ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994 (09.06.1994)

1 (7) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1994
Αθήνα, σήμερα στις 09.06.94 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόμενοι:
α.- Γεώργιος Ανανιάδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) και Αριστείδης Μαντάς, Γενικός Διευθυντής του ίδιου Οργανισμού. ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 845/09.06.94 συνεδρίαση του.
β.- Φίλλιπος Θωμάς, Πρόεδρος και Χρήστος Κούρλας, Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΛΤΑ. με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας, όπως φαίνεται στο απόσπασμα πρακτικού της 6/08.06.94 συνεδρίασης του Δ.Σ. της 0ΜΕ - ΕΛΤΑ,
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα ακόλουθα:
ΟΡΟΣ 1ος
Το αρχικό 20ό Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) του Μισθολογίου ΕΛΤΑ, καθορίζεται στο ποσό των 89.000 δρχ. και στο ποσό των 139.000 δρχ. το καταληκτικό ΙΑ Μ.Κ. , καθένα από τα επόμενα του 20ού Μ.Κ. μέχρι το ΙΑ προσαυξάνεται κατά 2.500 δρχ. από το αμέσως προηγούμενο του.

Η ΑΤΑ στο διαμορφούμενο Μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται όπως μέχρι σήμερα.
Οι προκύπτουσες διαφορές ισχύουν τμηματικά κατά τα 2/3 από 01.06.94 το δε υπόλοιπο 1/3 από 01.09.1994.
Στο Προσωπικό που απολύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π./ΕΛΤΑ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, από 01.01.1994 και μέχρι 30.09.94, χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης του μήνα ολόκληρη η διαφορά του μισθολογίου.

2(7)
ΟΡΟΣ 2ος
α.- Το Προσωπικό του Οργανισμού μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, που υπάγεται στον Γ.Κ.Π./ΕΛΤΑ, συμμετέχοντας στην προσπάθεια του Οργανισμού για την αύξηση του όγκου εργασιών του θα λαμβάνει, πέραν από τις προβλεπόμενες αυξήσεις των ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ ή των Κλαδικών Συμβάσεων από 01.12.94, αύξηση ίση με μισή ποσοστιαία μονάδα (0,5%) , υπολογιζόμενη επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών προσωπικού, για κάθε μονάδα αύξησης του όγκου εργασιών TRAFFIC πέραν του 10% για το έτος 1994.
β.- Για τον τρόπο υπολογισμού της αύξησης του όγκου εργασιών - TRAFFIC του Οργανισμού καθώς και για τον τρόπο καταβολής στο προσωπικό του ποσού που αντιστοιχεί στην παραπάνω αύξηση συνιστάται Επιτροπή με τη συμμετοχή δύο εκπροσώπων της Διοίκησης και ενός της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ, η οποία θα έχει ολοκληρώσει το παραπάνω έργο της μέχρι 01.12.94.
ΟΡΟΣ 3ος
Η καταβαλλόμενη αποζημίωση εκμετάλλευσης υπολογίζεται από 01.12.1994 σε ποσοστό 4% επί του 10ου Μ.Κ. του μισθολογίου ΕΛΤΑ.
ΟΡΟΣ 4ος
Το επίδομα παραμεθορίων περιοχών υπολογίζεται από 01.12.1994 σε ποσοστό 4% επί του 11ου Μ.Κ. του μισθολογίου ΕΛΤΑ και επεκτείνεται για δημογραφικούς, αναπτυξιακούς και εθνικούς λόγους σ' όλες τις περιοχές, που καθορίζονται παραμεθόριες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 1892/90.
ΟΡΟΣ 50ς
Πέραν του 18μηνου χρόνου στρατιωτικής θητείας και εφεδρείας που είναι αναγνωρισμένος, σύμφωνα με τον όρο 4 της ΕΣΣΕ 1984, ως χρόνος για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, αναγνωρίζεται από 01.12.1994 επιπλέον ένα εξάμηνο στρατιωτικής θητείας μέχρι 24 μηνών αθροιστικά, για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού με παράλληλη επανένταξη του.
ΟΡΟΣ 6ος
Οι όροι 4 της ΕΣΣΕ 1987 και 8 της ΕΣΣΕ 1990 επεκτείνονται από 01.02.1994 και για τους εργαζόμενους εκείνους που η προϋπηρεσία τους στον ιδιωτικό τομέα διανύθηκε στο εξωτερικό με την προϋπόθεση ότι η προϋπηρεσία αυτή είναι αναγνωρισμένη από τους εδώ ασφαλιστικούς φορείς.

3(7) ΟΡΟΣ 7ος
Για τη συμβολή και ουσιαστική προσφορά του ΕΛΤΑ στην αποπεράτωση και εξοπλισμό των παραθεριστικών εγκαταστάσεων (Κερασοχώρι Ευρυτανίας) της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ συμφωνείται να καταβληθεί στο Λογαριασμό Παραθεριστικών Κέντρων το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών.
ΟΡΟΣ 8ος
Συμφωνείται να καταβάλλει ο ΕΛΤΑ το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25 . 000. 000) δραχμών το χρόνο για τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ (ανταλλαγές, σεμινάρια, συμμετοχή σε ευρωπαϊκές επιτροπές κ.α.).
ΟΡΟΣ 9ος
0 ΕΛΤΑ υποχρεούται να εξασφαλίζει την οικονομική αυτοτέλεια του ΚΕΣ, προκειμένου να μπορεί ν' ασκήσει τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές προβλέπονται στο Π.Δ. 295/86 (πολιτιστικές, επιμορφωτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές κ.α. εκδηλώσεις του προσωπικού, θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας καθώς και τη λειτουργία των κυλικείων ΕΛΤΑ).
Το ύφος του ποσού καθορίζεται στα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές.
ΟΡΟΣ 10ος
Τα ποσά των αζήτητων επιταγών και δεμάτων και των πειθαρχικών προστίμων αποδίδονται από τον ΕΛΤΑ κατ1 έτος στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ για τους σκοπούς των άρθρων 1-25 του Κανονισμού του Λογαριασμού αυτού.
Για το λόγο αυτό η Διοίκηση δεσμεύεται να προωθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση, όπου απαιτείται.
ΟΡΟΣ 11ος
0 Κανονισμός Μεταθετότητας εφαρμόζεται από 01.09.1994. Ως αφετηρία μέτρησης του χρόνου για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό Μεταθετότητας ορίζεται η ανωτέρω ημερομηνία.
ΟΡΟΣ 12ος
Σε κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο υπεραστικών δρομολογίων τοποθετείται σύστημα κινητής επικοινωνίας.

4(7) ΟΡΟΣ 13ος
α.- Προσωπικό που κατά την υπογραφή της παρούσας εκτελεί επί 4ετία το έργο τεχνίτη συνεργείων στον ΕΛΤΑ εντάσσεται στον κλάδο τεχνιτών ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων και οργανικών θέσεων, ύστερα από αίτηση του και κρίση του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού.
β.- Μόνιμο Προσωπικό που κατά την υπογραφή της παρούσας εκτελεί έργο τεχνίτη επί πενταετία μετατάσσεται στον κλάδο τεχνιτών ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων και οργανικών θέσεων, με αίτηση του και κρίση του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού, διαφορετικά εκτελεί το έργο του κλάδου στον οποίο είναι ενταγμένο.
γ.- Τα προβλεπόμενα στον όρο 4 της ΕΣΣΕ 1988 χρόνια υπηρεσίας για δικαίωμα μετάταξης υπολογίζονται από την ημερομηνία πρόσληψης του προσωπικού.
Σε περίπτωση που για το παραπάνω προσωπικό έχει προηγηθεί άλλη μετάταξη απαιτείται επιπλέον 5ετία στον κλάδο που έχει μεταταγεί.
δ.- Μόνιμο προσωπικό που κατά την υπογραφή της παρούσας εκτελεί έργο φύλαξης κτιρίων και έχει θεμελιώσει δικαίωμα μετάταξης, μετατάσσεται στον κλάδο φυλάκων ανεξαρτήτως οργανικών θέσεων ύστερα από αίτηση του και κρίση του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού.
Ο όρος αυτός ισχύει από την υπογραφή της παρούσας.
ΟΡΟΣ 14ος
α.- Μόνιμο προσωπικό που κατά την υπογραφή της παρούσας εκτελεί το έργο της διανομής ή της εοωτερικής εκμετάλλευσης επί 5ετία, μετατάσσεται με αίτηση του στον κλάδο Διανομέων ή Εσωτερικής Εκμετάλλευσης ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων, ύστερα από κρίση του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού.
β.- Προσωπικό που εκτελούσε το έργο του κλάδου 2 αλλά όταν μονιμοποιήθηκε εντάχθηκε υποχρεωτικά στον κλάδο 5 Διανομέων, υποχρεούμενο να προσκομίσει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, μετατάσσεται, κατά προτεραιότητα, ύστερα από αίτηση του και κρίση του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού, στον κλάδο 2, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.

5(7)
γ.- Μόνιμο προσωπικό που παραμένει ανένταχτο εντάσσεται στους κλάδους 2-11 που είχε ζητήσει κατά τις τελευταίες εντάξεις, μετά από αίτηση του και κρίση του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού και εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου που επιθυμεί να ενταχθεί.
δ.- Μόνιμο προσωπικό που έχει ενταχθεί υποχρεωτικά στον κλάδο 1 Διοίκησης - Εκμετάλλευσης και δεν έχει φοιτήσει στη Σχολή ΕΛΤΑ, δύναται με αίτηση του, εντός 30 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, να ζητήσει τη μετάταξη του στον κλάδο το έργο του οποίου εκτελούσε πριν από την ένταξη του, έπειτα από κρίση του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού και ανάλογη βαθμολογική και μισθολογική επανένταξη.
0 όρος αυτός ισχύει από την υπογραφή της παρούσας. ΟΡΟΣ 15ος
α.- Στην παράγραφο 6.2 του όρου 6 της ΕΣΣΕ 1987 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
"Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπαλλήλων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών δεν καλύπτει το αντίστοιχο ποσοστό (30%) τότε ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από υπαλλήλους πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών, καθ1 υπέρβαση του καθοριζομένου γι' αυτούς ποσοστού.
Ομοίως σε περίπτωση που ο αριθμός των υπαλλήλων πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών δεν καλύπτει το αντίστοιχο ποσοστό (20%) τότε ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από υπαλλήλους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, καθ* υπέρβαση του καθοριζομένου γι1 αυτούς ποσοστού".
β.- Υπάλληλοι που έχουν ενταχθεί στον κλάδο 1 Διοίκησης - Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον όρο 6 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 1987 και δεν έχουν φοιτήσει στη Σχολή ΕΛΤΑ δύνανται να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης κατώτερης τμήματος.
ΟΡΟΣ 16ος
α.- Στον όρο 14 της ΕΣΣΕ 1993 προστίθεται παράγραφος ως εξής: "Προσωπικό που προσλαμβάνεται ή εντάσσεται στον κλάδο 5 Διανομέων, εκτός των προβλεπομένων από το Γ.Κ.Π./ΕΛΤΑ προσόντων πρέπει να έχει και άδεια οδήγησης δικύκλου άνω των 50 00".

6(7)
β.- Ο όρος 12α της ΕΣΣΕ 1993 διαμορφώνεται ως εξής: "Οι εργαζόμενοι στους κλάδους 2 - 11 με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πλην ωρομισθίων) μονιμοποιούνται στους κλάδους που επιθυμούν, ύστερα από σύμφωνη κρίση του Συμβουλίου Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ και έχουν τα προβλεπόμενα γενικά και ειδικά - τυπικά προσόντα κι εντάσσονται μισθολογικά και βαθμολογικά βάσει των ετών υπηρεσίας τους, ύστερα από αίτηση τους και κρίση περί της ουσιαστικής καταλληλότητας από το παραπάνω Συμβούλιο. Οι μονιμοποιήσεις θα γίνονται κάθε έξι (6) μήνες και συγκεκριμένα 31 Μαΐου και 30 Νοεμβρίου κάθε χρόνο. Συνεχής θεωρείται η υπηρεσία εφόσον δεν υπάρχει διακοπή της εργασιακής σύμβασης πέραν των 3 0 ημερών συνολικά. 0 όρος 16β ισχύει από 01.12.1994.
ΟΡΟΣ 17ος
Συμφωνείται η σύσταση 5μελούς επιτροπής, εντός 30 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, αποτελούμενη από τρεις εκπροσώπους της Διοίκησης και δύο της ΟΜΕ - ΕΛΤΑ, για να μελετήσει τα θέματα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων, ασφάλειας κτιρίων και εγκαταστάσεων, διακίνησης αποστολών και χρηματαποστολών και να προτείνει μέχρι 30.11.1994 μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των εν γένει κινδύνων.
ΟΡΟΣ 18ος
Προσωπικό που στερήθηκε βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης εξαιτίας πειθαρχικών ποινών που επεβλήθησαν από 01.01.1989 μπορεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας να καταθέσει σχετική αίτηση επανάκρισής του στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Προαγωγών.
Η διαδικασία αυτή θα ισχύσει εφάπαξ και οι αποφάσεις του παραπάνω Συμβουλίου δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ.
ΟΡΟΣ 19ος
Συμφωνείται η σύσταση, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, κοινής επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους της Διοίκησης και της ΟΜΕ - ΕΛΤΑ για την κατάρτιση νέου ΓΚΠ και ΚΕΠ/ΕΛΤΑ (αξιοκρατικό σύστημα επιλογής στελεχών, νέο βαθμολόγιο, πειθαρχικό δίκαιο, εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού και νέο καθηκοντολόγιο) και για την επανεξέταση όποιων σημείων του Υπηρεσιακού Οργανισμού χρήζουν τροποποίησης και εναρμόνισης με το ΓΚΠ/ΕΛΤΑ. Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει το ανωτέρω έργο μέχρι 31.10.1994

7(7)
ΟΡΟΣ 20ος
Οι όροι προηγουμένων ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας σύμβασης.
ΟΡΟΣ 21ος
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 01.01.94, εκτός από τις περιπτώσει ς που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΤΑ
 


1. 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
2. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΝΤΑΣ

1. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ