ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2001-2002 (23.02.2001)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε. 2001)

 

Αθήνα, σήμερα 23.02.2001 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30
στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1 οι υπογραφόμενοι:

α.- Αθανάσιος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Πάνος Ο. Κυριακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 1085/22.02.2001 συνεδρίασή του.

β.- Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος και Κων/νος Κωτσοβίλης, Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας όπως φαίνεται στο απόσπασμα πρακτικού της 2/22.02.2001 συνεδρίασης της ΠΟΣΤ.

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα παρακάτω:

ΟΡΟΣ 1: Νέο Μισθολόγιο

1.1. - Τα μισθολογικά κλιμάκια του ισχύοντος κατά την υπογραφή της παρούσας μισθολογίου του Προσωπικού ΕΛΤΑ αυξάνονται από 01 .01.2001 κατά 2,5%, από 01.07.2001 αυξάνονται κατά 2,5%, από 01.01.2002 αυξάνονται κατά 2,5% και από 01.07.2002 αυξάνονται κατά 2,5%. Η ΑΤΑ στο διαμορφούμενο μισθολόγιο εξακολουθεί να υπολογίζεται όπως μέχρι σήμερα
1.2.- Η Παράγραφος δ του όρου 1 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 2000 καταργείται.
Ειδικά στο Προσωπικό που κατά την υπογραφή της Παρούσας χορηγείται η προβλεπόμενη από την παραπάνω ρύθμιση προσαύξηση, το 50% αυτής περικόπτεται από την υπογραφή της παρούσας το δε υπόλοιπο 50% περικόπτεται από 01/01/2002.

1 3.-Τα έξοδα κίνησης για όλο το προσωπικό ανέρχονται από 01.01.2001 στο ποσό των 9000 δρχ.’ Όροι προηγουμένων ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ σχετικά με τα έξοδα κίνησης καταργούνται.

1.4.- Στο προσωπικό που σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠ-ΕΛΤΑ, ή όρων ΕΣΣΕ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ή ποινικής καταδίκης, απολύθηκε ή πρόκειται να απολυθεί από 01.01.2001 μέχρι και την εφαρμογή της παρούσας χορηγείται από την Πρώτη του προηγουμένου της απόλυσής του μήνα, αλλά όχι πριν από την 01-01-2001, η διαφορά μισθολογίου που προβλέπεται από την παράγραφο 1.1 του παρόντος όρου και που αφορά το έτος 2001 Στο παραπάνω Προσωπικό που Θα απολυθεί από 01 .01 .2002 μέχρι και 30.06 .2002 χορηγείται από την πρώτη του προηγουμένου της απόλυσής του μήνα η αύξηση της 01 .07.2002.

1.5.- Καταργείται το επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένων στάθμης κατωτέρας Τμήματος (περιλαμβανομένων των Προϊσταμένων Ταχ. Γραφείων με Προσωπικό κάτω των πέντε (5) ατόμων και με προσωπικό άνω των πέντε (5) ατόμων αντίστοιχα , των Προϊστάμενων των γραμματειών των Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Εσωτερικής Διάρθρωσης, των Βοηθών Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών και των Βοηθών Προϊσταμένων Τμημάτων Εσωτερικής Διάρθρωσης των Μονάδων Ταχ. έργου). Στους παραπάνω Προϊσταμένους Θα χορηγείται επίδομα άσκησης Διοίκησης κατ’ αντίστοιχο τρόπο (πλην του συμφώνου στόχων) σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 20 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ1999 και τις διατάξεις της από 26.02.98 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ, για τη στελέχωση των θέσεων Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών του οποίου το ύψος Θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.6.- Ο όρος 24 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ 1999 καταργείται από
01.01.2001 και σε όλο το Προσωπικό του Οργανισμού χορηγείται επίδομα εξομάλυνσης που ισούται με το 2% του 10ου μισθολογικού κλιμακίου

ΟΡΟΣ 2: Πριμ Παραγωγικότητας

2.1. Ετήσιο Πριμ Παραγωγικότητας

2.1 .1. Στο Προσωπικό του Οργανισμού μόνιμο και με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου εξαιρουμένων των εποχιακών υπαλλήλων, χορηγείται στο τέλος του έτους εφάπαξ πριμ, εφόσον ο δείκτης του καθαρού αποτελέσματος του Οργανισμού για το έτος 2001 βελτιωθεί σε σχέση με το αποτέλεσμα του οικονομικού έτους 2000 και για το έτος 2002 βελτιωθεί σε σχέση με το αποτέλεσμα του οικονομικού έτους 2001.

2.1.2. Το πριμ αυτό Θα ισούται κατ’έτος με Το 30% της παραπάνω βελτίωσης για το Πρώτο δισεκατομμύριο δρχ. βελτίωσης και με το 25% για την υπόλοιπη βελτίωση και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το Ι .2δις.δρχ.

2.1 .3.Για την χορήγηση του ως άνω πριμ Θα Πρέπει να επιτευχθούν σωρευτικά οι ακόλουθοι στόχοι:
α. Αύξηση του κύκλου εργασιών από παροχή υπηρεσιών 200Ι/2000: 9,7%
2002/2001 8,6%
β. Αύξηση όγκου Ταχυδρομικών Αντικειμένων 2001/2000 5,25%
2002/2001 5,5%
γ. Βελτίωση του Μέσου Όρου των δεικτών ποιότητας
I.P.C. [Διεθνούς Εισερχομένου Ταχυδρομείου χ+3,
Διεθνούς Εξερχόμενου Ταχυδρομείου χ+3, Διεθνούς
Εισερχομένου Ταχυδρομείου χ+1 από Ανταλλακτήριο
Αεροδρομίου σε αποδέκτες] 2001 /2000:+10 ποσοστιαίες μονάδες
2002/2001: +10 ποσοστιαίες μονάδες
2.1.4. Ειδικά για τον στόχο της ποιότητας Θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που ο μέσος όρος των δεικτών βελτιωθεί κατά:
0-5 ποσοστιαίες μονάδες Θα μειωθεί το συνολικό πριμ κατά 15%
5-10 ποσοστιαίες μονάδες Θα μειωθεί το συνολικό πριμ κατά 10%
10-15 ποσοστιαίες μονάδες Θα αυξηθεί το συνολικό πριμ κατά 10%
Άνω των 15 ποσοστιαίων μονάδων Θα αυξηθεί το συνολικό πριμ κατά 15%

2.2.-Κατανομή ετήσιου Πριμ Παραγωγικότητας

2.2.1.-Το 25% του Πριμ Παραγωγικότητας Θα κατανεμηθεί εξίσου σε όλο το Προσωπικό του ΕΛΤΑ το δε υπόλοιπο 75% Θα κατανεμηθεί στο Προσωπικό με την ακόλουθη μέθοδο:

2.2.1.1.-Το 12% του Πριμ Θα κατανεμηθεί εξίσου στο Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφ/κών Δ/νσεων και του ΚΕΚ. Δικαίωμα λήψης Πριμ Θα έχει μόνο το Προσωπικό των Δ/νσεων οι οποίες έχουν πετύχει στο Σύμφωνο Στόχων, που υπογράφεται μεταξύ Διευθυντών και Διοίκησης , βαθμό επίτευξης στόχων 100%.

2.2.1.2.- Το 30% του Πριμ Θα κατανεμηθεί εξίσου στο Προσωπικό των Ειδικών Μονάδων Παραγωγής.
Δικαίωμα λήψης Πριμ Θα έχει το Προσωπικό αυτό που η Ειδική Μονάδα Παραγωγής που ανήκει έχει πετύχει Ποιότητα στο Σύμφωνο Στόχων, που υπογράφεται μεταξύ Προϊστάμενων Ειδικών Μονάδων και Διοίκησης, βαθμό επίτευξης στόχων 100%.
2.2.1.3.- Το 58% του Πριμ Θα κατανεμηθεί στα Περιφερειακά
Ταχυδρομικά Γραφεία (συμπεριλαμβανομένων και των Ταχυδρομικών
Γραφείων που εποπτεύονται από αυτά) ανάλογα με τη συμμετοχή
τους στα ετήσια έσοδα του συνόλου των Περιφ/κών Ταχυδρομικών
Γραφείων.

Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακό Ταχυδρομικό κατανεμηθεί εξίσου σε όλο το Προσωπικό του Γραφείου και των εποπτευομένων από αυτό Ταχυδρομικών Γραφείων υπό την προϋπόθεση ότι έχει πετύχει στο Σύμφωνο Στόχων, που υπογράφεται μεταξύ Προϊσταμένου Γραφείου και Διοίκησης, βαθμό επίτευξης στόχων
100%.

2.2.1.4.- Σε κάθε περίπτωση το ποσό που έχει κατανεμηθεί στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες και δεν δοθεί ως Πριμ λόγω μη κάλυψης των στόχων επιστρέφεται στον ΕΛΤΑ.

2.2.1.5.- Η κατανομή του Πριμ γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου
Διεύθυνσης εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων του έτους, μετά από εισήγηση της αρμόδιας
Δ/νσης.

2.3.- Θυρίδες Συναλλαγής
Η Διοίκηση του ΕΛΤΑ και η ΠΟΣΤ Θα μελετήσουν εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας την δυνατότητα εισαγωγής συστημάτων χορήγησης προσθέτων ποσών στο Προσωπικό του ΕΛΤΑ που εργάζονται στις θυρίδες συναλλαγής και επιτυγχάνουν πωλήσεις ή υπερβαίνουν τις πράξεις συναλλαγής πέραν των οροθετημένων στόχων.

2.4.-Πριμ Παραγωγικότητας έτους 2000.
Ο όρος 2 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ 2000 τροποποιείται ως εξής:.

2.4.1.-Το Πριμ Παραγωγικότητας έτους 2000 που προβλέπεται από τον όρο 2 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 2000 Το οποίο Θα καταβληθεί στο προσωπικό για το έτος 2000 ορίζεται σε δραχμές 500.000.000

2.4.2. - Το 50% του Πριμ Παραγωγικότητας που προβλέπεται από την παραγρ Α του όρου 2 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 2000 Θα κατανεμηθεί εξίσου στο μόνιμο και με Σύμβαση Αορίστου ‚Ορισμένου Χρόνου Προσωπικό του Οργανισμού(εξαιρουμένων των εποχιακών υπαλλήλων).

2.4.3.- Το υπόλοιπο 50% του παραπάνω Πριμ Παραγωγικότητας στο ανωτέρω προσωπικό σύμφωνα με την μέθοδο που προβλέπει η παράγραφο Β του όρου 2 της παραπάνω ΕΣΣΕ.

2.4.4. - Διευκρινίζεται ότι ύστερα από την τροποποίηση του
Υπηρεσιακού Οργανισμού ΕΛΤΑ ‚όπου στα εδάφια 6 και 7 της Β
παραγράφου του όρου 2 της παραπάνω ΕΣΣΕ αναφέρονται
Ταχυδρομικά Γραφεία νοούνται τα Περιφερειακά Ταχυδρομικά Γραφεία συμπεριλαμβανομένων των Ταχυδρομικών Γραφείων που υπάγονται σε
αυτά.

ΟΡΟΣ 3: Εξέλιξη — Στελέχωση - Εκπαίδευση

3.1.α.-Η εκπαίδευση του ΚΕΚ— ΕΛΤΑ αντικαθιστά την παρεχόμενη από τις σχολές προσωπικού ΕΛΤΑ εκπαίδευση, οι οποίες καταργούνται. 3.1.β.-Η δομή της εκπαίδευσης των διοικητικών στελεχών του ΚΕΚ— ΕΛΤΑ
αποτελείται από Τέσσερις κύκλους ως εξής:
κύκλος βασικής εκπαίδευσης: τουλάχιστον 200 ώρες
κύκλος ειδικής εκπαίδευσης: τουλάχιστον Ι 50 ώρες
κύκλος εξειδίκευσης: τουλάχιστον 150 ώρες
συμπληρωματικά μαθήματα, για εισαγωγή στον κύκλο διοίκησης:
τουλάχιστον 150 ώρες
κύκλος διοίκησης: τουλάχιστον 200 ώρες
Σύνολο: τουλάχιστον 900 ώρες
3.Ι.γ.-Τα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών κύκλων και τα συστήματα εισαγωγής και αξιολόγησης του προσωπικού καθορίζονται από Τον εκάστότε ισχύοντα κανονισμό του ΚΕΚ — ΕΛΤΑ ο οποίος εγκρίνεται από τον ΕΛΤΑ.

3.2.-Κατά χρονικά διαστήματα ορίζεται 0 αριθμός των κενών θέσεων του κλάδου Διοίκησης Εκμετάλλευσης. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο Προσωπικό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% από το Προσωπικό των Κλάδων 2-7 που έχει τα προβλεπόμενα προσόντα (ΠΕ, ΤΕ, Δ.Ε).Προϋπόθεση ένταξης στον κλάδο Διοίκησης —Εκμετάλλευσης είναι η επιτυχής αποφοίτηση από όλους τους κύκλους του ΚΕΚ ΕΛΤΑ της ανωτέρω παραγράφου 3.1.β.
Οι λοιπές θέσεις του κλάδου καλύπτονται από νεοπροσλαμβανόμενο εξειδικευμένο επιστημονικό Προσωπικό Π.Ε και Τ.Ε

3.3.-Προσωπικό που προσλήφθηκε για έργο συγκεκριμένου κλάδου, δεν μετατάσσεται σε άλλο κλάδο εάν δεν παρέλθουν δέκα (10) έτη από την ημερομηνία πρόσληψής του.

3.4.-Στις προκηρυσσόμενες Θέσεις ευθύνης έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και TEl ( με φοίτηση τουλάχιστον Τριετούς διάρκειας)του Κλάδου Ι που δεν αποφοίτησαν από την Σχολή Βασικού Προσωπικού ΕΛΤΑ και με την υποχρέωση επιτυχούς αποφοίτησης από Το ΚΕΚ-ΕΛΤΑ.

3.5.-Προσωπικό, το οποίο έχει επιλεγεί σύμφωνα με την από 26-2-98 ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ Περί στελέχωσης σε Θέση ευθύνης Προϊσταμένου υπηρεσιακής λειτουργίας, μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη προκηρυσσόμενη Θέση. Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει την καταλληλότητα του παραπάνω προσωπικού για την Θέση, για την οποία υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, σε σχέση με την Θέση προϊσταμένου για την οποία έχει ήδη επιλεγεί. Στην περίπτωση που το παραπάνω Προσωπικό κριθεί καταλληλότερο για την Θέση που ήδη είχε επιλεγεί, ο χρόνος θητείας στην παλαιά Θέση υπολογίζεται από την ημερομηνία της αρχικής τοποθέτησης του στην εν λόγω Θέση από την πρώτη επιλογή.

3.6.-Προσωπικό του Οργανισμού που υπηρετούσε στον ΕΛΤΑ πριν το 1991 με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου τουλάχιστον για δύο (2)έτη και εξακολουθεί να υπηρετεί στον Οργανισμό με σύμβαση εργασίας αορίστου -χρόνου και έχει συνολική υπηρεσία Πέραν των οκτώ (8) ετών εντάσσεται στις διατάξεις του ΓΚΠ~ΕΛΤΑ με αίτησή του εντός μηνός από την υπογραφή της Παρούσας σύμφωνα με τα τυπικά του Προσόντα.

3.7.-Στο ΣΥΜΠ και στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Προαγωγών δεν συμμετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3.8.-Καταργείται η παράγραφος ε του όρου 8 της από 26-2-98 ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ περί στελέχωσης των Θέσεων ευθύνης.

3.9.- Ο όρος 21 της ΕΣΣΕ του έτους 1999 εξακολουθεί να ισχύει και μετά την
31-12-00 και έως 31.12.2002.

ΟΡΟΣ 4: Προσλήψεις

4.1.-Ο όρος 12 ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ 1993 καταργείται.

4.2.-Τα προσόντα πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας διοίκησης —εκμετάλλευσης ΠΕ — ΤΕ στον ομώνυμο κλάδο είναι τα Παρακάτω: Πτυχίο Νομικών ή Πολιτικών Σχολών, ή Δημόσιας Διοίκησης, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή Οικονομικών Επιστημών, ή Μηχανικών Παραγωγής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, ~ Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ,ή Marketing, ή Λογιστικής TEl ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχίου ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση ο ακαδημαϊκός τίτλος ΑΕΙ ή TEl Θα Πρέπει να είναι τουλάχιστον Τριετούς διάρκειας.

4.3.-Οι προσλαμβανόμενοι εφεξής με προσόντα ΠΕ — ΤΕ στις ειδικότητες του κλάδου Διοίκησης — Εκμετάλλευσης πρέπει να έχουν Πτυχίο τουλάχιστον First Certificate in English του πανεπιστημίου Cambridge ή Πτυχίο Michigan
Certificate of Competency in English ή Certificate de Langue Francaise του Γαλλικού Ινστιτούτου ή Zentrole Mittelstufenprunfunc Mittelstufe του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκαίτε ή πτυχία σχολών ξένων γλωσσών άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία αναγνωρίζονται επίσημα από το Κράτος ως ισότιμα προς τα πτυχία αυτά. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή όσοι κατέχουν Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στην Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική .Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε άλλους κλάδους από 01-01-2001 και μετατάσσεται στον κλάδο Διοίκησης —Εκμετάλλευσης.

4.4.- Το προσωπικό κατηγορίας ΠΕ και ΡΕ, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 21 90/94, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά κατάταξής του, να συνταχθούν οι σχετικοί Πίνακες και να αποσταλούν στο ΑΣΕΠ, καλείται σε συνέντευξη αξιολόγησης από 5μελή επιτροπή, -προκειμένου να διαπιστωθεί η επαγγελματική του ικανότητα, όπως αυτή ζητείται από την σχετική προκήρυξη. Στην ανωτέρω επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμμετέχει μέλος του ΑΣΕΠ, Καθηγητής Πανεπιστημίου ή εξειδικευμένος στην αξιολόγηση προσωπικού σύμβουλος επιχειρήσεων. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων. Η ίδια διαδικασία της συνέντευξης Θα ακολουθείται και σε περίπτωση που ο ΕΛΤΑ εξαιρεθεί από τις διατάξεις του Ν.
2190/94.

4.5.-Προσλαμβανόμενο εξειδικευμένο προσωπικό Π.Ε διοικητικών καθηκόντων ως μόνιμο προσωπικό, με προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται στην από
29-7-98 ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ και τον όρο 4 της παρούσας ΕΣΣΕ καθώς και με πρόσθετα προσόντα που καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, εντάσσονται στον κλάδο Διοίκησης — Εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμμετάσχει σε διαδικασία πρόσληψης για Θέσεις εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στον κλάδο Διοίκησης -Εκμετάλλευσης. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για Προσωπικό που έχει προσληφθεί για έργο άλλων κλάδων (π.χ. διανομέων, οδηγών κ.λπ.).

4.6.-Οι προσλαμβανόμενοι στον κλάδο διανομέων πρέπει να έχουν εκτός από τα προσόντα ΔΕ, όπως αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση, άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας άνω των 125 cc και ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου καθώς και, εφόσον ζητηθεί, επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

4.7.- Ειδικά για το προσληφθέν από 01/01/2001 στην διανομή και νεοπροσλαμβανόμενο εφεξής στην διανομή προσωπικό, που διαθέτει την παραπάνω άδεια οδήγησης, σύμφωνα με την ανωτέρω Παράγραφο του παρόντος, είναι υποχρεωμένο, εφόσον ζητηθεί, να ασκεί και το έργο της οδήγησης.

4.8.-Για την πλήρωση των Θέσεων 2-7, με σειρά προτεραιότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94, των διατάξεων του ΓΚΠ/ΕΛΤΑ και των όρων ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ, ποσοστό που ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου εκ των προκηρυσσομένων θέσεων μπορεί να καλύπτεται από τους έχοντες εμπειρία στην εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου του Κλάδου στον οποίο επιθυμούν να προσληφθούν. Η διάρκεια της παραπάνω εμπειρίας ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΟΡΟΣ 5: Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

5.1 .- Οι αρμοδιότητες που, σύμφωνα με την από 27-2-98 ΕΣΣΕ περί μεταθετότητας, είχαν δοθεί στα Περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια και αφορούσαν την μεταθετότητα μεταβιβάζονται στον Περιφερειακό Δ/ντή κάθε Περιφ/κής Διεύθυνσης και, προκειμένου για την Κεντρική Υπηρεσία, στους αρμόδιους Γενικούς Δ/ντές, ενώ για τις Κεντρικές Υπηρεσιακές Λειτουργίες, που δεν υπάγονται σε Γεν. Δ/ντές, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν οι αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί στον Περιφερειακό Δ/ντή να μεταφερθούν είτε στους Γενικούς Διευθυντές είτε στους Προϊσταμένους Περιφ/κών Ταχ. Γραφείων ή Ειδικών Μονάδων Παραγωγής είτε να καταργηθούν.
Με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορούν να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες σε άλλα μονομελή ανώτερα ή κατώτερα ιεραρχικά όργανα από αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. — ΕΛΤΑ και των ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ.

5.2.- Αρμοδιότητες που αφορούν το προσωπικό και οι οποίες ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΤΑ, σύμφωνα με κανονιστικές διατάξεις του Γ.Κ.Π. ή των ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ, μπορούν να μεταβιβάζονται σε άλλα όργανα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΟΡΟΣ 6: Μηχανοκίνητα Μέσα Αγροτικών Διανομέων

6.1 -Στους αγροτικούς διανομείς, που χρησιμοποιούν τα ιδιόκτητα μηχανοκίνητα μέσα, μπορούν εκτός από τον ισχύοντα τρόπο αποζημίωσης(καυσίμων, λιπαντικών και απόσβεσης κεφαλαίου) να επιλέξουν την Παρακάτω διαδικασία:

Εντός χρονικού διαστήματος τριών [3] ετών, ο ΕΛΤΑ Θα παραχωρήσει, με σύστημα χρηματοδοτικής μίσθωσης/ενοικίασης, μηχανοκίνητα μέσα στους αγροτικούς διανομείς. Με την παραχώρηση των παραπάνω μέσων, οι διανομείς Θα αποζημιώνονται μόνον για τα καύσιμα. Η αξία των παραπάνω μηχανοκίνητων μέσων Θα αποσβένεται εντός χρονικού διαστήματος έως έξι [6] ετών, από την ημερομηνία παραχώρησης. Κατά την περίοδο αυτή, ο διανομέας Θα συμμετάσχει οικονομικά καταβάλλοντας το 25% του ετήσιου κόστους απόσβεσης του μηχανοκίνητου μέσου καθώς και το 25% των εξόδων που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών για ασφάλεια, συντήρηση, φόρους κ.λπ. Στο τέλος της περιόδου έως έξι (ό) ετών, Θα μεταβιβάζεται η κυριότητα του μηχανοκίνητου μέσου στον διανομέα αντί συμβολικού τιμήματος, που δεν Θα υπερβαίνει το 5% της αξίας των μηχανοκίνητων μέσων.

6.2.- Στο λοιπό Προσωπικό που για την εκτέλεση του υπηρεσιακού του έργου απαιτείται η χρησιμοποίηση μηχανοκίνητου μέσου, μπορούν να εφαρμοστούν, εφόσον τούτο επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες κατά την κρίση της Διοίκησης ή των εξουσιοδοτημένων από αυτήν οργάνων, τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 6.1 του παρόντος όρου ύστερα από αίτηση του.
ΟΡΟΣ 7: Αποχώρηση Προσωπικού — Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας

7.1.- Για την περίοδο από 01.01.2001 μέχρι 31.12.2002, στο Προσωπικό που απολύεται και θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αποζημίωσης, ο ΕΛΤΑ Θα καταβάλλει εκτός του ποσού της αποζημίωσης από τον όρο 2 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ έτους1990 και επί πλέον ποσό 750.000 δραχμών.

7.2.-Για το Προσωπικό του ΕΛΤΑ, που κατέχει τον βαθμό του Διευθυντή ή του Τομεάρχη και έχει θεμελιώσει το δικαίωμα σύνταξης αλλά δεν έχει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας, το οποίο δεν έχει επιλεγεί σύμφωνα με το σύστημα στελέχωσης μέχρι την υπογραφή της παρούσας, δίνεται το παρακάτω κίνητρο για την αποχώρησή του:
Δρχ. 350.000 για κάθε ημερολογιακό μήνα μέχρι την προβλεπόμενη ηλικία για τη λήψη της σύνταξης και όχι πάνω από 60 μήνες.
Το ποσό του κινήτρου αποχώρησης καταβάλλεται εφάπαξ.
Το δικαίωμα αυτό ισχύει άπαξ και αφορά αιτήσεις του παραπάνω προσωπικού που Θα υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την υπογραφή της παρούσας ΕΣΣΕ.

7.3.-Για το προσωπικό του ΕΛΤΑ, που έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης αλλά δεν έχει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας, δίνεται το παρακάτω κίνητρο για την αποχώρησή του:
Δρχ. 250.000 για κάθε ημερολογιακό μήνα μέχρι την προβλεπόμενη ηλικία για τη λήψη της σύνταξης και όχι πάνω από τριάντα (30) μήνες.

Ο ανώτατος αριθμός προσωπικού, που μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου (7.3), είναι 500 άτομα και η διοίκηση του οργανισμού έχει την δυνατότητα να μην κάνει δεκτή την αίτηση απόλυσης σε ποσοστό 10% των αιτούντων, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εκτελούν έργο για το οποίο είναι απαραίτητη η παραμονή τους στον ΕΛΤΑ. Σε περίπτωση κατάθεσης μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων, Θα χρησιμοποιηθεί το κριτήριο της αρχαιότητας.
Το δικαίωμα αυτό ισχύει άπαξ και αφορά αιτήσεις του παραπάνω προσωπικού που Θα υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 90 ημερών από την ημερομηνία υπογραφή της σχετικής με την παρούσα ρύθμιση εγκυκλίου.

Μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και όσα άτομα θεμελιώνουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός δώδεκα [12] μηνών από την παραπάνω ημερομηνία. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου (7.3), είναι η λήψη ειδικής έγκρισης πρόσληψης ισάριθμου προσωπικού. Οι αιτήσεις Θα γίνουν δεκτές, όταν προσληφθεί και τοποθετηθεί το νέο προσωπικό. Το ποσό του κινήτρου αποχώρησης καταβάλλεται εφάπαξ.


7.4.-Θήλυ προσωπικό, ευρισκόμενο σε διάζευξη ή χηρεία, απολύεται από τον οργανισμό με τις ίδιες προϋποθέσεις που απολύεται και το θήλυ έγγαμο Προσωπικό και λαμβάνει την προβλεπόμενη από τον ν. 2112/20 αποζημίωση.

7.5.-Ο χρόνος φοίτησης στην Σχολή Βασικού Προσωπικού ΕΛΤΑ υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για την χορήγηση της αποζημίωσης του ν.
2112/20.
7.6.-Αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο συνολικός χρόνος, που διανύθηκε με ασφάλιση στον ιδιωτικό Τομέα, έναν [1] μήνα πριν την αποχώρηση για λόγους συνταξιοδότησης προσωπικού.
ΟΡΟΣ 8: Οικογενειακό Επίδομα

Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. —ΕΛΤΑ, στους εργαζόμενους που έχουν παιδιά, που ακολουθούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε δημόσια πανεπιστήμια ή σε ισότιμα ιδρύματα του εξωτερικού και για όσα είναι τα έτη του προγράμματος.

ΟΡΟΣ 9: Παραμεθόριες Περιοχές

Το χορηγούμενο ποσό, για όσους εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές, χορηγείται και στους εργαζόμενους των περιοχών που χαρακτηρίστηκαν παραμεθόριες από την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1925/25-10-99.

ΟΡΟΣ 10: Συνεργασία με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Ενόψει της συνεργασίας με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε νέα βάση, 0 ΕΛΤΑ δεσμεύεται να προωθήσει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο το αίτημα για χορήγηση στεγαστικών δανείων και στους εργαζόμενους του Οργανισμού, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγούνται στους εργαζόμενους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

ΟΡΟΣ 11: Ειδικές Άδειες

11.1.- Η χορηγούμενη άδεια του όρου 33 της ΕΣΣΕ 1982, που χορηγείται για την συμμετοχή στις εξετάσεις των ΑΕΙ, χορηγείται και σε όσους πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ ή σε όσους παρακολουθούν Προγράμματα σπουδών επιλογής σε ΑΕΙ που οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ στις κατευθύνσεις που προβλέπονται στην από 29-7-98 ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ και τον όρο 4.2 της παρούσας ΕΣΣΕ ως προσόντα πρόσληψης στον κλάδο διοίκησης — εκμετάλλευσης.
Οι άδειες αυτές δεν χορηγούνται πέραν του απαιτουμένου χρόνου των ετών σπουδών του προγράμματος.

11.2.- Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να χορηγηθεί αντίστοιχη άδεια και σε όσους παρακολουθούν άλλα προγράμματα σπουδών επιλογής σε ΑΕΙ

ΟΡΟΣ 12:

12.1.-Για την αντιμετώπιση αναγκών των εργαζομένων, που προκύπτουν από σεισμούς, Πυρκαγιές και πλημμύρες, ο ΕΛΤΑ καταβάλλει στο λογαριασμό κοινωνικών υποθέσεων της ΠΟΣΤ ποσό ίσο με αυτό που Θα καταβάλλουν οι εργαζόμενοι σε περίοδο δύο [2] ετών ήτοι δραχμές 24.000.000.

12.2.-Το ποσό που καταβάλλει ο ΕΛΤΑ σε εφαρμογή του όρου 8 της ΕΣΣΕ ‘94 αυξάνεται σε Τριάντα πέντε εκατομμύρια [35.000.000] δρχ.


ΟΡΟΣ 13: Καταβολή Εξόδων

13.1.-Ο οργανισμός καταβάλλει στους οδηγούς, που εκτελούν το έργο της οδήγησης, τα έξοδα ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης ανά 5ετία με την προσκόμιση αντιγράφων των παραστατικών. Επίσης, στους οδηγούς, που δεν έχουν αντίστοιχη επαγγελματική άδεια οδήγησης για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα που διαθέτει η υπηρεσιακή λειτουργία στην οποία εργάζονται, καταβάλλονται εφάπαξ τα έξοδα επέκτασης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης στην κατηγορία που απαιτείται, για να έχουν την δυνατότητα να οδηγούν όλα τα παραπάνω υπηρεσιακά αυτοκίνητα.

13.2.-Ο όρος 12 της ΕΣΣΕ 1999 ισχύει και για το Προσωπικό του ΕΛΤΑ που μετακινείται εκτός Ελλάδας για υπηρεσιακούς λόγους.

ΟΡΟΣ 14: Πειθαρχικό Δίκαιο

Η Παρ. ό του όρου 27 της ΕΣΣΕ ‘98 (πειθαρχικό) τροποποιείται ως εξής: “Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στην απόφαση Του ΠΥΣ ή η απόφαση δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, ο οργανισμός μπορεί να ασκήσει αίτηση αναθεώρησης και η υπόθεση καταλογισμού να παραπεμφθεί στο ΣΚΖΠ, προκειμένου αυτό να την κρίνει σε δεύτερο βαθμό. Από την σύνθεση του ΣΚΖΠ αποκλείονται εκείνοι που συμμετέχουν στο όργανο που εξέδωσε την απόφαση, κατά την οποίας ασκήθηκε αίτηση αναθεώρησης. Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στο συμβούλιο αυτό ιεραρχικά.”

ΟΡΟΣ 15: Αποζημίωση Εξόδων Ταξί
Καταβάλλεται αποζημίωση για χρήση ταξί 1500 δρχ. την ημέρα με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου στο προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει υπηρεσία ή αποχωρεί από το χώρο της εργασίας του μεταξύ των ωρών 24:00-05:00 και για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες που Θα αναφέρονται στη συγκεκριμένη απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ο όρος 19 της ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 2000 καταργείται.

ΟΡΟΣ Ι6: Εκχώρηση Μισθών

Το προσωπικό του ΕΛΤΑ δεν δικαιούται να εκχωρεί μισθούς, διαφορές μισθών ή επιδομάτων ή άλλων εισοδημάτων, που προκύπτουν από όρους των ΕΣΣΕ, σε τρίτους. Η παράβαση του όρου αυτού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται τουλάχιστον με πρόστιμο τριών [3] μηνών και αποκλείει το προσωπικό αυτό από τις σχετικές ρυθμίσεις των ΕΣΣΕ.

ΟΡΟΣ 17: Κωδικοποίηση Γ.Κ.Π.

Εντός 6 μηνης προθεσμίας από την υπογραφή της παρούσας, κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και των ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ από 3μελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΤ. Η παραπάνω επιτροπή συγκροτείται εντός Ι Ο ημέρου από την υπογραφή της παρούσας. Εντός προθεσμίας επτά [7] μηνών από την υπογραφή της παρούσας, υπογράφεται ΕΣΣΕ προσωπικού με την κωδικοποίηση των παραπάνω διατάξεων.

ΟΡΟΣ 18: Προσωπικό καθαριότητας τρίωρης απασχόλησης, που υπηρετεί στον Οργανισμό, μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη μετατροπή της σύμβασής του σε πλήρους απασχόλησης και την ένταξή του, κατά προτεραιότητα στον Κλάδο Διανομής ή Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, εφόσον του απομένουν τουλάχιστον 7 έτη για την απόλυσή του από την Υπηρεσία, λόγω ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΓΚΠ — ΕΛΤΑ.
Η αίτηση μετατροπής της σύμβασης του, Θα πρέπει να συνοδεύεται και από έκθεση καταλληλότητας για Το έργο που Θα εκτελέσει.

ΟΡΟΣ 19: Όροι Προηγούμενων ΕΣΣΕ

Οι όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας.

ΟΡΟΣ 20: Ισχύς Παρούσας ΕΣΣΕ

Οι όροι της παρούσας ΕΣΣΕ ισχύουν από την υπογραφή της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΤ

ΑΘΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΛΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΤ


ΠΑΝΟΣ Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΣΤ