ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1990 (12.03.1990)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1990
Αθήνα, σήμερα, στις 12.03.1990, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στο
Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογρα¬φόμενο ι :
α.- Γεώργιος Βουκελάτος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και Φώτης Προβατάς, Γενικός Διευθυντής του ίδιου Οργανισμού, ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ, που παρασχέθηκε στην 703/10.03.90 συνεδρίαση του και
β•- Χρήστος Κούρλας - Αντιπρόεδρος, κωλυομένου του Προέδρου και Χρήστος Γεωργακόκουλος - Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδό¬τηση που παρασχέθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπον¬δίας, όπως φαίνεται από 103 /06.03.90 Πρακτικό Συνεδρίασης αυτού, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, τ' ακόλουθα:
ΟΡΟΣ 1: Το αρχικό (20ό) μισθολογικό κλιμάκιο του μισθολογίου ΕΛΤΑ καθορίζεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων (46.000) δραχμών και σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (76.400) δραχμές το καταλη¬κτικό (1ο) μισθολογικό κλιμάκιο και καθένα από τα επόμενα κλιμάκια προσαυξάνεται κατά χίλιες εξακόσιες (1.600) δραχμές του αμέσως προηγουμένου του, η δε ΑΤΑ στο διαμορφούμενο σύμφωνα με τ' ανωτέρω μισθολόγιο, υπολογίζεται από 01.01.87 και ύστερα.
0 όρος αυτός ισχύει από 01.03.1990.
ΟΡΟΣ 2: Από τη δημοσίευση της παρούσας σύμβασης το όριο του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλεται στο προσωπικό του ΕΛΤΑ, που απο¬λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΕΛΤΑ, όπως προβλέπεται στον όρο 3 της Ε.Σ.Σ.Ε. έτους 1989, αυξάνεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000) δραχμών και από 01.01.1991 το όριο του ποσού της καταβαλλόμενης αποζημίωσης αυξάνεται σύμφωνα

2(7)
με το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ε θ ν ι κ ή ς Στατιστικής Υπηρεσίας.
Η παραπάνω αποζημίωση χορηγείται αμέσως με την προσκόμιση του Υπηρεσιακού Σημειώματος του ΤΑΠ-ΟΤΕ ότι δικαιούται συντάξεως ο απολυό¬μενος.
ΟΡΟΣ 3: Το έκτακτο προσωπικό που συμπλήρωνε ι ένα (1) χρόνο συνεχούς υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ και αμείβεται με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μισθοδοτείται από 01.12.1990 με το εικοστό (20ό) μισθολο¬γικό κλιμάκιο του μισθολογίου ΕΛΤΑ.
ΟΡΟΣ 4: Το Διαχειριστικό Επίδομα που καταβάλλεται σε προσωπικό του ΕΛΤΑ από 01.01.1991 και στην αρχή κάθε χρόνου, αυξάνεται σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου του προηγούμενου χρόνου, όπως αυτός προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
ΟΡΟΣ 5: Τα έξοδα κίνησης καθορίζονται στο ύψος της ισχύουσας κάθε φορά τιμής της κάρτας απεριορίστων διαδρομών που ισχύει στο Νομό Αττικής.
ΟΡΟΣ 6: 0 ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει εκατό (100) δραχμές το μήνα για κάθε εργαζόμενο, που συμμετέχει στο "ΕΦ ΑΠΑΞ" του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Εργαζομένων ΟΜΕ-ΕΛΤΑ.
ΟΡΟΣ 7: Αυξάνεται ο αριθμός των ημερών της κανονικής αδείας του Προσωπικού που έχει συμπληρώσει πραγματική υπηρεσία:
α.- 10 χρόνια κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα, ήτοι 23 εργάσιμες ημέρες, β.- 20 χρόνια κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, ήτοι 24 εργάσιμες ημέρες. γ.- 25 χρόνια κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ήτοι 25 εργάσιμες ημέρες
ΟΡΟΣ 8: Προσωπικό του ΕΛΤΑ μπορεί με αίτηση του να προσμετρήσει προϋπηρεσία μέχρι ενός (1) έτους, που διανύθηκε με ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα για μισθολογική μόνο εξέλιξη, πριν τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ και την τέως Ταχ. Υπηρεσία.
0 όρος αυτός ισχύει από 01.11.1990.

3(7)
ΟΡΟΣ 9: Το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό στον ΕΛΤΑ από την ημέρα ανάληψης της υπηρεσίας του θ' απασχολείται για πέντε χρόνια στο έργο της Εκμετάλλευσης, εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες θ' αποφασίζει το Συμβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού ΕΛΤΑ.
ΟΡΟΣ 10: Το βρεφονηπιακό επίδομα αυξάνεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών από 01.05.1990.
ΟΡΟΣ 11 : α.- ΣΤΟ Προσωπικό που απασχολείται στο έργο της εισαγωγής στοιχείων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ-DATA ENTRY) χορη¬γούνται δύο (2) δεκαπεντάλεπτα διαλείμματα μετά το πρώτο και δεύτερο δίωρο εργασίας, εξασφαλιζομένης της ομαλής ροής εργασίας.
β.- Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι εργαζόμενες στην εισαγωγή στοιχείων στους Η/Υ (DATA ENTRY), αλλάζουν έργο με αίτηση τους.
γ.- ΣΤΟ Προσωπικό του Μηχανογραφικού Κέντρου (Πληροφορικής) το οποίο κατέχει επίσημη βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ ή αντίστοιχο πτυχίο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό Αναλυτή ή Προγραμματιστή Η/Υ και κατά το χρόνο που: 1) απασχολείται με το έργο ανάλυσης ή προγραμματισμού, 2) εκτελεί το έργο εισαγωγής στοιχείων στους Η/Υ (DATA ENTRY) χο¬ρηγείται μηνιαία πρόσθετη παροχή 12% στο εισαγωγικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους και στο κατεχόμενο χρονοεπίδομα με ανώτατο όριο υπολογισμού του το χορηγούμενο στα 13 έτη υπηρεσίας. Η πρόσθετη αυτή παροχή δεν αποτελεί αύξηση για συμψηφισμό σύμφωνα με τον όρο 41 της Ε.Σ.Σ.Ε. 1982.
ΟΡΟΣ 12: Οι συμβάσεις των καθαριστριών 3ωρης απασχόλησης που υπηρετούν σήμερα,: μετατρέπονται με αίτηση τους, σε πλήρους απασχό¬λησης, ανεξάρτητα από οργανικές θέσεις και διατίθενται σε υπηρε¬σίες που απαιτούν πλήρες ωράριο απασχόλησης.
ΟΡΟΣ 13: Οι εργαζόμενες μητέρες στον ΕΛΤΑ μπορούν να παίρνουν με αίτηση τους ειδική άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι ένα (1) χρόνο αμέσως μετά τη λήξη της άδειας τοκετού με το 30% των αποδοχών τους σαν άτοκο δάνειο, το οποίο θ' αποπληρώνουν επανερχόμενες μετά τη λήξη της ειδικής αυτής αδείας.

4(7)
ΟΡΟΣ 14: Καθορίζεται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά 60ο ώρες με αποδοχές, για τους υπαλλήλους ΕΛΤΑ, που δεν έχουν ήδη μειωμένο ωράριο ή έχουν μειωμένο ωράριο μικρότερης διάρκειας, που αποδε¬δειγμένα έχουν παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκη από ειδικές φροντίδες, για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας και εφόσον έχουν την επιμέλεια αυτών των παιδιών. Η ασθένεια ή η αναπηρία να πιστο¬ποιείται με πρόσφατη Βεβαίωση Δημοσίου Νοσηλευτικού Ιδρύματος, που υπογράφεται από το Διευθυντή του, ή Γνωμάτευση της Κεντρικής Υγειο¬νομικής Επιτροπής του ΤΑΠ-ΟΤ.Ε.
Την ανωτέρω άδεια δικαιούται ο ένας από τους δύο εργαζόμενους γονείς, εφόσον έχει τη φροντίδα του παιδιού.
ΟΡΟΣ 15: Σαν δείγμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την επίλυση του προκύψαντος προβλήματος του ΤΑΠ-ΟΤΕ, τα δύο μέρη συμφωνούν στην άμεση σύσταση κοινής επιτροπής, προκειμένου να μελετηθεί η βιωσι¬μότητα του Ταμείου μέσω και της πρότασης αναμόρφωσης του καταστα-τικού του.
ΟΡΟΣ 16: Συμφωνείται η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών αγοράς κινητών, ακινήτων και αξιοποίησης κεφαλαίων πάνω από πέντε (5) εκατομμύρια δραχμές.
ΟΡΟΣ 17: "0 όρος 33 της Ε.Σ.Σ.Ε. 1982 τροποποιείται και διαμορφώνε¬ται ως ακολούθως:
"Χορηγείται ειδική άδεια με αποδοχές στο μόνιμο και με σύμβαση ερ¬γασίας Αορίστου Χρόνου προσωπικό μεχρι 15 εργάσιμες ημέρες το χρόνο και κατ' ανώτατο όριο μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες για κάθε μάθημα σε όσους φοιτούν σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και μόνο για την αντιμετώπιση των εξετάσεων, της συμμετοχής των σπου¬δαζόντων αποδεικνυομένης από σχετική βεβαίωση της σχολής τους και για την απόκτηση πρώτου μόνο πτυχίου".
ΟΡΟΣ 18: 0 όρος 1γ της Ε.Σ.Σ.Ε. 1986 τροποποιείται και διαμορφώ¬νεται ως ακολούθως:

5(7)
"Η πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη παγίων αναγκών γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΕΛΤΑ, εκτός αν ο Νόμος 1735/87 ή νεώτερος ορίζει διαφορετικά".
ΟΡΟΣ 19: 0 όρος 9α της Ε.Ε.Ε.Ε. 1986, τροποποιείται και διαμορφώ-νεται ως εξής :
"Οι εργαζόμενοι που θα προσλαμβάνονται στον Κλάδο 5 και θα εκτελούν το έργο της διανομής ΕΧΡΚΕSS-Ε.Μ.5. και ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, θα αλλάζουν έργο στον ίδιο Κλάδο μετά από τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) χρόνων συνεχούς πραγματικής υπηρεσίας στο έργο αυτό της διανομής ΕΧΡΚΕ55-Ε.Μ.5., ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, μετά από αίτηση τους.
0 Κανονισμός Μεταθετότητας ισχύει για τους προαναφερόμενους μόνο για τις υπηρεσιακές λειτουργίες όπου εκτελείται το ανωτέρω έργο και για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών".
ΟΡΟΣ 20: 0 όρος 15 της Ε.Σ.Σ.Ε. 1987 διευκρινίζεται και διαμορφώ¬νεται ως εξής:
"Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία της μονιμοποίησης του όρου 1 της Ε.Σ.Σ.Ε. 1986, μονιμοποιούνται ύστερα από αίτηση τους και εντάσ¬σονται σε Κλάδους των οποίων τα τυπικά προσόντα διαθέτουν ανεξάρ¬τητα από το όριο ηλικίας.
Προσωπικό που μονιμοποιείται συμφωνά με τις παραπάνω διατάξεις και καταλαμβάνεται από το προβλεπόμενο στο άρθρο 29 του Γ.Κ.Π.-ΕΛΤΑ όριο ηλικίας, χωρίς να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης του, μπορεί με αίτηση του να παραμείνει στην Υπηρεσία μέχρι να θεμελιώ¬σει δικαίωμα συνταξιοδότησης από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, ή άλλο ασφαλιστικό φορέα".
ΟΡΟΣ 21: 0 όρος 3 της Ε.Σ.Σ.Ε. 87 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
"Οι εργαζόμενοι με σύμβαση Αορίστου Χρόνου, απολύονται σύμφωνα με τις διατάξει^ που απολύεται κα ι το Μόνιμο Προσωπικό ΕΛΤΑ, όταν

6(7)
συντρέχουν οι περιπτώσεις των αδικημάτων των άρθρων 29 παρ. 1 εδάφια γ', στ' και ζ' και 46 παρ. 5 του Γ.Κ.Π.-ΕΛΤΑ, χωρίς να ισχύει όμως γι' αυτούς, η πειθαρχική διαδικασία που προ0λέπεται για το Μόνιμο Προσωπικό, αλλά ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου".
ΟΡΟΣ 22: α.- Το προσωπικό που απολύεται ή παραιτείται ύστερα από αίτηση του συμφωνά με τις διατάζεις του άρθρου 29 παρ. 1 εδάφια η' και θ', τις διατάζεις του άρθρου 30 παρ. 2, 3, 5 και 6, ως και του άρθρου 75 παρ. 10 του Γ.Κ.Π.-ΕΛΤΑ, υποχρεούται πριν από την κατάθεση της αίτησης του να έχει εξαντλήσει την κανονική του άδεια τρέχοντος και παρελθόντων ετών.
Η απόφαση του Γενικού Διευθυντή που διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων απόλυσης ή παραίτησης κατά τις παραπάνω διατάξεις και αποφασίζει τη διαγραφή του, από τη δύναμη προσωπικού του ΕΛΤΑ, εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης απόλυσης ή παραίτησης και ανατρέχει υποχρεωτικά στην επόμενη ημέρα από την υποβολή, εκτός εάν στο διάστημα αυτό εκκρεμεί ή άρχισε πειθαρχική δίωξη του υπαλλήλου για αδικήματα της παρ. 5 του άρθρου 46 Γ.Κ.Π. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αίτηση απόλυσης ή παραί¬τησης λογίζεται ως μη υποβληθείσα.
Από την επομένη της υποβολής της αίτησης απόλυσης ή παραίτησης, ο υπάλληλος δεν απασχολείται και δε μισθοδοτείται, εκτός εάν πρόκειται για προσωπικό που υπηρετεί σε μονοπρόσωπο Ταχ. Γραφείο, οπότε δεν μπορεί να αποχωρήσει πριν από την απόφαση του Γενικού διευθυντή περί της διαγραφής του.
β.- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Γενικός διευθυντής μπορεί με από¬φαση του να κάνει αποδεκτή την αίτηση απόλυσης ή παραίτησης χωρίς ο εργαζόμενος να έχει εξαντλήσει τις κανονικές του άδειες του τρέ¬χοντος και παρελθόντων ετών.
ΟΡΟΣ 23: Η αποζημίωση θέσης-ευθύνης του όρου 6 Ε.Σ.Ε.Ε. 89 από την ισχύ του νέου μισθολογίου υπολογίζεται επί του 4ου μισθολογικού κλιμακίου και του χρονοεπιδόματος που αντιστοιχεί στα 27 χρόνια υπηρεσίας.

7(7)
ΟΡΟΣ 24: 0 ΕΛΤΑ υποχρεούται να προσλαμβάνει ένα μέλος της οικο¬γένειας (σύζυγος -παιδιά) του εργαζόμενου, που κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, από εργατικό ατύχημα πέθανε ή κατέστη ολικά ανάπη¬ρος (πάνω από 67% αναπηρίας) και εφόσον δεν το απαγορεύει η ισχύουσα νομοθεσία.
ΟΡΟΣ 25: Οι όροι προηγουμένων Ε.Σ.Σ.Ε. Προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολου¬θούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή" συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας σύμβασης.
ΟΡΟΣ 26: Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από 01.01.1990, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.-

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ 0Μ0ΣΠ0ΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΤΑ
 


1.- 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- ΜΗΝΑΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ α.α.
 


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.- 0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ

2.- ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ