ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1998 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ (26.02.1998)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1998
Αθήνα, σήμερα 26-02-98, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόμενοι:
α. Αθανάσιος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πάνος Ο. Κυριακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 969/26-02-98 συνεδρίαση του.
β. Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος και Κων/νος Κωτσοβίλης,
Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας όπως φαίνεται στο απόσπασμα πρακτικού της 2/24-02-98 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ.
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τις παρακάτω τροποποιήσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛΤΑ:

Η πλήρωση των κενών θέσεων Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών γίνεται σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις:
Όρος 2ος
Δικαίωμα συμμετοχής για επιλογή Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Δ/νσης, Τομέα και Τμήματος
α.- Η πλήρωση των κενών θέσεων Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Δ/νσης, Τομέα, Τμήματος, όπως αυτές ορίζονται στον Υπηρεσιακό Οργανισμό, πραγματοποιείται με επιλογή μέσω προκήρυξης των θέσεων αυτών κάθε μήνα.
β.- Στην προκήρυξη δέον απαραιτήτως να καθορίζονται οι κύριες υπευθυνότητες, η διαδικασία επιλογής και εάν υπάρχουν οι στόχοι και τα κίνητρα για την θέση που πρόκειται να πληρωθεί, σε περίπτωση επίτευξης των στόχων, οι οποίοι καθορίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
γ.- Οι θέσεις που προκηρύσσονται κάθε φορά είναι είτε αυτές που είναι κενές, είτε αυτές που πρόκειται να κενωθούν στους επόμενους δύο μήνες λόγω λήξης της θητείας ή συνταξιοδότησης .

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην προκήρυξη
Για την συμμετοχή στην προκήρυξη δέον όπως στο προσωπικό συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις:
α.- Να έχουν τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης τα οποία αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον προσοντολόγιο - καθηκοντολόγιο.
β.- Να κατέχουν βαθμό:
■ Τουλάχιστον Τμηματάρχη, όταν πρόκειται για πλήρωση θέσεων
Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τμήματος.
■ Τουλάχιστον Τμηματάρχη με δύο χρόνια στο βαθμό και να
κατέχει θέση ευθύνης στάθμης Τμήματος για δύο χρόνια ή 5
χρόνια στο βαθμό, όταν πρόκειται για πλήρωση . θέσεων
Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τομέα. Σε περίπτωση που
η επιτροπή αξιολόγησης στην πρώτη προκήρυξη της θέσης
κρίνει όλους τους υποψηφίους ακατάλληλους, ή δεν υπάρχουν
υποψήφιοι τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία προκήρυξης και τα
απαραίτητα προσόντα στην περίπτωση αυτή μπορούν να
περιορισθούν απλώς στην κατοχή του βαθμού του Τμηματάρχη.
■ Τουλάχιστον Τομεάρχη με δύο χρόνια στο βαθμό, όταν πρόκειται
για πλήρωση θέσεων Υπηρεσιακώς Λειτουργιών στάθμης
Διεύθυνσης. Σε περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης στην
πρώτη προκήρυξη της θέσης κρίνει όλους τους υποψηφίους
ακατάλληλους, ή δεν υπάρχουν υποψήφιοι, τότε επαναλαμβάνεται η
διαδικασία προκήρυξης και τα απαραίτητα προσόντα στην
περίπτωση αυτή μπορεί να περιορισθούν απλώς στην κατοχή
του βαθμού του Τομεάρχη.

γ.- Να έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τα προβλεπόμενα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εφόσον υπάρχουν και εφόσον παρέχεται από τον αντίστοιχο Κανονισμό Εκπαίδευσης η δυνατότητα πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων σ' αυτά.
δ.- Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίκη για αδικήματα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ΓΚΠ - ΕΛΤΑ ή να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα της ως άνω διάταξης.
ε.- Να έχει παραγραφεί η τυχόν επιβληθείσα τελεσίδικη πειθαρχική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 62 του ΓΚΠ/ΕΛΤΑ.
Δεν απαιτείται ο αναγκαίος προς παραγραφή της ποινής χρόνος όταν η τυχόν επιβληθείσα τελεσίδικη πειθαρχική ποινή είναι η έγγραφη επίπληξη.
στ.- Να έχει παρέλθει ένα έτος απ* την ημερομηνία οριστικής
ανάκλησης της θητείας ή παραίτησης από τη θέση
Προϊσταμένου για την οποία έχουν επιλεγεί με το παρόν
σύστημα.
Ορος 4ος
Προσόντα θέσης - Συνεκτιμώμενα προσόντα επιλογής
α.- Τα απαραίτητα προσόντα θέσης καθώς και τα συνεκτιμώμενα προσόντα καθορίζονται πριν την προκήρυξη της θέσης.
β.- Τα απαραίτητα προσόντα για κάθε θέση ευθύνης καθορίζονται άπαξ με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου.
γ.- Τα συνεκτιμώμενα προσόντα για εξειδικευμένες θέσεις ευθύνης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου.

δ.- Τα προσόντα των παραγράφων α και β του παρόντος
τροποποιούνται με την παραπάνω διαδικασία και η ισχύς
τους αρχίζει ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης.
Όρος 5ος Κριτήρια Επιλογής
1.- Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων στην προκήρυξη και οι συντελεστές βαρύτητας κάθε ομάδας κριτηρίων αναφέρονται ως κατωτέρω και είναι:
Α.- ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Για τις θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Περιφ/κών Δ/νσεων και των Μονάδων Παραγωγής. 20%
- Για τις θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών
Λειτουργιών, των Κεντρικών Δ/νσεων και των επιμέρους
Υπηρεσιών της Οργανωτικής Δομής των ΠΑΟΜ. 25%
Β.- ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Για τις θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Περιφ/κών Δ/νσεων και των Μονάδων Παραγωγής. 40%
- Για τις θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών
Λειτουργιών των Κεντρικών Δ/νσεων και των επιμέρους Υπηρεσιών
της Οργανωτικής Δομής των ΠΑΟΜ. 40%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
- Για τις θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών
Λειτουργιών των Περιφ/κών Δ/νσεων και των Μονάδων Παραγωγής.
40%
■ Για τις θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών
Λειτουργιών των Κεντρικών Δ/νσεων και των επιμέρους
Υπηρεσιών της Οργανωτικής Δομής των ΠΑΟΜ. 35%
2.- Οι συντελεστές βαρύτητας εκάστου κριτηρίου κάθε ομάδας κριτηρίων καθορίζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Αξιολόγησης στα παραπάνω πλαίσια πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής προκήρυξης.
Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
1.- Ακαδημαϊκά προσόντα - Επαγγελματικές Σχολές ΕΛΤΑ
2.- Επιπρόσθετη γενική επιμόρφωση
3.- Επιπρόσθετη ειδική επιμόρφωση
Α.- Ξένες γλώσσες.
Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1.- Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ
2.• Διοικητική εμπειρία (θέσης ευθύνης)
3.- Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης 4.- Χρόνια στον κλάδο 1
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1.- Φύλλο αξιολόγησης των Προϊσταμένων των θέσεων που κατείχε ο
υποψήφιος (επίτευξη στόχων).
2.- Φύλλο συνέντευξης από τον Προϊστάμενο της θέσης που
προκηρύσσεται.

Συνέντευξη που θα κρίνεται η διοικητική και οργανωτική ικανότητα του κάθε υποψηφίου, η προϋπηρεσία του, η προσωπικότητα του και γενικά η παρουσία του.
Όρος 6ος
Διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων
α.- Αρμόδια Δ/νση για τη διαδικασία της προκήρυξης των κενών θέσεων Προϊσταμένων του όρου 2α είναι η Δ/νση Προσωπικού, η οποία φροντίζει να προκηρύσσει τις παραπάνω θέσεις την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα.
β.- Για την συμμετοχή του προσωπικού στην προκήρυξη απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης καθώς και βιογραφικού σημειώματος στη Δ/νση Προσωπικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην προκήρυξη.
γ.- Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος δικαιούται να δηλώσει συμμετοχή στην προκήρυξη για μέχρι τρεις το πολύ θέσεις όταν αυτές προκηρύσσονται συγχρόνως.
δ.- Η διάρκεια της θητείας του επιλεγέντος ορίζεται τριετής, εφόσον ανταποκρίνεται επιτυχώς στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 8δ της παρούσας ΕΣΣΕ.
ε.- Πριν από την αξιολόγηση από την Επιτροπή οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συναντώνται με τον άμεσο Προϊστάμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, ο οποίος και συντάσσει το φύλλο συνέντευξης το οποίο αποτελεί ένα από τα κριτήρια.

8
Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί να μην κληθούν για συνέντευξη και να θεωρηθούν ότι δεν καλύπτουν τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα όσοι υποψήφιοι δεν συγκέντρωσαν τουλάχιστον το 50% της μεγίστης δυνατής βαθμολογίας στις δύο πρώτες κατηγορίες των κριτηρίων (Ακαδημαϊκές και άλλες γνώσεις, εμπειρία).
στ.- Η βαθμολογία της επιτροπής και η σειρά κατάταξης των επιλεγομένων ανακοινώνεται από την επιτροπή μετά το πέρας της αξιολόγησης όλων των υποψηφίων. Η τοποθέτηση στη θέση ευθύνης του προσωπικού που επιλέχθηκε, πραγματοποιείται με απόφαση του ΣΥΜΠ για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τομέα και Τμήματος, ή του Δ.Σ. για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης, σύμφωνα με τη βαθμολογία και τη σειρά κατάταξης τους η οποία είναι δεσμευτική για τον Οργανισμό.
ζ.- Δεν επιλέγονται για θέση ευθύνης οι υποψήφιοι που δεν συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στο σύνολο των κριτηρίων.
η.- Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεως ενδιαφέροντος, ή αν οι υποψήφιοι κριθούν ακατάλληλοι από την Επιτροπή, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής αποφασίζει κατά περίπτωση για την πλήρωση των κενών θέσεων. Ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής έχει την δυνατότητα:
-Να επαναπροκηρύξει την κενή θέση ευθύνης με διεύρυνση των προϋποθέσεων συμμετοχής.
-Να καλύψει προσωρινά την θέση με ανάθεση και να την επαναπροκηρύξει μέσα σε τρεις μήνες (με διεύρυνση των προϋποθέσεων συμμετοχής). Εάν πάλι δεν πληρωθεί με το ανωτέρω σύστημα παρατείνει την ανάθεση.

θ.- Ειδικά για τις κατωτέρω αναφερόμενες θέσεις την Επιτροπή Αξιολόγησης και τον Προϊστάμενο της θέσης που προκηρύσσεται υποκαθιστούν τα ακολούθως αναφερόμενα άτομα / όργανα . Το προσωπικό αυτό επιλέγεται από το μόνιμο προσωπικό του ΕΛΤΑ.

ΘΕΣΗ

ΟΡΓΑΝΟ/ΑΤΟΜΟ
 


Διευθυντής Ενημέρωσης-Διοίκησης

Διευθύνων Σύμβουλος
 


Προϊστάμενος Τομέα Γραμματειών & λοιπό Προσωπικό Δ/νσης Ενημέρωσης - Διοίκησης

Διευθύνων Σύμβουλος
 


Προϊστάμενος Γραμματείας και λοιπό προσωπικό Διοικητικού Συμβουλίου

Διοικητικό Συμβούλιο
 


Προϊστάμενος Γραμματείας και λοιπό προσωπικό Συμβουλίου Διεύθυνσης.
Όρος 7ος
Επιτροπές Αξιολόγησης

Συμβούλιο Διεύθυνσης

1 .-Η αξιολόγηση του προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων του όρου 2α της παρούσας ΕΣΣΕ γίνεται κάθε μήνα από Επιτροπή που ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συγκροτούμενη κατά περίπτωση από τα εξής μέλη:
α.- Για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Δ/νσης
■ Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.
• Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τον καθύλην αρμόδιο Γενικό Δ/ντή.

10
■ Από τον αρμόδιο για το Προσωπικό Γενικό Δ/ντή.
■ Ένα Σύμβουλο ειδικό σε θέματα επιλογής προσωπικού από την
ελεύθερη αγορά τον οποίο επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.
■ Δύο εκπροσώπους της ΟΜΕ ΕΛΤΑ με τους αναπληρωτές τους που
ορίζονται από αυτήν.
β.- Για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τομέα
■ Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή
του.
■ Από ένα Γενικό Διευθυντή.
■ Ένα Σύμβουλο Ειδικό σε θέματα επιλογής Προσωπικού από
την ελεύθερη αγορά τον οποίο επιλέγει ο Διευθύνων Σύμβουλος.
■ Τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ/νσης, στη δικαιοδοσία του
οποίου υπάγονται οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες, των οποίων οι
θέσεις Προϊσταμένων προκηρύσσονται.
■ Έναν εκπρόσωπο της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ με τον αναπληρωτή του
που ορίζεται από αυτήν.
ν.- Για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τμήματος.
■ Από τον αρμόδιο για τα Θέματα Προσωπικού Γενικό Δ/ντή.
■ Από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης.
■ Από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Προσωπικού.
■ Από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Παραγωγής.
■ Από έναν εκπρόσωπο της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ με τον αναπληρωτή του
που ορίζονται από αυτήν.
2.- Οι Επιτροπές με τα στοιχεία α, β, γ υποχρεούνται στην πρώτη συνεδρίαση τους να καταρτίσουν Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

11
3.- Στη περίπτωση που η ΟΜΕ - ΕΛΤΑ δεν ορίσει εκπροσώπους της στις παραπάνω Επιτροπές Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος όρου, οι Επιτροπές αυτές λειτουργούν με τα υπόλοιπα μελή τους.
Όρος 80ς
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις επιλεγέντων Προϊσταμένων
α.- Μεταξύ του επιλεγέντος Προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας,
κατά τη διαδικασία της παρούσας ΕΣΣΕ και του Οργανισμού,
συνάπτεται Συμβόλαιο Διαχείρισης, για τον Τομέα Δράσης του
παραπάνω στελέχους, αντίστοιχου με τα οριζόμενα στο άρθρο
4 του Ν.2414/96.
ΣΤΟ παραπάνω Συμβόλαιο καθορίζονται ειδικότερα οι στόχοι
τους οποίους αναλαμβάνει να εκπληρώσει ο ανωτέρω
Προϊστάμενος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι όροι και οι
κανόνες για την επίτευξη των τιθεμένων στόχων, η διαδικασία
ελέγχου εφαρμογής του, οι όροι και οι προϋποθέσεις
αναθεώρησης του, οι περιπτώσεις ηθικής ή υλικής επιβράβευσης
και οι λόγοι καταγγελίας του Συμβολαίου από πλευράς του
Οργανισμού.
Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ειδικής επιβράβευσης,
όπως θα καθοριστούν λεπτομερώς στο Συμβόλαιο Διαχείρισης,
το ανώτερο ποσό της ειδικής αυτής επιβράβευσης (Β0ΝΙΙ5) θα
αναφέρεται στο Συμβόλαιο αυτό.
Σε περίπτωση καταγγελίας του Συμβόλαιου Διαχείρισης, από το
αρμόδιο όργανο, ο παραπάνω Προϊστάμενος ανακαλείται από τα
καθήκοντα της θέσης του κατά τη διαδικασία που προβλέπεται
από τον όρο 9 της παρούσας ΕΣΣΕ.
Οι όροι εφαρμογής της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου
θα καθοριστούν με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου.

12
β.- Οι επιλεγέντες για ορισμένη θέση δεν δύνανται να συμμετέχουν σε προκήρυξη για επιλογή τους σε άλλη θέση της ίδιας στάθμης, πριν περατωθεί η θητεία τους. Έχουν όμως το δικαίωμα συμμετοχής σε προκήρυξη θέσης ευθύνης ανώτερης στάθμης, εφόσον έχουν ασκήσει επιτυχώς τα καθήκοντα της θέσης ευθύνης που έχουν επιλεγεί τουλάχιστον επί δύο έτη, υπό την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους α, β και γ του όρου 4 της παρούσας ΕΣΣΕ.
γ.- Οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Λειτουργιών έχουν κατά την διάρκεια της θητείας τους όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της θέσης ευθύνης που κατέχουν.
δ.- Οι κατά τα ανωτέρω επιλεγέντες για ορισμένη θέση Προϊσταμένων στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους κρίνονται για την ποιοτική και ποσοτική τους απόδοση και αποτελεσματικότητα, βάσει των τιθεμένων στόχων σε συνδυασμό με τα στοιχεία του μητρώου των οικείων επιθεωρήσεων κλπ. και πάντοτε σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα αξιολόγησης και απόδοσης.
ε.- Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσιακής Λειτουργίας μπορεί, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να παραιτηθεί από τα καθήκοντα της θέσης του με αίτηση του, ύστερα από ένα χρόνο από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του και με την προϋπόθεση ότι έχει πληροφορήσει την Υπηρεσία τρεις (3) μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία παραίτησης του, ύστερα από απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μετά από συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών.

13
Όρος 9ος Ανάκληση Προϊσταμένων
α.- Με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου για τις θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Δ/νσης ή Τομέα, ή του αρμοδίου Γενικού Δ/ντή για τις θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τμήματος, οι παραπάνω Προϊστάμενοι μπορούν να ανακληθούν προσωρινά από τα καθήκοντα τους και πριν την λήξη της θητείας τους για λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, ή στο τέλος του έτους, εάν κριθούν για χαμηλή ποιοτική και ποσοτική απόδοση και μη επίτευξη των τεθέντων στόχων σύμφωνα με την παράγραφο α του όρου 8 της παρούσας ΕΣΣΕ.
Μετά από εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Δ/ντή όταν πρόκειται για Προϊστάμενο Υπηρεσιακής Λειτουργίας στάθμης Δ/νσης, ή του οικείου Δ/ντή σε κάθε άλλη περίπτωση, το όργανο που επέλεξε τον εν λόγω Προϊστάμενο μπορεί να τον ανακαλέσει οριστικά και τελεσίδικα από τα καθήκοντα του κατά την πρώτη συνεδρίαση του, μετά την απόφαση της προσωρινής ανάκλησης του.
β.- Στην περίπτωση οριστικής ανάκλησης η θέση του Προϊσταμένου μένει κενή και επαναπροκηρύσσεται.
γ.- Κατά το διάστημα της προσωρινής ή της οριστικής ανάκλησης και μέχρι την κάλυψη της θέσης, τα καθήκοντα Προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας ασκούνται από τον οριζόμενο αναπληρωτή του κρινόμενου σύμφωνα με τον όρο 11 της παρούσας ΕΣΣΕ.
δ.- Στην περίπτωση οριστικής ανάκλησης Προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή, όπως και στην περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας Προϊσταμένου, ή κατάργηση της θέσης, ή παραίτησης από θέση ευθύνης, αυτός τοποθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (εάν πρόκειται για προσωπικό με

14
βαθμό Διευθυντή) ή από το ΣΥΜΠ/ΕΛΤΑ σε θέση του κλάδου του, η δε τοποθέτηση αυτή, θεωρείται ως μετάθεση για υπηρεσιακούς λόγους.
ε.- Επιλεγμένος υπάλληλος κατά του οποίου άρχισε ή εκκρεμεί πειθαρχική ή ποινική δίωξη για αδικήματα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ΓΚΠ ΕΛΤΑ, απαλλάσσεται οριστικά από τα καθήκοντα του με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου χωρίς άλλη διαδικασία.
στ.- Οι διατάξεις του παρόντος όρου και ειδικότερα οι παράγραφοι που αφορούν στην ανάκληση από τη θέση Προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας και στην υποχρέωση επίτευξης στόχων της επιχείρησης, ισχύουν χωρίς εξαιρέσεις για όλο το προσωπικό που τις κατέχει, ανεξάρτητα από άλλη ιδιότητα του.
Όρος 10ος
Επιλογή Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης κατώτερης τμήματος και βοηθών Προϊσταμένων
Η επιλογή Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης κατώτερης τμήματος γίνεται ύστερα από απόφαση του οικείου Δ/ντή, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, στον οποίο υπάγεται η Υπηρεσιακή Λειτουργία. Η επιλογή βοηθών Προϊσταμένων Τμημάτων Εσωτερικής Διάρθρωσης γίνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Λειτουργίας.
Οι ανωτέρω Προϊστάμενοι μπορούν να επιλεγούν από οποιονδήποτε Κλάδο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις ενδιαφερομένων για τις παραπάνω θέσεις Προϊσταμένων αυτοί ορίζονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφ/κής Δ/νσης.

15
Όρος 11ος Ανάθεση Υπηρεσιακής Λειτουργίας
1.-Η προσωρινή μέχρι 3 μήνες ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας, στην περίπτωση προσωρινού κωλύματος, ή άδειας του Προϊσταμένου, καθώς και η προσωρινή ανάθεση θέσης Προϊστάμενου που κενώθηκε αιφνιδίως και μέχρι την προκήρυξη της και την πλήρωση της, γίνεται από τον ιεραρχικό Προϊστάμενο στον οποίο υπάγονται τόσον η Υπηρεσιακή Λειτουργία όσο και ο υπάλληλος στον οποίο γίνεται η ανάθεση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος η ο εξουσιοδοτημένος Γενικός Διευθυντής έχει την δυνατότητα, να ορίσει αυτός τον με ανάθεση Προϊστάμενο.
2.-Οι οριζόμενοι, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ως Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Λειτουργιών έχουν κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η άσκηση των καθηκόντων της παραπάνω θέσης και που προβλέπονται από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
Στις Μονάδες Παραγωγής τον Προϊστάμενο αναπληρώνει προσωρινά για όλες τις περιπτώσεις ο Βοηθός Προϊσταμένου.

16
Όρος 12ος Μεταβατικές Διατάξεις
α.- Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος στελέχωσης η προκήρυξη των θέσεων Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών θα γίνει ως κατωτέρω:
α.α.- Μέχρι 31-10-98 θα έχει ολοκληρωθεί η κάλυψη όλων των θέσεων των Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Δ/νσης, καθώς και η τοποθέτηση αυτών στις παραπάνω θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί.
α.β.- Οι παραπάνω επιλεγέντες Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Δ/νσης οφείλουν εντός προθεσμίας δύο μηνών από την τοποθέτηση τους στις ανωτέρω θέσεις ευθύνης, να θέσουν συγκεκριμένους στόχους στους υπαγόμενους στη διοικητική δικαιοδοσία τους Τομεάρχες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 8 της παρούσας, στα πλαίσια του Συμβολαίου Διαχείρισης που έχουν υπογράψει οι εν λόγω Διευθυντές με τη Διοίκηση του Οργανισμού.
α.γ.- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραπάνω παραγράφου του παρόντος όρου και εντός προθεσμίας δύο μηνών από τον καθορισμό εξειδικευμένων στόχων στους Τομεάρχες κατά τα ανωτέρω, οι ανωτέρω Τομεάρχες οφείλουν να θέσουν συγκεκριμένους στόχους στους υπαγόμενους στη διοικητική δικαιοδοσία τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τμήματος, στα πλαίσια του Συμβολαίου Διαχείρισης που έχουν υπογράψει οι εν λόγω Διευθυντές με τη Διοίκηση του Οργανισμού
α.δ.- Οι ανωτέρω Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τομέα και Τμήματος οφείλουν να επιτύχουν τους εξειδικευμένους στόχους που έχουν τεθεί σ' αυτούς, ώστε μέχρι 30-07-99 για

17
τους παραπάνω Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών
στάθμης Τομέα και μέχρι 30-09-1999 για τους
Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τμήματος, να έχει γίνει η αξιολόγηση της απόδοσης αυτών, από τους Προϊσταμένους τους, στους εξειδικευμένους στόχους που πρέπει να έχουν πετύχει σύμφωνα με τα παραπάνω.
α.ε.- Ο βαθμός απόδοσης και επίτευξης των τεθέντων στόχων
θα αποτελέσουν κριτήριο για τον καθορισμό της ημερομηνίας
προκήρυξης των θέσεων αυτών, ώστε έως 31-12-99 να έχουν
προκηρυχθεί όλες οι θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιακών
Λειτουργιών στάθμης Τομέα και έως 31-12-2000 όλες οι θέσεις Προϊσταμένων στάθμης Τμήματος.
α.στ.- Το Πρόγραμμα Προκήρυξης των παραπάνω θέσεων θα γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, ύστερα από εισήγηση των οικείων Διευθυντών, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη την απόδοση των Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Λειτουργιών της δικαιοδοσίας τους.
α.ζ.- Από τις παραγράφους α.α. έως α.στ. του παρόντος όρου
εξαιρούνται οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης
Τομέα και Τμήματος της Κ.Υ. και της έδρας των Περιφ/κών Δ/νσεων
για τους οποίους ο Διευθύνων Σύμβουλος θα καθορίσει
πρόγραμμα προκήρυξης των θέσεων αυτών στα πλαίσια του νέου
οργανογράμματος.
α.η.- Κατά την μεταβατική περίοδο έως 31-12-2000 ισχύει ο όρος 9 της παρούσας.

18
β.- Η επιλογή για θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών που προκηρύχθηκαν από 01-09-97 και μέχρι την ισχύ του παρόντος Κανονισμού, θεωρείται ότι υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας ΕΣΣΕ. Η θητεία των παραπάνω Προϊσταμένων θεωρείται ότι άρχισε από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους σύμφωνα με την παραπάνω επιλογή.
γ.- Ειδικά για το προσωπικό του κλάδου 12 Τεχνικών και μόνο για τα επόμενα έξι χρόνια από την υπογραφή της παρούσας, για την κάλυψη των θέσεων Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Δ/νσης, Τομέα και Τμήματος απαιτείται ο βαθμός του Τεχνικού (ΤΕ) Τμηματάρχη καθώς και τα παρακάτω χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ ως εξής:
γ.α.- Για θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Δ/νσης τουλάχιστον 15 χρόνια.
γ.β.- Για θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τομέα τουλάχιστον 13 χρόνια.
γ.γ.- Για θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τμήματος τουλάχιστον 11 χρόνια.
Διατάξεις νόμων της Πολιτείας σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού της παρούσας παραγράφου που στελεχώνει τις θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων, λαμβάνονται υπόψη στα προσόντα κάθε θέσης ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της θέσης.
δ.- Ειδικά για το προσωπικό του κλάδου 13 Πληροφορικής η κάλυψη των θέσεων Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Δ/νσης, Τομέα και Τμήματος γίνεται από υπαλλήλους του παραπάνω κλάδου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έντεκα (11) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στον Οργανισμό κατά το χρόνο προκήρυξης της θέσης.

19
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης του Κλάδου Πληροφορικής και ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από την υπογραφή της παρούσας.
ε.- Το δικαίωμα κάλυψης θέσεων Προϊσταμένων του Προσωπικού των Κλάδων 12 Τεχνικών και 13 Πληροφορικής, που προβλέπεται στις παραγράφους γ και δ αντίστοιχα του παρόντος όρου, αφορά στις θέσεις Προϊσταμένων της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τομέα Πληροφορικής της Δ/σνης Ταχυπληρωμής ή στις οποιεσδήποτε θέσεις ευθύνης νέου Υπηρεσιακού Οργανισμού απαιτούνται προσόντα των παραπάνω Κλάδων.
στ.- Υπηρετούντες Διευθυντές, οι οποίοι δεν επιλέγονται κατά την διαδικασία εφαρμογής του συστήματος στελέχωσης, ονομάζονται Σύμβουλοι Διοίκησης και αναλαμβάνουν έργο ελέγχου ή συμμετέχουν σε ομάδες έργου.
Στην περίπτωση που το παραπάνω προσωπικό αναλάβει έργο ελέγχου υπάγεται διοικητικά και ιεραρχικά στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ποιότητας και Ελέγχου και συνεπικουρεί στο έργο της Διεύθυνσης Ποιότητας και Ελέγχου.
Στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό συμμετέχει σε ομάδες έργου υπάγεται διοικητικά και ιεραρχικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.

20
ζ.- Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης ενός συμβούλου ειδικού σε θέματα επιλογής προσωπικού, σύμφωνα με τον όρο 6 της παρούσας, η παραπάνω Επιτροπή λειτουργεί με την συμμετοχή είτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε Γενικών Διευθυντών που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αντί του ενός παραπάνω συμβούλου.
η.- Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συστήματος στελέχωσης εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να καθορίσει την πρώτη ημερομηνία κρίσης κάθε Προϊσταμένου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Όρος 13ος
Οι αρμοδιότητες οι οποίες σύμφωνα με την παρούσα ΕΣΣΕ ασκούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορούν να ασκηθούν και από τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή.
Όρος 140ς
Οι διατάξεις της παρούσας ΕΣΣΕ εφαρμόζονται και για την στελέχωση των θέσεων Προϊσταμένων των ΠΑΟΜ καθώς και των Προϊσταμένων των επιμέρους υπηρεσιών της οργανωτικής δομής αυτών.
Όρος 15ος
Προβλήματα δυσλειτουργίας που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ΕΣΣΕ επιλύονται με κοινή συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών.

21
Όρος 16ος Υπηρεσιακά Συμβούλια - Επιτροπές
α - Στις διατάξεις του παρόντος όρου υπάγονται:
α.α.- Επιτροπές αξιολόγησης προσωπικού, που προβλέπονται στον όρο 7 της παρούσας ΕΣΣΕ.
α.β.- Υγειονομικές Επιτροπές, που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ισχύοντος ΓΚΠ - ΕΛΤΑ.
α.γ.- Πειθαρχικά Συμβούλια, που προβλέπονται στο άρθρο 52 του ισχύοντος ΓΚΠ - ΕΛΤΑ.
α.δ.- Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, που προβλέπονται στους όρους 7 και 8 της ΕΣΣΕ για τις μεταθέσεις Προσωπικού.
α.ε. - Επιτροπή Καταλογισμού Ζημιών και Επιτροπή Αναθεώρησης Καταλογισμού Ζημιών που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ισχύοντος ΓΚΠ - ΕΛΤΑ.
α.στ.- Συμβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού (ΣΥΜΠ) και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Προαγωγών που προβλέπονται από το άρθρο 32 του ισχύοντος ΓΚΠ - ΕΛΤΑ.
β.- Στα Συμβούλια ή στις Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων αν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία δεν προταθεί κανένας εκπρόσωπος σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις τα παραπάνω Συμβούλια ή οι Επιτροπές συγκροτούνται νόμιμα χωρίς εκπροσώπους των εργαζομένων.
γ.- Τα μέλη των Συμβουλίων και των Επιτροπών του όρου αυτού και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Η

22
θητεία των παραπάνω μελών καθώς και των Γραμματέων ορίζεται ετήσια κατά ημερολογιακό έτος. Αντικατάσταση των μελών κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μπορεί να γίνει, αφού τηρηθεί η διαδικασία του διορισμού τους, οσάκις συντρέχουν λόγοι που μνημονεύονται ειδικά στην οικεία απόφαση.
δ.- Η παραίτηση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους των παραπάνω Συμβουλίων και Επιτροπών ή ο θάνατος ή η αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του για οποιοδήποτε λόγο δεν κωλύει τις εργασίες και τη λήψη αποφάσεων των συμβουλίων και των παραπάνω Επιτροπών, μέχρι τον ορισμό νέου μέλους σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, εφόσον υπάρχει η προβλεπόμενη από την κατωτέρω παράγραφο απαρτία.
ε.- Τα Συμβούλια και οι Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία εάν ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. ΟΙ αποφάσεις των Συμβουλίων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.
στ.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων συντάσσονται από το γραμματέα και υπογράφονται από τον προεδρεύσαντα και τα μέλη. Αν κάποιος από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, αρκεί για το κύρος της απόφασης η υπογραφή τους από την πλειοψηφία των μελών που μετέχουν με δικαίωμα ψήφου. Για την άρνηση της υπογραφής των πρακτικών από κάποιον γίνεται σχετική μνεία.
ζ.- Τα Συμβούλια δικαιούνται να ζητούν εγγράφους εξηγήσεις από τις Υπηρεσίες του ΕΛΤΑ, για κάθε ζήτημα που εισάγεται σ1 αυτά, καθώς και να απαιτήσουν την αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιον τους, οποιουδήποτε υπηρεσιακού παράγοντα.
η.- Η σύνθεση, η συγκρότηση των Συμβουλίων και Επιτροπών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος όρου, ισχύει από της

23
κοινοποίησης των στο προσωπικό με εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
θ.- Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος με απόφαση του να ορίσει τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων που είναι μέλη των Συμβουλίων και Επιτροπών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος όρου στις περιπτώσεις που από το νέο Υπηρεσιακό Οργανισμό υπάρξουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των ονομασιών των Διευθύνσεων.
ι.- Διατάξεις του άρθρου 32 του ισχύοντος ΓΚΠ - ΕΛΤΑ εφόσον δεν
είναι αντίθετοι με τις διατάξεις του όρου αυτού της παρούσας ΕΣΣΕ
εξακολουθούν και ισχύουν.
Όρος 17ος
Η ισχύς των ανωτέρω τροποποιήσεων του ΓΚΠ/ΕΛΤΑ αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας ΕΣΣΕ .
οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΕΛΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ-ΕΛΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΕ-ΕΛΤΑ
ΠΑΝΟΣ Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΤΑ Γ.Γ.ΟΜΕ-ΕΛΤΑ