της επιχείρησης.
στ• Τον προγραμματισμό της επιμόρφωσης, της διαρκούς εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης του Προσωπικού.
Όρο Γ, 11ος. Μετά την παραγραφή της πειθαρχικής ποινής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π., το Προσωπικό επανεντάσσεται σε μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του.
Όρος 12ος. Για την υλοποίηση του όρου 6.1 της Ε.Σ.Σ.Ε. ΕΛΤΑ 1987, συμςοωνείται ότι η διαδικασία εισαγωγής στις σχολές ΕΛΤΑ, όσων έχουν απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου, είναι η εξής:
α. Υποψήφιοι είναι όσοι έχουν μέχρι είκοσι (20) χρόνια υπηρεσίας.
3. Η προτεραιότητα εισαγωγής μεταξύ των αιτούντων καθορίζεται από το άθροισμα των παρακάτω μορίων και βαθμών:
31. Σύνολο βαθμών αξιολόγησης τελευταίας διετίας
02. Χρόνια υπηρεσίας ως Προϊστάμενοι Ταχ. Γραφείων ή
βοηθοί Προϊσταμένων Υπηρεσιών και Τμημάτων εσωτερικής διάρθρωσης ή
θυρίδων συναλλαγής ή
επικεφαλής έργου Κέντρων Διαλογής ή
επικεφαλής διανομής ........Χ3=
β3. Χρόνια υπηρεσίας σε θυρίδες συναλλαγής και
τη διανομή • Χ2= ^
β4. Χρόνια υπηρεσίας σ' άλλο έεγο Χ2=
εφόσον εργάστηκε σ΄ έργο εκμετάλλευσης επί διετία τουλάχιστον.
β5. Βαθμός απολυτηρίου Λυκείου.
36. Πτυχίο ξένης γλώσσας στάθμης LOWER Μόρια 10
37. Πτυχίο ξένης γλώσσας στάθμης ανώτερης του LOWER Μόρια 15
β8. Βαθμός γραπτής εξέτασης προκαθορισμένης ύλης υπηρεσιακών γνώσεων, που δίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τις εξετάσεις στους υποψηφίους.
38.1. Κύκλος υπηρεσιακών γνώσεων υπηρεσίας διανομής και
επιταγών
β8.2. Κύκλος υπηρεσιακών γνώσεων υπηρεσίας διαλογής- επιστολικού ταχυδρομείου, τιμολογιακής πολιτικής και
5(7)
στοιχείων γεωγραφίας
38.3. Κύκλος υπηρεσιακών γνώσεων υπηρεσίας θυρίδων συναλλαγής
και. ταχυπληρωμής
38.4. Κύκλος υπηρεσιακών γνώσεων υπηρεσίας δεμάτων εσωτερικού,
εξωτερικού, ΕΧΡΚΕSS ΜAΙL., ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, ΙΝΤΕΙΡΟSΤ
Η ισχύς του όρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του νέου κανο¬νισμού της σχολής.
Όρος 13ος. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο πληροφορικής ΕΛΤΑ, ως αναλυτές, προγραμματιστές, χειριστές ΟΟΜΡ13ΤΕΚ5 και αναλυτές συστημάτων ως και οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τεχνικών με προ¬σόντα ΠΕ και ΤΕ αμεί3ονται με το μισθολόγιο του ΕΛΤΑ. Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όοος 14ος. Τα από τις διατάξεις του όρου 4 της ειδικής Σ.Σ.Ε. έτους 1987 οριζόμενα, εφαρμόζονται κατεξαίρεση του ορίου ηλικίας και της 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ, στους τυφλούς τηλεφωνητές του ΕΛΤΑ, που τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα καθορίζονται από τις διατάξεις του ν.612/77 μετά τη συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ. Ο όρος αυτός ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας σύμβασης.
Όρος 15ος. Υπάλληλοι που υπηρετούν, κατά τη δημοσίευση της πα¬ρούσας σύμ3ασης και οι οποίοι αποδεδειγμένα ήταν σπουδαστές της πρώην Ταχ. Σχολής διετούς φοίτησης, κατά το από 21-4-67 μέχρι 30-4-70 χρονικό διάστημα, ή επέτυχαν σε εξετάσεις για την εισα¬γωγή στη Σχολή Βασικού Προσωπικού ΕΛΤΑ, κατά το από 1-5-70 μέχρι 23-7-74 χρονικό διάστημα και δεν αποφοίτησαν ή δε φοίτησαν, λόγω της αντίθεσης τους προς το δικτατορικό καθεστώς μονιμοποι¬ούνται στον κλάδο 1, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας, εξελισσόμε¬νοι μέχρι του βαθμού του Τμηματάρχη με βάση τα όσα ισχύουν, για τους προσληφθέντες στον κλάδο αυτό με τυπικά προσόντα απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου.
0 εκτός υπηρεσία χρόνος λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρε¬σίας στον ΕΛΤΑ για κάθε συνέπεια, εκτός της απόληψης αναδρομικών αποδοχών. Οι ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΕΛΕΑ βαρύνουν τον ΕΛΤΑ.
Όρος 16ος. Υπάλληλοι του ΕΛΤΑ, που εκλέγονται στα Διοικητικά
6(7)
Συμβούλια εργατικών Κέντρων, απαλλάσσονται, των υπηρεσιακών κα¬θηκόντων τους κατά την ημέρα των συνεδριάσεων, των Συμβουλίων και. των συνεδρίων τους.
Όσοι. από τους ανωτέρω είναι, ταυτόχρονα Πρόεδροι , Αντιπρόεδροι, και Γενικοί Γραμματείς των Κέντρων αυτών, δικαιούνται, πέρα από την παραπάνω απουσία και μέχρι, τρεις (3) ώρες ημερησίως συνδι¬καλιστική άδεια. Οι παραπάνω άδειες χορηγούνται με αποδοχές.
Όρος 17ος. Από τον όρο 11 της Ε.Σ.Σ.Ε. ΕΛΤΑ έτους 1987 δια¬γράφονται οι λέξεις "στις 31-5-88".
Όρος 18ος. Μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του ΕΛΤΑ δια¬τίθενται στο ΚΕΣ τα κονδύλια για θέματα πολιτιστικά, αθλητικά λεσχών» εστιατορίων και συνεδρίων του προσωπικού κατά τη δια¬δικασία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Όρος 19ος. Η ένταξη του προσωπικού που μονιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 1 της ε.σ.σ.ε. ΕΛΤΑ 1986,θα ακολουθή¬σει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μετατάξεων του προσωπικού.
Όρος 20ος. Στην επιτροπή αναθεώρησης καταλογισμού ζημιών συμ¬μετέχουν με δικαίωμα ψήφου δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων, αντί του ενός που ορίζεται από τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. Οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται ο ένας με τον αναπληρωτή του από την ενιαία επαγγελματική οργάνωση του προσωπικού και ο άλλος με τον αναπληρωτή του από το σύλλογο του οποίου το μέλος φέρε¬ται ως υπαίτιο της ζημίας.
Όρος21ος. η Διοίκηση του ΕΛΤΑ, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, δεσμεύεται να προβεί στην οριστική εκκαθάριση των κρατήσεων εκ 3,25% (ΔΛΟΕΜ, ΟΕΚ, Ανεργίας και Εργατικής Εστίας) και επιστροφή αυτών στους δικαιούχους εργαζόμενους.
Όρος 22ος. Προσωπικό του ΕΛΤΑ, που προσλήφθηκε με σύμβαση εργασίας οδηγού ή οδηγού-διανομέα ή οδηγού- διαμετακομιστή και εκτελεί έργο οδηγού, υπηρετεί δε κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ως μόνιμο σύμφωνα με τον όρο 1 της ε.σ.σ.ε. ΕΛΤΑ 1985 ή με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου και θα μονιμο¬ποιηθεί σύμφωνα με τον προαναφερόμενο όρο, εντάσσεται το μόνιμο και το μονιμοποιούμενο, ανεξάρτητα από τη σύμβαση που έχει υπογράφει , στον κλάδο οδηγών που προβλέπεται από το νέο υπηρεσιακό οργανισμό με ανάλογη αύξηση του αριθμού των οργανι-
7(7)
κών θέσεων ,που θα προκύψει, από τη μείωση παρεμφερών κλάδων και. θα εκτελεί το προβλεπόμενο από τον ισχύοντα σήμερα ΚΕΠ-ΕΛΤΑ έργο.
Όρος 23ος. Προσωπικό του ΕΛΤΑ που απασχολείται, με έργο τεχνίτη ηλεκτρολόγου, εξακολουθεί να αμείβεται όπως αυτό αμειβόταν μέχρι το μήνα Μάρτιο του έτους 1988.
Όρος 24ος. Η παραγρ. α. του όρου 1. της ε.σ.σ.ε. ΕΛΤΑ της 2-12-1988 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
"α. Οι διατάξεις της μεταθετότητας ισχύουν για τις θέσεις που καλύπτει το μόνιμο και δόκιμο προσωπικό του ΕΛΤΑ με εξαίρεση τις θέσεις Προϊσταμένων στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα και Τμήματος, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάζεις του ισχύοντος κάθε φορά Γ.Κ.Π.ΕΛΤΑ. "
Όρος 25ος. Οι όροι προηγουμένων ε.σ.σ.ε. ΕΛΤΑ εξακολουθούν να
ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και
εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας σύμβασης
Όρος 26ος. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1-1-89, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ
 


1)0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ

2) ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

2) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α.
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ