ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1991 (08.07.1991)

Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 1991
Αθήνα σήμερα στις 08.07.91,ημέοα Λεύτερα και ώρα 1.00 στο κατάστημα της Γενικής διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1,οι υπογραφόμενοι:
α.- Γεώργιος Βουκελάτος,Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΛ) και Περικλής Παπαθανασίου, Γενικός Διευθυντής του ιδίου Οργανισμού, ενεργώντας ως εκπρόσωπος αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρασχέθηκε στην 748/ /03.07.91 συνεδρίασή του και
β.- Μηνάς Τζαγκαράκης- Πρόεδρος, Χρήστος Κούρλας-Α' Αντιπρόεδρος και Χρήστος Γεωργακόπουλος-Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπον¬δίας Εργαζομένων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε απ' το Διοικητικό Συμβουλίου της ανωτέρω Ομοσπονδίας, όπως φαίνεται στο απόσπασμα πρακτικού της 125/0 2.07.91 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, τ' ακόλουθα:
ΟΡΟΙ 1 :
Στη μισθολογική κλίμακα του Μισθολογίου Προσωπικού Ε Λ Τ Λ ( ΕΣΣΕ 1985 ), προστίθεται (1) επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο, το 1α κα ι ο αριθμός των Μ.Κ. ανέρχεται σε 21, με αρχικό στο εξής το 20ο Μ.Κ. και καταληκτι¬κό το 1α. Στα τριάντα δύο ( 22 ) χρόνια υπηρεσίας το Προσωπικό λαμβά¬νει το αμέσως επόμενο Μ.Κ. από αυτό που δικαιούται με τις μέχρι σήμερα διατάζεις, σύμφωνα με τη μισθολογική ένταξη του προσωπικού, που έγινε με τον όρο 10 της ΕΣΣΕ 1985.
Το αρχικό ( 20ο ) μισθολογικό κλιμάκιο καθορίζεται στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ( 57.100 ) δραχμών και το καταληκτικό ( 1α ) Μ Κ. στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ( 99.500 ). Καθένα από τα επόμενα του 20ου Μ.Κ. μέχρι και το 1α προσαυξάνεται κα¬τά χίλιες εξακόσιες ( 1.600 ) δραχμές ατό το αμέσως προηγούμενο του. Επίσης, στο προσωπικό που συμπληρώνει τριάντα ένα ( 31 ) χρόνια υπηρεσίας, χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας σε ποσοστό 80% Η ΑΤΑ στο διαμορφούμενο μισθολόγιο υπολογίζεται από 01.01.89 και
2(5)
Οι διαφορές, που προκύπτουν από τις κατά τ΄ ανωτέρω μισθολογικές ρυθμίσεις, καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, η πρώτη από 1-1-91 και η δεύτερη από 1-10-91.
Στο προσωπικό που απολύεται ή παραιτείται μέχρι 30-9-91, συμφωνά υε τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. ΕΛΤΑ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχι¬κής ποινής ή ποινικής καταδίκης, χορηγείται ένα μήνα πριν την απόλυση η παραίτηση του και όχι νωρίτερα από 1-1-91 ολόκληρη η διαφορά του μισθολογίου .
Τα μισθολογικά κλιμάκια και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας διαμορφώ¬νονται ως ακολούθως:
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 1-1-91

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Σ.Ε. Γ.Ε. Μ.Ε. Α.Ρ. Α.Τ. ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
20 67.500 0 1 20%
19 69.100 2 0 3 25%
18 70.700 4 2 0 5 30%
17 72.300 6 4 2 0 7 35%
16 73.900 8 6 4 2 0 9 40%
15 75.500 10 8 6 4 2 11 45%
14 77.100 12 10 8 6 4 13 50%
13 78.700 14 12 10 8 6 15 55%
12 80.3 00 16 14 12 10 8 17 60%
11 31 .900 18 16 14 12 10 19 63%
10 53.500 20 18 16 14 12 21 66%
9 85.100 22 20 18 16 14 23 69%
8 86.700 24 22 20 18 16 25 72%
7 88.300 26 24 22 20 18 27 75%
6 89.900 28 26 24 22 20 29 78%
5 91.500 30 28 26 24 22 31 80%
4 93.100 "32" 30 28 26 24
3 94.700 "32" 30 28 26
2 96.300 "32" 30 28
1 97.900 "32" 30
1α 99.500 "32"

ΟΡΟΣ 2:
Τα ποσοστά του οικογενειακού επιδόματος για το 3ο και κάθε επόμενο παιδί προσαυξάνονται, από 1-9-91. από 5% σε 7,5%.
ΟΡΟΣ 3:
Από 1-7-91, η συμμετοχή του ΕΛΤΑ στο ΕΦΑΠΑΞ του Λογαριασμού Αλλη¬λεγγύης Εργαζομένων ΟΜΕ - ΕΛΤΑ (ορός 6 ΕΣΣΕ 90) αυξάνεται από εκατό (100) σε διακόσιες (200) δραχμές, για κάθε συμμέτοχο στο Λογαριασμό αυτό.
ΟΡΟΣ 4:
Το επίδομα θέρμανσης διπλασιάζεται από 1-10-91 για το προσωπικό στο οποίο χορηγείται και σήμερα.

ΟΡΟΣ 5:
Από 1-9-91, η αποζημίωση εκμετάλλευσης του όρου 2 της ΕΣΣΕ 1989 αυξάνεται από δυο χιλιάδες (2.000) σε δυο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) δραχμές. Η αποζημίωση αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό εκείνο που χορηγήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε κατά την 633/6-9-89 συνεδρίαση του.
ΟΡΟΣ 6:
Η μηνιαία προσθετή παροχή που χορηγείται με τον όρο 11, παρ. γ. εδ.2 της ΕΣΣΕ 1990, επεκτείνεται από 1-1-91 και στους χείριστες Η/Υ του υπηρετούν στη Διεύθυνση Ταχυπληρωμής και στους οποίους, κατά την πρόσληψη τους, είχε χορηγηθεί με την ατομική σύμβαση εργασίας όμοια παροχή και με την προϋπόθεση ότι απασχολούνται στο έργο του Τομέα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Ταχυπληρωμής.
Στους παραπάνω δικαιούμενους αυτής της παροχής περιλαμβάνονται και οι προγραμματιστές στους οποίους χορηγήθηκε η παροχή αυτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε κατά την 737/ 14-2-91 συνεδρίαση του.
ΟΡΟΣ 7
Συμφωνείτε ότι για την ετήσια ενίσχυση του Λογαριασμού των Παραθεριστικών Κέντρων θα γίνει σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, υστέρα από πρόταση της ΟΜΕ - ΕΛΤΑ.

4(5)
ΟΡΟΣ 8:
Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΕΛΤΑ θα συσταθεί Επιτροπή, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΕ - ΕΛΤΑ), προκεί¬μενου να μελετήσει τη σύνδεση της αμοιβής με την παραγωγικότητα ως και την υπεραπόδοση των εργαζομένων κατά την περίοδο των εορτών και εκλογών και με κίνητρο προσθετή αμοιβή επιπλέον των πάσης φύσεως αποδοχών. Η Επιτροπή θα υποβάλει το πόρισμα της την 1 — 11—91 .
ΟΡΟΣ 9
Συμφωνείται η χορήγηση για κάθε ημερολογιακό έτος ειδικής αδείας απουσίας 10 ημερών με αποδοχές στο προσωπικό του Οργανισμού που απασχολείται στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίον, στη Μεγαλόπολη, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στον Κροκό και. στο Αμύνταιο, με τους ορούς και τις προϋποθέσεις που θα οριστούν από σχετική από¬φαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ.
0ΡΟΣ_10:
Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΕΛΤΑ θα συσταθεί Επιτροπή, με τη συμμετοχή των εκπροσωπών των εργαζομένων (ΟΜΕ - ΕΛΤΑ), προκει¬μένου να σ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το θέμα της αποζημίωσης απόσβεσης των ιδιοκτήτων οχημάτων του προσωπικού που απασχολείται σε μηχανοκίνητα δρομολόγια ως και της εγκατάστασης, σε όλα τα αυτοκίνητα του ΕΛΤΑ, του προσφορότερου συστήματος τηλεπικοινωνίας .

Η Επιτροπή αυτή θα μελετήσει και τον τρόπο της χορήγησης των αναπληρωματικών ημερών ανάπαυσης (repaux) και θα υποβάλει το σχετικό πόρισμά της για κάθε περίπτωση, την 1-12-91.
ΟΡΟΣ 11 :
Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή θα συσταθεί επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΕ-ΕΛΤΑ) θα συσταθεί Επιτροπή προκειμένου να προσδιοριστούν με αντικειμενικό τρόπο, τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η πλήρωση των δημιουργούμενων κενών ύστερα από απόλυση, παραίτηση μετάθεση ή άλλο νόμιμο λόγο μετακίνησης του προσωπικού που απασχολείται στους ως άνω Τομείς Διανομής.

Η Επιτροπή θα υποβάλει το πόρισμα της την 1-2-92
ΟΡΟΣ 12:
Οι όροι προηγουμένων ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί. η συμπληρωθεί κα. εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας σύμβασης.

ΟΡΟΣ 13:
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 01.01.91, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΤΑ

1. 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ

2. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΛΑΣ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚ0Σ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ