ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1983 (08.08.1983)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αθήνα 8 Αυγούστου 1983
Αριθ. 4070/011.3
ΠΡΟΣ: 1) Διευθύνσεις Κεντρικής Υπηρεσίας
2) Υποό/νση Ταχ. Ενσήμων και Φιλοτελισμού
3) Υποδ/νση Γραμματ. Διοίκησης
4) Υποδ/νση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου"
Έγκριση της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
έτους 1983)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ, κατά τη συνεδρία¬ση του 492 της 8-8-1983 (θέμα 2ο), αφού έλαβε υπό την 3640/5-8-1983 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης (Δ/νση Δι¬οικητικού), τη σχετική προφορική εγγύηση του κ. Γενικού Διευθυντή, καθώς και τις απόψεις των μελών του, ύστερα από συζήτηση, αποφάσισε τα εξής:
ΟΡΟΣ 1ος
(1) Οι έκτακτοι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν από την τέως Ταχ/κή Υπηρεσία στον ΕΛΤΑ και συνεχίζουν να υπη¬ρετούν σ' αυτόν, μονιμοποιούνται, ανεξάρτητα από τα τυ¬πικά τους προσόντα, στον Κλάδο που υπηρετούν.
(2) Έκτακτοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν το 1977 και δεν είχαν τότε μονιμοποιηθεί, μονιμοποιούνται στον Κλά¬δο που προσλήφθηκαν αν έχουν τα προσόντα που προβλε¬πόταν κατά τις μονιμοποιήσεις του 1977, διαφορετικά σε Κλάδο του οποίου ενδεχομένως έχουν τα προσόντα, κατά την κρίση του Συμβουλίου Προσωπικού.
Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου που μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1983 συμπληρώ¬νουν ετήσια συνεχήν υπηρεσία στον ΕΛΤΑ και έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλεπόταν κατά το χρόνο της πρόσληψης τους, κρίνονται, από το Συμβούλιο Προσωπι¬κού, για μονιμοποίηση στον Κλάδο που προσλήφθηκαν ή στον Κλάδο του οποίου έχουν τα προσόντα, μετά από πρόταση του άμεσου Προϊστάμενου και της Περιφερεια¬κής Μονάδας Διοίκησης μέχρι σήμερα απόδοση και γενι¬κότερα την ουσιαστική καταλληλότητα τους.
(4) Οι έκτακτοι υπάλληλοι που υπηρετούν στον ΕΛΤΑ με την ιδιότητα του "πλύντη", και έχουν πάνω από 1 χρόνο υπηρεσία, μονιμοποιούνται στον Κλάδο 7 με απόφαση του Συμβουλίου Προσωπικού.
(5) Όλες οι παραπάνω μονιμοποιήσεις αφορούν προ¬σωπικού πλήρους απασχόλησης, θα γίνουν στα πλαίσια του συνόλου των κενών θέσεων όλων των κλάδων και θα πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1983.
(6) Οι, κατά τα ανωτέρω, μονιμοποιούμενοι εντάσσο¬νται, με απόφαση του Συμβουλίου Προσωπικού, σε ανάλο¬γο βαθμό με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στην τέως Ταχυδρομική Υπηρεσία και στον ΕΛΤΑ, χωρίς δικαί¬ωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.
ΟΡΟΣ 2ος
Υπάλληλοι του Κλάδου 1 απόφοιτοι Σχολής Βασικού Προσωπικού ΕΛΤΑ, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι το βαθ¬μό του Υποδιευθυντή, αυτοί δε που έχουν και πτυχίο Ανωτάτης Σχολής μέχρι το βαθμό του Διευθυντή, ανεξάρ¬τητα από το χρόνο υπηρεσίας σε Μονάδες Εκμετάλλευσης και τη γνώση ή μη ξένης γλώσσας.
ΟΡΟΣ 3ος
Υπάλληλοι του Κλάδου 1 που προσλήφθηκαν από τον ΕΛΤΑ και είναι απόφοιτοι Λυκείου, εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι το βαθμό του Τμηματάρχη και να κριθούν για χορήγηση της, κατά το άρθρο 17α παραγρ. 2 του ΓΚΠ - ΕΛΤΑ, μισθολογικής προ¬αγωγής βαθμού Τομεάρχη.
ΟΡΟΣ 4ος
Το ποσοστό των μισθολογικών προαγωγών στο βαθμό του Τομεάρχη του Κλάδου 1 και στους αντίστοιχους βαθ¬μούς των άλλων Κλάδων, υπολογίζεται, από 1-10-1983, στο συνολικό αριθμό των οργανικών θέσεων κάθε Κλάδου.
ΟΡΟΣ 5ος
Ο ΕΛΤΑ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 1264/82, θα καταβάλλει στην Ομο¬σπονδία Υπαλλήλων ΕΛΤΑ, κάθε χρόνο και μέσα στο Α' εξάμηνο του, το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Δραχ. (600.000) για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών της.
ΟΡΟΣ 6ος
Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι από Κλάδο σε Κλάδο, καθώς και οι απόφοιτοι των Σχολών ΕΛΤΑ, που προέρ¬χονται από άλλους Κλάδους, επανεντάσσονται, μέχρι το βαθμό του Τμηματάρχη, του Κλάδου 1 και τους αντίστοι¬χους βαθμούς των άλλων κλάδων, με απόφαση του Συμβουλίου Προσωπικού, ανάλογα με το συνολικό χρόνο της πραγματικής τους υπηρεσίας, σαν να είχαν προσληφθεί από την αρχή στον Κλάδο που μετατάχθηκαν. Για τους με¬τατασσόμενους στον Κλάδο 1 ισχύουν τα οριζόμενα στον όρο 20 της ΣΣΕ έτους 1982.
ΟΡΟΣ 7ος
Μέχρι να ιδρυθούν και λειτουργήσουν Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, που να καλύπτουν δωρεάν όλες τις ανάγκες των παιδιών όλον του προσωπικού που υπηρετεί στον ΕΛΤΑ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα χορηγείται, κατά μήνα και για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι και πέντε (5) ετών, στον ένα από τους συζύγους, το ποσό της συνδρομής που καταβάλλει στο Βρεφονηπιακό Σταθμό, κατ' ανώτατο όμως όριο δρχ. τρεις χιλιάδες (3.000).
Το ανωτέρω ποσό, κατά παιδί και κατά μήνα, θα χορη¬γείται εφόσον προσκομίζεται επίσημη απόδειξη καταβολής του σε Βρεφονηπιακό Σταθμό.
ΟΡΟΣ 8ος
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει να αποσπασθούν στο ΤΑΠ - ΟΤΕ μέχρι πέντε (5) υπάλληλοι, που θα υποδειχθούν από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΕΛΤΑ, για τις ανάγκες των ασφαλισμένων υπαλλήλων σ' αυτό.
ΟΡΟΣ 9ος
Τα προσόντα για την πρόσληψη στους Κλάδους 6 και 7 θα ρυθμιστούν με διατάξεις που θα περιληφθούν στο νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού ΕΛΤΑ.
ΟΡΟΣ 10ος
Οι κενές οργανικές θέσεις του προσωπικού καλύπτο¬νται ως κατωτέρω:
1. Οι θέσεις των Κλάδων 2-11, σύμφωνα με τις διατά¬ξεις του ΓΚΠ - ΕΛΤΑ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1320/83.
2. Οι θέσεις του Κλάδου 1, από αποφοίτους της Σχολής ΕΛΤΑ, στην οποία εισάγονται:
α. Κατά ποσοστό 50% του συνόλου των κενών θέσεων, με εσωτερικό διαγωνισμό, υπάλληλοι των Κλάδων 2-11 που έχουν κατ' ελάχιστον απολυτήριο Λυκείου, εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης άλλης Σχολής και έξι (6) τουλάχιστον χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ καθώς και ηλικία μέχρι 40ετών

β. Κατά ποσοστό 30%, υπάλληλοι πτυχιούχοι Ανωτά¬των Σχολών και κατά 20% υπάλληλοι πτυχιούχοι Ανωτέ¬ρων Σχολών χωρίς εξετάσεις. Σε περίπτωση που ο αριθ¬μός των υπαλλήλων που έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή ΕΛΤΑ, είναι μεγα¬λύτερος των παραπάνω ποσοστών (30% και 20%), τότε, ο αριθμός που αντιστοιχεί στο ποσοστό τους, καλύπτεται με κριτήριο τη γενική υπηρεσιακή τους αρχαιότητα ανεξάρ¬τητα Κλάδου, οι δε υπόλοιποι μπορούν να συμμετέχουν στον εσωτερικό διαγωνισμό, για την κάλυψη του 50%.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπαλλήλων πτυχιού¬χων Ανωτέρων Σχολών, δεν καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (20%) τότε ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από πτυχιού¬χους Ανωτάτων Σχολών καθ' υπέρβαση του καθοριζόμε¬νου γι' αυτούς ποσοστού.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι πτυχιούχοι Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών, για να εισαχθούν στη Σχολή ΕΛΤΑ, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και 49 ετών.
γ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπαλλήλων με πτυ¬χίο Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής δεν επαρκεί για την κά¬λυψη του ανωτέρω ποσοστού του 50% (30+20) του συνό¬λου των κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου 1, τότε το υπόλοιπο των θέσεων καλύπτεται με τα ίδια ποσοστά (30% Ανωτάτων και 20% Ανωτέρων Σχολών) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1320/83.
ΟΡΟΣ 11ος
Να οργανωθούν1 σεμινάρια επιμορφώσεως και υπηρε¬σιακής κατάρτισης για το προσωπικό όλων των Κλάδων με ευθύνη λειτουργίας από τις Π.Μ.Δ. βάσει προγραμμά¬των που θα κάμει ο ΕΛΤΑ. Τα σεμινάρια θα λειτουργή¬σουν με δαπάνες του ΕΛΤΑ (δαπάνες μετάβασης, διαμονής) και 100 δραχμές για κάθε διδακτική ώρα. εφόσον αυ¬τή πραγματοποιείται πέραν του ωραρίου εργασίας του υπαλλήλου. Επί πλέον, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να γίνονται ενημερωτικές και επιχειρησιακές διαλέξεις με ευ¬θύνη του Γενικού Διευθυντή προς τα στελέχη του Οργανι¬σμού προκειμένου να ενεργοποιείται η έκφραση και δράση των στελεχών Πανελλαδικά ανάλογα με το έργο τους για συντομότερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των στό¬χων του Οργανισμού για ορθολογικότερη ανάπτυξη των σχέσεων επικοινωνίας Διοίκησης - Στελεχών - Προσωπι¬κού
ΟΡΟΣ 12ος
Στους αγροτικούς διανομείς που εκτελούν πολυήμερα αγροτικά δρομολόγια, χορηγείται κατ' αποκοπή και κατά διανυκτέρευση, το ποσό των πεντακοσίων (500) δρχ., για την αντιμετώπιση των σχετικών εξόδων τους.
ΟΡΟΣ 13ος
Από 1-1-1983 χορηγείται αναλογία αποζημιώσεων εξαι¬ρέσιμων και νυκτερινών στις αποδοχές άδειας και στο ΕΚΑ, καθώς και αναλογία αποζημίωσης υπερωριακής ερ¬γασίας στα δώρα, στις αποδοχές άδειας και στο ΙΚΑ.
Η χορήγηση γίνεται με την προϋπόθεση ότι κάθε δικαι¬ούχος υπάλληλος έλαβε τη σχετική αποζημίωση κατά οκτώ (8) τουλάχιστο μήνες εντός του προηγηθέντος δωδεκαμή¬νου.
ΟΡΟΣ 14ος
Το ποσοστό των χορηγουμένων οικονομικών προαγω¬γών βαθμού Τομεάρχη, σε υπαλλήλους βαθμού Τομεάρχη, αυξάνεται από 1-10-1983, από 25% σε 30% και υπολογίζε¬ται σύμφωνα με τον όρο 4 της παρούσας.
ΟΡΟΣ 15ος
Τα προβλήματα λειτουργίας των υπεραστικών δρομο¬λογίων, που θα προκύψουν από τη σύνδεση των Κομβικών Κέντρων, θα ρυθμιστούν με απόφαση του Δ.Σ. - ΕΛΤΑ.
ΟΡΟΣ 16ος
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α. Να μεριμνήσει για την αγορά και τοποθέτηση ψύκτη νερού, σε υπηρεσιακές Λειτουργίες με δύναμη προσωπι¬κού από 15 και άνω υπαλληλικές μονάδες.
β. Όπου λειτουργούν Κυλικεία και έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες, να μεριμνήσει για την με οποιονδήποτε τρόπο νόμιμης διαδικασίας παραχώρηση αυτών στους εργαζόμε¬νους.
γ. Να επανδρώσει, με υπόδειξη των εκπροσώπων των εργαζόμενων, τα Κυλικεία με μια μονάδα, όπου η δύναμη του προσωπικού είναι από 100 έως 150 υπαλλήλους και, όπου (η δύναμη του προσωπικού) είναι μεγαλύτερη, με μια (1) μονάδα (υπάλληλο ΕΛΤΑ) ανά 150 υπαλλήλους.
δ. Η διαχείριση των Κυλικείων θα ανατεθεί σε Διαχει¬ριστική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί μετά από πρόταση των εκπροσώπων των εργαζομένων και απόφαση του Γε¬νικού Δ/ντή ή του Προϊσταμένου της Υπηρεσιακής Λει¬τουργίας.
ΟΡΟΣ 17ος
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει υποχρέωση τροποποίησης του ΓΚΠ - ΕΛΤΑ και συγκεκριμένα των διατάξεων που προ¬βλέπουν τα της συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων Προαγωγών - Προσωπικού, για τη συμμετοχή σε καθένα απ' αυτά ανά 2 εκπροσώπων του προσωπικού ανεξάρτητα από Βαθμό και Κλάδο.

ΟΡΟΣ 18ος
Υπάλληλοι του Κλάδου 10 που συμπλήρωσαν 28 χρό¬νια υπηρεσίας, μετατάσσονται, με αίτηση τους, στον Κλά¬δο 2 ή 5, ανεξαρτήτως προσόντων.
ΟΡΟΣ 19ος
Να γίνει Κανονισμός μεταθετότητας του προσωπικού με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας.
ΟΡΟΣ 20ός
Πριν από κάθε πρόσληψη για κάλυψη κενών θέσεων, ή θέσεων πέρα από το οργανόγραμμα για μόνιμη ενίσχυση, να ικανοποιούνται οι αιτήσεις μεταθέσεων των ενδιαφερο¬μένων σε συνδυασμό με τις ανάγκες του Οργανισμού.
ΟΡΟΣ 21ος
Με απόφαση του Δ.Σ. - ΕΛΤΑ να ρυθμιστεί το θέμα της καταβολής επιπλέον εξόδων κίνησης στο προσωπικό που αναλαμβάνει υπηρεσία ή αποχωρεί σε ώρες, που δεν υπάρ¬χει αστική συγκοινωνία, εφόσον λόγω απόστασης καταβάλλει τέτοια έξοδα.
ΟΡΟΣ 22ος
Να καθιερωθεί νέο σύστημα κρίσης και αξιολόγησης προσωπικού που να βασίζεται σε συγκεκριμένα πρισδιοριστικά στοιχεία που θα αποτιμούνται σε μόρια, με βάση τη σχετική πρόταση της Ομοσπονδίας.
ΟΡΟΣ 23ος
Να καθιερωθεί νέο σύστημα προαγωγών στους βαθμούς που δεν είναι ενιαίοι, με στόχο τη διασφάλιση της αξιο¬κρατικής επιλογής.

ΟΡΟΣ 24ος
Να θεσπιστούν προσόντα πρόσληψης στον Κλάδο 2 και οι προσλήψεις σ' αυτόν να γίνονται μετά από τις ετήσιες μετατάξεις.
ΟΡΟΣ 25ος
Από 1-1-1983, στους υπαλλήλους, βαθμού Τμηματάρχη του Κλάδου 1, που έχουν λάβει την μισθολογική προαγωγή βαθμού Τομεάρχη, χορηγείται, μετά από συμπλήρωση πέ¬ντε ετών υπηρεσίας από την προαγωγή ή την ανακατάταξη τους, στο βαθμό του Τμηματάρχη και με βάση τη σειρά αρ¬χαιότητας στο βαθμό, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την τελευταία τυχόν επανένταξη τους σύμφωνα με τη ΣΣΕ 1982, η μισθολογική προαγωγή βαθμού Υποδιευθυντή, ανε¬ξάρτητα από το χρόνο χορήγησης της μισθολογικής προα¬γωγής του βαθμού του Τομεάρχη και εφόσον κρίνονται ως προακτέοι κατ' εκλογή.
Η μισθολογική προαγωγή του βαθμού του Υποδιευθυ¬ντή χορηγείται και σε υπαλλήλους που εν τω μεταξύ προή¬χθησαν στο βαθμό του Τομεάρχη, εφόσον δε λαμβάνουν αυτή από άλλες διατάξεις, κρίνονται ως προακτέοι κατ' εκλογή και η σειρά αρχαιότητας τους, αν είχαν επανεντα¬χθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη, θα ήταν ή είναι μεγαλύ¬τερη από υπάλληλο βαθμού Τμηματάρχη που δικαιούται να λάβει την οικονομική προαγωγή Υποδιευθυντή.
Οι διατάξεις του παρόντος όρου ισχύουν και για το προσωπικό που αποχώρησε μετά την 1-1-1983.
Ο αριθμός των υπαλλήλων, Τμηματαρχών και Τομεαρχών, που σύμφωνα με τα ανωτέρω θα λαμβάνει τη μισθο¬λογική προαγωγή του βαθμού του Υποδιευθυντή δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσοστό 20% του αριθ¬μού των υπαλλήλων βαθμού Τμηματάρχη που λαμβάνουν τη μισθολογική προαγωγή του βαθμού Τομεάρχη. Ως προς τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 6-9 του άρθρου 17α του ΓΚΠ - ΕΛΤΑ.
ΟΡΟΣ 26ος
Στο προσωπικό που δεν επανεντάσσεται για πειθαρχι¬κούς λόγους, παρέχεται το δικαίωμα ένστασης κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Προσωπικού, ενώπιον του αυτού Συμβουλίου, που μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 30 ημέ¬ρες, από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει νέα στοιχεία.
Με την ίδια προϋπόθεση, το δικαίωμα ένστασης παρέ¬χεται και σ' αυτούς που δεν ανακατάχθηκαν κατά την εφαρμογή της ΣΣΕ έτους 1982, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό μέσα σε 30 ημέρες από τη δη¬μοσίευση της παρούσας.
ΟΡΟΣ 27ος
Οποιαδήποτε εισήγηση πρόταση ή καταγγελία υπαλλή¬λου που αποβλέπει στη βελτίωση των μεθόδων εργασίας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κοινό, στην αύξηση της παραγωγικότητας ή των εσόδων του ΕΛΤΑ, στη μείωση των δαπανών του Οργανισμού κλπ., η οποία αδικαιολόγητα, κατά την άποψη του συντάκτη, δεν προωθήθηκε ιεραρχικά, υποβάλλεται απ' ευθείας από τον ίδιο, στην Υποδ/νση Γραμματειών Διοίκησης, για τις πε¬ραιτέρω ενέργειες, με κοινοποίηση της στην Ομοσπονδία.
ΟΡΟΣ 28ος
Το σύνολο των υπερωριών που εγκρίνονται κάθε χρό¬νο, εξαιρέσει μικρού αριθμού για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, θα τίθεται, από την Κεντρική Υπηρεσία ΕΛΤΑ, στη διάθεση των Περιφερειακών Μονάδων Διοίκησης, οι οποίοι θα τις κατανέμουν στις Μονάδες Εκμετάλλευσης, αναλογικά και σύμφωνα με τις ανάγκες τους, από τους Προϊστάμενους των οποίων και θα διατίθενται στο προ¬σωπικό τους, εφόσον εργάζονται υπερωριακά.
ΟΡΟΣ 29ος
Η κάλυψη των θέσεων των Καθαριστριών 6ωρης απα¬σχόλησης θα γίνεται με Καθαρίστριες 3ωρης απασχόλησης που ήδη υπηρετούν, αφού προσκληθούν γι' αυτό και το ζη¬τήσουν με αίτηση τους και στη συνέχεια οι θέσεις των τε¬λευταίων με πρόσληψη νέων Καθαριστριών 3ωρης απα¬σχόλησης.
ΟΡΟΣ 30ός
Η ειδικά άδεια λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνου και θα¬νάτου συγγενούς, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΓΚΠ - ΕΛΤΑ, ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
ΟΡΟΣ 31ος
Το ποσό, του επιδόματος γάμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΓΚΠ - ΕΛΤΑ, ορίζεται ίσο με το 1/3 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του δικαιούχου.
ΟΡΟΣ 32ος
Στο προσωπικό του ΕΛΤΑ, ανεξάρτητα της σχέσης ερ¬γασίας του, επεκτείνεται το προβλεπόμενο από το ΓΚΠ-ΕΛΤΑ και τις ΣΣΕ, επίδομα σπουδών, εφόσον συμπληρώ¬σει στον ΕΛΤΑ, συνολικά 6 μηνών υπηρεσία.
ΟΡΟΣ 33ος
Οι όροι των Σ.Σ.Ε. των προηγουμένων ετών, εξακολου¬θούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συ¬μπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσης σύμβασης.
ΟΡΟΣ 34ος
Η παρούσα σύμβαση θα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1983 εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.
2. Την παροχή εξουσιοδότησης στο Γενικό Διευθυντή, για την υπογραφή και την υλοποίηση της.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣ