ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1998 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ (26.02.1998)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1998
Αθήνα, σήμερα 26-02-98, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόμενοι:
α. Αθανάσιος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πάνος Κυριακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, του Οργανισμού Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 969/26-02-98 συνεδρίαση του.
β. Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος και Κων/νος Κωτσοβίλης,
Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας όπως φαίνεται στο απόσπασμα πρακτικού της 2/24-02-98 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ.
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τις παρακάτω τροποποιήσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛΤΑ,

1ος
Από τις διατάξεις περί μεταθέσεως της παρούσας ΕΣΣΕ εξαιρείται το προσωπικό που κατέχει θέση ευθύνης Προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας στάθμης Δ/νσης, Τομέα και Τμήματος.
Όρος 2ος
Είδη μεταθέσεων
Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρούσας το προσωπικό μετατίθεται από Υπηρεσιακή Λειτουργία σε Υπηρεσιακή Λειτουργία:
α. Με αίτηση του
Η αίτηση αυτή που υποβάλλεται μία φορά το χρόνο και ισχύει
για ένα χρόνο αφορά μεταθέσεις του προσωπικού σε άλλη
Ομάδα Υπηρεσιακών Λειτουργιών της ίδιας ή άλλης Περιφ/κής
Δ/νσης.
β. Για υπηρεσιακούς λόγους.
γ. Για εξαιρετικούς λόγους με αίτηση ή χωρίς αίτηση του.
Όρος 3ος
Μετάθεση για εξαιρετικούς λόγους:
α.- Υπάλληλος που ο ίδιος, ή σύζυγος, ή άγαμο τέκνο του πάσχει από νόσο, η οποία απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος, ή αιμοκάθαρση, ή πάσχει από δυσίατες ασθένειες όπως καρκίνος, σοβαρές καρδιοπάθειες, ή από άλλο δυσίατο νόσημα που απαιτεί νοσοκομειακή παρακολούθηση από κατάλληλη μονάδα Νοσοκομείου Κρατικού ή Ν.Π.Δ.Δ., για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, μετατίθεται υποχρεωτικά, μετά από αίτηση του, σε περιοχή όπου υπάρχει κατάλληλη μονάδα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του όρου 11 της παρούσας ΕΣΣΕ.

Η διαπίστωση των παραπάνω νοσημάτων γίνεται οριστικά από την –ΚΥΕ/ΤΑΠ-ΟΤΕ μετά από εξέταση των σχετικών πιστοποιητικών δημοσίων νοσοκομείων, στα οποία παραπέμπει προς εξέταση τους αιτούντες και μετά την διαπίστωση ότι στο νομό που υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει κατάλληλη μονάδα Νοσοκομείου Κρατικού ή Ν.Π.Δ.Δ. για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής.
β.- Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για σοβαρή υπηρεσιακή αιτία, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της υπηρεσίας μπορεί να γίνεται άμεση μετάθεση, ή να μη γίνεται μετάθεση υπαλλήλου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του όρου 11 της παρούσας ΕΣΣΕ. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διενέργεια ή μη μετάθεσης κατά παρέκκλιση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5%ο του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού κατ1 έτος και κατά κλάδο.
γ.- Προσωπικό που μετατίθεται για υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος όρου, επανέρχεται στην οικεία Ο.Υ.Λ. υποχρεωτικά μετά την πάροδο διετίας από τη μετάθεση του και εντάσσεται άμεσα στον Κανονισμό Μεταθετότητας .
δ.- Το προσωπικό που υπηρετεί στο Άγιο Όρος και σε άλλες περιοχές που θα συμφωνηθούν από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη δικαιούται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους πραγματικής υπηρεσίας στην παραπάνω περιοχή, να μετατεθεί κατά προτεραιότητα ύστερα από σχετική αίτηση του. Μετάθεση για εξαιρετικούς λόγους αποφασίζεται από το ΣΥΜΠ.
Όρος 4ος
Η μετάθεση με αίτηση του υπαλλήλου προηγείται της μετάθεσης για υπηρεσιακούς λόγους και η μετάθεση για εξαιρετικούς λόγους των δύο άλλων κατηγοριών μεταθέσεων.

Όρος 5ος
Όργανα μεταθέσεων
Όργανα που αποφασίζουν τις παραπάνω μεταθέσεις είναι :
α.- Το ΣΥΜΠ για όλα τα είδη των μεταθέσεων που πραγματοποιούνται από Ομάδα Υπηρεσιακών Λειτουργιών σε άλλη Ομάδα Υπηρεσιακών Λειτουργιών της ίδιας ή άλλης Περιφ/κής Δ/νσης.
Για την πραγματοποίηση των παραπάνω μεταθέσεων το ΣΥΜΠ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες. Οι τακτικές γενικές μεταθέσεις προσωπικού με αίτηση του ή για υπηρεσιακούς λόγους, γίνονται σε συνεδρίαση του ΣΥΜΠ το μήνα Ιούνιο, οι δε μεταθέσεις για εξαιρετικούς λόγους σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του. Επίσης σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του το ΣΥΜΠ επικυρώνει τις μεταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου και των Περιφ/κών Δ/ντών και αποφασίζει έκτακτα μεταθέσεις προσωπικού με αίτηση του.,, που δεν πραγματοποιήθηκαν, στις τακτικές γενικές μεταθέσεις ή για υπηρεσιακούς λόγους μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών.
β.- Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν
Γενικός Διευθυντής για όλα τα είδη των μεταθέσεων όπως αναφέρονται
παραπάνω.
Στην περίπτωση αυτή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο εξουσιοδοτημένος
Γενικός Διευθυντής οφείλει να εισάγει για. επικύρωση τις σχετικές
αποφάσεις του για τις παραπάνω μεταθέσεις στην πρώτη συνεδρίαση
του ΣΥΜΠ.
γ.- Μετά από εξουσιοδότηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο Προϊστάμενος Περιφ/κής Δ/νσης για το προσωπικό της δικαιοδοσίας του στην περίπτωση μεταθέσεων με αίτηση του προσωπικού ή για υπηρεσιακούς λόγους μέσα στην ίδια Περιφ/κή Δ/νση. Στην περίπτωση αυτή ο Προϊστάμενος της Περιφ/κής Δ/νσης οφείλει να ενημερώνει άμεσα γραπτώς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και

την Διεύθυνση Προσωπικού, η οποία εισάγει για επικύρωση τις Σχετικές αποφάσεις του για τις παραπάνω μεταθέσεις στην πρώτη συνεδρίαση του ΣΥΜΠ.
δ.- Οι μεταθέσεις για υπηρεσιακούς λόγους που πραγματοποιούνται
σύμφωνα με την παράγραφο γ του παρόντος όρου γίνονται κατά
προτεραιότητα από προσωπικό που υπηρετεί μέσα στα όρια του
ίδιου Νομού.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μετάθεση για
υπηρεσιακούς λόγους προσωπικού του ίδιου Νομού, η μετάθεση
πραγματοποιείται από προσωπικό που υπηρετεί στα όρια της
Περιφ/κής Δ/νσης.
Όρος 6ος Δικαίωμα μετάθεσης
Μετάθεση του προσωπικού με αίτηση του ή για υπηρεσιακούς λόγους μπορεί να αποφασίζεται μετά τη συμπλήρωση διετίας από την τοποθέτηση αυτού ή από την τελευταία μετάθεση του. (εξαιρείται η περίπτωση μετάθεσης εντός της ίδιας Ο.Υ.Λ. που δεν απαιτείται συμπλήρωση διετίας).
Ειδικά το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών υπηρεσίας από την ημερομηνία της αρχικής τοποθέτησης του.
Για τη μετάθεση υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους, που ανήκει στο παραπάνω νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό, θεωρείται ότι αυτός υπολείπεται στον Ενιαίο Πίνακα Μεταθετότητας κάθε υπαλλήλου με μεγαλύτερη γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα, ενώ ο Ενιαίος Πίνακας Μεταθετότητας ισχύει για αυτόν μόνον μεταξύ υπαλλήλων με ίση ή μικρότερη γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα.

7ος ■
Διαδικασία τακτικών γενικών μεταθέσεων
α.- Για τη διενέργεια των τακτικών γενικών μεταθέσεων, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί σε όλες τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους τις κενές θέσεις του προσωπικού κάθε Κλάδου κατά Κεντρική και Περιφερειακή Διεύθυνση.
β.- Οι ενδιαφερόμενοι για να μετατεθούν υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης μετά την γνωστοποίηση των κενών θέσεων και μέχρι 15 Μαρτίου, για μία ή δύο το πολύ θέσεις, ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού. Αντίγραφο της αίτησης, παραμένει στην Κεντρική ή Περιφερειακή Διεύθυνση στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει ο ενδιαφερόμενος.
γ.- Κάθε Περιφ/κή Δ/νση μέχρι 20 Μαρτίου συντάσσει Πίνακα Μεταθετότητας (Π.Μ.) των υπαλλήλων της δικαιοδοσίας της κατά Κλάδο, που την 31η Δεκεμβρίου έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για μετάθεση με βάση τον Κανονισμό Μεταθετότητας.
δ.- Κάθε Περιφ/κή Δ/νση γνωστοποιεί τον οικείο Πίνακα Μεταθετότητας στους υπαλλήλους της μέχρι 31 Μαρτίου. Υπάλληλος που συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες αυτούς έχει το δικαίωμα ένστασης, εντός δεκαήμερης ανατρεπτικής προθεσμίας από την γνωστοποίησης τους, για οποιαδήποτε πλημμέλεια των πινάκων.
ε.- Ειδικά σύμφωνα με τις παραγράφους 7β, 7γ και 7δ του παρόντος όρου για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Κεντρικής Υπηρεσίας ο Πίνακας Μεταθετότητας των υπαλλήλων της δικαιοδοσίας τους συντάσσεται, και γνωστοποιείται σ' αυτές από τη Δ/νση Προσωπικού.
στ.- Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση συγκροτείται Περιφερειακό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.) με απόφαση του Διευθυντή,
αποτελούμενο:
- από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφ/κής Δ/νσης, ως Πρόεδρο,

- από .τον Προϊστάμενο του Τομέα που στις αρμοδιότητες του ανήκουν
τα θέματα Προσωπικού, ως μέλος, αναπληρούμενο από το νόμιμο
αναπληρωτή του,
- από τους δύο υπηρεσιακώς αρχαιότερους Προϊσταμένους Τομέων της
οικείας Περιφ/κής Δ/νσης, ως μέλη, αναπληρούμενους από άλλους
Τομεάρχες της ιδίας Δ/νσης.
- από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως μέλος, με τον
αναπληρωτή του που υποδεικνύονται από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων
ΕΛΤΑ.
Στην περίπτωση που δεν υποδειχθεί ο ανωτέρω εκπρόσωπος των
εργαζομένων, το ΠΥΣ συνεδριάζει και λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη
του.
Χρέη γραμματέα ΠΥΣ Περιφ/κής Δ/νσης εκτελεί υπάλληλος της οικείας
Περιφερειακής Δ/νσης ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο αυτής.
ζ.- Εφαρμοζομένων των παραπάνω διατάξεων του παρόντος όρου τα ΠΥΣ αφού εξετάσουν τις σχετικές με τον Π.Μ. ενστάσεις των υπαλλήλων της δικαιοδοσίας της οικείας Περιφ/κής Δ/νσης, σύμφωνα με την παράγραφο δ του παρόντος όρου, οριστικοποιούν τους παρακάτω πίνακες μέχρι τις 20 Απριλίου:
Α.- Τον Πίνακα Μεταθετότητας των υπαλλήλων των Υπηρεσιακών Λειτουργιών κατά Κλάδο,
Β.- Τον Πίνακα υπαλλήλων που επιθυμούν μετάθεση με αίτηση τους,
Γ.- Τον Πίνακα Πλεονάζοντος και Ελλείποντος Προσωπικού κατά Κλάδο και Ομάδα Υπηρεσιακής Λειτουργίας.
Για την κατάρτιση του Πίνακα πλεονάζοντος Προσωπικού το οικείο ΠΥΣ κρίνει καταρχήν ως πλεονάζοντες τους υπαλλήλους που επιθυμούν να κριθούν ως πλεονάζοντες.
Δ.- Τον Πίνακα με τις κενές θέσεις προσωπικού κατά Υπηρεσιακή Λειτουργία και Κλάδο.
Ειδικότερα οι πίνακες με στοιχεία Γ και Δ της ιδίας παραγράφου
υποβάλλονται κάθε μήνα στη Δ/νση Προσωπικού και στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο.

δ
ή.---Μετά την οριστικοποίηση των ανωτέρω Πινάκων το αρμόδιο ΠΥΣ διαβιβάζει αυτούς στη Δ/νση Προσωπικού. Η Διεύθυνση Προσωπικού επεξεργάζεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για μετάθεση, καταρτίζει τον Ενιαίο Πίνακα Μεταθετότητας και κατατάσσει αυτούς σε πίνακες με βάση τις αιτήσεις τους ανάλογα με το σύνολο των μορίων που έχουν στον παραπάνω πίνακα.
θ.- Ο Ενιαίος Πίνακας Μεταθετότητας καθώς και οι υπόλοιποι πίνακες της παραγρ. ζ του παρόντος όρου υποβάλλονται μέχρι 31 Μαΐου στο ΣΥΜΠ, το οποίο εντός 10 ημερών ελέγχει, επικυρώνει αυτούς και αποφασίζει τις μεταθέσεις. Στις μεταθέσεις με αίτηση του υπαλλήλου προηγείται εκείνος που έχει το μεγαλύτερο άθροισμα μορίων.
ι.- Το ΣΥΜΠ λαμβάνει υπόψη, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Μεταθετότητας, τυχόν εξωτερικούς λόγους ή τα απαραίτητα ειδικά και συνεκτιμώμενα ειδικά προσόντα που προβλέπονται. Οι ανωτέρω πίνακες με στοιχεία Α και Β μετά την επικύρωση τους ισχύουν μέχρι 31 Μαΐου του επόμενου έτους και οι μεταθέσεις προσωπικού με αίτηση του καλύπτονται από τους πίνακες αυτούς.
ια.- Η Δ/νση Προσωπικού ανακοινώνει τις παραπάνω γενικές μεταθέσεις μέχρι 20 Ιουνίου στους μετατιθεμένους οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν καθήκοντα στη νέα θέση τους μέχρι 10 Σεπτεμβρίου.
Όρος 8ος
Μεταθέσεις από και προς τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Κεντρικής Υπηρεσίας
α.- Οι μεταθέσεις προσωπικού προς τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Κεντρικής Υπηρεσίας γίνονται από το προσωπικό των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Ο.Υ.Λ. στις οποίες υπάγεται γεωγραφικά η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και οι μεταθέσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας (από τη Κεντρική Υπηρεσία) γίνεται μόνο προς τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των παραπάνω Ο.Υ.Λ. .

Όλες οι ανωτέρω μεταθέσεις• γίνονται εκτός Ενιαίου Πίνακα Μεταθετότητας με κριτήρια και διαδικασία που ορίζει το Π.Υ.Σ. -Κ.Υ. Οι μεταθέσεις αυτές γίνονται κυρίως στο τέλος κάθε έτους.
β.- Για μεταθέσεις Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας (από την Κεντρική Υπηρεσία) σε άλλη Ο.Υ.Λ. εκτός από αυτή που ανήκει το παραπάνω προσωπικό ισχύει ο Ενιαίος Πίνακας Μεταθετότητας.
γ.- Οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Κεντρικής Υπηρεσίας θεωρούνται ως ενιαία περιφέρεια, στην οποία λειτουργεί ένα Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ. - Κ.Υ.) το οποίο συγκροτείται, ξεχωριστά για κάθε Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του εξουσιοδοτημένου απ' αυτόν Γενικού Δ/ντή και αποτελείται:
- Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του
τον αρμόδιο για θέματα Προσωπικού Γενικό Δ/ντή.
- Από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή
- Από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Προσωπικού, ως μέλος,
αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του,
- Από τον Προϊστάμενο της Περιφ/κής Δ/νσης Αθήνας, ως μέλος,
αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του, για τις περιπτώσεις
μεταθέσεων προσωπικού από και προς την Κεντρική Υπηρεσία
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο α του παρόντα όρου,
- Από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης, ως μέλος, αναπληρούμενο
από τον νόμιμο αναπληρωτή του,
- Από έναν εκπρόσωπο των Εργαζομένων, ως μέλος, με τον
αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από την Ομοσπονδία
Υπαλλήλων ΕΛΤΑ.
Στην περίπτωση που δεν υποδειχθεί ο ανωτέρω εκπρόσωπος των εργαζομένων, το Π.Υ.Σ.- Κ.Υ. συνεδριάζει και λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη του.
Χρέη γραμματέα του Π.Υ.Σ. Κεντρικής Υπηρεσίας εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Προσωπικού ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της.

10
Όρος 10ος
Διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων προσωπικού Περιφ/κής Δ/νσης
α.- Ο Προϊστάμενος κάθε Περιφ/κής Δ/νσης έχει το δικαίωμα, μετά από εξουσιοδότηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να μεταθέτει οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη των όρων 5δ, 6 και 9β της παρούσας το προσωπικό της δικαιοδοσίας του με αίτηση του ή για υπηρεσιακούς λόγους από Υπηρεσιακή Λειτουργία σε Υπηρεσιακή Λειτουργία της ίδιας ή άλλης Ο.Υ.Λ.
Ειδικά για τις μεταθέσεις από Υπηρεσιακή Λειτουργία σε άλλη Υπηρεσιακή Λειτουργία της ίδιας Ο.Υ.Λ. καθώς και για μεταθέσεις από και προς την έδρα της Περιφ/κής Δ/νσης δεν ισχύει ο Ενιαίος Πίνακας Μεταθετότητας.
Οι μεταθέσεις του Προσωπικού προς την έδρα της Περιφ/κής Δ/νσης γίνεται μόνο από το προσωπικό των Υπηρεσιακών Λειτουργιών της ΟΥΛ στην οποία γεωγραφικά υπάγεται η έδρα της Περιφ/κής Δ/νσης και οι μεταθέσεις προσωπικού της έδρας της Περιφ/κής Δ/νσης (από την έδρα της Περιφ/κής Δ/νσης) γίνεται μόνο σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες που ανήκουν στην παραπάνω ΟΥΛ με διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου.
β.- Οι παραπάνω μεταθέσεις δεν μπορούν να γίνουν από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Περιφ/κής Δ/νσης κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την οριστικοποίηση του Π.Μ. από το οικείο ΠΥΣ μέχρι και τη διενέργεια των τακτικών γενικών μεταθέσεων από το ΣΥΜΠ. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα και "~ μέχρι την εμφάνιση του νεοτοποθετημένου υπαλλήλου ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Περιφ/κής Δ/νσης μπορεί να αποφασίζει αποσπάσεις με ή χωρίς αίτηση του προσωπικού με την επιφύλαξη του όρου 5δ της παρούσας.

11
Όρος 10ος
Γενικές διατάξεις περί μεταθέσεων
α.- Για την κάλυψη των κενών θέσεων με αίτηση προηγούνται οι υπάλληλοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο άθροισμα μορίων. Οι λοιπές κενές θέσεις καλύπτονται με μετάθεση για υπηρεσιακούς λόγους από τους υπαλλήλους που συγκεντρώνουν το μικρότερο άθροισμα μορίων.
β.- Στις περιπτώσεις που πλεονάζει προσωπικό σε Περιφερειακή Διεύθυνση, το ΣΥΜΠ αποφασίζει οποτεδήποτε τη μετάθεση εκείνων που συγκεντρώνουν το μικρότερο άθροισμα μορίων κατά Κλάδο όπως, θα προκύπτει από τον Ενιαίο Πίνακα Μεταθετότητας, σε άλλη Διεύθυνση στην-οποία υπάρχουν κενά.
γ.- Το προσωπικό που μετατίθεται, πρέπει να μεταβεί στη θέση που τοποθετείται την ημέρα που ορίζεται στο έγγραφο της μετάθεσης ή μέσα στην τασσόμενη απ' αυτό προθεσμία. Προκειμένου για μετάθεση από Δ/νση σε Δ/νση η προθεσμία που τάσσεται για εμφάνιση στη νέα θέση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών για τους άγαμους, ή των δεκαπέντε ημερών για τους έγγαμους και προσαυξάνεται με τις ανάλογες ημέρες ταξιδίου. Για την προσαύξηση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι συγκοινωνιακές συνθήκες και σε καμιά περίπτωση η προσαύξηση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 3 ημερών.
δ.- Μετά τη λήψη σχετικής απόφασης .για μετάθεση προσωπικού από τα αρμόδια όργανα οι αποφάσεις μεταθέσεων, κοινοποιούνται άμεσα (εντός 7 ημερών) στους μετατιθέμενους από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιακών Λειτουργιών στις οποίες υπηρετούν. Ο Προϊστάμενος Υπηρεσιακής Λειτουργίας ο οποίος δεν κοινοποιεί άμεσα στον μετατιθέμενο απόφαση μετάθεσης κατά τα ανωτέρω ελέγχεται πειθαρχικά.

12
ε.- Σε καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετάθεση προσωπικού σε Υπηρεσιακή Λειτουργία στην οποία υπηρετεί υπεράριθμο προσωπικό κατά κλάδο.
στ.- Κάθε Περιφ/κή Δ/νση κοινοποιεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στην Δ/νση Προσωπικού πίνακα μηνιαίων διενεργηθεισών μεταθέσεων στον οποίο εμφανίζονται οι λόγοι για τους οποίους έγιναν.
Όρος 11ος
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ
Α. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ (Ε.Π.Μ.) - ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ
Επιφυλασσομένων των παραπάνω διατάξεων του παρόντος όλο το προσωπικό κατατάσσεται σε Ενιαίο Πίνακα Μεταθετότητας (Ε.Π.Μ.) κατά κλάδο σύμφωνα με το Βαθμό Μεταθετότητας του.
α.- Ο Βαθμός Μεταθετότητας του (ΒΜ) είναι το συνολικό άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υπάλληλος από την βαθμολογία των επιμέρους παρακάτω κριτηρίων.
β.- Σύμφωνα με τον ΒΜ εκδίδεται ο Ενιαίος Πίνακας Μεταθετότητας που ισχύει για ένα χρόνο, στον οποίο περιλαμβάνεται όλο το προσωπικό του Οργανισμού κατά κλάδο και στον οποίο καθορίζεται η σειρά, που πρέπει να ακολουθήσει η Υπηρεσία στις μεταθέσεις προσωπικού.
Ειδικότερα το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό το οποίο δεν έχει συμπληρώσει τέσσερα έτη υπηρεσίας από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του, προτάσσεται στον Ενιαίο Πίνακα Μεταθετότητας κατά κλάδο, σύμφωνα με τον όρο 6 της παρούσας

13
γ.- Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ δύο υπαλλήλων λαμβάνεται -'υπ' όψιν η υπηρεσιακή1 αρχαιότητα και εφόσον υπάρχει η ίδια ■"υπηρεσιακή αρχαιότητα λαμβάνονται υπόψη τα οικογενειακά
κριτήρια.
Β. ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ( Τ. Σ.)
α. Ως τόπος συμφερόντων (Ο.Υ.Λ.) κάθε υπαλλήλου λογίζεται αυτός που δηλώνεται από τον ίδιο κατά την πρόσληψη του με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για το υπηρετούν σήμερα προσωπικό. Αλλαγή τόπου συμφερόντων μπορεί να γίνεται με την εφαρμογή των ιδίων κριτηρίων.
β. Τα κριτήρια είναι:
i. Εντοπιότητα ενός εκ των συζύγων. Χρήση του λόγου αυτού μπορεί να γίνεται μόνον μία φορά.
ii. Απόκτηση στέγης (αποδεικνύεται με πιστοποιητικό μεταγραφής)
iii. Εργασία συζύγου ( αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη και ασφαλιστικού φορέα, ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα )
iν. Σοβαρή μεταβολή οικογενειακής κατάστασης (γάμος, διαζύγιο, θάνατος)
ν. Κατάργηση θέσεως.
Η συνδρομή των λόγων αυτών αποδεικνύεται μόνον με τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αλλαγής Τόπου Συμφερόντων.

14
Αιτήματα αλλαγής Τ.Σ. για οποιοδήποτε άλλο λόγο (εκτός των "ανωτέρω αναφερομένων) τίθενται υπόψη του ΣΥΜΠ και μπορεί να εγκριθούν, εφόσον η ικανοποίηση τους δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθετότητας. Σε περίπτωση δε που αποφασισθεί η ικανοποίηση τους, η αλλαγή συντελείται από την ημερομηνία πραγματοποιήσεως της μετάθεσης.
δ. Αίτηση αλλαγής δηλωμένου Τ.Σ. υποβαλλόμενη δύο μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του ΣΥΜΠ δεν λαμβάνεται υπόψη.
ε. Ο τόπος που δηλώνει κάθε υπάλληλος σαν Τόπο Συμφερόντων του, θα πρέπει, σύμφωνα με τον ισχύοντα Υπηρεσιακό Οργανισμό να προβλέπει θέση ανάλογη του Κλάδου του.
στ. Στην περίπτωση υπαλλήλου που κατά το παρελθόν μετατέθηκε σε διάφορες πόλεις, τα μόρια που αντιστοιχούν στην περίοδο αυτή υπολογίζονται με βάση τον Τ.Σ. που είχε δηλωθεί την ίδια περίοδο. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του Κανονισμού Μεταθετότητας και κατά την κατάρτιση του πρώτου Πίνακα Μεταθετότητας, ως ΤΣ θα ληφθεί υπόψη ο ΤΣ που θα δηλωθεί από το προσωπικό.
ζ. Αποσπασμένο εκτός ΕΛΤΑ προσωπικό λογίζεται ότι κατά τον χρόνο της απόσπασης υπηρετεί στον Τόπο Συμφερόντων του.
η. Ο χρόνος εκπαίδευσης του προσωπικού, ή απόσπασης με αίτηση του, ή απόσπασης στο εξωτερικό θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στον Τόπο Συμφερόντων του.
θ. Ο χρόνος στράτευσης καθώς και ο χρόνος άδειας για ιδιωτικούς λόγους άνευ αποδοχών πλέον του μηνός δεν λαμβάνεται υπόψη για τη μεταθετότητα.
ι. Ο Τόπος Συμφερόντων που δηλώνεται από κάθε υπάλληλο συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα με την καταγραφή των Τ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

15
ια.- Ο χρόνος υπηρεσίας εκτός τόπου συμφερόντων θα υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύμβασης.
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ
α. Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγεται ο υπάλληλος που θα μετατεθεί είναι τα εξής:
ι. Ο βαθμός μεταθετότητας (Β.Μ.) κάθε υπαλλήλου που προσδιορίζεται από έναν αριθμό μορίων που συγκεντρώνει με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια:
Α. Αρχαιότητα
Β. Τόπος προϋπηρεσίας
• Περίοδος υπηρεσίας εκτός τόπου συμφερόντων
• Συνθήκες διαβίωσης
• Απόσταση από τόπο συμφερόντων
•Πλήθος μεταθέσεων
Γ. Κοινωνικά κριτήρια
• Οικογενειακά στοιχεία
•Συνυπηρέτηση
• Ηλικία
Δ. Πειθαρχικό μητρώο --
II. Εξαιρετικοί λόγοι όπως ασθένεια, ιδιότητα σπουδαστή, κλπ.
iii Τα απαραίτητα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που κατέχει ο υπάλληλος ή για την θέση στην οποία εξετάζεται να μετατεθεί.

15
,β. Ο κάθε υπάλληλος, ανάλογα με την εφαρμογή των κριτηρίων, συγκεντρώνει έναν αριθμό μορίων, βάσει του οποίου προσδιορίζεται ο βαθμός μεταθετότητάς του (Β.Μ.)• Ο βαθμός αυτός, όταν πρόκειται για μετάθεση που δεν επιθυμεί ο υπάλληλος τον διασφαλίζει έναντι των συναδέλφων του με μικρότερο Β.Μ.(μετατίθεται αυτός που έχει μικρότερο Β.Μ. που υπηρετεί στον ίδιο τόπο). Όταν πρόκειται για μετάθεση που ζητάει ο ίδιος, τον κάνει επικρατέστερο έναντι των συναδέλφων του με μικρότερο Β.Μ. (μετατίθεται αυτός που έχει μεγαλύτερο Β.Μ. ανεξάρτητα από τον τόπο όπου υπηρετεί).
γ. Όταν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι τότε ο υπάλληλος που τους επικαλείται προηγείται από τους άλλους.
δ. Σε περίπτωση που για κάποια θέση απαιτούνται ειδικά προσόντα, ή όταν συνεκτιμώνται ειδικά προσόντα, τότε σε περίπτωση μετάθεσης ο μη κατέχων τα προσόντα αυτά έστω και αν έχει ανώτερο βαθμό Μεταθετότητας δεν προηγείται από τον έχοντα τα ειδικά προσόντα.
Δ. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ α. Αρχαιότητα
ι. Για κάθε χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ.
Πραγματική υπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία που διανύθηκε
αποκλειστικά και μόνον στον ΕΛΤΑ. 1 μόριο
ιι.Για κάθε χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στην Υπηρεσιακή
Λειτουργία που υπηρετεί. 0,5 μόριο
β. Τόπος προϋπηρεσίας
ι. Περίοδος υπηρεσίας εκτός τόπου συμφερόντων.
Ο υπάλληλος που υπηρέτησε εκτός τόπου συμφερόντων
του για κάθε χρόνο υπηρεσίας παίρνει: 3 μόρια
ιι. Συνθήκες διαβίωσης. . '

17
Ο υπάλληλος που υπηρέτησε σε προβληματικές περιοχές υπό την "προϋπόθεση ότι αυτές δεν τις έχει δηλώσει ως τόπο συμφερόντων του για κάθε χρόνο υπηρεσίας παίρνει τα αντίστοιχα μόρια που προβλέπονται από τους Πίνακες Κατηγοριών Ομάδων Υπηρεσιακών Λειτουργιών (Ο.Υ.Λ.).
Τα ανωτέρω μόρια προστίθενται στα μόρια που αφορούν την περίοδο υπηρεσίας εκτός τόπου συμφερόντων.
Οι περιοχές και η κατηγορία που ανήκουν καθορίζονται με απόφαση του ΣΥΜΠ. Για τον υπολογισμό των μορίων των ανωτέρω περιπτώσεων ο χρόνος μικρότερος των 6 μηνών θεωρείται ως 6 μήνες και εκτιμάται με το μισό του οικείου συντελεστή. Χρόνος μεγαλύτερος των 6 μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Ο υπολογισμός του χρόνου γίνεται με βάση την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους που συντάσσονται οι πίνακες.
ιιι. Απόσταση από τον τόπο συμφερόντων
• Κάθε υπάλληλος που μετατίθεται εκτός τόπου συμφερόντων του
πριμοδοτείται ανά έτος με έναν αριθμό μορίων, ανάλογο με την
κατηγορία που ανήκει η χιλιομετρική απόσταση της Ο.Υ.Λ. στην οποία
μετατίθεται ή τοποθετείται από τον τόπο των συμφερόντων του.
• Οι κατηγορίες των χιλιομετρικών αποστάσεων καθορίζονται ως εξής:
i Εντός του ιδίου νομού 2 μόρια / έτος
ii Εκτός του νομού από 0 έως 200χιλ. 3 μόρια / έτος
iii. Εκτός του νομού από 201 έως 500χιλ*_-_ 4 μόρια / έτος
iν. Εκτός του νομού από 501 και άνω 6 μόρια / έτος
• Η χιλιομετρική απόσταση θα υπολογίζεται ως εξής:

18
Ι. Προκειμένου περί μεταθέσεων από νομό σε νομό λαμβάνεται υπόψη η απόσταση μεταξύ των πρωτευουσών των Νομών
II. Προκειμένου περί μεταθέσεως από την ηπειρωτική χώρα σε νησί και αντίστροφα, ή από νησί σε νησί για τον υπολογισμό του θαλασσίου τμήματος της απόστασης λαμβάνεται υπόψη το δρομολόγιο της συνηθισμένης συγκοινωνιακής γραμμής με πλοίο, εκφρασμένης σε χιλιόμετρα.
ιν.- Πλήθος μεταθέσεων
• Κάθε μετάθεση για υπηρεσιακούς λόγους βαθμολογείται με. 3
μόρια. Επίσης βαθμολογείται με 3 μόρια και κάθε οριστική
τοποθέτηση (νεοπροσλαμβανομένων ή επανερχομένων από τον
στρατό, ή μετά από εκπαίδευση, ή μετάταξη), εφόσον ο υπάλληλος δεν
τοποθετείται στον τόπο των συμφερόντων του ή στον τόπο που
υπηρετούσε πριν την μετάταξη.
Κάθε μετάθεση με σκοπό την εκπαίδευση, καθώς και κάθε τοποθέτηση στον τόπο συμφερόντων δεν βαθμολογείται.•
• Δεν βαθμολογείται η μέχρι 3 μηνών κατ' ανώτατο όριο παραμονή των
τοποθετημένων στην διάθεση της Διεύθυνσης Προσωπικού ή της
Περιφερειακής Διεύθυνσης, προ της οριστικής τοποθετήσεως τους.
Το πλήθος των μεταθέσεων αρχίζει να μετρά από μηδενική βάση για όλο το προσωπικό κατά την πρώτη εφαρμογή του Κανονισμού Μεταθετότητας.
γ. Κοινωνικά Κριτήρια
ι. Οικογενειακά Στοιχεία που υπολογίζονται σωρευτικά
Άγαμος 0 μόρια
Έγγαμος 5 μόρια
Για κάθε παιδί μέχρι 3 παιδιά 4 μόρια
Για κάθε παιδί πάνω από 3 παιδιά 6 μόρια

19
• Διαζευγμένος, χήρος με ανήλικα
■παιδιά, εφόσον έχουν την μέριμνα
και επιμέλεια αυτών για κάθε παιδί
επιπλέον 4 μόρια
• Για κάθε προστατευόμενο μέλος με
αναπηρία πάνω από 67% ή εάν
είναι το μόνο παιδί με γονείς άνω
των 80 ετών. 5 μόρια
Τα μόρια για τα παιδιά ισχύουν μέχρι την συμπλήρωση του 20ου έτους του κάθε παιδιού και σε περίπτωση που σπουδάζουν σε Ανώτερες ή Ανώτατες σχολές μέχρι το 25 έτος.
ii. Συνυπηρέτηση
Η συνυπηρέτηση ή συγκατοίκηση η οποία υπολογίζεται με 15 μόρια
και λαμβάνεται υπόψη αν ο άλλος σύζυγος υπηρετεί στο Δημόσιο ή
στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ή την τελευταία διετία εργάζεται στον
ιδιωτικό τομέα, ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Η ιδιότητα του
υπαλλήλου του Δημοσίου, ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
αποδεικνύεται με βεβαίωση της υπηρεσίας, η ιδιότητα ως εργαζομένου
στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση του εργοδότη, ενώ η ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία αποδεικνύεται με άδεια άσκησης
επαγγέλματος, ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή επιμελητηρίου.
Η απαιτούμενη διετία πρέπει να έχει συμπληρωθεί την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, που καταρτίζονται οι πίνακες μεταθετότητας. Προκειμένου περί νησιών ως τόπος συνυπηρέτησης θεωρείται όλο το νησί, προκειμένου περί ηπειρωτικών περιοχών η περιοχή γύρω από την Υπηρεσιακή Λειτουργία σε ακτίνα 50 χιλ.

20

iiι. Ηλικία
Οι υπάλληλοι που έχουν την 31η Δεκεμβρίου ι του προηγουμένου
την παρακάτω ηλικία λαμβάνουν:
30 έως 40 ετών 2 μόρια
41 έως 50 ετών 4 μόρια
51 και άνω ετών 6 μόρια
δ.- Πειθαρχικό μητρώο
Για κάθε ποινή προστίμου, που έχει επιβληθεί στον υπάλληλο και
εφόσον δεν έχει παραγραφεί και για κάθε προσωρινή απόλυση
αφαιρείται:
• Έως 5 ημέρες 2 μόρια
• Από 6 έως και 10 ημέρες 4 μόρια
• Από 11 ημέρες μέχρι 30 ημέρες 8 μόρια
• Από ένα μήνα και άνω 12 μόρια

• Για κάθε προσωρινή απόλυση
• Από ένα μέχρι 3 μήνες 25 μόρια
• Άνω των τριών μηνών και μέχρι 6 μήνες 50 μόρια
Ε. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Ο.Υ.Λ)
α. Κάθε Υπηρεσιακή Λειτουργία του Οργανισμού κατατάσσεται σε Ομάδα Υπηρεσιακών Λειτουργιών
β. Για τον καθορισμό των Ο.Υ.Λ. από το ΣΥΜΠ λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική κατανομή των Υπηρεσιακών Λειτουργιών, οι συγκοινωνιακές συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες γενικά κάθε περιοχής.
γ. Ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης σε κάθε γεωγραφική περιοχή οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες κάθε Ο.Υ.Λ. κατατάσσονται σε αντίστοιχες κατηγορίες.

21
:δ. Για κάθε κατηγορία Υπηρεσιακών Λειτουργιών αντιστοιχεί ένας αριθμός μορίων, ώστε για την πιο προβληματική περιοχή να προβλέπεται ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων και για τη λιγότερο προβληματική ο μικρότερος αριθμός αντίστοιχα.
Οι Πίνακες κατηγοριών Ομάδων Υπηρεσιακών Λειτουργιών αποφασίζονται από το ΣΥΜΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραπάνω άρθρων, ανάλογα με την Γεωγραφική κατανομή, τις συγκοινωνιακές συνθήκες και γενικά την ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής.
Γενικά στις αστικές περιοχές οι Ομάδες Υπηρεσιακών Λειτουργιών περιλαμβάνουν τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες σε ακτίνα περίπου 20 έως 30 χιλιομέτρων, ενώ στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές σε ακτίνα 20 περίπου χιλιομέτρων.
Όρος 12ος ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Το προσωπικό αποσπάται σε άλλη Υπηρεσιακή Λειτουργία στην ίδια ή σε άλλη Ο.Υ.Λ., αν αιτιολογημένοι υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν την απόσπαση. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής ή του συνόλου των αποσπάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τετραμήνου.
Στην περίπτωση απόσπασης προσωπικού για υπηρεσιακούς λόγους πρέπει να παρέλθει τουλάχιστον ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία της προηγούμενης απόσπασής του για τους ίδιους λόγους.
1. Το προσωπικό μετακινείται αν αιτιολογημένοι υπηρεσιακοί λόγοι
επιβάλλουν την μετακίνηση.
2. α. Οι αποσπάσεις και οι μετακινήσεις εντός της δικαιοδοσίας των
Διευθύνσεων αποφασίζονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

22
β. Οι αποσπάσεις και οι μετακινήσεις από Διεύθυνση σε Διεύθυνση αποφασίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα.
γ. Οι αποσπάσεις και οι μετακινήσεις στην αλλοδαπή αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ. Αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες εκτός ΕΛΤΑ αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.-Κάθε Περιφ/κή Δ/νση κοινοποιεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στην Δ/νση Προσωπικού πίνακα μηνιαίων διενεργηθεισών αποσπάσεων στον οποίο εμφανίζονται οι λόγοι για τους οποίους έγιναν καθώς και η χρονική διάρκεια τους.
Όρος 13ος Μεταβατικές Διατάξεις
α.- Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η από 02-12-88
συναφθείσα ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ σχετικά με τον Κανονισμό
Μεταθετότητας και οι εκκρεμείς μεταθέσεις σύμφωνα με την
παραπάνω ΕΣΣΕ είναι άκυρες.
β.- Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού να προβεί στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη και λειτουργία του Κανονισμού Μεταθετότητας και της διαδικασίας μεταθέσεων.
γ.- Πριν την ισχύ του παρόντος συστήματος μεταθέσεων και την έναρξη του Κανονισμού Μεταθετότητας καθορίζονται από το ΣΥΜΠ/ΕΛΤΑ οι Ομάδες Υπηρεσιακών Λειτουργιών καθώς και οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται οι ΟΥΛ και η αντίστοιχη κατηγορία αυτών και συγκροτούνται τα οικεία ΠΥΣ.

23
δ.- Πριν την εφαρμογή του παρόντος συστήματος μεταθέσεων γίνεται ισοκατανομή Προσωπικού σύμφωνα με τον όρο 11 της παρούσας ΕΣΣΕ.
δ.α.- σε κάθε Ομάδα Υπηρεσιακών Λειτουργιών
δ.β.- Μεταξύ των Ομάδων Υπηρεσιακών Λειτουργιών του κάθε
Νομού
δ.γ.- Μεταξύ των Ομάδων Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Νομών
κάθε Περιφέρειας
δ.δ.- Μεταξύ όλων των Ομάδων Υπηρεσιακών Λειτουργιών όλων των Περιφερειών Πανελλαδικά.
ε.- Για την υλοποίηση της παραπάνω ισοκατανομής, το πλεονάζον κατά κλάδο προσωπικό και κατά Υπηρεσιακή Λειτουργία με αίτηση του εκτελεί έργο άλλου κλάδου στο οποίο υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και εφόσον έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, διαφορετικά μετατίθεται για υπηρεσιακούς λόγους.
στ.- Προσωπικό που με αίτηση του εκτελεί έργο άλλου κλάδου,
σύμφωνα με την παράγραφο ε του παρόντος όρου, για όσο χρόνο
εκτελεί το έργο αυτό, λογίζεται για θέματα της παρούσας ΕΣΣΕ
ότι ανήκει στον κλάδο του οποίου το έργο εκτελεί.
Σε περίπτωση που αποσύρει την αίτηση του για οποιοδήποτε
λόγο και είναι πλεονάζον στον κλάδο του μετατίθεται κατά
προτεραιότητα.
ζ.- Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των προβλεπομένων στην παράγραφο δ της παρόντος άρθρου.

'Όρος 140ζ
Οι αρμοδιότητες οι οποίες σύμφωνα με την παρούσα ΕΣΣΕ ασκούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορούν να ασκηθούν και από τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή.
Όρος 15ος
Προβλήματα δυσλειτουργίας που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ΕΣΣΕ επιλύονται με κοινή συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών.
Όρος 16ος
Η ισχύς της παρούσας ΕΣΣΕ αρχίζει δύο μήνες από την υπογραφή της.
οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΕΛΤΑ
 


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ-ΕΛΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΕ
ΠΑΝΟΣ