ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1995 (07.04.1995)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1995
Αθήνα, σήμερα στις 07.04.95, ημέρα Παρασκευή και ώρα_14.30, στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόμενοι :
α.- Γεώργιος Ανανιάδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και Αριστείδης Μαντάς, Γενικός Διευθυντής του ίδιου Οργανισμού, ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 869/07.04.95 συνεδρίαση του.
β.- Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος και Χρήστος Κούρλας, Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας όπως φαίνεται στο απόσπασμα πρακτικού της 17/06.04.95 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ.
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα ακόλουθα:
Όρος 1ος
Το αρχικό Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) του Μισθολογίου ΕΛΤΑ καθορίζεται στο ποσό των 95.000 δρχ. και στο ποσό των 152.000 δρχ. το καταληκτικό ΙΑ (Μ.Κ.). Καθένα από τα επόμενα του 20ού Μ.Κ. μέχρι το ΙΑ προσαυξάνεται κατά 2.850 δρχ. από το αμέσως προηγούμενο του.
Η Α.Τ.Α. στο διαμορφούμενο Μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογί¬ζεται όπως μέχρι σήμερα.
Οι προκύπτουσες διαφορές από την εφαρμογή του όρου αυτού θα καταβληθούν τμηματικά, το 1/2 από 01.02.1995 το δε υπόλοιπο 1/2 από 01.07.1995.
Στο προσωπικό που απολύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΕΛΤΑ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, από 01.01.1995 και μέχρι 01.07.1995, χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης του μήνα ολόκληρη η διαφορά του μισθολογίου.

2(4)
Όρος 2ος
Η αποζημίωση εκμετάλλευσης για όσους απασχολούνται σε μονάδες παραγωγής του υπηρεσιακού οργανισμού υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί του 10ου Μ.Κ. του Μισθολογίου του ΕΛΤΑ από 01.07.95.
Όρος 3ος
Στο προσωπικό που εκτελεί το έργο της διανομής ΕΧΡΚΕ55 - ΕΜ5 και ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ και εμπίπτει στις διατάξεις του όρου 19 της ΕΣΣΕ Προσωπικού έτους 1990 χορηγείται το ποσό των δρχ. 20.000 μηνιαίως για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζει να εκτελεί το έργο αυτό.

Όρος 4ος
Το επίδομα θέρμανσης υπολογίζεται για 6 ποσοστό 2% επί του 10ου Μ.Κ. από 01.10.1995.

μήνες το χρόνο σε
 


Όρος 5ος
Το ανώτερο ποσό δαπάνης 01.01.95 στο ποσό των προσχολικής ηλικίας.

για βρεφονηπιακούς σταθμούς ορίζεται από 25.000 δρχ. μηνιαίως για κάθε παιδί

Όρος 6ος
Το καταβαλλόμενο κατ' έτος ποσό για τη βράβευση των παιδιών των εργαζομένων που αριστεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠ-ΕΛΤΑ, ανέρχεται από 01.01.95 στο ποσό των 30.000 δρχ. εφάπαξ.
Όρος 7ος
Συμφωνείται να καταβάλει ο ΕΛΤΑ ποσό 20.000.000 δρχ. στην ΟΜΕ-ΕΛΤΑ για εξοπλισμό και λειτουργικά έξοδα του παραθεριστικού κέντρου Κερασοχωρίου.
Όρος 8ος
Το προσωπικό των κλάδων 6-10 που υπηρετούσε κατά την έναρξη ισχύος της Σ.Σ.Ε. του έτους 1985(Νέο Μισθολόγιο) εξελίσσεται
μισθολογικά όπως το προσωπικό των κλάδων 2-5 που είχε τα ίδια
τυπικά προσόντα.
Όρος 9ος
Στους αγροτικούς διανομείς χορηγείται μια ημέρα ανά εξάμηνο άδεια μετ' αποδοχών για τη συντήρηση των Ι.Χ. αυτοκινήτων τους που χρησιμοποιούνται στην αγροτική διανομή.3(4)
Όρος 10ος
Όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργάζονται δέκα χρόνια υποχρεωτικά στις μονάδες παραγωγής του υπηρεσιακού οργανισμού. Το ίδιο ισχύει και για , τους ήδη υπηρετούντες και όλοι τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Μονάδων Παραγωγής του Υπηρεσιακού Οργανισμού.
Από τη ρύθμιση της παρούσας διάταξης εξαιρείται το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται και το ήδη υπηρετούν σε θέσεις που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την παροχή αναλόγου έργου.
Όρος 11ος
Εντός 4 μηνών ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να προχωρήσει σε ανακατανομή του προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον οργανόγραμμα σε πανελλαδική κλίμακα, βάσει κριτηρίων που θα θεσπισθούν εντός ενός μηνός από της υπογραφής της παρούσας κατόπιν συμφωνίας ΕΛΤΑ και ΟΜΕ-ΕΛΤΑ.
Για το σκοπό αυτό αναστέλλεται ο κανονισμός μεταθετότητας για το προσωπικό που πλεονάζει και εμπίπτει στο σύστημα των κριτηρίων που θα θεσπισθούν ως ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα των 4 μηνών μετά τη συμφωνία των κριτηρίων αυτών.
Όρος 12ος
α.- Ο ΕΛΤΑ δεσμεύεται να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τους αντίστοιχους Οργανισμούς ώστε οι λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ να εκδίδονται σε ημερομηνίες που εξυπηρετούν τη διανομή και την είσπραξη τους. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους μεγάλους πελάτες.
β.- Επίσης τα επιδόματα αναπήρων, τυφλών, ορφανών, να καταβάλλονται με ταχυδρομικές επιταγές ή με το σύστημα της ταχυπληρωμής.
γ.- Οι επιταγές ΙΚΑ και ΟΓΑ να πληρώνονται σε περισσότερες ημέρες το μήνα.

δ.- Οι ανωτέρω στρογγυλοποιούνται.

λογαριασμοί

(ΔΕΗ,

ΟΓΑ

κ . λ . π .)

να

Όρος 13ος
Εντός 6 μηνών ο ΕΛΤΑ υποχρεούται τα πεζά αγροτικά δρομολόγια να τα μετατρέψει σε μηχανοκίνητα, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, που θα εξετασθούν σε συνεργασία με την ΟΜΕ-ΕΛΤΑ.
Όρος 14ος
Στο προσωπικό των Ταχυδρομικών Γραφείων Οργάνης και Εχίνου χορηγείται επίδομα εξόδων κίνησης και δυσμενών συνθηκών διαβίωσης 1.500 δρχ. για κάθε ημέρα εργασίας.

Το ανωτέρω επίδομα περικόπτεται σε προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.

4(4)
περίπτωση απουσίας του

Όρος 15ος
Ο όρος 3 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ 1934 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
" Στο Προσωπικό που προσλήφθηκε και προσλαμβάνεται από τον ΕΛΤΑ παρέχεται το δικαίωμα εφόσον έχει συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία στον ΕΛΤΑ να ζητήσει με αίτηση του να απολυθεί, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.
Όρος 16ος
Οι όροι προηγουμένων ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας σύμβασης.
Όρος 17ος
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 01.01.95, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΤΑ
 


1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

2.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΛΑΣ


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΝΤΑΣ