ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2000 (17.03.2000)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2000
Αθήνα, σήμερα 17-03-2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 , στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόμενοι:
α. Αθανάσιος . Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πάνος Ο. Κυριακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 1048/16-03-2000 συνεδρίαση του.
β. Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος και Κων/νος Κωτσοβίλης, Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας όπως φαίνεται στο απόσπασμα πρακτικού της 3/15-03-2000 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΕΛΤΑ.
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα παρακάτω:

ΟΡΟΣ 1ος
1-.Το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο καθορίζεται:
α) Από 01-01-2000 στο ποσόν των 113.050 και το καταληκτικό1β στο ποσό των 217.350, καθένα από τα επόμενα του 20ου ΜΚ μέχρι και το 6° ΜΚ προσαυξάνεται κατά 4.625 και από το 5° ΜΚ μέχρι και το 1β κατά 5.650 από το αμέσως προηγούμενο του.
β)Από 01-07-2000 στο ποσόν των 115.000 και το καταληκτικό 1β στο ποσό των 222.800 καθένα από τα επόμενα του 20ου ΜΚ μέχρι και το 6°ΜΚ προσαυξάνεται κατά 4.700 και από το 5° ΜΚ μέχρι και το 1β κατά 6.000 από το αμέσως προηγούμενο του.
γ)Η ΑΤΑ στο διαμορφούμενο μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται όπως μέχρι σήμερα.

2-
δ)Το καταληκτικό κλιμάκιο κάθε κατηγορίας προσωπικού προσαυξάνεται μόνο για το προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία αυτή επί πλέον 10.000 δρχ.
ε)Στο προσωπικό που απολύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΕΛΤΑ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, από 01-01-2000 μέχρι την υπογραφή της παρούσης, χορηγείται από την πρώτη του προηγούμενου της απόλυσης. του μήνα, ολόκληρη η διαφορά μισθολογίου.

ΟΡΟΣ 2 ος
Α. Χορήγηση Πριμ Παραγωγικότητας έτους 2000
Στο προσωπικό του Οργανισμού μόνιμο και με σύμβαση αορίστου χρόνου, χορηγείται στο τέλος του έτους εφάπαξ πριμ, εφόσον ο δείκτης του καθαρού αποτελέσματος του Οργανισμού για το έτος 2000 βελτιωθεί σε σχέση με το αποτέλεσμα του οικονομικού έτους 1999. Το πριμ αυτό θα ισούται με το 40% της παραπάνω βελτίωσης για το πρώτο δισεκατομμύριο δρχ. βελτίωσης, το 30% για το δεύτερο δισεκατομμύριο δρχ. βελτίωσης και το 20% για την υπόλοιπη βελτίωση και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 1,2 δισ. δρχ. Για την χορήγηση του ως άνω πριμ θα πρέπει να επιτευχθούν σωρευτικά οι ακόλουθοι στόχοι:
Αύξηση κύκλου εργασιών από παροχή υπηρεσιών 2000/1999: 12,2%
Αύξηση όγκου ταχυδρομικών αντικειμένων 2000/1999: 4,75%
Βελτίωση των δεικτών ποιότητας, των δεικτών ΙΡC (εισερχομένου και εξερχόμενου ταχυδρομείου) και REIMS (επίδοση από κομβικό αεροδρομίου σε παραλήπτες).
Ειδικά για τον στόχο της ποιότητας θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
Σε περίπτωση που μειωθούν οι δείκτες ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών δεν θα δοθεί πριμ.
Σε περίπτωση που ο μέσος όρος των δεικτών βελτιωθεί κατά:
0 - 5 % θα μειωθεί το συνολικό πριμ κατά 15%.
5% -10% θα μειωθεί το συνολικό πριμ κατά 10%.
10% -15% θα αυξηθεί το συνολικό πριμ κατά 10%.
Άνω του 15% θα αυξηθεί το συνολικό πριμ κατά 15%.

Β. Κατανομή Πριμ Παραγωγικότητας έτους 2000.
Το 35% του πριμ θα κατανεμηθεί εξ ίσου σε όλο το προσωπικό του ΕΛΤΑ.
Το υπόλοιπο 65% του πριμ θα κατανεμηθεί στο προσωπικό με την ακόλουθη μέθοδο:
1.-Το 11,8% του πριμ θα κατανεμηθεί εξ ίσου στο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περ/κών Δ/νσεων (το προσωπικό του ΚΕΚ ανήκει στην Κ.Υ.). Δικαίωμα λήψης πριμ θα έχει μόνο το προσωπικό των Περ/κών Δ/νσεων, στις οποίες θα υπάρξει αύξηση κύκλου εργασιών (ΗΤΕΠ) πάνω από τον στόχο. Ο στόχος θα είναι για τις Περ/κές Δ/νσεις Αθηνών, Ανατ. Αττικής, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Κρήτης 15% και για τις λοιπές Περ/κές Δ/νσεις 10%. Για το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας ο στόχος είναι ο συνολικός στόχος του Οργανισμού.
2.-Το 10,7% του πριμ θα κατανεμηθεί εξ ίσου στο προσωπικό των κομβικών κέντρων της Αττικής (ΚΔΑ, Ρουφ, Καισαριανής, Περιστερίου, Αεροδρομίου, Πειραιά). Δικαίωμα λήψης πριμ θα έχει το προσωπικό αυτό μόνο εάν θα υπάρξει αύξηση κύκλου εργασιών (ΗΤΕΠ στις Περ/κές Δ/νσεις στις οποίες ανήκουν πάνω από 15%. (Μέσος όρος εσόδων ΗΤΕΠ Περ/κών Δ/νσεων και εσόδων Κομβικών Κέντρων.)
3.-Το 10% του πριμ θα κατανεμηθεί εξ ίσου στο προσωπικό των κομβικών κέντρων (εκτός Αθηνών). Δικαίωμα λήψης πριμ θα έχει το προσωπικό των κομβικών κέντρων που ανήκει σε Περ/κές Δ/νσεις οι οποίες θα έχουν αύξηση κύκλου εργασιών (ΗΤΕΠ) πάνω από τον στόχο (15% Θεσσαλονίκης, Κρήτης και 10% για τις υπόλοιπες Περ/κές Δ/νσεις).
4.-Το 2,5% του πριμ θα κατανεμηθεί εξ ίσου στο προσωπικό των Ταχυμεταφορών (Διοίκηση, Κέντρο Ταχυμεταφορών και Κομβικό Κέντρο). Δικαίωμα λήψης πριμ θα έχει το προσωπικό σε περίπτωση που η αύξηση του κύκλου εργασιών των Ταχυμεταφορών υπερβεί το 17,5%.
5.-Το 25% θα κατανεμηθεί ανά Νομό ανάλογα με τα ετήσια
έσοδα κάθε Νομού όπως θα εμφανιστούν στο ΗΤΕΠ. Το
ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε Νομό θα κατανεμηθεί εξ ίσου
σε όλο το προσωπικό πλην αυτού που απασχολείται στην
Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφ/κές Δ/νσεις, στις

4-Ταχυμεταφορές και στα Κομβικά Κέντρα. Ειδικά για τη ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής θα θεωρηθεί ότι χωρίζεται σε δύο υποπεριφέρειες. Στην πρώτη υποπεριφέρεια υπάγονται η Περιφ/κή Δ/νση Αθήνας και η Περιφ/κή Δ/νση Ανατ. Αττικής. Στη δεύτερη υποπεριφέρεια υπάγεται η Περιφ/κή Δ/νση Πειραιά.
5- Δικαίωμα χορήγησης πριμ θα έχει το προσωπικό των Νομών στους οποίους θα υπάρχει κατά το έτος 2000 αύξηση κύκλου εργασιών (ΗΤΕΠ) πάνω από 15% για τους Νομούς Αττικής, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Κρήτης και 10% για τους λοιπούς Νομούς αντίστοιχα.
6.-Το 22,5% του πριμ θα κατανεμηθεί στα Ταχ. Γραφεία που ανήκουν στις Περ/κές Δ/νσεις Αθήνας, Ανατ. Αττικής και Πειραιά σε περίπτωση που το Ταχ. Γραφείο υπερβεί το στόχο αύξησης κύκλου εργασιών (έσοδα ΗΤΕΠ άνω του 15%). Το ποσό ίου πριμ θα κατανεμηθεί σε κάθε Ταχ. Γραφείο ανάλογα με τη συμμετοχή του στα ετήσια έσοδα του συνόλου των Ταχ. Γραφείων των τριών Περ/κών Δ/νσεων. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε Γραφείο θα κατανεμηθεί εξ ίσου σε όλο το προσωπικό. Εάν ένα Ταχ. Γραφείο δεν έχει τμήμα διανομής θα θεωρηθούν ως προσωπικό του Γραφείου αυτού και οι υπάλληλοι των τμημάτων διανομής, που εξυπηρετούν την περιοχή του Ταχ. Γραφείου (στους οποίους και θα καταβληθεί πριμ).
Θεωρείται αυτονόητο ότι το προσωπικό των Τμημάτων -Ταχ. Γραφείων Διανομής λαμβάνει το παραπάνω πριμ μόνο από μία πηγή.
7.-Το 17,5% του πριμ θα κατανεμηθεί στα Ταχ. Γραφεία που ανήκουν στις υπόλοιπες Περ/κές Δ/νσεις σε περίπτωση που το Ταχ. Γραφείο υπερβεί τον στόχο αύξησης κύκλου εργασιών (ΗΤΕΠ) άνω του 10% (εκτός των Ταχ. Γραφείων Νομών Θεσσαλονίκης και Κρήτης όπου το όριο είναι 15%). Το ποσό θα κατανεμηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως στην προηγούμενη παράγραφο.

Γ. Χορήγηση Πριμ Έτους 1999
1- Ο όρος 2 της ΕΣΣΕ έτους 1999 τροποποιείται ως ακολούθως: 1.-Δεν απαιτείται για την χορήγηση του πριμ η προϋπόθεση βελτίωσης των δεικτών ποιότητας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Στην θέση της προϋπόθεσης αυτής εφαρμόζεται η πρόβλεψη της παραγράφου Α' του παρόντος όρου σχετικά με την αύξηση ή μείωση του πριμ ανάλογα με τα αποτελέσματα των δεικτών ποιότητας.

2.-Δικαίωμα λήψης πριμ πέραν του προσωπικού που ανήκει στους νομούς που υπερέβησαν τον προβλεπόμενο στόχο του κύκλου εργασιών λαμβάνει και το προσωπικό που ανήκει σε Ταχ. Γραφεία που υπερέβησαν τον στόχο που είχε καθοριστεί ανεξάρτητα αν το σύνολο των Ταχ. Γραφείων του νομού δεν μπόρεσε να τον υπερβεί. Ο τρόπος κατανομής του πριμ στα Ταχ. Γραφεία είναι ανάλογος με την συμμετοχή τους στο σύνολο του κύκλου εργασιών του ΕΛΤΑ (ΗΤΕΠ).Δεν καταβάλλεται επί πλέον πριμ στο προσωπικό των Ταχυδρομικών Γραφείων των Νομών που υπερέβησαν το στόχο.
Δ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που έχει κατανεμηθεί σε Περ/κές Δ/νσεις, Νομούς ή Ταχ. Γραφεία και δεν δοθεί ως πριμ λόγω μη κάλυψης του στόχου επιστρέφεται στον ΕΛΤΑ.
ΟΡΟΣ 3 ος
Προσωπικό που απασχολείται μπορεί να ενταχθεί ύστερα από αίτηση του:
Α).- στο μισθολόγιο του ΕΛΤΑ από την ημερομηνία απασχόλησης τους στον ΕΛΤΑ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
Β).- από την υπογραφή της παρούσας και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στους όρους των ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ, που αφορούν στην αναγνώριση στρατιωτικής θητείας και προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και οι οποίοι ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό.
Το προσωπικό αυτό οφείλει εντός τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας να υποβάλλει την παραπάνω σχετική αίτηση, άλλως θεωρείται ότι παραιτείται των παραπάνω δικαιωμάτων του.
Περαιτέρω τα δύο μέρη δεσμεύονται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές προκειμένου το υπηρετούν, κατά την υπογραφή της παρούσας, παραπάνω προσωπικό να υπαχθεί ύστερα από αίτηση του στις διατάξεις του ΓΚΠ-ΕΛΤΑ και των ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του και σαφώς εκτός της λήψης αναδρομικών αποδοχών για το χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία απασχόλησης του στον ΕΛΤΑ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που δεν εργαζόταν στον ΕΛΤΑ.

ΟΡΟΣ 4 ος
Μόνιμο προσωπικό του ΕΛΤΑ μπορεί με αίτηση του να προσμετρήσει 6 χρόνια προϋπηρεσίας που διανύθηκε στον ιδιωτικό τομέα ως εξής:
α) Μέχρι δύο (2) έτη προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη όταν μονιμοποιηθεί.
β)Μετά την συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας μπορεί με αίτηση του να προσμετρήσει επιπλέον προϋπηρεσία 4 ετών για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.
Για την εφαρμογή του ανωτέρω όρου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός 4 μηνών από την υπογραφή της παρούσας, προκειμένου να υπολογισθεί η ανωτέρω προϋπηρεσία από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, άλλως θα αναγνωρισθεί από την ημερομηνία κατάθεσης τους. Ο όρος 6 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ ετών 1997-1998 καταργείται.

ΟΡΟΣ 5 ος
ΣΤΟ προσωπικό που απολύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, αναγνωρίζεται από την πρώτη του προηγούμενου της απόλυσης του μήνα, το σύνολο της προϋπηρεσίας, που διανύθηκε στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

ΟΡΟΣ 6 ος
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει τα ιδιόκτητα μηχανοκίνητα μέσα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στην αγροτική διανομή και τα εγκεκριμένα μηχανοκίνητα αστικά δρομολόγια στο υποχρεωτικό από την ισχύουσα νομοθεσία επίπεδο ασφάλισης και για όσο χρονικό διάστημα τα παραπάνω μηχανοκίνητα μέσα χρησιμοποιούνται στη διανομή .

ΟΡΟΣ 7 ος
Στις κυοφορούσες υπαλλήλους ΕΛΤΑ χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές πέντε μηνών, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον θα χορηγείται πριν και οι τέσσερις μετά. τον τοκετό.

ΟΡΟΣ 8 ος
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ποσό έως 20.000.000 δρχ. στην ΟΜΕ-ΕΛΤΑ για έξοδα μετεγκατάστασης, μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στα νέα ενοικιαζόμενα γραφεία της. Το παραπάνω ποσό θα εκταμιεύεται με την πρόοδο των εργασιών. Στην περίπτωση που η Διοίκηση ανεγείρει νέο κτίριο Διοίκησης στο χώρο του Κέντρου Διαλογής Αθηνών δεσμεύεται να παραχωρήσει στην ΟΜΕ-ΕΛΤΑ τους αναγκαίους χώρους για τη στέγαση των γραφείων της.

ΟΡΟΣ 9 ος
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στους μηχανικούς ποσόν ίσο με την καταβαλλόμενη εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.

ΟΡΟΣ 10 ος
Το καταβαλλόμενο κατ' έτος ποσόν στο ΚΕΣ με βάση τον όρο 17 της ΕΣΣΕ 1999 αυξάνεται από εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) στα εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) δραχμές αφού υποβληθεί αναλυτικός Προϋπολογισμός των δαπανών και εγκριθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.Το ΚΕΣ - ΕΛΤΑ είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί στα αρμόδια όργανα του ΕΛΤΑ τους όρους προκήρυξης διαγωνισμών για την μίσθωση των κυλικείων - κοινωνικών χώρων του ΕΛΤΑ.

ΟΡΟΣ 11 ος
Δεσμεύεται η Διοίκηση του οργανισμού άμεσα και σε συνεργασία με την ΟΜΕ-ΕΛΤΑ και το ΚΕΚ - ΕΛΤΑ να δημιουργήσει θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση του προσωπικού και να ρυθμιστούν θέματα όπως η ολοκλήρωση των κύκλων σπουδών στο ΚΕΚ-ΕΛΤΑ που αντικαθιστά την επαγγελματική εκπαίδευση της σχολής Βασικού Προσωπικού ΕΛΤΑ και η. άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού.

ΟΡΟΣ 12 ος
Η χρονική διάρκεια των αποφάσεων του όρου 10 της ΕΣΣΕ 1999 ορίζεται 3ετής καθώς επίσης και το ποσοστό αναπηρίας της παρ. γ του αυτού όρου ορίζεται σε 80%.

ΟΡΟΣ 13 ος
Στους εργαζόμενους παραπληγικούς και τετραπληγικούς το ωράριο εργασίας μειώνεται κατά μία ώρα την ημέρα.

ΟΡΟΣ 14 ος
Το ποσό δαπάνης για βρεφονηπιακούς σταθμούς« ορίζεται από 01-01-2000 στο ποσό των 40.000 δρχ. μηνιαίως για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας.

ΟΡΟΣ 15ος
Η Διοίκηση του ΕΛΤΑ μπορεί να αποσπάσει προσωπικό του Οργανισμού με αίτηση του σε θυγατρικές εταιρείες του. Επίσης η Διοίκηση του ΕΛΤΑ μπορεί να αποσπάσει για υπηρεσιακούς λόγους προσωπικό της ίδιας ΟΥΛ σε θυγατρικές εταιρείες του.
Στις παραπάνω περιπτώσεις οι υπάλληλοι αυτοί μισθοδοτούνται για όλες γενικά τις αποδοχές τους από τη θυγατρική εταιρεία σύμφωνα με το μισθολόγιο του ΕΛΤΑ διατηρώντας παράλληλα όλα τα δικαιώματα των υπαλλήλων του Οργανισμού. Από την εφαρμογή του παρόντος όρου παύουν οι συμβάσεις δανεισμού.

Οι αποσπάσεις του όρου αυτού ισχύουν για ένα έτος