ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1996 (03.05.1996)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996
Αθήνα, σήμερα στις 3-5-96, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόμενοι:
α.- Αριστείδης Ουζουνίδης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και Ανδρέας Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ίδιου Οργανισμού, ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 903/2-5-96 συνεδρίαση του.
β.- Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος και Γιώργος Δημόπουλος Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας όπως φαίνεται στο απόσπασμα πρακτικού της 4/30-4-96 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ.
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα ακόλουθα:
Όρος 1ος
α.- Το αρχικό Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) του Μισθολογίου ΕΛΤΑ
καθορίζεται στο ποσό των 100.500 δρχ. και το καταληκτικό 1Α(Μ.Κ.) στο
ποσό των 167.500 δρχ.
Καθένα από τα επόμενα του 20ου Μ.Κ. μέχρι το 1Α προσαυξάνεται κατά 3.350
δρχ. από το αμέσως προηγούμενό του.
Η Α.Τ.Α. στο διαμορφούμενο Μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται όπως
μέχρι σήμερα.
Οι προκύπτουσες διαφορές από την εφαρμογή του όρου αυτού θα
καταβληθούν τμηματικά, το V* από 01.01.1996 το δε υπόλοιπο !4 από
01.07.1996.
ΣΤΟ προσωπικό που απολύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΕΛΤΑ,
πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, από
01.01.1996 και μέχρι 01.07.1996 χορηγείται από την 1η του προηγούμενου
της απόλυσης του μήνα ολόκληρη η διαφορά του μισθολογίου.
β.- Το προσωπικό το οποίο είναι ενταγμένο στην υποστήλη ΣΕ εξελίσσεται
σε 15 μισθολογικά κλιμάκια από το 20ο μέχρι το 6ο Μ.Κ. όπως αυτό
απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο νέο Μισθολόγιο 1996.
Όρος 2ος
ΣΤΟ προσωπικό του Οργανισμού, μόνιμο και με σύμβαση αορίστου χρόνου,
που συμμετέχει στην προσπάθεια του ΕΛΤΑ για τη βελτίωση της παρεχόμενης
ποιότητας, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του, θα δοθεί το
ποσό των 100 εκατομμυρίων δραχμών εφ' άπαξ ως πριμ παραγωγικότητας, για
ποιότητα εισερχόμενης αλληλογραφίας, που θα φτάσει από 7% περίπου που
είναι σήμερα, στο 50%.
ΣΤΟ προσωπικό του Οργανισμού θα δοθούν επιπλέον 50 εκατομμύρια δραχμές
εάν η ποιότητα φτάσει στο 55% και επιπλέον 50 εκατομμύρια δραχμές εάν η
ποιότητα φτάσει στο 60%.
Τα ποσοστά που θα λαμβάνονται υπόψη για τη μέτρηση της ποιότητας, θα
είναι αυτά που προκύπτουν από τους ελέγχους που διενεργεί η ICP
αλληλογραφία του εξωτερικού.

2(4)
Οι λεπτομέρειες χορήγησης του ανωτέρω ποσού θα καθοριστούν ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών (Διοίκηση - ΟΜΕ ΕΛΤΑ).
Όρος 3ος
ΣΤΟ προσωπικό του ΕΛΤΑ που υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τους δείκτες
παραγωγής έργο χορηγείται επίδομα υπεραπόδοσης.
Οι δείκτες παραγωγής και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του όρου αυτού θα
καθοριστούν από Επιτροπή Διοίκησης και ΟΜΕ-ΕΛΤΑ εντός 6 μηνών από την
υπογραφή της παρούσας.
Η ίδια Επιτροπή θα αποφασίσει για την διαδικασία χορήγησης διαλείμματος
στους εργαζόμενους στις θυρίδες συναλλαγής.
Όρος 4ος
Η αποζημίωση εκμετάλλευσης για όσους απασχολούνται σε μονάδες παραγωγής του υπηρεσιακού οργανισμού υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του 10ου Μ.Κ. του Μισθολογίου του ΕΛΤΑ από 01.09.1996.
Όρος 5ος
Το 3% και 5% του επιδόματος θέσης ευθύνης της ΕΣΣΕ του έτους 1989 όπως τροποποιήθηκε με την ΕΣΣΕ τους έτους 1990 αυξάνεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και γίνεται 4% και 6% αντίστοιχα από 01.09.1996.
Όρος 6ος
Το προσωπικό του ΕΛΤΑ μόνιμο ή με σύμβαση αορίστου χρόνου, που υπάγεται στις διατάξεις .του Γ.Κ.Π.-ΕΛΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού αυτού, αμείβεται με τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις προσωπικού ΕΛΤΑ, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ. Υπηρετούν προσωπικό, που αμείβεται με άλλες Συμβάσεις εκτός ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ, υποχρεούται εντός δύο μηνών αποκλειστικής προθεσμίας αμετακλήτως να δηλώσει εάν επιθυμεί να αμείβεται με ομοιεπαγγελματικές ή κλαδικές συμβάσεις αμιγώς ή με την ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 19 Γ.Κ.Π. ΕΛΤΑ, κατ" εξαίρεση τη δήλωση αυτή θα την ξαναϋποβάλει το προσωπικό αορίστου χρόνου κατά τη μονιμοποίηση του.
Κάθε αντίθετη διάταξη ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ ή απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ καταργείται από την υπογραφή της παρούσας.
Όρος 7ος
Το καταβαλλόμενο κατ' έτος ποσό για τη βράβευση των παιδιών των εργαζομένων που αριστεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ, χορηγείται και για τα παιδιά των εργαζομένων που εισάγονται στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.
Όρος 8ος
Μέχρι της οριστικής αντιμετώπισης της ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού, το χορηγούμενο ποσό με τον όρο 10 της ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ έτους 1982 αυξάνεται από 10.000 σε 15.000 δρχ. και από 8.000 σε 12.000 δρχ.
Όρος 9ος
α.- Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να διαθέτει νομική κάλυψη στους οδηγούς που εμπλέκονται σε δικαστικούς αγώνες λόγω τροχαίου ατυχήματος με υπηρεσιακό αυτοκίνητο χωρίς δική τους υπαιτιότητα.
β.- Ζημιές που γίνονται στον ΕΛΤΑ από υπαίτια πράξη ή παράλειψη υπηρεσιακού οργάνου, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των εξάμηνων-αποδοχών του υπαίτιου, μπορεί να καταλογίζονται στον υπαίτιο συμφωνάμε τα οριζόμενα στο άρθρο 44 Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ.

3(4)

Όρος 10ος
α.- Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να διαθέσει δύο εργαζόμενους για τη λειτουργία
και υποστήριξη του Παραθεριστικού Κέντρου της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ (η επιλογή
γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ) ή να καταβάλει το
απαιτούμενο για την πρόσληψη τους ποσό στην ΟΜΕ - ΕΛΤΑ.
β.- Για την καλή λειτουργία του παραθεριστικού κέντρου ο ΕΛΤΑ καταβάλλει
στην ΟΜΕ-ΕΛΤΑ ετησίως το ποσό των 20.000.000 δρχ.
Όρος 11ος
Η Ειδική άδεια για την ασθένεια των παιδιών που προβλέπεται από τις διατάξεις των όρων 39 της ΕΣΣΕ 1982 και 12 της ΕΣΣΕ 1986 χορηγείται με τους ίδιους όρους που χορηγείται και η άδεια ασθενείας προσωπικού.
Όρος 12ος
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διεκδικήσει την κάλυψη του κόστους που προκύπτει από την απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες εκτός ΕΛΤΑ και την αναπλήρωση τους με εποχιακό προσωπικό για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση τους.
Όρος 13ος
Συμφωνείται η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιτροπές διεξαγωγής
διαγωνισμών αγοράς κινητών, ακινήτων και αξιοποίησης κεφαλαίων πάνω από
πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ.
Ο όρος 16 της ΕΣΣΕ 1990 παύει να ισχύει.
Όρος 14ος
α.- ΣΤΟ προσωπικό αορίστου χρόνου και μόνιμο που εκτελεί κατ' αποκλειστικότητα το έργο της διανομής EXPRESS - EMS, ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ, ανεξάρτητα από κλάδο, σε υπηρεσίες που έχουν καθοριστεί να παρέχουν το έργο αυτό κατ' αποκλειστικότητα, χορηγείται αποζημίωση ίση με το ποσό των 30.000 δρχ. μηνιαίως, για όσο χρονικό διάστημα εκτελεί το έργο αυτό. β.- ΣΤΟ προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις του όρου 19 της ΕΣΣΕ 1990 καθώς και στο προσωπικό μόνιμο και αορίστου χρόνου που εκτελεί κατ' αποκλειστικότητα το έργο της διανομής EXPRESS - EMS, ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ, ενώ δεν ανήκει στον κλάδο διανομέων, σε υπηρεσίες που έχουν καθοριστεί να παρέχουν το έργο αυτό κατ' αποκλειστικότητα, μετά τη συμπλήρωση 4 ετών συνολικής απασχόλησης στο εν λόγω έργο, χορηγείται, επιπρόσθετα του προβλεπόμενου ποσού στο εδάφιο α', ποσό ίσο με 10.000 δρχ. μηνιαίως. Ο όρος 3 της ΕΣΣΕ 1995 καταργείται, διευκρινίζεται όμως ότι το προβλεπόμενο από τον όρο αυτό ποσό χορηγείται αναδρομικά από την ημερομηνία εφαρμογής του όρου και μέχρι της κατάργησης του και στο προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β' του παρόντος 14ου όρου και δεν του έχει χορηγηθεί.
Όρος 15ος
Στους εργαζόμενους στα EXPRESS - EMS και ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ χορηγούνται ειδικά παντελόνια, μπουφάν, γάντια και κράνη. Η επιλογή των ειδών αυτών θα γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της ΟΜΕ - ΕΛΤΑ.
Όρος 16ος
Από 1-10-96 το ποσοστό επιδόματος θέρμανσης που προβλέπεται στον όρο 4
της ΕΣΣΕ 1995 αναπροσαρμόζεται σε 3% επί του 10ου ΜΚ.
Όρος 17ος
Το 70% της κανονικής άδειας χορηγείται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σήμερα προγραμματισμό, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των αδειούχων κάθε Υπηρεσιακής Λειτουργίας στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει το 40% των υπηρετούντων με έγκαιρη, πλήρη και σωστή αναπλήρωση.

4(4)
Όρος 18ος
Το ποσό δαπάνης για βρεφονηπιακούς σταθμούς ορίζεται από 1-9-96 στο ποσό των 30.000 δρχ. μηνιαίως για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας.
Όρος 19ος
Προσωπικό του ΕΛΤΑ μπορεί με αίτηση του να προσμετρήσει προϋπηρεσία
μέχρι ενός (1) έτους, που διανύθηκε με ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα για
μισθολογική εξέλιξη. Μετά τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας
στον ΕΛΤΑ (τέως Ταχ. Υπηρεσία και ΕΛΤΑ) και του 52ου έτους της ηλικίας του
μπορεί να προσμετρήσει επιπλέον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας που διανύθηκε
με τις ίδιες προϋποθέσεις στον ιδιωτικό τομέα για μισθολογική και βαθμολογική
εξέλιξη. .
Οι όροι 8 της ΕΣΣΕ 1990 και 4 της ΕΣΣΕ 1987 καταργούνται.
Όρος 20ος
Το καταβαλλόμενο από τον ΕΛΤΑ ποσό σύμφωνα με τον όρο 6 της ΕΣΣΕ 1990 και όπως τροποποιήθηκε με τον όρο 3 της ΕΣΣΕ 1991, από 1-1-97 καταβάλλεται με τις ίδιες προϋποθέσεις για τα λειτουργικά έξοδα των παραθεριστικών κέντρων της ΟΜΕ - ΕΛΤΑ.
Όρος 21ος
Οι όροι προηγουμένων ΕΣΣΕ - ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας σύμβασης.
Όρος 22ος
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1-1-96, εκτός από τις περιπτώσεις που
ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ - ΕΛΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0ΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΘΩΜΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ