ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999 (07.05.1999)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1999
Αθήνα, σήμερα 07-05-99, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο
κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόμενοι:
α. Αθανάσιος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πάνος Ο. Κυριακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 1008/06.05.99 συνεδρίαση του.
β. Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος και Κων/νος Κωτσοβίλης, Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας όπως φαίνεται στο απόσπασμα πρακτικού της 18/06.05.99 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ.
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα παρακάτω :
ΟΡΟΣ 1
Στη μισθολογική κλίμακα του Μισθολογίου Προσωπικού ΕΛΤΑ ΕΣΣΕ 1985], προστίθεται ένα [1] επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο, το 1β και ο αριθμός των Μ.Κ. ανέρχεται σε 22 με αρχικό στο εξής το 20ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1β. Στα τριάντα τέσσερα [34] χρόνια υπηρεσίας το Προσωπικό λαμβάνει το αμέσως επόμενο Μ.Κ. από αυτό που δικαιούται με τις μέχρι σήμερα διατάξεις, σύμφωνα με τη μισθολογική ένταξη του Προσωπικού που έγινε με τον όρο 10 της ΕΣΣΕ 1985.
Επίσης στο προσωπικό που συμπληρώνει τριάντα τρία [33] χρόνια υπηρεσίας, χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας σε ποσοστό 82%.
Το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο [Μ.Κ.] καθορίζεται:
α. Από 1/1/1999 στο ποσόν των 109.100δρχ. και το καταληκτικό 1β στο ποσόν των 207.800δρχ. Καθένα από τα επόμενα του 20ου Μ.Κ. μέχρι το 6° προσαυξάνεται κατά 4.450δρχ.και από το 5° και μέχρι το 1β κατά 5.200δρχ/ από το αμέσως προηγούμενο του.
Από 1/7/1999 στο ποσόν των 111.100δρχ.και το καταληκτικό 1β στο ποσό των 211.900δρχ. Καθένα από τα επόμενα του 20ου Μ.Κ. μέχρι το 6° προσαυξάνεται κατά 4.550 δρχ.και από το 5° και μέχρι το 1β κατά 5.300δρχ. από το αμέσως προηγούμενο του.

/Ι Α.Τ.Α. στο διαμορφούμενο μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται όπως μέχρι σήμερα.
ΣΤΟ προσωπικό που απολύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠ-ΕΛΤΑ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης από 1/1/1999 μέχρι την υπογραφή της παρούσης ΣΣΕ χορηγείται από την πρώτη του προηγούμενου της απόλυσης του μήνα, ολόκληρη η διαφορά του μισθολογίου.
ΟΡΟΣ 2
Στο προσωπικό του Οργανισμού μόνιμο και με σύμβαση αορίστου χρόνου, χορηγείται στο τέλος του έτους εφ' άπαξ πριμ, εφόσον ο δείκτης του καθαρού αποτελέσματος του Οργανισμού για το έτος 1999 βελτιωθεί σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στο Συμβόλαιο Διαχείρισης. Το πριμ αυτό θα ισούται με το 25% της παραπάνω βελτίωσης και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 1.2δις.δρχ. Για την χορήγηση του ως άνω πριμ θα πρέπει να επιτευχθούν σωρευτικά οι ακόλουθοι στόχοι:
> Αύξηση κύκλου εργασιών από παροχή υπηρεσιών 1999/1998 : 14,7%.
> Αύξηση όγκου Ταχυδρομικών Αντικειμένων 1999/1998 : 4,25%.
> Καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων 1999 : -13δις.δρχ. [τα ανωτέρω υπό την
προϋπόθεση ότι θα αυξηθεί το τιμολόγιο από 1/7/99 μεσοσταθμικά 4,5%
άλλως τα μεγέθη θα προσαρμοσθούν ανάλογα.
> Ποιότητες υπηρεσιών : Βελτίωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες των
δεικτών ΙΡC [εισερχομένου και εξερχόμενου Ταχυδρομείου] και ΚΕΙΜ5
[επίδοση από Κομβικό Αεροδρομίου σε παραλήπτη χ+1].
Διατάξεις όρων προηγουμένων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ σχετικές με την χορήγηση εφ άπαξ πριμ παραγωγικότητας στο προσωπικό παύουν να ισχύουν.
Το 50% του πριμ θα κατανεμηθεί εξ ίσου σε όλο το προσωπικό.
Το υπόλοιπο 50% του πριμ θα καταβληθεί στο προσωπικό με την ακόλουθη μέθοδο:
α. Το 90% του ποσού θα κατανεμηθεί ανά νομό ανάλογα με τα ετήσια έσοδα του κάθε νομού όπως θα εμφανιστούν στο ΗΤΕΠ. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε νομό θα κατανεμηθεί εξ ίσου σε όλο το προσωπικό. Ειδικά η ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής θα θεωρηθεί ως 3 νομοί [Περ.Διεύθυνση Αθηνών και Αν.Αττικής [1 νομός], Πειραιώς και Ταχυμεταφορές].
β. Δικαίωμα λήψης πριμ θα έχει το προσωπικό των νομών στους οποίους θα υπάρξει κατά το 1999 αύξηση κύκλου εργασιών [ΗΤΕΠ] πάνω από τον στόχο [14,7%]. Το ποσό που δεν θα καταβληθεί στους νομούς που δεν υπερβούν τον στόχο θα κατανεμηθεί στους υπόλοιπους νομούς ανάλογα με τον κύκλο εργασιών τους. Ειδικά οι νομοί με υπεράριθμο προσωπικό [Ηρακλείου, Χανίων, Αιτωλοακαρνανίας και Ιωαννίνων] για να έχουν δικαίωμα _λήψης του πριμ θα πρέπει να εμφανίσουν αύξηση κύκλου εργασιών [ΗΤΕΠ] από 20%.
Το υπόλοιπο 10% θα κατανεμηθεί εξ ίσου στο προσωπικό της Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων.[Το Διοικητικό της ΠΑΟΜ Ταχυμεταφορών θεωρείται προσωπικό Περιφ. Δικαίωμα λήψης πριμ θα έχουν μόνο οι Περ. Διευθύνσεις στις

οποίες θα υπάρχει αύξηση κύκλου εργασιών [ΗΤΕΠ] πάνω από τον στόχο 14,7%. Το ποσόν που δεν θα καταβληθεί σε αυτές που δεν υπερβούν τον στόχο θα κατανεμηθεί στις υπόλοιπες Περ. Διευθύνσεις και στην Κ.Υ. Τα ποσά θα κατανεμηθούν ανάλογα με τον αριθμό του προσωπικού της κάθε Δ/νσης. Σε κάθε Διεύθυνση το πριμ που αναλογεί θα επιμερισθεί εξ ίσου σε όλο το προσωπικό.
ΟΡΟΣ 3
Προσωρινοί υπάλληλοι του οργανισμού, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, αμοίβονται ανάλογα με το μισθολόγιο του ΕΛΤΑ από 1-7-99 [χωρίς αναδρομικές απαιτήσεις], σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους και τα τυπικά προσόντα τους.
ΟΡΟΣ 4
Από 1-1-99, δικαιούχοι του οικογενειακού επιδόματος όσον αφορά το επίδομα γάμου είναι και οι άγαμοι γονείς καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με διατάξεις όρων ΕΣΣΕ.
Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει αναδρομικά και για τα έτη 1996, 1997 και 1996 εφόσον οι παραπάνω δικαιούχοι με σχετική αίτηση - δήλωση τους παραιτηθούν οποιασδήποτε άλλης σχετικής αξίωσης σε βάρος του οργανισμού.
ΟΡΟΣ 5
Το χορηγούμενο ποσό με τον όρο 10 της ΕΣΣΕ - ΕΛΤΑ έτους 1982, όπως τροποποιήθηκε με τον όρο 8 της ΕΣΣΕ 1996, αυξάνεται από 12.000 δρχ. σε 15.000 δρχ. και από 15.000 δρχ. σε 18.000 δρχ.
ΟΡΟΣ 6
Η αποζημίωση εκμετάλλευσης για όσους απασχολούνται σε μονάδες παραγωγής του υπηρεσιακού οργανισμού υπολογίζεται σε ποσοστό 8% επί του 10ου Μ.Κ. του μισθολογίου ΕΛΤΑ.
ΟΡΟΣ 7
Το ποσόν πρόσθετου έργου που χορηγείται στους οδηγούς τροποποιείται και διαμορφώνεται σε 0,5% στο 10ο Μ.Κ. ημερησίως.
ΟΡΟΣ 8
Προς αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών και εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό του ΕΛΤΑ που έχει τα απαραίτητα προσόντα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να επιλέξει και να προσλάβει έως 7 άτομα με Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας ορισμένου χρόνου [3ετών με δυνατότητα επανάκρισης για περαιτέρω θητεία] ως Ειδικούς Συνεργάτες για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης για τις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία [τέτοιες θεωρούνται οι θέσεις στις σημερινές Διευθύνσεις Οικονομικών, Πληροφορική Τεχνολογία και οι διάφορες θέσεις στις δραστηριότητες των Χρηματοοικονομικών Προϊόντων / ΟΙΚΟ]. Κατά την περίοδο κάλυψης θέσεων ευθύνης οι Ειδικοί Συνεργάτες εξομοιώνονται πλήρως με τους Προϊσταμένους αντίστοιχων θέσεων ευθύνης που προέρχονται από το προσωπικό του ΕΛΤΑ όσον αφορά τη λειτουργική και διοικητική αναφορά του προσωπικού σε αυτούς. Οι προσλαμβανόμενοι

κατά το άρθρο αυτό εξομοιώνονται κατ' ουσία από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ΓΚΠ όπως αυτές έχουν εκάστοτε τροποποιηθεί.
ΟΡΟΣ 9
Σε εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 8 του ν. 2668/98 που αφορά το προσωπικό του ΕΛΤΑ, καταβάλλεται 50% από τον Οργανισμό και 50% από το προσωπικό του ΕΛΤΑ. Η ίδια ρύθμιση ισχύει κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής.
ΟΡΟΣ 10
α. ΣΤΟ προσωπικό που πάσχει από δρεπανοκυτταρική ή μεσογειακή αναιμία και υποβάλλεται σε μεταγγίσεις αίματος, χορηγείται το μειωμένο ωράριο του όρου 14 της ΕΣΣΕ 1990, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ισχύει για ένα έτος.
β. Οι εργαζόμενοι με παιδιά, που πάσχουν από χρόνια βαριά ασθένεια ή αναπηρία, δικαιούνται την άδεια ασθενείας του όρου 39 της ΕΣΣΕ 1982 και πέραν του 12ου έτους ηλικίας του παιδιού μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ισχύει για ένα έτος.
γ. ΣΤΟ προσωπικό, που ο σύζυγος ή η σύζυγος πάσχει από αναπηρία 100% και έχει ανάγκη από ειδική φροντίδα, χορηγείται το μειωμένο ωράριο του όρου 14 της ΕΣΣΕ 1990 μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ισχύει για ένα έτος.
δ. Και στις τρεις [3] ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται κατά έτος γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του ΤΑΠ - ΟΤΕ, για το εάν συντρέχουν οι αναφερόμενοι λόγοι μετά από εξέταση των ασθενών.
ΟΡΟΣ 11
Από 1-1-99 καθιερώνεται προσόν πρόσληψης τεχνιτών, το πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής.
ΟΡΟΣ 12
ΣΤΟ προσωπικό που μετακινείται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους και διανυκτερεύει εκτός έδρας καταβάλλεται η δαπάνη για διαμονή που προβλέπεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ που πάρθηκε την 771/17-2-92 συνεδρίαση του συν 20% επί πλέον της αποζημίωσης διαμονής για διαφορά εξόδων μετακίνησης.
ΟΡΟΣ 13
Α. Συμφωνείται η συγκρότηση επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων, η οποία θα μελετήσει το νέο σύστημα χαρτογράφησης και καθορισμού των τομέων αστικής διανομής [νόρμες κλπ]. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να γνωστοποιήσει το πόρισμα της σε διάστημα 4 μηνών λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες απαιτήσεις του ΕΛΤΑ [μηχανοργάνωση, Νέο Κομβικό Κέντρο κλπ].
Β. Ο ΕΛΤΑ μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα προχωρήσει στην χαρτογράφηση των τομέων αστικής [με προτεραιότητα τα μεγάλα αστικά κέντρα] και αγροτικής διανομής.
ΟΡΟΣ 14
Τα μόρια που αναλογούν στην αρχαιότητα του κανονισμού μεταθετότητας αυξάνονται για κάθε χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ από 1,5 μόριο σε 3 μόρια. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει από 1/1/2Ό00.

ΟΡΟΣ 15
Στους εργαζόμενους στις χρηματαποστολές χορηγούνται αλεξίσφαιρα γιλέκα, υπό την προϋπόθεση ότι με δήλωση τους θα τα φορούν υποχρεωτικά καθ' όλην τη διάρκεια της απασχόλησης τους στο έργο αυτό.
ΟΡΟΣ 16
Οι εργαζόμενες μητέρες δύνανται, με αίτηση τους, το μειωμένο ωράριο ανατροφής παιδιού να το αντικαταστήσουν με άδεια με αποδοχές αντίστοιχου χρόνου (9 μηνών).
ΟΡΟΣ 17
Από το έτος 1999 και εφεξής, το ποσό που διατίθεται στο Κ.Ε.Σ. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το π.δ. 295/86, ορίζεται στο ποσό των 65.000.000 δρχ. ετησίως, αφού υποβληθεί αναλυτικός προϋπολογισμός των δαπανών και εγκριθεί από τον Δ/νοντα Σύμβουλο.
ΟΡΟΣ 18
Το καταβαλλόμενο κατ" έτος ποσό για τη βράβευση των παιδιών των εργαζομένων που αριστεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά. 28 παρ. 4 του Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ, όπως συμπληρώθηκε με τον όρο 7 της ΕΣΣΕ έτους 1996, αυξάνεται από 1-1-99 στο ποσό των 40.000 δρχ. εφάπαξ.
ΟΡΟΣ 19
Το διαχειριστικό επίδομα αυξάνεται στις 10.000 δρχ. ΟΡΟΣ 20
ΣΤΟ προσωπικό που καταλαμβάνει θέση ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 26-2-98 ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ, για τη στελέχωση των θέσεων προϊσταμένων υπηρεσιακών λειτουργιών, παρέχεται αποζημίωση η οποία αναφέρεται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης (Σύμφωνο Στόχων), που προβλέπει ο όρος 8 της παραπάνω ΕΣΣΕ και το ύψος της οποίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ, ύστερα από συζήτηση της ΟΜΕ - ΕΛΤΑ, και δεν καταβάλλεται σε αυτό η μέχρι σήμερα χορηγούμενη αποζημίωση θέσης ευθύνης.
Οι διευθυντές και οι τομεάρχες που δεν επελέγησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω ΕΣΣΕ, θα λαμβάνουν μόνο την ακόλουθη αποζημίωση: Διευθυντές δρχ. 62.400, Τομεάρχες δρχ. 46.800.
ΟΡΟΣ 21
α. Σε επίπεδο ΟΥΛ, με απόφαση του ΣΥΜΠ, και στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις, η κάλυψη των κενών θέσεων ενός κλάδου γίνεται υποχρεωτικά από πλεονάζον προσωπικό άλλων κλάδων με κριτήριο τη μικρότερη υπηρεσιακή αρχαιότητα. Η κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται κατά προτεραιότητα στην διανομή. Με απόφαση του ΣΥΜΠ μπορούν να εξαιρεθούν άτομα τα οποία, ενώ έχουν τη μικρότερη υπηρεσιακή αρχαιότητα, απασχολούνται σε εξειδικευμένο έργο το οποίο, λόγω των απαραίτητων ειδικών γνώσεων και εμπειριών, δεν μπορεί να εκτελέσει άλλος.
β. Πριν την έναρξη της υλοποίησης της παραπάνω διαδικασίας, το προσωπικό με πάνω από 15 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας το οποίο, κατά τη διαδικασία ισοκατανομής, για να μην μετατεθεί, έκανε δήλωση αλλαγής έργου, επανέρχεται στο έργου κλάδου που ανήκε, εκτός εάν, λόγω

υπηρεσιακής αρχαιότητας, υποχρεούται να καλύψει κατά τα προβλεπόμενα της παρ. α' κενές θέσεις άλλου κλάδου.
γ. Σε περίπτωση νέων προσλήψεων θα πρέπει να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι θέσεις του κλάδου, το έργο του οποίου καλύπτεται από προσωπικό άλλων κλάδων.
δ. Έργο διοίκησης εκτελούν όσοι έχουν τοποθετηθεί ως προϊστάμενοι υπηρεσιακών λειτουργιών στάθμης τμήματος, τομέα και δ/νσης από το ΣΥΜΠ ή το Δ.Σ. Το υπόλοιπο προσωπικό του κλάδου 1 εκτελεί έργο παραγωγής που προβλέπεται για τον κλάδο του.
ε. Ο όρος αυτός ισχύει για 2 χρόνια από την υπογραφή της παρούσης. ΟΡΟΣ 22
Η Διοίκηση έχει το δικαίωμα επιλογής της πληρωμής του προσωπικού που απασχολείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 32 της από 29-7-98 ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ.
ΟΡΟΣ 23
Α. Οι διατάξεις του όρου 3 της ΕΣΣΕ της 26/2/98 τροποποιούνται ώστε δικαίωμα συμμετοχής ι] για θέσεις ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης σε πρώτη φάση έχουν όσοι κατείχαν ή κατέχουν θέσεις ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης ή Τομέα και σε δεύτερη φάση όσοι κατείχαν ή κατέχουν θέση ευθύνης τμήματος ή κατέχουν τον βαθμό του Τμηματάρχη για 5 χρόνια, ιι]για θέσεις ευθύνης στάθμης Τομέα σε πρώτη φάση όσοι κατείχαν ή κατέχουν θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα ή Τμήματος ή κατέχουν τον βαθμό του Τμηματάρχη για 2 χρόνια και σε δεύτερη φάση όσοι κατέχουν τον βαθμό του Τμηματάρχη.
Β. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να λειτουργούν παράλληλα πάνω από μία Επιτροπή Αξιολόγησης του όρου 7 της ανωτέρω ΕΣΣΕ και κατά συνέπεια όπου προβλέπεται η- συμμετοχή συγκεκριμένου Γεν. Διευθυντή ή Διευθυντή μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε Γεν. Διευθυντής ή Διευθυντής.
Γ. Κατά την διαδικασία του όρου 6 της ανωτέρω ΕΣΣΕ δίδεται η δυνατότητα σύγχρονης προκήρυξης ομάδας θέσεων ευθύνης.
Δ. Ο όρος 23 ισχύει μέχρι την τυχόν αναθεώρηση του. ΟΡΟΣ 24
Α. Κατάργηση του όρου επιδότησης ενοικίου από 1/1/1999 και αντικατάσταση με Επίδομα Στέγης που θα λαμβάνει όλο το προσωπικό και θα χορηγηθεί από 1/10/1999 και θα ισούται με το 2% του 10ου μισθολογικού κλιμακίου.
Β. Το επίδομα ενοικίου των ετών 1997 και 1998 θα καταβληθεί εντός του 1999.
ΟΡΟΣ 25
Χορηγείται στην ΟΜΕ - ΕΛΤΑ ποσό 100.000.000 δρχ., για την ίδρυση παραθαλάσσιου παραθεριστικού κέντρου, αφού υποβληθεί πλήρης τεχνοοικονομική και τεχνική μελέτη καθώς και οι αναγκαίες σχετικές άδειες. Το ποσό θα εκταμιεύεται με την πρόοδο των εργασιών.

ΟΡΟΣ 26
Οι υπάλληλοι που απολύονται από την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 75 του Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ ή με τις διατάξεις σχετικών όρων ΕΣΣΕ, θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη από τον όρο 2 της ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 1990 αποζημίωση, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση του υπηρεσιακού σημειώματος του ΤΑΠ - ΟΤΕ περί θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
ΟΡΟΣ 27
Τα ποσά των επιβαλλομένων στο προσωπικό πειθαρχικών ποινών του προστίμου περιέχονται στο ΤΑΠ - ΟΤΕ, καταργούμενης για το λόγο αυτό της σχετικής ρύθμισης της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 2 του όρου 23 της από 29-7-98 ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ για το πειθαρχικό δίκαιο.
ΟΡΟΣ 28
Οι όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας.
ΟΡΟΣ 29
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1-1-99, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑ ΤΗΝ ΟΜΕ ΕΛΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ