ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1982 (17.06.1982)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)
Αθήνα 17 Ιουνίου 1982
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ
Αριθ. 3752/011.3
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: 1) Διεύθυνση οικονομικών Υπηρεσιών
2) Διεύθυνση Εκμεταλλεύσεως
3) Διεύθυνση Οργανώσεως -
4) Διεύθυνση Διοικητικού
5) Διεύθυνση Κτιρίων και Υλικού
6) Υποδ/νση Γραμματ. Διοικ. & Δημ.
7) Γραμματείες κ.κ. Βοηθ. Γεν. Δ/ντών Ι & II
ΘΕΜΑ: «Αποφάσεις Διοικητικοί)
(Τροποποιήσεις μισθολογίου με βάση τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ, κατά τη συνεδρία¬ση του 453 της 17-6-1932 (θέμα 13ο), αφού έλαβε υπόψη την 3366/17-6-1982 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης (Δι¬εύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών), τη σχετική προφορική εισήγηση του κ. Γενικού Διευθυντή, καθώς και τις από-των μελών του και, ύστερα από συζήτηση, αποφάσισε τ' ακόλουθα:
α.- Την έγκριση των όρων της, η οποία έχει ως κατωτέρω:
1. Οι Βασικοί Μισθοί του μονίμου και δοκίμου Προσωπικού του ΕΛΤΑ καθορίζονται από 1/1/1982 ως εξής:
Βοηθός Γενικός Διευθυντής 41.910
Διευθυντής 34.300
Υποδιευθυντής 30.500
Τομεάρχης 28.000
Τμημ. ΕΙ ΔΚ1 ΣX1 ΔΟ ΟΔΛ ΤΧΑ ΟΛΛ 26.000
ΒΠ1 Β2 ΔΚ2 ΣΧ2 Δ1 ΟΔΟ ΤΧΟ ΟΛΟ 24.000
ΒΠ2 Β3 ΔΚ3ΣΧ3Λ2 0Δ1 ΤΧ1 ΚΛΑΟΛ1 ΔΜΑΚΟΛ ΤΟΚ1 23.000
ΒΠ3 Β4 ΔΚ4ΣΧ4Δ3 ΟΔ2ΤΧ2 ΚΛΟΟΛ2 ΔΜΟΚΟΒ ΤΟΚ2 22.100
ΒΠ4 Β5 ΔΚ5ΣΧ5Δ4 ΟΔ3ΤΧ3 ΚΑΙ 0Λ3 ΔΜ1 ΚΟΟΤΟΚ3 21.300
ΒΠ5 Β6 ΔΚ6ΣΧ6Δ5 ΟΔ4ΤΧ4 ΚΛ2ΟΛ4 ΔΜ2 Κ01 ΤΟΚ4 20.800
ΒΠ6 Β7 ΔΚ7ΣΧ7Δ6 0Δ5 ΤΧ5 ΚΛ3ΟΛ5 ΔΜ3 ΚΟ2 ΤΟΚ5 20.400
ΚΛ4 ΔΜ4 ΚΟ3 19.600
ΚΟ4 19.400
2.- Ύστερα από τον παραπάνω καθορισμό των βασικών μισθών, εάν το ποσό αύξησης των τακτικών μηνιαίων αποδοχών -πλην του οικογενειακού επιδόματος- του Προσωπι¬κού υπολείπεται του ποσού της αντίστοιχης, κατά περί¬πτωση, διορθωτικής αύξησης αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως ορίζει η 9019/295/25-1-1982 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, τότε καταβάλλεται η διαφο¬ρά αυτών μέχρι καλύψεως της με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του, πλην της ΑΤΑ.
3.- Στις παραπάνω μισθολογικές μεταβολές δεν περιλαμβάνονται:
α. Ο Γενικός
β. Ο Νομικός Σύμβουλος
γ. Οι Δικηγόροι, καθώς και το έκτακτο γενικά του οποίου οι αποδοχές καθορίζονται με Διαιτητικές αποφάσεις και εκτελεστές ή υποχρε¬ωτικές για τον ΕΛΤΑ Γενικές ή Ειδικές Συλλογικές
4.- Οι Βασικοί Μισθοί Μονίμου και επί Συμβάσει Προ¬σωπικού του ΕΛΤΑ, του οποίου οι αποδοχές καθορίζο¬νται με τη διαδικασία που προβλέπεται απ' το ΝΛ. 641/1970 και των μετέπειτα τροποποιήσεων αυτού, αυξά¬νονται κατά ποσό ανάλογο προς το διορθωτικό ποσό που χορηγήθηκε στους Δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους, αντίστοιχα με τον όρο ότι θα εκδοθεί πρώτα, από τα αρ¬μόδια όργανα, η σχετική απόφαση.
5.- Η ΑΤΑ ισχύει στις εκάστοτε τακτικές σύμφωνα με τους όρους και τα ποσοστά που θα για τους Δημοσίους Υπαλλήλους.
6.- Διπλασιάζεται από 1/7/1982 το επίδομα Προϊσταμένου.
7.- Διπλασιάζεται το Ταμειακό Επίδομα από 1/12/1982.
8.- Το χορηγούμενο επίδομα θερμάνσεως αυξάνεται και ανέρχεται στο ποσό των δραχμών τριών χιλιάδων (3.000) ετησίως, με αρχή τη χειμερινή περίοδο 1982 - 1985 με αντί¬στοιχο επιμερισμό της δαπάνης.
9. Χορηγείται σ' όλο το Προσωπικό του ΕΛΤΑ επίδομα πτυχίου μεταγυμνασιακών σπουδών από 1/7/1982, επί του βασικού μισθού αυτών, ως ακολούθως:
7% για τον 1 χρόνο μεταγυμνασιακών σπουδών
14% για τα 2 χρόνια » »
19% για τα 3 χρόνια » »
και
24% για τα 4 χρόνια » »
Το επίδομα πτυχίου χορηγείται για τις Επαγγελματικές Σχολές του ΕΛΤΑ και για όλες τις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές τις αναγνωρισμένες από το Κράτος.
Το επίδομα πτυχίου χορηγείται και στους υπαλλήλους του Οργανισμού που κατέχουν πτυχίο Ανωτάτων ή Ανω¬τέρων Σχολών Ξένων Γλωσσών αναγνωρισμένων από το Κράτος.
Για την ισοτιμία των Σχολών λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Ι.ΚΑ.Τ.ΣΑ.
Επί πλειόντων πτυχίων στον υπολογισμό του επιδόμα¬τος, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ανώτερο.
Προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος είναι η κτήση πτυχίου της οικείας Σχολής.
10.- α. Τα έξοδα ραφής των στολών και προμηθείας υπόδησης των μόνιμων και επί συμβάσει Α/Κ Διανομέων, Οδηγών, Φυλάκων και Διαμετακομιστών καθορίζονται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ετησίως.
β. Στο Προσωπικό των Κλάδων 2, 3, 7 και ΓΣ/ΑΚ των Κλάδων 2, 3, 7 και ΕΣ/ΑΚ των Κλάδων αυτών χορηγείται επίδομα στολής οκτώ χιλιάδων (8.000) δραχμών ετησίως.
γ. Η χορήγηση υποδημάτων στους Διανομείς, Οδηγούς, Φύλακες και Διαμετακομιστές καθώς και το χορηγούμενο ύφασμα στο Προσωπικό του Κλάδου 2 και 7 καταργείται.
δ. Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται με την εκκα¬θάριση των αποδοχών μήνα Ιανουαρίου κάθε χρόνου, με έναρξη καταβολής το έτος 1983.
11.- Τα έξοδα συντηρήσεως και καυσίμων που χορηγού¬νται στους διανομείς που χρησιμοποιούν ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς καθορίζονται από 1/10/82 σε επτά (7) δραχμές ανά χιλιόμετρο, αυξανόμενα κάθε φορά το ποσοστό αύξη¬σης της τιμής των καυσίμων.
12.- α. Από 1/10/82 καθιερώνονται οι εισαγωγικοί βαθ¬μοί στους Κλάδους 8 (ΕΛ) και 10 (ΔΙΣ) αντίστοιχοι του Δ6 με ταυτόχρονη επανένταξη και εξέλιξη των Κλάδων 8 και 10 μέχρι βαθμού αντίστοιχου του ΔΟ του Κλάδου (διανομέων) με τις προϋποθέσεις που ισχύουν και στονΚλάδο 5.
β. Όλο το Προσωπικό του Κλάδου 9 (ΦΑ) με ταυτόχρο¬νη επανένταξη εξελίσσεται μέχρι το βαθμό ΦΛΑ.
γ. Ο καταληκτικός βαθμός των ΤΟΚ καθιερώνεται αντί¬στοιχος του ΔΟ, προστίθενται οι ανάλογοι ενδιάμεσοι βαθμοί και εξελίσσονται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν και στον Κλάδο 5.
13.- Από 1/10/82 το Προσωπικό των Κλάδων 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9,10 και ΤΟΚ εξελίσσεται ενιαία μέχρι το βαθμό του Τμηματάρχη και των αντίστοιχων αυτού βαθμών κατά Κλάδο ή του καταληκτικού βαθμού κάθε Κλάδου με ταυ¬τόχρονη επανένταξη και ανακατάταξη από την ημερομηνία της αρχικής πρόσληψης του, όπως αυτή προκύπτει από την αντίστοιχη στήλη της επετηρίδας του 1982. Ο πλεονά¬ζων μετά την επανένταξη χρόνος, λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
Το προσωπικό του Κλάδου 11 εξελίσσεται ενιαία μέχρι τον καταληκτικό βαθμό.
14.- Από 1/10/1982 το ποσοστό των χορηγουμένων μι¬σθολογικών προαγωγών στον αντίστοιχο βασικό μισθό του Τομεάρχη, στους Κλάδους που χορηγείται, αυξάνεται από 5% σε 10%.
Ως προϋποθέσεις χορηγήσεως των παραπάνω μισθολο¬γικών προαγωγών καθώς και των αντίστοιχων μισθολογι¬κών προαγωγών του Κλάδου Ι, λαμβάνονται υπόψη η γε¬νική υπηρεσιακή αρχαιότητα και η κρίση προαγωγής κατ' εκλογή.
15.- Υπάλληλοι του Κλάδου 1 με βαθμό Τομεάρχη την προηγούμενη ημέρα της αποχωρήσεως τους λόγω συμπλη¬ρώσεως 35 χρόνων υπηρεσίας παίρνουν τον επόμενο βαθ¬μό ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής στο βαθμό του Τομεάρχη.
16.- Υπάλληλοι του Κλάδου 1 με βαθμό Τμηματάρχη και 29 χρόνια υπηρεσίας που προσλήφθηκαν πριν από τηνισχύ του Ν. 1811/51 παίρνουν από 1/7/82 δεύτερη οικονο¬μική προαγωγή δηλαδή βασικό μισθό Υποδ/ντή προσαυξα¬νόμενο με κάθε είδους επιδόματα και λοιπές παροχές σαν να είχαν προαχθεί βαθμολογικώς στο βαθμό αυτό και απο¬χωρούντες της Υπηρεσίας παίρνουν την προτεραία της αποχωρήσεως και τον βαθμό.
17.- Ο απαιτούμενος χρόνος για προαγωγή στις ενιαίες θέσεις υπολογίζεται από την ημερομηνία που θεωρείται σαν ημερομηνία αρχικής πρόσληψης, και οι προαγωγές υπολογίζονται κάθε φορά απ' την ημερομηνία συμπλήρω¬σης του ανάλογου χρόνου.
18.- Στο Μόνιμο, Δόκιμο και επί συμβάσει Α/Π Προσω¬πικό για όσο χρονικό διάστημα υπηρετεί στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τον Νόμο 287/76 σαν παραμεθό¬ριες, χορηγείται ειδικό επίδομα χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχμών το μήνα από 1/7/1982.
19. Το χορηγούμενο στεγαστικό επίδομα τριπλασιάζε¬ται από 1/10/1982 και συνιστάται Επιτροπή με τη συμμε¬τοχή εκπροσώπων του Προσωπικού και του ΕΛΤΑ που θα εισηγηθεί σε ποιες ακόμη περιοχές δύναται να επεκταθεί.
20.- α. Υπάλληλοι του Κλάδου 1 που κατέχουν ή απο¬κτούν πτυχίο Ανώτατης Σχολής εκ των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. επανεντάσσονται από το βαθμό ΕΠ4 υπολογιζόμενου του χρόνου επανεντάξεως τους από την ημερομηνία της αρχικής πρόσληψης του και μέχρι το βαθμό του Τμηματάρχη.
β. Υπάλληλοι του Κλάδου 1 που κατέχουν ή αποκτούν πτυχίο Ανώτερης Σχολής αναγνωρισμένης από το Κράτος επανεντάσσονται από το βαθμό ΕΠ5 και από την ημερο¬μηνία της πρόσληψης τους, και μέχρι το βαθμό του Τμη¬ματάρχη.
Ημερομηνία ενάρξεως εφαρμογής από 1/10/1982.
21.- Στους υπαλλήλους ΕΛΤΑ με βαθμό (α) Διευθυντή, (β) Υποδιευθυντή και (γ) Τομεάρχη με τριετή υπηρεσία στοβαθμό και σε αριθμό μη υπερβαίνοντα το ποσοστό 40%, υπολογιζόμενο επί του συνολικού αριθμού των εκάστοτε υπηρετούντων στους ανωτέρω βαθμούς παρέχεται επίδομα ευδόκιμου παραμονής οριζόμενο σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού τους.
22.- Οι Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Α/Χ και Ο/Χ εφαρμόζο¬νται και στον ΕΛΤΑ από τότε που γίνονται εκτελεστές.
23.- Υιοθετείται το αίτημα αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε δημόσιους φορείς και Ν.Π.Δ.Δ. όλων των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ και συμφωνείται η σύσταση επιτροπής με την συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων, η οποία θα με¬λετήσει το θέμα μέχρι την 30/11/1982 και θα προσδιορίσει τον τρόπο, το χρόνο και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του.
24.- Οι μετατάξεις - μεταφορές από Κλάδο σε Κλάδο των 2-11, ενεργούνται κάθε χρόνο. Όλοι οι υπάλληλοι των Κλάδων 2-11 έχουν το δικαίωμα εφόσον έχουν τα απαραί¬τητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να μετατάσσονται ή να μεταφέρονται στον Κλάδο που επιθυμούν, πλην του Κλάδου 1 και καλύπτουν τις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις. Κριτήριο είναι 5ετής υπηρεσία στον Κλάδο που υπηρετούν και η γενική υπηρεσιακή αρμοδιότητα.
Συμπληρώνονται μέσα στο 1982 οι κενές οργανικές θέ¬σεις όλων των Κλάδων με μετατάξεις ή μεταφορές. Η υλο¬ποίηση των μετατάξεων να τελειώσει μέχρι 31/12/1982.
25.- Η εξέλιξη των αποφοίτων Σχολών ΕΛΤΑ θα καθο¬ριστεί από τις διατάξεις του νέου ΓΚΠ - ΕΛΤΑ.
26.- Συμφωνείται να συσταθούν επιτροπές μελέτης του προβλήματος μεταστέγασης Ταχ. Γραφείων που δεν πλη¬ρούν τις προϋποθέσεις αρτίων συνθηκών δουλειάς σ' όλη τη Χώρα με συμμετοχή εκπροσώπων του Προσωπικού.
27.- Συμφωνείται ότι θα εκτελείται εσωτερική υπηρεσία το Προσωπικό, που για λόγους υγείας δεν μπορεί να εκτε¬λέσει το έργο του διανομέα, διαμετακομιστού, οδηγού καιδακτυλογράφου.
Η κάθε μια περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά από την Υπηρεσία με συνεργασία εκπροσώπων του Προσωπικού και θα αποφασίζεται ανάλογα η Υπηρεσιακή Λειτουργία που θα εκτελεί την εσωτερική υπηρεσία.
28.- Να γίνει νέος Γ.Κ.Π., νέος Κανονισμός Εργασίας, νέο Οργανόγραμμα, νέοι Κανονισμοί λειτουργίας Ταχ. Σχολών, νέοι Κανονισμοί εκτέλεσης του υπηρεσιακού έρ¬γου, σε προθεσμία που δεν θα ξεπεράσει την 31 Δεκεμβρί¬ου 1982.
29.- Στις θέσεις ή στα Γραφεία που χορηγούνται πρό¬σθετες αμοιβές, να γίνεται υποχρεωτική εναλλαγή του Προσωπικού.
30.- Με ανάλογη διάταξη του ΓΚΠ θα αποκαταστα¬θούν:
α. Ο συνδικαλιστής Χρήστος Γεωργακόπουλος και β. Οι εξαναγκασθέντες σε παραίτηση Χαράλαμπος Σταμάτης και Σταμάτης Σταματάκης.
31.- Οι ειδικές άδειες αυξημένες κατά 2 ημέρες να χο¬ρηγούνται στο Προσωπικό που υπηρετεί στα Γραφεία Δάφνης και Καρνών Αγίου Όρους, Αγίου Ευστρατίου και Ανάφης.
32.- Σε όλους τους μισθωτούς και ημερομισθίους του Οργανισμού που συμπληρώνουν 1 χρόνο συνεχούς υπηρε¬σίας η κανονική άδεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από εκείνη που ορίζεται από τη σχετική Νομοθεσία.
33.- Πέρα από την προβλεπόμενη κανονική άδεια που χορηγείται στο μόνιμο και επί συμβάσει Προσωπικό, χο¬ρηγείται και ειδική άδεια με αποδοχές μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες το χρόνο για όσους φοιτούν σε Ανώτερα και Ανώ¬τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και μόνο για την αντιμετώ¬πιση των εξετάσεων, της συμμετοχής των σπουδαζόντων αποδεικνυομένης από σχετική βεβαίωση της Σχολής των.
Η άδεια αυτή εγκρίνεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος που σπουδάζει και χορηγείται υποχρεωτικά ύστερα από αίτηση του υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει πτυχίο ισοδύναμης ή ανώτερης στάθμης Σχολής.
34.- Συνδικαλιστική άδεια.
Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να χορηγήσει στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΕΛΤΑ συνδικαλιστική άδεια μετ' αποδοχών προκειμένου να κατανεμηθεί στα εκλεγμένα στελέχη της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων που ανήκουν σ' αυτήν, συνολικά σε εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα ως εξής:
α. Για τα πρωτοβάθμια σωματεία χορηγούνται τόσες ημέρες άδειας το μήνα, όσος ο αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των μελών του συλλόγου δια 20.
β. Για την Ομοσπονδία.
Χορηγούνται τόσες ημέρες άδειας το μήνα, όσος ο αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των μελών των συλλόγων που ανήκουν στην Ομοσπονδία δια 30.
Η κατανομή της άδειας αυτής σε συνδικαλιστικά στελέ¬χη πρωτοβαθμίων οργανώσεων γίνεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων, που ανήκουν στην Ομοσπονδία, και η σχετική απόφαση να γίνεται γνω¬στή στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΛΤΑ μέσω της Ομο¬σπονδίας, για να ενημερώσει τις ανάλογες Υπηρεσιακές Λειτουργίες στις οποίες υπηρετούν οι υπάλληλοι αυτοί.
Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει, αν είναι αναγκαίο, μετά από πρόταση των συλλόγων ένα συ¬γκεκριμένο αριθμό ημερών σε ώρες συνδικαλιστικής άδει¬ας.
35.- Ο ΕΛΤΑ αποδέχεται να υποστηρίξει στους αρμόδι¬ους φορείς τον υπολογισμό των εξαιρέσιμων ημερών, σαν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
36.- Ο ΕΛΤΑ αποδέχεται να υποστηρίξει στους αρμό διους φορείς την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, όπως θα καθορίζεται από σχετικό Νόμο, χωρίς να θίγο¬νται κεκτημένα δικαιώματα.
37.- Συμφωνείται να μελετηθεί η ίδρυση βρεφονηπια¬κών σταθμών από τον ΕΛΤΑ, με τη συμμετοχή εκπροσώ¬πων του Προσωπικού.
38.- Στους υπαλλήλους με βαθμό Υποδ/ντή παρέχεται, μετά τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό και εφόσον κρίνονται ως προακτέοι κατ' απόλυτον εκλογήν, ο βασικός μισθός του Διευθυντή προσαυξανόμε¬νος με τα πάσης φύσεως επιδόματα και λοιπές παροχές ως εάν οι υπάλληλοι αυτοί να είχαν προαχθεί στο βαθμό αυ¬τό, και αποχωρούντες της Υπηρεσίας λαμβάνουν και το βαθμό την προτεραία αποχωρήσεως τους.
39.- Οι μητέρες υπάλληλοι του ΕΛΤΑ δικαιούνται ειδι¬κή άδεια 10 εργασίμων ημερών το χρόνο, για ασθένεια των παιδιών τους, εφόσον τα παιδιά που ασθενούν δεν υπερ¬βαίνουν το 12ο έτος της ηλικίας τους.
40.- Οι γυναίκες υπάλληλοι του ΕΛΤΑ, μετά από δια¬κοπή κύησης, δικαιούνται ειδική άδεια πέντε (5) εργασί¬μων ημερών.
41.- Ποσά καταβαλλόμενα σε μόνιμους υπαλλήλους ως διαφορά αποδοχών, για κάθε αιτία, θα συμψηφίζονται με το ποσό κατά το οποίο θα αυξάνουν οι αποδοχές αυτών από τη χορήγηση γενικών αυξήσεων μισθών, μισθολογική ή βαθμολογική προαγωγή και τη χορήγηση ανωτέρου κλι¬μακίου και γενικά αυξημένου επιδόματος χρόνου υπηρε¬σίας.
42.- Να συσταθεί επιτροπή του ΕΛΤΑ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας να μελετήσει το θέμα των μονιμοποιήσεων των εκτάκτων.
43.- Η ισχύς των ανωτέρω που συμφωνήθηκαν, θα αρ¬χίσει από 1ης Ιανουαρίου 1982, όπου δεν ορίζεται αλλοιώς και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1982.
β.- Την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Γενικό Διευθυντή, για την υπογραφή και υλοποίηση της.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣ