ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1993 (30.09.1993)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΤΙΑΣ ΠΡ0ΣΩΠΙΚ0Υ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1993
Αθήνα, σήμερα στις 30.09.93, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.001, στο κατάστημα" της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόμενοι:
α.- Χρήστος Γούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και Μιχαήλ Μαρκαντωνα-κης, Γενικός Διευθυντής του ίδιου Οργανισμού, ενεργώντας ως εκ¬πρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 824/25.09.93 συνεδρίαση του και
β.- Χρήστος Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος και Χρήστος Κούρσας, Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκ¬πρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε ζπό το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας, όπως φαίνεται στο1 απόσπασασ ποακτικού της 31/22.09.93 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΜΕ - ΕΛΤΑ,
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα ακόλουθα:
ΟΡΟΣ 1
Το αρχικό Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) του Μισθολογίου ΕΛΤΑ καθορίζεται στο ποσό των 77.500 δρχ. και στο ποσό των 127.500 δρχ. το καταληκτικό ΙΑ Μ.Κ., καθένα από τα επόμενα του 20ου Μ.Κ. μέχρι το ΙΑ προσαυξάνεται κατά 2.500 δρχ. από το αμέσως προηγούμενο του.
Η Α.Τ.Α. στο διαμορφούμενο Μισθολόγιο εξακολουθεί να υπο¬λογίζεται όπως μέχρι σήμερα.
Οι προκύπτουσες διαφορές από την εφαρμογή του όρου αυτού θα καταβληθούν τμηματικά, το 1/3 από 01.06.1993 το δε υπόλοιπο 2/3 από 01.09.1993.

2(7)
Στο προσωπικά που απολύθηκε μέχρι την υπογραφή της παρού¬σας σύμβασης και πριν την ολοκλήρωση καταβολής της διαφοράς, συμφωνά με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. ΕΛΤΑ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, χορηγείται 1 μήνα πριν την απόλυση του και όχι νωρίτερα από 01.06.1993 ολόκληρη η δια-φορά του μισθολογίου.
ΟΡΟΣ 2
Η αποζημίωση εκμετάλλευσης από 01.12.1993 καθορίζεται στις 4.000 δραχμές.
ΟΡΟΣ 3
Στο προσωπικό που απασχολείται σε έργο ΕΧΡRΕSSκαι ΠΟΡΤΑ -ΠΟΡΤΑ χορηγείται πριμ παραγωγικότητας. Το ποσό, ο χρόνος και η διαδικασία χορήγησης του θα αποφασισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση κοινής επιτροπής της ΟΜΕ - ΕΛΤΑ και της Διοίκησης, η οποία θα ολοκληρώσει το έργο της μέσα σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
ΟΡΟΣ 4
Το ποσοστό χορήγησης των οικογενειακών επιδομάτων αυξάνε¬ται από 01.12.1993 κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε προστατευόμενο μέλος, το δε ποσοστό επιδόματος που χορηγείται για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί εξακολουθεί να καταβάλλεται
μέχρις ότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις της διακοπής -ου.
ΟΡΟΣ 5
Γονείς που έχουν παιδί ή παιδιά με αναπηρία 67% και άνω
λαμβάνουν από 01.12.1993 αυξημένο οικογενειακό επίδομα για το εν λόγω παιδί ή παιδιά κατά 50%.
ΟΡΟΣ 6
Το ανώτερο ποσό δαπάνης για βρεφονηπιακούς σταθμούς ορίζε¬ται από 01.12.139-3 στις 20.000 δραχμές μηνιαίως για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας και ο ΕΛΤΑ δεσμεύεται, στα υπό ανέγερση Κέντρα Διαλογής Αθήνας - Θεσσαλονίκης να προβλέψει χώρους για την ίδρυση βρεφονηπιακών σταθμών.

3(7)
ΟΡΟΣ 7
Για τη συμβολή και ουσιαστική προσφορά του ΕΛΤΑ στη δη¬μιουργία παραθεριστικών εγκαταστάσεων, συμφωνείται ο ΕΛΤΑ να καταβάλει το ποσό του Φ.Π.Α. από την από 09.07.93 συναφθείσα σύμβαση ανέγερσης παραθεριστικού κέντρου στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας μεταξύ ΟΜΕ - ΕΛΤΑ και της αναδόχου εταιρείας Ματθαίος Λιγκιάρης ποσού 99 εκατομμυρίων δραχμών.
ΟΡΟΣ 8
Μόνιμο προσωπικό που εκτελεί επί 2ετία τουλάχιστον κατά την υπογραφή της παρούσας, το έργο τεχνίτη συνεργείων, εντάσ¬σεται στον' κλάδο τεχνιτών του Γ.Κ.Π. με αίτηση του, εφόσον έχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, ύστερα από κρίση του Συμ-βουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού.
Ο όρος ισχύει από την υπογραφή της παρούσας.
ΟΡΟΣ 9
Μόνιμο προσωπικό που εκτελεί επί 6ετία τουλάχιστον κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης το έργο του οδηγού αυτο¬κινήτων, εντάσσεται στον κλάδο 6 Οδηγών με αίτηση του, ανεξάο-
τητα από τα τυπικά προσόντα (γραμματικές γνώσεις), καθ' υπέρ¬βαση του αριθμού των οργανικών θέσεων, ύστερα από κρίση "ου Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού.
0 όρος ισχύει από την υπογραφή της παρούσας.
ΟΡΟΣ 10
Μόνιμο προσωπικό που εκτελεί το έργο του κλάδου 10 Δία- μετακομιστών επί 5ετία τουλάχιστον κατά την υπογραφή της παρού- σας σύμβασης, εντάσσεται με αίτηση του στον κλάδο 10 Διαμετα- κομιστών ανεξάρτητα από τα ειδικά - τυπικά προσόντα και υσ".3 από κρίση του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού.
0 όρος ισχύει από την υπογραφή της παρούσας.
ΟΡΟΣ 11
Μόνιμο προσωπικό που εκτελεί το έργο της διανομής επί 6ετία, εντάσσεται στον κλάδο 5 Διανομέων ανεξάρτητα από τα τυπικά τους προσόντα, ύστερα από κρίση του Συμβουλίου Υπηρε¬σιακών Μεταβολών Προσωπικού.
Ο όρος ισχύει από την υπογραφή της παρούσας

4(7)
ΟΡΟΣ 12
Μονιμοποίηση εκτάκτων
0 όρος 1 παραγρ. α και β της ΕΣΣΕ 1986 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
α.- Οι εργαζόμενοι στους κλάδους 2-11 με σύμβαση εργασίας Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου (πλην ωρομισθίων) μονιμοποιούνται στους κλάδους των οποίων το έργο εκτελούν εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια συνεχούς υπηρε¬σίας στον ΕΛΤΑ και έχουν τα προβλεπόμενα γενικά και ειδικά -τυπικά προσόντα και εντάσσονται μισθολογικά και βαθμολογικά βάσει των ετών υπηρεσίας τους ύστερα από αίτηση τους και κρίση περί της ουσιαστικής καταλληλότητας από το Συμβούλιο Υπηρεσια¬κών Μεταβολών Προσωπικού ΕΛΤΑ. Οι μονιμοποιήσεις θα γίνονται κάθε έξι (6) μήνες και συγκεκριμένα 31 Μαΐου και 30 Νοεμβρίου κάθε χρόνου. Συνεχής θεωρείται η υπηρεσία εφόσον δεν υπάρχει διακοπή της εργασιακής σύμβασης πέραν των 30 ημερών συνολικά.
β.- Ειδικά:
β.1.- Οι υπηρετούντες στον ΕΛΤΑ κατά την υπογραφή της
παρούσας σύμβασης και κατά τα ανωτέρω μονιμοποιούμενοι εντάσ¬σονται στους κλάδους του Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ, το έργο των οποίων εκτελούν με τη νόμιμη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, και η μονιμοποίηση τους ισχύει από την υπογραφή της παρούσας.
β.2.- Οι υπηρετούντες στον ΕΛΤΑ κατά την υπογραφή της
παρουσας σύμβασης και εκτελούν έργο των κλάδων 2-11 καθώς και οι προσληφθέντες για το έργο Πληροφορικής και Τεχνικών με σύμ¬βαση εργασίας Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου (πλην ωρομισθίων) και οι οποίοι σύμφωνα με τον όρο 1 της ΕΣΣΕ 1986 έχουν συμπληρώσει μέχρι την υπογραφή της παρούσας 3ετή συνεχή απασχόληση, λογί¬ζονται μονιμοποιηθέντες στους κλάδους του Γ.Κ.Π. των οποίων το έργο εκτελούν με τη νόμιμη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων από 30.11.91, 31.05.92, 30.11.92 και 31.05.93 που είχαν συμ¬πληρώσει την 3ετία αντίστοιχα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 1 της ΕΣΣΕ 1986 και λαμβάνουν αναδρομικά τις διαφορές των αποδοχών τους από την ημερομηνία που θεωρούνται μονιμοποιη-θέντες.
Οι εκ των ανωτέρω ασχολούμενοι στο έργο Πληροφορικής και Τεχνικών και έχουν προσληφθεί για το έργο αυτό, μονιμοποιού¬μενοι θα ενταχθούν σε αντιστοίχους κλάδους άμα τη δημιουργία αυτών στο Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ.

5(7)
V•- Για την εφαρμογή του παραπάνω όρου ο Οργανισμός και. το προσωπικό παραιτούνται, αμοιβαία των δικογράφων των εφέσεων κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν μεταξύ του προσωπικού που μονιμο¬ποιείται κατά τις διατάξεις β.1 και β.2 του παρόντος ορού και του ΕΛΤΑ, σχετικά με τη φύση και την ισχύ της σύμβασης πρόσ-ληψης και απασχόλησης του ως άνω προσωπικού ως επίσης και υπό τα μη ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά των ιδίων αποφάσεων. Επίσης τα ίδια συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται και από τις έννομες συνέ¬πειες και αποτελέσματα των ήδη εκδοθεισών αποφάσεων πρωτο¬βαθμίων ή δευτεροβαθμίων δικαστηρίων προκειμένου η μονιμοποίηση του προσωπικού να διέπεται αποκλειστικά και μόνο από τα οριζό¬μενα στις διατάξεις β.1 και β.2 του παρόντος όρου.
0 εργαζόμενος που ενδιαφέρεται να μονιμοποιηθεί κατά τα παραπάνω οριζόμενα, υποχρεώνεται να συνυποβάλει με την αίτηση του και δήλωση παραίτησης από όλες τις δικαστικές ενέργειες που έχει ασκήσει κατά του ΕΛΤΑ για τα λόγο αυτό ως επίσης και από τα έννομα αποτελέσματα των αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί.
ΟΡΟΣ 13
Οι Τεχνικοί, που κατά την υπογραφή της ΕΣΣΕ 1989 εργάζον¬ταν με σύμβαση εργασίας Αορίστου Χρόνου, δεν καλύπτονται από τον όρο 13 αυτής εκτός αν με αίτηση τους ζητήσουν αυτό. Εξακολουθεί ως εκ τούτου να ισχύει γι1 αυτούς, σαν να μη δια¬κόπηκε ποτέ, το μισθολογικό καθεστώς που ίσχυε, όπως αυτό ενδεχομένως τροποποιήθηκε.
ΟΡΟΣ 14
Οι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου 5 Διανομέων καλύπτον¬ται με πρόσληψη προσωπικού, το οποίο υποχρεούται να εκτελεί το έργο της διανομής στις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (ΕΧΡRESS, EMS και ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ) .
0 χρόνος που το προσλαμβανόμενο προσωπικό υποχρεούται να εκτελεί το ως άνω έργο καθώς και η διαδικασία κάλυψης των τομέων διανομής που μένουν κενοί καθ' οιονδήποτε τρόπο θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. - ΕΛΤΑ ύστερα από πρόταση κοινής επιτροπής ΟΜΕ - ΕΛΤΑ και Διοίκησης, μέσα σε χρον.<ό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας.
ΟΡΟΣ 15
Οι όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, άπω^ αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας σύμβασης.

6(7)
ΟΡΟΣ 16
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 01.01.92, εκτός από περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
1.- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΕΛΤΑ

1.- ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2.- ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
α.- Οι συμβαλλόμενοι διευκρινίζουν ότι οι υπηρετούντες στον
ΕΛΤΑ κατά την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης έκτακτοι αορίστου η
ορισμένου χρόνου (πλην ωρομισθίων) μονιμοποιούμενοι με τον όρο
12β της παραπάνω ΕΣΣΕ έτους 1993 εφόσον δεν υπάρχουν κενές
οργανικές θέσεις στους κλάδους το έργο των οποίων εκτελούν
καταλαμβάνουν τις καθοιονδήποτε τρόπο κενούμενες οργανικές
θέσεις.
Ωσαύτως οι με τον όρο 123 της παραπάνω σύμβασης, μονιμο-ποιούμενοι υστέρα από αίτηση τους και μόνο, υπάγονται σ-ις διατάξεις του Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ, οι οποίες εφαρμόζονται ανεπιφύ¬λακτα και για αυτούς χωρίς ιδιαιτερότητα στην υπηρεσιακή τους κατάσταση.

7(7)
Β.- Η εφαρμογή του όρου 12 που αφορά τη μονιμοποίηση των υπηρετούντων κατά την υπογραφή της ανωτέρω ΕΣΣΕ έτους 1993 εκτάκτων αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πλην ωρομισθίων) θα γίνει όχι νωρίτερα από της 30 11 93 που θα συγκληθεί το πρώτο Συμβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού για το σκοπό αυτό.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΤΑ
 


0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

1.- ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.- ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ