ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1996 - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (02.12.1996)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996

Αθήνα, σήμερα στις 2/12/ 1996, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00
στο κατάστημα της Γενικής Δ/νσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόμενοι:
α. Αριστείδης Ουζουνίδης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Ελληνικών Ταχυδρομείων [ΕΛΤΑ] και Ανδρέας Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ίδιου Οργανισμού, ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 924/25-11-96 συνεδρίαση του.
β. Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος και Γεώργιος Δημόπουλος Γενικός
Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας όπως φαίνεται στο απόσπασμα πρακτικού της
12/7/96 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ.
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα ακόλουθα:
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές ως εξής: ΟΜΕ-ΕΛΤΑ
1. Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής χορηγείται συνδικαλιστική άδεια
όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
2. Στον Πρόεδρο, Γραμματέα και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 9 ημέρες το
μήνα.
3. Στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της ΟΜΕ 6 ημέρες το μήνα.
4. Στον εκπρόσωπο στο Δ.Σ. του ΤΑΠ-ΟΤΕ κατά την ημέρα
συνεδρίασης του Δ.Σ.

2(3)
5. Στις ομάδες εργασίας μελών Δ.Σ. ΟΜΕ που συνιστώνται με αποφάσεις
των Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού της ΟΜΕ χορηγείται, επιπλέον των 6 ημερών, συνδικαλιστική άδεια, εύλογης διάρκειας, για τη διευκόλυνση των εργασιών των ομάδων αυτών μετά από συνεννόηση της Διοίκησης του Οργανισμού με την ΟΜΕ-ΕΛΤΑ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1. Στον Πρόεδρο 5 ημέρες το μήνα.
2. Στα λοιπά μέλη κατά την ημέρα της συνεδρίασης και επί πλέον μία
ημέρα σε όσους υπηρετούν σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες που απέχουν πέραν
των 200 ΧΜ από τον τόπο της συνεδρίασης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
1. Στον Πρόεδρο 3 ημέρες το μήνα.

2. Στα λοιπά μέλη κατά την ημέρα της συνεδρίασης και επί πλέον μία
ημέρα σε όσους υπηρετούν σε υπηρεσιακές λειτουργίες που απέχουν πέραν
των 200 ΧΜ από τον τόπο της συνεδρίασης.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Στα Πρωτοβάθμια Σωματεία ΕΛΤΑ κατανέμονται με αποφάσεις τους, αριθμός συνδικαλιστικών αδειών που αντιστοιχεί ανά 30 ψηφίσαντες στο Δ.Σ. 1 ημέρα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ψηφισάντων είναι κάτω από 30 χορηγείται 1 ημέρα ανά μήνα στον Πρόεδρο του Σωματείου.
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Στα μέλη των Δ.Σ. των Εργατικών Κέντρων χορηγούνται 6 ημέρες το μήνα.
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Στα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών χορηγείται άδεια μετά από αίτημα της ΟΜΕ ή της πρωτοβάθμιας οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η ψηφοφορία και η καταμέτρηση των ψήφων.

3(3)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι παραπάνω άδειες δεν μεταφέρονται από μήνα σε μήνα, ούτε μετατρέπονται
σε ώρες.
Οι εν λόγω άδειες χορηγούνται μετά από την κοινοποίηση στην Διοίκηση της
συγκρότησης και της διάρκειας της θητείας των οργάνων και των αποφάσεων
κατανομής τους.
Οι ημέρες της δικαιούμενης κανονικής άδειας των μελών των Συνδικαλιστικών
οργάνων, που δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια όσο χρόνο διαρκεί η θητεία
τους, συμψηφίζονται με αντίστοιχες ημέρες συνδικαλιστικής άδειας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΕΛΤΑΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ