ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1981 (10.04.1981)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1981
Αθήναι σήμερον την Ι0ην Απριλίου 1981και ώραν 3.00 στο Κατάστημα της Γενικής Διευθύνσεως του ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογεγραμμένοι:
α) Ρίζος Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής του Οργανι¬σμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) ενεργών ως εκπρόσωπος του Οργανισμού τούτου και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρα¬σχέθηκε στην συνεδρίαση του αριθ. 406/2.4.81 και
β) Νιάσκος Αθανάσιος, Πρόεδρος, Χατζής Ανδρέας, Αντιπρόεδρος και Πλατάς Αντώνιος, Γενικός Γραμματέας, της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελληνίου Ομοσπον¬δίας Υπαλλήλων του ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα ως νόμι¬μοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ως άνω Ομοσπονδίας, όπως φαίνεται στο από 31.3.81 πρακτικό συνεδριάσεως τούτου, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, τα ακόλουθα:
1. Οι κατά την 31 Δεκεμβρίου 1980 ισχύοντες βασικοί μισθοί του Προσωπικού ΕΛΤΑ αυξάνονται:
α) Κατά ποσοτό 12,5% από 1ης Ιανουαρίου 1981 και β) Κατά ποσοστό 20% από 1ης Ιουλίου 1981.
2. Την Ιην Νοεμβρίου 1981 θα δοθεί η διορθωτική αύ¬ξηση που θα αποφασισθεί από το όργανο το οποίο ασκεί τη Γενική Εισοδηματική Πολιτική της Κυβερνήσεως για την περίπτωση κατά την οποία ο τιμάριθμος υπερβεί το ποσοστό 20%.
3. Το ισχύον κατά την 31.12.1980 χρονοεπίδομα ανα¬προσαρμόζεται σε ποσοστό επί του βασικού μισθού ανα¬λόγως των ετών πραγματικής υπηρεσίας (Γενικής Υπηρε¬σιακής Αρχαιότητος) ως ακολούθως:

1 έτος πραγματικής υπηρεσίας, ποσοστό 10%
3 έτη » » » 18%
5 » » » » 26%
7 » >, » » 34%
10 » » » » 42%
12 » » » » 48%
15 » » » » 54%
17 » » » » 60%
20 » » , » » 66%
22 » » » » 70%
25 » » » » 74%
27 » » » » 78%
Η διαφορά που θέλει προκύψει από την κατά τα ως άνω ποσοστιαία αύξηση του χρονοεπιδόματος θα χορηγη¬θεί, κατά το 1/2 από 1.1.81 και το υπόλοιπο 1/2 από 31.12.81.
4. Το επίδομα οικογενειακών βαρών προσδιορίζεται από' 1ης Ιουλίου 1981 για όλους τους υπαλλήλους κατ΄ ελάχιστο στο βασικό μισθό του ΒΠ1/ΕΛΤΑ εφ' όσον το σύ¬νολο των αποδοχών επί των οποίων θα υπολογίζεται εί¬ναι το κατώτερο του βασικού μισθού του ΒΠ1/ΕΛΤΑ.
5. Τα οδοιπορικά κατοικίας που χορηγούνται στο Προ¬σωπικό αυξάνονται από 1.1.81 κατά 180 δραχμές μηνιαί¬ως. Τα οδοιπορικά κατοικίας θεωρούνται έξοδα κινήσεως και δεν υπόκεινται σε κρατήσεις για Φ.Μ.Υ.
Στο θήλυ έγγαμο προσωπικό χορηγείται από 1.12.81, όπως και στο άρρεν προσωπικό, οικογενειακό επίδομα όπως ορίζεται στο εδάφιο α' της παραγράφου 6 του άρ¬θρου 19 του Γ.Κ.Π. - ΕΛΤΑ.
7. Χορηγείται από 1ης Ιανουαρίου 1981 ετήσιο επίδομα θερμάνσεως εκ δρχ. 1.000 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που χορηγείται και στον ΟΤΕ.
8. Συμφωνείται ότι ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόσει και στο προσωπικό του που μεταφέρ¬θηκε από την τέως Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων τις ρυθμίσεις εκείνες που θα αφορούν στην υπηρεσιακή κατά¬σταση των Δημοσίων Υπαλλήλων και Ν.Π.ΔΛ. όπως αυ¬τές θα περιλαμβάνονται στο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο που καταρτίστηκε.
Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα γίνει εντός δι¬μήνου από της δημοσιεύσεως του ανωτέρω Νομοσχεδίου με ανάλογες διατάξεις η ισχύς των οποίων θα αρχίζει την 1.10.1981, εξαιρέσει των απολυομένων λόγω 35ετίας προ της ημερομηνίας ταύτης, δια τους οποίους οι ως άνω δια¬τάξεις θα ισχύσουν από της απολύσεως τους.
9. Καθιερώνονται οι εισαγωγικοί βαθμοί στους Κλά¬δους 6, 7, 8 και 10 οι ΟΔ5, ΤΧ5, ΚΛ4 και ΔΜ4 με ταυτό¬χρονη επανένταξη και εξέλιξη των Κλάδων 6 και 7 μέχρι βαθμού αντίστοιχου του ΔΟ του Κλάδου 5 (Διανομέων) με τις προϋποθέσεις που ισχύουν και στον Κλάδο 5.
10. Καθιερώνεται στον Κλάδο Φυλάκων εισαγωγικός βαθμός αντίστοιχος του Δ6 Κλάδου 5 (Διανομέων) και εξέλιξη μέχρι βαθμού αντίστοιχου του ΔΟ εφ' όσον έχουν απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου, άλλως μέχρι βαθμού αντίστοιχου του ΔΙ.
11. Από 18ης Απριλίου 1981 καθιερώνεται το σύστημα της 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας. Το ισχύον εβδομαδι¬αίο ωράριο εργασίας κατανέμεται, με απόφαση της Γενι¬κής Δ/σεως του ΕΛΤΑ στις 5 ημέρες εργασίας. Προσωρινά και για διάστημα 3 μηνών από της ισχύος της παρούσης δύναται η Διοίκηση του ΕΛΤΑ να μην εφαρμόσει το σύ¬στημα της 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας σε περιορισμένο τμήμα του προσωπικού, που σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συνόλου του προσωπικού,
προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή διακίνηση των ταχ. αποστολών, την έκτακτη επίδοση αντικειμένων χρηζόντων επειγούσης επιδόσεως στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περισυλλογή της αλλ/φίας από ορισμένα γραμμα¬τοκιβώτια μεγάλων αστικών κέντρων.
Σε χρονικό διάστημα 3 μηνών θα πρέπει να έχουν ολο¬κληρωθεί οι απαιτούμενες υπηρεσιακές ενέργειες, ώστε η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας να εφαρμοσθεί σ' όλο το προσωπικό του ΕΛΤΑ.
Σε περίπτωση που θα παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες το πενθήμερο εφαρμόζεται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση βελτιώ¬σεως του ωραρίου και γενικώτερα των συνθηκών εργα¬σίας, η βελτίωση αυτή θα επεκτείνεται αναλογικά στο σύ¬νολο του προσωπικού.
12. Την αύξηση των βασικών μισθών της 31.12.80 του προσωπικού που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του οποίου οι αποδοχές καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατ' εξουσιοδότηση τούτου, υπό του Γενικού Διευθυντού, κατά ποσοστό 12,5% από1.1.1981 και 20% από 1.7.1981.
13. Την αύξηση των βασικών μισθών της 31.12.80 του προσωπικού που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου του οποίου οι αποδοχές καθορίζονται με την διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.Δ. 641/1970και των μετέπειτα τροποποιήσεων τούτου, κατά ποσοστό12,5% από 1.1.1981 και 20% από 1.7.1981, υπό τον όρον ότι θα εκδοθεί αρμοδίως πρώτα η σχετική απόφαση.
14. 'Οτι καταβαλλόμενο ποσό σε μονίμους υπαλλήλους, ως διαφορά αποδοχών για κάθε αιτία, θα συμψηφίζεται με ,το ποσό κατά το οποίο θα αυξάνουν οι αποδοχές τούτων, από την χορήγηση γενικών αυξήσεων μισθών, μισθολογική, ή βαθμολογική προαγωγή και τη χορήγηση ανωτέρου κλιμακίου και γενικώς ηυξημένου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.
15. Οι κατά τα λοιπά θα έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις, του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΕΛΤΑ.
16. Στις ως άνω μισθολογικές μεταβολές δεν περιλαμ¬βάνονται: α) ο Γενικός Διευθυντής, β) ο Νομικός Σύμβουλος, γ) οι Δικηγόροι, καθώς και το έκτακτο γενικώς προ¬σωπικό του οποίου οι αποδοχές καθορίζονται με Διαιτητικές αποφάσεις και υποχρεωτικές για τον ΕΛΤΑ Γενικές ή Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
17. Η ισχύς των ανωτέρω συμφωνηθέντων θα αρχίσει από 1ης Ιανουαρίου 1981, όπου δεν ορίζεται άλλως και θαλήξει την 31 ην Δεκεμβρίου 1981.
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Αθήναι, 29 Απριλίου 1981
Ο Υπουργός


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ