ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1997-98 (19.05.1997)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΩΝ 1997-1998
Αθήνα, σήμερα 19 Μαΐου 1997, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόμενοι:
α. Αθανάσιος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), στον οποίο έχουν ανατεθεί και καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του ίδιου Οργανισμού, ενεργώντας ως εκπρόσωπος αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 940/15-5-97 συνεδρίαση του.
β. Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος και Γεώργιος Δημόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής- και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας όπως φαίνεται στο απόσπασμα πρακτικού της 19/16-5-97 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΜΕ - ΕΛΤΑ.
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα ακόλουθα:
Α. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Διοίκηση ΕΛΤΑ και Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΛΤΑ) εκφράζουν αμετάθετα τη βούληση τους να συνεργαστούν άμεσα και αποτελεσματικά για:
1. Την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Ταχυδρομείου που
με κοινωνικό προσανατολισμό θα καταστεί πλήρως ανταγωνιστικό και
αποτελεσματικό.
2. Την άμεση εφαρμογή και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΠΤ).
Το ΕΠΤ αποτελεί για τον ΕΛΤΑ τη μόνη αξιόπιστη πρόταση για την επίλυση βασικών και κρίσιμων για την πορεία της Επιχείρησης προβλημάτων που αφορούν:
• στην αξιοποίηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού,
• στην οικονομική κατάσταση και βιωσιμότητα του,
• στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του,
• στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις σημερινές και
μελλοντικές ανάγκες των πελατών,

2(9)
• στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, καθόσον το
ΕΠΤ είναι το μοναδικό μέσο που θα φέρει στον Οργανισμό επενδύσεις της
τάξης των 36,5 δις και η απώλεια αυτών των επενδύσεων θα έχει τραγική
κατάληξη για την πορεία και τη βιωσιμότητα του ΕΛΤΑ.
3. Την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που έχουν
δημιουργηθεί στον ΕΛΤΑ με τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:
• στην κάλυψη των ελλειμμάτων μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής και
υλοποίησης της μελέτης,
• στην κάλυψη του κόστους που απορρέει από την άσκηση της κοινωνικής
πολιτικής,
• στη ρύθμιση των εκκρεμοτήτων του ΕΛΤΑ με το Τ.Π. & Δ. την Τράπεζα
Κρήτης και άλλους φορείς.

4. Τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για τη ρύθμιση των κανόνων
λειτουργίας των ιδιωτικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ταχυδρομική
αγορά.
5. Την ενεργοποίηση του ΕΛΤΑ για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών
και δεδομένων που προκύπτουν από την Οδηγία για τις Ταχυδρομικές
Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Τη διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής που θα εξυπηρετεί παράλληλα
την κοινωνική πολιτική που ασκεί ο Οργανισμός και την πολιτική του
ανταγωνισμού.
7. Τη λήψη άμεσων μέτρων και αποφάσεων που θ' αντιμετωπίζουν τα
καθημερινά λειτουργικά προβλήματα του ΕΛΤΑ για την εξάλειψη της σημερινής
αρνητικής του εικόνας στην κοινωνία.
8. Την εφαρμογή επιτέλους και στον ΕΛΤΑ των κανόνων του σύγχρονου
ιτΐ3η3αΘηηβηΙ για την αξιοποίηση των στελεχών και του προσωπικού του, την
αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, την
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του για άμεσες και αποτελεσματικές
μορφές σύγχρονης Διοίκησης και Οργάνωσης, για συγκεκριμενοποίηση
στόχων και έλεγχο αποτελεσμάτων.
Β. ΟΡΟΣ 1ος
α. Από 01/01/1997 το αρχικό 20ο Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) του Μισθολογίου ΕΛΤΑ καθορίζεται στο ποσό των 102.500 δρχ. και το καταληκτικό 1Α Μ.Κ. στο ποσό των 175.700 δρχ.

3(9)
Καθένα από τα επόμενα του 20ου Μ.Κ. μέχρι και το 6ο Μ.Κ. προσαυξάνεται κατά 3.600 δρχ. και από το 5ο Μ.Κ. μέχρι και το καταληκτικό 1Α Μ.Κ. κατά 3.800 δρχ. από το αμέσως προηγούμενο του αντίστοιχα.
β. Από 01/07/1997 το αρχικό 20ο Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) του Μισθολογίου ΕΛΤΑ καθορίζεται στο ποσό των 104.500 δρχ. και το καταληκτικό 1Α Μ.Κ. στο ποσό των 186.500 δρχ.
Καθένα από τα επόμενα του 20ου Μ.Κ. μέχρι και το 6ο Μ.Κ. προσαυξάνεται κατά 3.950 δρχ. και από το 5ο Μ.Κ. μέχρι και το καταληκτικό 1Α Μ.Κ. κατά 4.450 δρχ. από το αμέσως προηγούμενο του αντίστοιχα.
γ. Από 01-01-98 το αρχικό 20ο Μ.Κ. του Μισθολογίου ΕΛΤΑ καθορίζεται
στο ποσό των 105.700 δρχ. και το καταληκτικό 1Α Μ.Κ. στο ποσό των 191.100
δρχ.
Καθένα από τα επόμενα του 20ου ΜΚ μέχρι και το 6ο Μ.Κ. προσαυξάνεται
κατά 4.150 δρχ. και από το 5ο Μ.Κ. μέχρι το καταληκτικό 1Α Μ.Κ. κατά 4.550
δρχ. από το αμέσως προηγούμενο του αντίστοιχα.
δ. Από 01/07/1998 το αρχικό 20ο Μ.Κ. του Μισθολογίου ΕΛΤΑ καθορίζεται στο ποσό των 107.100 δρχ. και το καταληκτικό 1Α Μ.Κ. στο ποσό των 198.600 δρχ.
Καθένα από τα επόμενα του 20ου Μ.Κ. μέχρι και το 6ο Μ.Κ. προσαυξάνεται κατά 4.350 και από το 5ο Μ.Κ. μέχρι το καταληκτικό 1Α Μ.Κ. κατά 5.100 δρχ.
ε. ΣΤΟ προσωπικό που σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. ΕΛΤΑ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ή ποινικής καταδίκης, απολύθηκε ή πρόκειται να απολυθεί από την 01/01/1997 μέχρι 01/07/1997 και από 01/01/1998 μέχρι 01/07/1998, χορηγείται από την 1η του προηγουμένου της απόλυσης του μήνα, η διαφορά του προβλεπόμενου Μισθολογίου για το β' εξάμηνο του αντίστοιχου έτους.
στ. Η ΑΤΑ στο διαμορφούμενο Μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται όπως μέχρι σήμερα.
ζ. Αν κατά το έτος 1998 ο δείκτης τιμών καταναλωτή υπερβεί το 4%, η προκύπτουσα διαφορά θα καταβληθεί την 01/01/1999.
ΟΡΟΣ 2ος
α. Συγκροτείται κοινή επιτροπή Διοίκησης ΕΛΤΑ - ΟΜΕ ΕΛΤΑ, η οποία λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις της επιτροπής που συγκροτήθηκε με τον όρο 3 της ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ 1996,μέχρι 31/10/1997 θα καθορίσει οικονομικά κίνητρα για το προσωπικό που απασχολείται στις θυρίδες συναλλαγής, στη διανομή, στη διαλογή, στην κεντρική διαχείριση ταχ. γραφείων καθώς και στα

4(9)
ΗΤΕΠ και υπερβαίνει τις συμφωνηθείσες νόρμες παραγωγής εντός του ωραρίου του.
β. Με ευθύνη των προϊσταμένων χορηγείται στο προσωπικό που απασχολείται στις θυρίδες συναλλαγής μικτού έργου διάλειμμα 20 λεπτών . Το διάλειμμα αυτό πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον δύο ώρες μετά την έναρξη του ωραρίου εργασίας και πάντως όχι αργότερα της μιας ώρας πριν τη λήξη της συναλλαγής.
ΟΡΟΣ 3ος
ΣΤΟ προσωπικό του Οργανισμού, μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, επειδή συμμετέχει στην προσπάθεια του ΕΛΤΑ για τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του, θα δοθεί το ποσό των 100 εκατομμυρίων δραχμών εφ' άπαξ ως πριμ παραγωγικότητας, για ποιότητα εισερχόμενης αλληλογραφίας εάν ο σχετικός δείκτης θα φτάσει από 15% περίπου που είναι σήμερα στο 50%. ΣΤΟ προσωπικό του Οργανισμού θα δοθούν επιπλέον 50 εκατομμύρια δραχμές εάν ο δείκτης ποιότητας φτάσει στο 55% και επιπλέον 50 εκατομμύρια δραχμές εάν φτάσει στο 60%.
Τα ποσοστά που θα λαμβάνονται υπόψη για τη μέτρηση της ποιότητας, θα είναι αυτά που προκύπτουν από τους ελέγχους που διενεργεί η ICP για την αλληλογραφία του εξωτερικού.
ΟΡΟΣ 4ος
Το Προσωπικό του Οργανισμού μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, συμμετέχοντας στην προσπάθεια του Οργανισμού για την αύξηση του όγκου εργασιών του, θα λαμβάνει, πέρα από τις προβλεπόμενες αυξήσεις των Ε.Σ.Σ.Ε. ΕΛΤΑ από 01-12-97, αύξηση ίση με μισή ποσοστιαία^ μονάδα (0,5%), υπολογιζόμενη επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών προσωπικού για κάθε μονάδα αύξησης του όγκου εργασιών TRAFFIC πέρα του 20% για το έτος 1997. Για τον τρόπο υπολογισμού της αύξησης του όγκου εργασιών - TRAFFIC του Οργανισμού καθώς και για τον τρόπο καταβολής στο προσωπικό του ποσού που αντιστοιχεί στην παραπάνω αύξηση συνιστάται επιτροπή με τη συμμετοχή δύο εκπροσώπων της Διοίκησης και ενός της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ, η οποία θα έχει ολοκληρώσει το παραπάνω έργο της μέχρι 01/12/1997.
ΟΡΟΣ 5ος
Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ.18 του άρθρου 28 του Ν.2190/94,και με την προϋπόθεση της μη απομάκρυνσης του από τον Οργανισμό, το προσωπικό του οποίου η σύμβαση εργασίας μετατράπηκε από ορισμένου σε αορίστου χρόνου κατ' εφαρμογή των

5(9)
διατάξεων του άρθρου 66 του Ν. 1943/91, εντάσσεται στο Μισθολόγιο του
ΕΛΤΑ από 01-01-1997 ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του στον
Οργανισμό, μετά την υποβολή προς τούτο σχετικής αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., το
περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
"Δέχομαι να απασχολούμαι σε έργο των κλάδων που έχει ανάγκη ο
Οργανισμός, ανάλογα με τα γραμματικά μου προσόντα και να μετατίθεμαι
όπως και το λοιπό προσωπικό για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ή
επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών".
Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη δέσμευση για την περαιτέρω διευθέτηση του
θέματος.
ΟΡΟΣ 6ος
Ο όρος 19ος της Ε.Σ.Σ.Ε. Προσωπικού ΕΛΤΑ 1996 συμπληρώνεται και επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Μόνιμο προσωπικό του ΕΛΤΑ μπορεί με αίτηση του να προσμετρήσει 4 συνολικά έτη προϋπηρεσίας που διανύθηκε με ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα ως εξής:
α. Μέχρι ένα έτος προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη.
β. Μετά τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ (τέως Ταχ. Υπηρεσία και ΕΛΤΑ) μπορεί με αίτηση του να προσμετρήσει επιπλέον προϋπηρεσία ενός έτους ακόμη για μισθολογική εξέλιξη.
γ. Μετά τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ (τέως Ταχ. Υπηρεσία και ΕΛΤΑ) και του 52ου έτους της ηλικίας του μπορεί με αίτηση του να προσμετρήσει επιπλέον προϋπηρεσία 2 ετών για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.
ΟΡΟΣ 7ος
Από το έτος 1998 και εφεξής το ποσό που διατίθεται στο ΚΕΣ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το ΠΔ 295/86 ορίζεται στο ποσό των 45.000.000 δρχ. ετησίως.
ΟΡΟΣ 8ος
Ο χρόνος της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μισθολογικά και βαθμολογικά. Προηγούμενοι σχετικοί όροι ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ καταργούνται.

6(9)
ΟΡΟΣ 9ος
Για τη δημιουργία παραθεριστικών κέντρων ο ΕΛΤΑ καταβάλλει το ποσό των 50 εκατομμυρίων δραχμών.
ΟΡΟΣ 10ος
Από την υπογραφή της παρούσας, προσωπικό που έχει μεταταγεί στους Κλάδους 2,5,6,7,8,9 σύμφωνα με τον όρο 4 της ΕΣΣΕ 1986, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον όρο 4 της ΕΣΣΕ 1988, μετατάσσεται οριστικώς χωρίς την παρακολούθηση των ειδικών σεμιναρίων που οι όροι αυτοί προβλέπουν.
Γ-
ΟΡΟΣ 11ος
Συγκροτείται επιτροπή Διοίκησης - ΟΜΕ ΕΛΤΑ, η οποία εντός τριών μηνών από την υπογραφή της παρούσας, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα θα καθορίσει τους δικαιούχους, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις χορήγησης αποζημίωσης καθώς και το ύψος αυτής για το προσωπικό που απασχολείται με το έργο της διακίνησης του προεκλογικού υλικού κατά την περίοδο των βουλευτικών εκλογών. Εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, τα δύο μέρη θα υπογράψουν σχετική ΕΣΣΕ.
ΟΡΟΣ 12ος
Από την υπογραφή της παρούσας και μέχρι την οριστική ρύθμιση του προβλήματος της πολυκλαδικότητας, το προσωπικό που ανήκει στους Κλάδους Διανομέων, Οδηγών ,Διαμετακομιστών και δεν ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται για τον κλάδο του, εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου του.
ΟΡΟΣ 13ος
Οι ρυθμίσεις της παρ.5 του άρθρου 70α του ΓΚΠ-ΕΛΤΑ επεκτείνονται και στο προσωπικό με προσόντα Μηχανικού ΠΕ και ΤΕ το οποίο κατά τη μετάταξη του στο Κλάδο 12 Τεχνικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70α του ΓΚΠ-ΕΛΤΑ δεν υπαγόταν στις παραπάνω ρυθμίσεις.
ΟΡΟΣ 14ος
Το Προσωπικό του ΕΛΤΑ που αποφοίτησε από την Ταχυδρομική Σχολή διετούς φοίτησης πριν την ίδρυση του Οργανισμού (01-05-70) αλλά διορίστηκε μετά την ίδρυση του (01-05-70) και διέπεται από τις περί ορίου ηλικίας διατάξεις του εδαφίου α της παραγ.1 του άρθρου 29 του ΓΚΠ-ΕΛΤΑ και τον όρο 1 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 1994 δύναται να παραμείνει με αίτηση του στην

7(9)
υπηρεσία μέχρι τη χορήγηση του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου και πάντως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας του. "«
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία του όρου της ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 1994.
ΟΡΟΣ 15ος
Ο όρος 14 της ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 1995 συμπληρώνεται και τροποποιείται ως εξής:
«ΣΤΟ προσωπικό των Ταχυδρομικών Γραφείων ΣΣ. Πυθίου, Ευζώνων, Γέφυρας Κήπων, Οργάνης και Εχίνου χορηγείται επίδομα εξόδων κίνησης και ειδικών συνθηκών διαβίωσης, το οποίο καθορίζεται στο ποσό των 1.500 δρχ. για κάθε μέρα εργασίας».
ΟΡΟΣ 16ος
Η δήλωση του όρου 6 της ΕΣΣΕ 1996 υποβάλλεται στο πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους. Στην περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω δήλωσης, το προσωπικό που εμπίπτει στις ρυθμίσεις του όρου αυτού θα αμείβεται αμιγώς με το μισθολόγιο του ΕΛΤΑ. Κατ' εξαίρεση για το έτος 1997 η ανωτέρω δήλωση θα υποβληθεί εντός δύο μηνών από την υπογραφή της παρούσας.
ΟΡΟΣ 17ος
Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ΓΚΠ-ΕΛΤΑ και των ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ οικογενειακό επίδομα χορηγείται και στους άγαμους πατέρες με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται στις άγαμες μητέρες.
ΟΡΟΣ 18ος
Ο ΕΛΤΑ προκειμένου να συνδράμει τη λειτουργία του Λογαριασμού Αλληλεγγύης ΟΜΕ-ΕΛΤΑ, παρέχει τις κατωτέρω διευκολύνσεις:
α. Παρακρατεί μέσω της μισθοδοσίας ΕΛΤΑ τις προαιρετικές εισφορές των εργαζομένων για το Λογαριασμό και τις αποδίδει στην Ομοσπονδία δι’ εντάλματος.
β. Παρέχει χώρο στέγασης, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη στο Λογαριασμό.
γ. Δεν έχει καμμία απαίτηση από την ΟΜΕ για τις υπηρεσίες που παρέχει στο Λογαριασμό και δεν υπεισέρχεται κατ' ουδένα τρόπο στις εσωτερικές λειτουργίες του Λογαριασμού.

8(9)
ΟΡΟΣ 19ος
Συγκροτείται επιτροπή Διοίκησης και ΟΜΕ ΕΛΤΑ, η οποία εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας, εξετάζοντας το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο, θα προτείνει τρόπους κατ' εξαίρεσιν αποζημίωσης του προσωπικού, που απασχολείται το Σάββατο και υπηρεσιακές ανάγκες δεν επιτρέπουν να του χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, οι προτάσεις της επιτροπής θα αποτελέσουν περιεχόμενο όρου επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης.
ΟΡΟΣ 20ος
Προσωπικό του Οργανισμού οποιουδήποτε κλάδου και βαθμού το οποίο με έγκριση της Υπηρεσίας του χρησιμοποιεί ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά αποστολών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διακινηθούν με τα προβλεπόμενα μεταφορικά μέσα (υπηρεσιακά αυτοκίνητα, ΚΤΕΛ, ταχ. εργολάβους κλπ.), αποζημιώνεται όπως και οι διαχειριστές που χρησιμοποιούν ιδιόκτητα αυτοκίνητα σύμφωνα με τον όρο 17 της ΕΣΣΕ έτους 1984.
ΟΡΟΣ 21ος
Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις βάσει των ήδη κατατεθειμένων προτάσεων για την επαναξιολόγηση του Ταχυδρομικού Δικτύου με στόχο:
• την άμεση αποτίμηση κόστους Διοίκησης, Διανομής, Ταξινόμησης,
Διαβίβασης,
• την άμεση αποτίμηση του κόστους λειτουργίας των ελλειμματικών ταχ.
γραφείων, __
• τη συμφωνία με την Πολιτεία για το εύρος της κοινωνικής πολιτικής και
ταυτόχρονα την κάλυψη του κόστους που προκύπτει.
ΟΡΟΣ 22ος
Μέχρι 31-07-97 τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, συνεχίζοντας τις
διαπραγματεύσεις βάσει των προτάσεων που έχουν κατατεθεί, κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων της παρούσας ΕΣΣΕ, δεσμεύονται να
υπογράψουν επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα ρυθμίζει
τα παρακάτω ζητήματα:
α. της ισοκατανομής - ανακατανομής του προσωπικού
β. της αντιμετώπισης του προβλήματος της πολυκλαδικότητας και
γ. της στελέχωσης.

9(9)
ΟΡΟΣ 23ος
Οι όροι προηγουμένων ΕΣΣΕ - ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας ΕΣΣΕ.
ΟΡΟΣ 24ος
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1-1-97, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΕΛΤΑ
 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ