ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ για την ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ (18.01.2002)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα, σήμερα 18.01.2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1,οι υπογραφόμενοι:
α.- Αθανάσιος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πάνος Ο. Κυριακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 1127/17.01.2002(Θέμα 13°) συνεδρίαση του.

β.- Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος, και Κων/νος Κωτσοβίλης, Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ανωτέρω Ομοσπονδίας όπως φαίνεται στο απόσπασμα πρακτικού της 09/17 01 2002 συνεδρίασης της ΠΟΣΤ.

ΜΕΡΟΣ Α
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όρος 1
Δικαίωμα συμμετοχής για επιλογή Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα και Τμήματος.
α.- Η πλήρωση των κενών θέσεων Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα, Τμήματος, όπως αυτές ορίζονται στον Υπηρεσιακό Οργανισμό, δεν γίνεται με προαγωγές από βαθμό σε βαθμό αλλά πραγματοποιείται με επιλογή μέσω προκήρυξης των θέσεων αυτών κάθε μήνα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΕΣΣΕ .
β.- Στην προκήρυξη δέον απαραιτήτως να καθορίζονται οι κύριες υπευθυνότητες, η διαδικασία επιλογής και εάν υπάρχουν οι στόχοι και τα κίνητρα για την θέση που πρόκειται να πληρωθεί, σε περίπτωση επίτευξης των στόχων, οι οποίοι καθορίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
γ.- Οι θέσεις που προκηρύσσονται κάθε φορά είναι είτε αυτές που είναι κενές, είτε αυτές που πρόκειται να κενωθούν στους επόμενους τρεις μήνες λόγω
λήξης της θητείας ή συνταξιοδότησης .
δ.- Μπορεί να προκηρύσσεται ομάδα θέσεων ευθύνης.

Όρος 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής στην προκήρυξη.
Για την συμμετοχή στην προκήρυξη δέον όπως στο προσωπικό συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις:
α.- Να έχουν τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης τα οποία αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον προσοντολόγιο - καθηκοντολογία.
β.- Για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένου Υπηρεσιακών Λειτουργιών: Β1.1.- στάθμης Τμήματος . Μπορούν να συμμετέχουν:
α) Σε πρώτη φάση οι έχοντες βαθμό Τμηματάρχη, ΒΠ1 και ΒΠ2.
β) Σε δεύτερη φάση οι υπάλληλοι του κλάδου 1 ανεξαρτήτως βαθμού.
> Ειδικά για τις θέσεις ευθύνης στάθμης Τμήματος των Μονάδων Συναλλαγής και των Ε.Μ.Π μπορούν να συμμετέχουν σε επόμενη φάση και εφόσον οι θέσεις δεν έχουν καλυφθεί με τη διαδικασία στελέχωσης υπάλληλοι λοιπών κλάδων με τις παρακάτω προϋποθέσεις: « Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου.
• Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη βασική εκπαίδευση του Κ.Ε.Κ. και να έχουν 19 χρόνια προϋπηρεσίας.
• Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το δεύτερο κύκλο
εκπαίδευσης(κατεύθυνση) του Κ.Ε.Κ. και να έχουν 17 χρόνια προϋπηρεσίας.
> Στην περίπτωση αυτή του παρόντος όρου η επιλογή σε θέσεις ευθύνης στάθμης Τμήματος των Μονάδων Συναλλαγής και των Ε.Μ.Π από
υπαλλήλους λοιπών κλάδων με κανέναν τρόπο δεν σημαίνει μετάταξη του προσωπικού αυτού στον Κλάδο 1.
> Ειδικά για το έτος 2002 οι επιλογές σε θέσεις ευθύνης μπορούν να προηγηθούν της παρακολούθησης της εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μη
επιτυχούς ολοκλήρωσης παρακολούθησης της παραπάνω εκπαίδευσης αίρεται αυτοδίκαια η επιλογή του προαναφερομένου προσωπικού στις
θέσεις ευθύνης στις οποίες έχει επιλεγεί.
Β.1.2.- στάθμης Διεύθυνσης ή Τομέα Μπορούν να συμμετέχουν:
Οι κατέχοντες ή όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα ή Τμήματος ή όσοι κατέχουν το βαθμό του Τμηματάρχη για δύο χρόνια σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση οι κατέχοντες το βαθμό του Τμηματάρχη, όταν πρόκειται για πλήρωση θέσεων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τομέα.
Οι κατέχοντες ή όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης ή Τομέα σε πρώτη φάση, και σε δεύτερη φάση όσοι κατείχαν ή κατέχουν θέση ευθύνης Τμήματος, ή το βαθμό του Τμηματάρχη για 5 χρόνια τουλάχιστον, όταν πρόκειται για πλήρωση θέσεων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης.
γ.- Να έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τα προβλεπόμενα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εφόσον υπάρχουν.
Στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι πτυχιούχοι ΣΕ και ΤΕΙ (με φοίτηση τουλάχιστο τριετούς διάρκειας) του Κλάδου Διοίκησης Εκμετάλλευσης που δεν αποφοίτησαν από τη Σχολή Βασικού Προσωπικού ΕΛΤΑ και με την υποχρέωση επιτυχούς αποφοίτησης από το ΚΕΚ-ΕΛΤΑ.
δ.- Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίκη για αδικήματα της παρ. 5 του όρου 7 από 29 07 98 ΕΣΣΕ περί Πειθαρχικού Δικαίου ,ή να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα της ως άνω διάταξης.
ε.- Να έχει παραγραφεί η τυχόν επιβληθείσα τελεσίδικη πειθαρχική ποινή σύμφωνα με τον όρο 24 της από 29 07 98 ΕΣΣΕ περί Πειθαρχικού Δικαίου.
στ.- Να έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής ανάκλησης της θητείας ή παραίτησης από τη θέση Προϊσταμένου για την οποία έχουν επιλεγεί με το παρόν σύστημα.

Όρος 3
Προσόντα θέσης - Συνεκτιμώμενα προσόντα επιλογής.
α.- Τα απαραίτητα προσόντα θέσης καθώς και τα συνεκτιμώμενα προσόντα καθορίζονται πριν την προκήρυξη της θέσης.
β.- Τα απαραίτητα προσόντα για κάθε θέση ευθύνης καθορίζονται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
γ.- Τα συνεκτιμώμενα προσόντα για εξειδικευμένες θέσεις ευθύνης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Όρος 4
Κριτήρια Επιλογής -Συντελεστές Βαρύτητας.
1.- Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων στην προκήρυξη κάθε ομάδας κριτηρίων αναφέρονται ως κατωτέρω και είναι:
Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑ! ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Α1.-Ακαδημαϊκά προσόντα . Α2.~Επαγγελματ!κές Σχολές ΕΛΤΑ /ΚΕΚ-ΕΛΤΑ. Α3.-Ξένη γλώσσα.
Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Β1.-Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ.
Β2.-Διοικητική εμπειρία (θέσης ευθύνης).
Β3.-Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
Θέσης.
Β4.-Προϋπηρεσία στον κλάδο 1. Β5.-Βαθμός επίτευξης στόχων προηγουμένων θητειών σε θέσεις ευθύνης.
Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2.- Οι συντελεστές βαρύτητας εκάστου κριτηρίου κάθε ομάδας κριτηρίων καθορίζονται ως εξής:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α.-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 30%
Α1 .-Μεταπτυχιακός Τίτλος + 40 μόρια
Α2 .-Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή Σχολών ΕΛΤΑ
+ 70 -II-
ή 50 -II-
ή 40 -II-
ή 30 -II-
ή 30 -II-
+30 -II-
+20 -II-
ΑΕΙ Ειδικότητας
ΤΕΙ Ειδικότητας
Λοιπά ΑΕΙ
Λοιπά ΤΕΙ
Σχολή ΕΛΤΑ
Α3.- ΚΕΚ/ΕΛΤΑ +
Επιτυχής ολοκλήρωση 4ου κύκλου
Επιτυχής ολοκλήρωση 3ου κύκλου
Α4.-Ξένη Γλώσσα (κατ' ελάχιστο Lower (ή ισότιμο) +10 μόρια
έως 150 μόρια
Β.-ΕΜΠΕΙΡΙΑ 40%
Β1.-Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ έως 25 μόρια (1 ανά έτος)
Β2.-Διοικητική Εμπειρία (θέσης ευθύνης) έως 50 μόρια
Προσωπικό με προϋπηρεσία σε θέση Διευθυντή(βαθμός, ή κατ' ανάθεση, ή κατ' επιλογή) μοριοδοτείται με 3 μόρια ανά έτος προϋπηρεσίας. Προσωπικό με προϋπηρεσία σε θέση Τομεάρχη (βαθμός ,ή κατ' ανάθεση, ή κατ' επιλογή μοριοδοτείται με 2 μόρια ανά έτος προϋπηρεσίας. Προσωπικό με προϋπηρεσία σε βαθμό Τμηματάρχη μοριοδοτείται με 1 μόριο ανά έτος προϋπηρεσίας.
Από το έτος 2000 μοριοδοτούνται με 1 μόριο ανά έτος μόνο όσοι είναι Προϊστάμενοι Τμήματος κατ' ανάθεση, ή κατ' επιλογή και όχι όσοι έχουν μόνο το βαθμό του Τμηματάρχη .
Β3.-Επαγγελματική Εμπειρία για το έως 40 μόρια
αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
Θέσης
Το Προσωπικό μοριοδοτείται με 4 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας σε θέσεις του αντικειμένου.
Το Προσωπικό μοριοδοτείται με 2 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας σε θέσεις παρεμφερούς αντικειμένου.
Περιγραφή των θέσεων του αντικειμένου και παρεμφερών αντικειμένων θα ορίζεται με την προκήρυξη .
Β4.-Προϋπηρεσία στον Κλάδο 1 έως 25 μόρια (1 ανά έτος)
Β5.- Βαθμός επίτευξης στόχων προηγουμένων θητειών σε θέσεις ευθύνης.
Β5.1-Επίτευξη στόχων της αμέσως έως 45 μόρια/έτος προηγούμενης θητείας θέσης ευθύνης
Με απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης κάθε έτος αξιολογούνται οι επιλεγέντες κατά τη διαδικασία επιλογής του όρου 5 της παρούσας ΕΣΣΕ σε θέσεις ευθύνης.
ν' Α λαμβάνουν όσοι υπερβαίνουν τους συμφωνηθέντες στόχους και δύναται να τους χορηγείται ηθική και υλική επιβράβευση.
^ Β λαμβάνουν όσοι έχουν επιτύχει σε ικανοποιητικό βαθμό τους συμφωνηθέντες στόχους, χωρίς να τους έχουν υπερβεί, και η βαθμολογία τους είναι πάνω από το Μ. Ο. της βαθμολογίας αυτών που κατέχουν ίδια θέση ευθύνης ή πάνω από το Μ.Ο. της βαθμολογίας αυτών που κατέχουν θέσεις ευθύνης στην κάθε Υ.Λ ίδιας στάθμης και δύναται να τους χορηγείται ηθική επιβράβευση.
^ Γ λαμβάνουν όσοι δεν έχουν επιτύχει τους στόχους αλλά η βαθμολογία είναι περίπου στο Μ.Ο. της βαθμολογίας αυτών που κατέχουν ίδια θέση ευθύνης ή περίπου στο Μ.Ο. της βαθμολογίας αυτών που κατέχουν θέσεις ευθύνης στην κάθε Υ.Λ-4δια.ς στάθμης.
ν' Δ λαμβάνουν όσοι δεν έχουν επιτύχει τους στόχους αλλά η βαθμολογία τους είναι κάτω του Μ.Ο. της βαθμολογίας αυτών που κατέχουν ίδια θέση ευθύνης ή κάτω από το Μ.Ο. της βαθμολογίας αυτών που κατέχουν θέσεις ευθύνης στην κάθε Υ.Λ ίδιας στάθμης και δύναται να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία για την επίτευξη των στόχων.
•/ Ε λαμβάνουν όσοι παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από τους συμφωνηθέντες στόχους και παραπέμπονται για επανάκριση από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
® Για κάθε έτος θητείας κατά το οποίο ο υποψήφιος βαθμολογείται με βαθμό Α λαμβάνει 15 μόρια/έτος.
• Για κάθε έτος θητείας κατά το οποίο ο υποψήφιος βαθμολογείται με βαθμό Β λαμβάνει 10 μόρια/έτος.
» Για κάθε έτος θητείας κατά το οποίο ο υποψήφιος βαθμολογείται με βαθμό Γ λαμβάνει 5 μόρια/έτος.
Β.5.2.- Επίτευξη στόχων προηγουμένων έως 15 μόρια/έτος
θητειών έως 6 έτη συνολικά (πλην της αμέσως προηγούμενης)
Με βάση την κατάταξη των υποψηφίων σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες Α-Ε κατά την αξιολόγηση προηγουμένων θητειών αυτών σε θέσεις ευθύνης (πλην της αμέσως προηγούμενης για την οποία αξιολογήθηκαν με το παραπάνω κριτήριο ) .
• Για κάθε έτος θητείας κατά το οποίο ο υποψήφιος βαθμολογείται με
βαθμό Α λαμβάνει 2,5μόρια/έτος.
• Για κάθε έτος θητείας κατά το οποίο ο υποψήφιος βαθμολογείται με
βαθμό Β λαμβάνει 1,5 μόρια/έτος
• Για κάθε έτος θητείας κατά το οποίο ο υποψήφιος βαθμολογείται με
βαθμό Γ λαμβάνει -1 μόριο/έτος.
200 μόρια
Γ.-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 30% 150 μόρια
ΣΥΝΟΛΟ 500 μόρια

Όρος 5
Διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων .
α.- Αρμόδια Δ/νση για τη διαδικασία της προκήρυξης των κενών θέσεων Προϊσταμένων του όρου 1α είναι η Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία φροντίζει να προκηρύσσει τις παραπάνω θέσεις.
β.- Για την συμμετοχή του προσωπικού στην προκήρυξη απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης καθώς και βιογραφικού σημειώματος στη Δ/νση
Ανθρωπίνων Πόρων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην προκήρυξη.
γ.- Κατά τη διαδικασία του όρου αυτού, δίνεται η δυνατότητα προκήρυξης ομάδας θέσεων ευθύνης κατά νομό και κατά νήσο.
δ.- Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος δικαιούται να δηλώσει συμμετοχή στην προκήρυξη για μέχρι τρεις το πολύ θέσεις ή ομάδα θέσεων όταν αυτές προκηρύσσονται συγχρόνως.
ε.- Η διάρκεια της Θητείας του επιλεγέντος ορίζεται τριετής, εφόσον ανταποκρίνεται επιτυχώς στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 7δ της παρούσας ΕΣΣΕ.
στ.-Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί να μην κληθούν για συνέντευξη και να θεωρηθούν ότι δεν καλύπτουν τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα όσοι υποψήφιοι δεν συγκέντρωσαν τουλάχιστον το 50% της μεγίστης δυνατής βαθμολογίας στις δύο πρώτες κατηγορίες των κριτηρίων (Ακαδημαϊκές και άλλες γνώσεις, εμπειρία),δηλαδή 175 μόρια και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Αξιολόγησης.
ζ.- Η βαθμολογία της επιτροπής και η σειρά κατάταξης των επιλεγομένων ανακοινώνεται από την επιτροπή μετά το πέρας της αξιολόγησης όλων των υποψηφίων. Η τοποθέτηση στη θέση ευθύνης του προσωπικού που επιλέχθηκε, πραγματοποιείται με απόφαση του ΣΥΜΠ/ΕΛΤΑ για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τομέα και Τμήματος, ή του Δ.Σ. για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης, σύμφωνα με τη βαθμολογία και τη σειρά κατάταξης τους η οποία είναι δεσμευτική για τον Οργανισμό.
η.-Με απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί να μη επιλέγονται για θέση ευθύνης οι υποψήφιοι που δεν συγκεντρώνουν" τουλάχιστον το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στο σύνολο των κριτηρίων. Σε περίπτωση προκήρυξης ομάδας θέσεων εργασίας επιλέγονται αυτοί που η Επιτροπή Αξιολόγησης θεωρεί κατάλληλους να καλύψουν τις θέσεις αυτές και τοποθετούνται στις επί μέρους θέσεις με απόφαση του ΣΥΜΠ/ΕΛΤΑ.
θ.- Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεως ενδιαφέροντος, ή αν οι υποψήφιοι κριθούν ακατάλληλοι από την Επιτροπή, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής αποφασίζει κατά περίπτωση για την πλήρωση των κενών Θέσεων. Ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αρμόδιος Γενικός
Διευθυντής έχει την δυνατότητα:
-Να επαναπροκηρύξει την κενή θέση ευθύνης με διεύρυνση των
προϋποθέσεων συμμετοχής.
-Να καλύψει προσωρινά την θέση με ανάθεση και να την επαναπροκηρύξει
μέσα σε τρεις μήνες (με διεύρυνση των προϋποθέσεων συμμετοχής). Εάν
πάλι δεν πληρωθεί με το ανωτέρω σύστημα παρατείνει την ανάθεση.
!.- Ειδικά για τις κατωτέρω αναφερόμενες θέσεις την Επιτροπή Αξιολόγησης και τον Προϊστάμενο της θέσης που προκηρύσσεται υποκαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος . Το προσωπικό αυτό επιλέγεται από το μόνιμο προσωπικό του ΕΛΤΑ.

0ΕΣΗ

ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διευθυντής Διοίκησης- Επικοινωνίας

Διευθύνων Σύμβουλος

Προϊστάμενος Τομέα Διοίκησης & λοιπό Προσωπικό Διεύθυνσης Διοίκησης- Επικοινωνίας

Διευθύνων Σύμβουλος

Προϊστάμενος Γραμματείας και λοιπό προσωπικό Διοικητικού Συμβουλίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Προϊστάμενος Γραμματείας και λοιπό προσωπικό Συμβουλίου Διεύθυνσης.

Διευθύνων Σύμβουλος

Όρος 6
Επιτροπές Αξιολόγησης.
1.-Η αξιολόγηση του προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων του όρου 1α της παρούσας ΕΣΣΕ γίνεται κάθε μήνα από Επιτροπή που ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συγκροτούμενη κατά περίπτωση από τα εξής μέλη:
α.- Για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης.
> Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.
> Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αναπληρωτές τους άλλα δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
> Από δύο (2) Γενικούς Διευθυντές, με αναπληρωτές τους άλλους δύο
(2) Γενικούς Δ/ντες.
> Ένα Σύμβουλο ειδικό σε θέματα επιλογής προσωπικού από την ελεύθερη αγορά τον οποίο επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
> Δύο εκπροσώπους της ΠΟΣΤ με τους αναπληρωτές τους.
β.- Για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τομέα.
> Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή ως Πρόεδρο (με αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή).
> Δύο Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ως μέλη (με αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές).
> Ένα Διευθυντή ως μέλος ( με αναπληρωτή Διευθυντή ).
> Ένα εκπρόσωπο της ΠΟΣΤ ως μέλος.
γ.- Για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τμήματος.
> Ένα Γενικό Διευθυντή, ή Διευθυντή, ως Πρόεδρο (με αναπληρωτές
Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή).
> Δύο Διευθυντές ,ως μέλη ( με αναπληρωτές Διευθυντές) .
> Ένα Διευθυντή ,ή Προϊστάμενο ΠΥΕΤ ,ή Τομεάρχη (με αναπληρωτές Διευθυντή, ή Προϊστάμενο ΠΥΕΤ, ή Τομεάρχη), ως μέλος.
> Ένα εκπρόσωπο της ΠΟΣΤ ως μέλος.
Στις Επιτροπές Αξιολόγησης για την επιλογή σε θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων στάθμης Τμήματος των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των ΠΥΕΤ συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος από την Περιφερειακή Διεύθυνση ή την ΠΥΕΤ.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΤΑ με απόφαση του εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Επιτροπών Αξιολόγησης με σύμφωνη γνώμη της ΠΟΣΤ .
3.- Στην περίπτωση που η ΠΟΣΤ δεν ορίσει εκπροσώπους της στις παραπάνω Επιτροπές Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος όρου, οι Επιτροπές αυτές λειτουργούν με τα υπόλοιπα μελή τους.
4.- Με απόφαση του Δ/νοντος Συμβούλου μπορούν να λειτουργούν παράλληλα πάνω από μία Επιτροπή Αξιολόγησης του παρόντος όρου.
5.-Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ή κωλύονται οι Γενικοί Διευθυντές να
συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης στη θέση τους συμμετέχουν
Διευθυντές.

Όρος 7
Δικαιώματα -Υποχρεώσεις επιλεγέντων Προϊσταμένων.
α.- Μεταξύ του επιλεγέντος Προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας, κατά τη διαδικασία επιλογής της παρούσας ΕΣΣΕ και του Οργανισμού,
συνάπτεται Συμβόλαιο Διαχείρισης, για τον Τομέα Δράσης του παραπάνω στελέχους, αντίστοιχου με τα οριζόμενα στον όρο 4 του Ν.2414/96.
ΣΤΟ παραπάνω Συμβόλαιο καθορίζονται ειδικότερα οι στόχοι τους οποίους αναλαμβάνει να εκπληρώσει ο ανωτέρω Προϊστάμενος, κατά
τη διάρκεια της θητείας του, οι όροι και οι κανόνες για την επίτευξη των τιθεμένων στόχων, η διαδικασία ελέγχου εφαρμογής του, οι όροι
και οι προϋποθέσεις αναθεώρησης του, οι περιπτώσεις ηθικής ή υλικής επιβράβευσης και οι λόγοι καταγγελίας του Συμβολαίου από πλευράς
του Οργανισμού. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ειδικής επιβράβευσης, όπως θα καθοριστούν λεπτομερώς στο Συμβόλαιο Διαχείρισης, το
ανώτερο ποσό της ειδικής αυτής επιβράβευσης (ΒΟΝUS) θα αναφέρεται στο Συμβόλαιο αυτό.
Σε περίπτωση καταγγελίας του Συμβολαίου Διαχείρισης, από το αρμόδιο όργανο, ο παραπάνω Προϊστάμενος ανακαλείται από τα καθήκοντα της
θέσης του κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τον όρο 8 της παρούσας ΕΣΣΕ.
Οι όροι εφαρμογής της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου θα καθοριστούν με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου.
ΣΤΟ προσωπικό που καταλαμβάνει θέση ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ΕΣΣΕ παρέχεται αποζημίωση η οποία αναφέρεται στο Συμβόλαίο Διαχείρισης (Σύμφωνο Στόχων), και το ύψος της οποίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ, ύστερα από συζήτηση με την ΠΟΣΤ,- και δεν καταβάλλεται σε αυτό η μέχρι σήμερα χορηγούμενη αποζημίωση θέσης ευθύνης.
Υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή και Τομεάρχη που δεν επελέγησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 26 -02-98 ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης των Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Λειτουργιών θα λαμβάνουν μόνο την ακόλουθη αποζημίωση :
• Διευθυντές €185
• Τομεάρχες€138
β,-Προσωπικό, το οποίο έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ΕΣΣΕ σε θέση ευθύνης προϊσταμένου υπηρεσιακής λειτουργίας, μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη προκηρυσσόμενη θέση. Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει την καταλληλότητα του παραπάνω προσωπικού για την θέση, για την οποία υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, σε σχέση με την θέση προϊσταμένου για την οποία έχει ήδη επιλεγεί. Στην περίπτωση που το παραπάνω προσωπικό κριθεί καταλληλότερο για τη θέση που ήδη είχε επιλεγεί, ο χρόνος θητείας στην παλαιά θέση υπολογίζεται από την ημερομηνία της αρχικής τοποθέτησης του στην εν λόγω θέση από την πρώτη επιλογή.
γ.-Οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Λειτουργιών έχουν κατά την διάρκεια της θητείας τους όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της θέσης ευθύνης που κατέχουν.
δ.-Οι κατά τα ανωτέρω επιλεγέντες για ορισμένη θέση Προϊσταμένων στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους κρίνονται για την ποιοτική και ποσοτική τους απόδοση και αποτελεσματικότητα, βάσει των τιθεμένων στόχων σε συνδυασμό με τα στοιχεία του μητρώου των οικείων επιθεωρήσεων κλπ. και πάντοτε σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα αξιολόγησης και απόδοσης.
ε.- Σε περίπτωση κατάργησης Υπηρεσιακών Λειτουργιών στις οποίες οι Προϊστάμενοι επιλέγονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από την παρούσα ΕΣΣΕ για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου προς τα αρμόδια όργανα τοποθέτησης Προϊσταμένων θέσεων ευθύνης (Διοικητικό Συμβούλιο, ΣΥΜΠ/ΕΛΤΑ) οι παραπάνω Προϊστάμενοι τοποθετούνται χωρίς άλλη αξιολόγηση σε θέση ευθύνης της ίδιας στάθμης για το υπόλοιπο της θητείας τους ,ανεξάρτητα αν αυτή ανήκει σε ανώτερη ή κατώτερη κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπηρεσιακού Οργανισμού και τις λοιπές κείμενες διατάξεις .Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων ευθύνης τοποθετούνται σε θέσεις του Κλάδου τους και εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα άσκησης Διοίκησης για το υπόλοιπο της θητείας τους που αντιστοιχεί στη θέση για την οποία είχαν επιλεγεί.

Όρος 8
Ανάκληση Προϊσταμένων.
α.- Με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου για τις θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης ή Τομέα, ή του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή για τις θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τμήματος, οι παραπάνω Προϊστάμενοι μπορούν να ανακληθούν προσωρινά από τα καθήκοντα τους και πριν την λήξη της θητείας τους για λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, ή στο τέλος του έτους, εάν κριθούν για χαμηλή ποιοτική και ποσοτική απόδοση και μη επίτευξη των τεθέντων στόχων σύμφωνα με την παράγραφο α του όρου 7 της παρούσας ΕΣΣΕ.Μετά από εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή όταν πρόκειται για Προϊστάμενο Υπηρεσιακής Λειτουργίας στάθμης Διεύθυνσης, ή του οικείου Διευθυντή σε κάθε άλλη περίπτωση, το όργανο που επέλεξε τον εν λόγω Προϊστάμενο μπορεί να τον ανακαλέσει οριστικά και τελεσίδικα από τα καθήκοντα του κατά την πρώτη συνεδρίαση του, μετά την απόφαση της προσωρινής ανάκλησης του.
β.- Στην περίπτωση οριστικής ανάκλησης η θέση του Προϊσταμένου μένει κενή και επαναπροκηρύσσεται.
γ.- Κατά το διάστημα της προσωρινής ή της οριστικής ανάκλησης και μέχρι την κάλυψη της θέσης, τα καθήκοντα Προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας ασκούνται από τον οριζόμενο αναπληρωτή του κρινόμενου σύμφωνα με τον όρο 10 της παρούσας ΕΣΣΕ.
δ.- Στην περίπτωση οριστικής ανάκλησης Προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή, όπως και στην περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας Προϊσταμένου, ή κατάργηση της θέσης, ή παραίτησης από θέση ευθύνης, αυτός τοποθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (εάν πρόκειται για προσωπικό με βαθμό Διευθυντή) ή από το ΣΥΜΠ/ΕΛΤΑ σε θέση του κλάδου του, η δε τοποθέτηση αυτή, θεωρείται ως μετάθεση για υπηρεσιακούς λόγους.
ε.- Επιλεγμένος υπάλληλος κατά του οποίου άρχισε ή εκκρεμεί πειθαρχική ή ποινική δίωξη για αδικήματα της παρ. 5 του όρου 7 από 29 07 98 ΕΣΣΕ περί Πειθαρχικού Δικαίου, απαλλάσσεται οριστικά από τα καθήκοντα του με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου χωρίς άλλη διαδικασία.
στ.- Οι διατάξεις του παρόντος όρου και ειδικότερα οι παράγραφοι που αφορούν στην ανάκληση από τη θέση Προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας και στην υποχρέωση επίτευξης στόχων της επιχείρησης, ισχύουν χωρίς εξαιρέσεις για όλο το προσωπικό που τις κατέχει, ανεξάρτητα από άλλη ιδιότητα του.

Όρος 9
Επιλογή Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης κατώτερης τμήματος και βοηθών Προϊσταμένων.
Η επιλογή Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης κατώτερης τμήματος γίνεται ύστερα από απόφαση του οικείου Διευθυντή, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, στον οποίο υπάγεται η Υπηρεσιακή Λειτουργία. Η επιλογή βοηθών Προϊσταμένων Τμημάτων Εσωτερικής Διάρθρωσης γίνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Λειτουργίας.
Οι ανωτέρω Προϊστάμενοι μπορούν να επιλεγούν από οποιονδήποτε Κλάδο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις ενδιαφερομένων για τις παραπάνω θέσεις Προϊσταμένων αυτοί ορίζονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Όρος 10
Ανάθεση Υπηρεσιακής Λειτουργίας.
1.-Η προσωρινή μέχρι 3 μήνες ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας, στην περίπτωση προσωρινού κωλύματος, ή άδειας του Προϊσταμένου, καθώς και η προσωρινή ανάθεση θέσης Προϊστάμενου που κενώθηκε αιφνιδίως και μέχρι την προκήρυξη της και την πλήρωση της, γίνεται από τον ιεραρχικό Προϊστάμενο στον οποίο υπάγονται τόσον η Υπηρεσιακή Λειτουργία όσο και ο υπάλληλος στον οποίο γίνεται η ανάθεση.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος η ο εξουσιοδοτημένος Γενικός Διευθυντής έχει την δυνατότητα, να ορίσει αυτός τον με ανάθεση Προϊστάμενο.
2.-Οι οριζόμενοι, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ως Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Λειτουργιών έχουν κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η άσκηση των καθηκόντων της παραπάνω θέσης και που προβλέπονται από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Όρος 11
Οι αρμοδιότητες οι οποίες σύμφωνα με το παρούσα ΕΣΣΕ ασκούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορούν να ασκηθούν και από τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή.

Όρος !2
Ειδικοί Συνεργάτες.
Για την αντιμετώπιση εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών και εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό του ΕΛΤΑ που έχει τα απαραίτητα προσόντα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να επιλέξει και να προσλάβει έως επτά (7) άτομα με σύμβαση εξαρτημένης "" εργασίας ορισμένου χρόνου 3 ετών με δυνατότητα επανάκρισης για περαιτέρω θητεία] ως Ειδικούς Συνεργάτες για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης για τις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (τέτοιες θεωρούνται οι θέσεις στις Διευθύνσεις Οικονομικών, Πληροφορικής, Χρηματοοικονομικών Εργασιών, Εμπορικής Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών). Κατά την περίοδο κάλυψης θέσεων ευθύνης οι ειδικοί συνεργάτες εξομοιώνονται πλήρως με τους Προϊσταμένους αντίστοιχων θέσεων ευθύνης που προέρχονται από το προσωπικό του ΕΛΤΑ όσον αφορά τη λειτουργική και διοικητική αναφορά του προσωπικού σε αυτούς. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τον όρο αυτό εξομοιώνονται κατ' ουσία από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ΓΚΠ/ΕΛΤΑ όπως αυτές έχουν εκάστοτε τροποποιηθεί.

Όρος 13
Προβλήματα δυσλειτουργίας που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ΕΣΣΕ επιλύονται με κοινή συμφωνία Διοίκησης ΕΛΤΑ και ΠΟΣΤ

Όρος 14
Μεταβατικές Διατάξεις.
α..-Το Πρόγραμμα Προκήρυξης των θέσεων ευθύνης γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου.
β.-Υπάλληλοι διατελέσαντες σε θέση Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή(κατέχοντες το βαθμό του Διευθυντή ή έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης με το ισχύον σύστημα στελέχωσης), εφόσον δεν επιλεγούν ή δεν επιθυμούν να λάβουν εκ νέου μέρος στη διαδικασία τοποθετούνται:
> Είτε ως Σύμβουλοι Διοίκησης(οι Γενικοί Διευθυντές).
> Είτε ως Επιθεωρητές.
> Είτε σε θέση ευθύνης στάθμη Τομέα χωρίς την διαδικασία επιλογής.
Η ανωτέρω ρύθμιση σε ότι αφορά στους Διευθυντές(κατέχοντες το βαθμό του Διευθυντή ή έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης με το ισχύον σύστημα στελέχωσης), ισχύει την επόμενη τριετία από τη λήξη της θητείας σε θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης.
Στην περίπτωση που το παραπάνω προσωπικό αναλάβει έργο ελέγχου υπάγεται διοικητικά και ιεραρχικά στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και συνεπικουρεί στο έργο της ανωτέρω Διεύθυνσης .
Στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό συμμετέχει σε ομάδες έργου υπάγεται διοικητικά και ιεραρχικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.

ΜΕΡΟΣ Β
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 1

Όρος 15
1 .-Βάσει των όρων 3.2, 3.3 και 4.3 της ΕΣΣΕ 2001 - 2002, ισχύουν τα ακόλουθα για τις μετατάξεις προσωπικού από τους λοιπούς κλάδους στον κλάδο 1.
1.1 .-Κατά χρονικά διαστήματα ορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων του κλάδου Διοίκησης Εκμετάλλευσης. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό, σε ποσοστό 50% από το προσωπικό των κλάδων 2-7 που έχει τα προβλεπόμενα προσόντα (Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε). Προϋπόθεση ένταξης στον κλάδο Διοίκησης Εκμετάλλευσης είναι η επιτυχής αποφοίτηση από όλους τους κύκλους του ΚΕΚ ΕΛΤΑ της παραγράφου 3.1.β του όρου 3 της ΕΣΣΕ 2001 - 2002.
Οι λοιπές θέσεις του κλάδου καλύπτονται από νεοπροσλαμβανόμενο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό Π.Ε. και Τ.Ε.
1.2.- Προσωπικό που προσλήφθηκε για έργο συγκεκριμένου κλάδου, δεν μετατάσσεται σε άλλο κλάδο εάν δεν παρέλθουν δέκα έτη από την ημερομηνία πρόσληψης του.
1.3.-Οι προσλαμβανόμενοι εφεξής με προσόντα Π.Ε -Τ.Ε. στις ειδικότητες του κλάδου Διοίκησης Εκμετάλλευσης πρέπει να έχουν πτυχίο τουλάχιστον First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή πτυχίο Michingan Certificate of Competency in Englsih ή Certificate de Langue Francaise του Γαλλικού Ινστιτούτου ή Zentrole Mittelstufenprunfunc Mittelstufe του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκαίτε ή πτυχία σχολών ξένων γλωσσών άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία αναγνωρίζονται επίσημα από το Κράτος ως ισότιμα προς τα πτυχία αυτά. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή όσοι κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικού ιδρύματος του οποίου τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στην Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε άλλους κλάδους από 01-01-2001 και μετατάσσεται στον Κλάδο Διοίκησης Εκμετάλλευσης. ,
2.-Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων συμφωνείται ότι κάθε έτος θα εισάγονται στον πρώτο κύκλο βασικής εκπαίδευσης των Διοικητικών στελεχών του ΚΕΚ/ ΕΛΤΑ 100 άτομα προερχόμενα από τους κλάδους 2 -7 ή ο τριπλάσιος αριθμός των ετησίων προβλεπομένων κενών του κλάδου που θα καλυφθούν από τους λοιπούς κλάδους (οποιοσδήποτε αριθμός είναι ο μεγαλύτερος).
3.-Τα κριτήρια και οι διαδικασίες εισαγωγής στο ΚΕΚ/ΕΛΤΑ είναι τα ακόλουθα: 3.1.-Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα επιμερίζονται οι θέσεις του ΚΕΚ ΕΛΤΑ ανά νομό και ανά Επιχειρησιακή Μονάδα σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και θα γίνεται τοπική προκήρυξη ανά νομό για κάθε Επιχειρησιακή Μονάδα.
3.2.-Στην προκήρυξη μπορεί να συμμετέχει το προσωπικό των κλάδων 2-7 που υπηρετεί στο νομό και έχει υπηρεσία πάνω από 10 έτη για τους πτυχιούχους ΑΕί, πάνω από 11 έτη για τους πτυχιούχους ΤΕΙ και πάνω από 13 έτη για τους έχοντες απολυτήριο Λυκείου και λιγότερο από 23 έτη στον ΕΛΤΑ. Κάθε υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει στην προκήρυξη σε πάνω από μια Επιχειρησιακή Μονάδα αλλά μόνο σε ένα νομό.
3.3.-Σε περίπτωση που εξεδήλωσε ενδιαφέρον σε κάποιο νομό και για κάποια Επιχειρησιακή Μονάδα μεγαλύτερος αριθμός προσωπικού από τις προκηρυχθείσες θέσεις, τότε συντάσσεται κατάσταση σειράς επιτυχίας με ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων, από την οποία επιλέγονται οι πρώτοι στην κατάσταση όσες οι κενές θέσεις.
3.4.-Η κατάταξη γίνεται ως εξής:
3.4.1.-Πρώτο κατατάσσεται το προσωπικό με πτυχίο ΑΕΙ των ειδικοτήτων του όρου 4.2 της ΕΣΣΕ 2001-2002. Αυτό κατατάσσεται βάσει του βαθμού του πτυχίου του.
3.4.2.-Δεύτερο κατατάσσεται το προσωπικό με πτυχίο ΤΕΙ! αντίστοιχων ειδικοτήτων με αυτές που αναφέρονται στον όρο 4.2 της ΕΣΣΕ 2001-2002. Αυτό κατατάσσεται βάσει του βαθμού του πτυχίου του.
3.4.3.-Τρίτο κατατάσσεται το υπόλοιπο προσωπικό που γνωρίζει ξένες γλώσσες στο επίπεδο της παραγράφου 1.3 της παρούσης. Αυτό κατατάσσεται βάσει του βαθμού του απολυτηρίου του Λυκείου .
3.4.4.~Τέταρτο κατατάσσεται το υπόλοιπο προσωπικό βάσει του βαθμού του . απολυτηρίου του Λυκείου στο οποίο προστίθεται μισό(Η) μόριο για κάθε έτος υπηρεσίας από τα 13 έτη μέχρι τα 23 έτη.
Εάν κάποιος υπάλληλος έχει δηλώσει υποψηφιότητα σε πάνω από μία Επιχειρησιακή Μονάδα και έχει επιτύχει, τότε επιλέγει αυτήν που επιθυμεί. Η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα.
Α.- Όσοι εκ των υπαλλήλων αυτών ολοκληρώσουν επιτυχώς τον Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης, συνεχίζουν το επόμενο έτος στον Κύκλο Κατεύθυνσης. Η παρακολούθηση των Κύκλων Α' και Β' θεωρείται ως συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αφορά το σύνολο του προσωπικού των λοιπών κλάδων, κατ' ουδένα δε τρόπο, δεν θεωρείται ως δέσμευση του Οργανισμού για μετάταξη στον κλάδο των Διοικητικών Υπαλλήλων.
Το προσωπικό που έχει παρακολουθήσει τους συγκεκριμένους κύκλους μπορεί να επιλέγεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Στελέχωσης στη διαδικασία Επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων Μονάδων Συναλλαγής και Ειδικών Μονάδων Παραγωγής.
5.- Προσωπικό που ολοκλήρωσε επιτυχώς και τον δεύτερο κύκλο (Κύκλος Κατεύθυνσης) επιλέγεται προκειμένου να παρακολουθήσει τον τρίτο κύκλο (Εξειδίκευση) με την εξής διαδικασία:
Ο αριθμός των εισερχομένων στον τρίτο κύκλο ισούται με τον αριθμό των προβλεπομένων κενών θέσεων του κλάδου των Διοικητικών υπαλλήλων ανά Νομό και ανά Επιχειρησιακή Μονάδα οι οποίες θα καλυφθούν με μετατάξεις.
6.-Η επιλογή στον τρίτο κύκλο γίνεται από όλους τους επιτυχόντες στους προηγούμενους κύκλους ανά νομό από όλες τις εκπαιδευτικές σειρές. Για κάθε νομό καθορίζεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων στον Γ κύκλο. Σε περίπτωση που σε ένα νομό οι επιτυχόντες είναι περισσότεροι από τις κενές θέσεις, τότε αυτοί επιλέγονται με κριτήριο τη βαθμολόγηση τους στους κύκλους του ΚΕΚ ΕΛΤΑ.
Διευκρινίζεται ότι κάποιος που έχει επιλεγεί να παρακολουθήσει το ΚΕΚ/ΕΛΤΑ για κάποια Επιχειρησιακή Μονάδα ακολουθεί τα προβλεπόμενα μαθήματα που αντιστοιχούν στην Επιχειρησιακή Μονάδα σε όλους τους κύκλους του ΚΕΚ και μετατάσσεται σε θέσεις του Κλάδου 1 της ίδιας Επιχειρησιακής Μονάδας.
7.- Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου Κύκλου το προσωπικό μετατάσσεται στον Κλάδο 1 και μπορεί να κριθεί σε θέσεις στάθμης Τομέα.
8.- Το Προσωπικό της κατηγορίας αυτής που ολοκληρώνει και τον Δ Κύκλο εκπαίδευσης μπορεί να κριθεί και για θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης και λαμβάνει ,εάν δεν είναι πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ και επίδομα σπουδών 7%.

ΜΕΡΟΣ Γ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όρος 16
Ο κατώτερος μισθός (τακτικές αποδοχές )του μονίμου ή του δόκιμου προσωπικού που προσλήφθηκε ή προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του όρου 4 παρ.4.2,4.3,4.4 και 4.5 της ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ 2001-2002 στον ΕΛΤΑ διαμορφώνεται σε€1000/μήνα και του λοιπού μονίμου ή δοκίμου προσωπικού πλήρους απασχόλησης σε € 600/μήνα. Η διαφορά μεταξύ του ανωτέρω ποσού και του μισθού του μισθολογίου ΕΛΤΑ καταβάλλεται ως διαφορά εξομάλυνσης ,της οποίας η καταβολή συνεχίζεται μέχρι οι τακτικές αποδοχές να καλύψουν το παραπάνω ποσό.

Όρος 17
Το Συμβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΣΥΜΠ/ΕΛΤΑ) συγκροτείται από τα παρακάτω μέλη: Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ,ως Πρόεδρο. Από 3 Γενικούς Διευθυντές .
Από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων. Από δύο εκπρόσωπους της Π.Ο.Σ.Τ., με τους αναπληρωτές τους.
Καθήκοντα εισηγητή ασκεί ο Προϊστάμενος του Τομέα Αξιοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων αναπληρούμενος από άλλο Τομεάρχη της ίδιας Διεύθυνσης. Έργο Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων αναπληρούμενος από άλλο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης

ΜΕΡΟΣ Δ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΟΡΟΣ 18
Όροι Προηγούμενων ΕΣΣΕ.
1 .-Οι όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ■ ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν
είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας.
2.-Η από 26 -02-98 ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης ΤΩΝ Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Λειτουργιών καταργείται.

ΟΡΟΣ 19
Ισχύς Παρούσας ΕΣΣΕ.

Οι όροι της παρούσας

ΕΣΣΕ

ισχύουν από την υπογραφή της.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ!

ΠΑ ΤΟΝ ΕΛΤΑ

ΠΑ ΤΗΝ ΠΟΣΤ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΛΤΑ

^ 0. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΛΤΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ. ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ Γ. Γ. ΠΟΣΤ