ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1980 (02.02.1980)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 11969
Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσε¬ως της από 2.2.80 Σ.Σ.Ε. περί αυξήσεως των κατωτάτων ορίων μισθών του Προσωπικού ΕΛΤΑ.
(ΦΕΚ 180 Β722.2.80)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχοντες υπ' όψει:
Ταε διατάξεις του Ν. 3239/55 ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως υπό των Ν.Δ. 3755/57, 186/69, 1198/72, και 73/74, αποφασίζομεν:
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1980
Για αύξηση των κατωτάτων ορίων μισθών του Προσω¬πικού ΕΛΤΑ
Στην Αθήνα σήμερα την 2 Φεβρουαρίου 1980 και περί ώρα 2 μ.μ. στο Κατάστημα της Γενικής Δ/νσεως του ΕΛΤΑ - οδός Απελλού 1, οι υπογεγραμμένοι από το ένα μέρος Ιωάννης Καραβάς, Βοηθός Γενικός Δ/ντής του Οργανι¬σμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), αναπληρών τον απουσιάζοντα Γενικό Διευθυντή Δημήτριο Ρίζο, ενερ¬γών δε ως εκπρόσωπος του Οργανισμού τούτου, συμφωνά με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ, και από το άλλο μέρος οι: α) Δαμιανός Κασαλιάς, Πρόε¬δρος, β) Δημήτριος Καφίρης, Αντιπρόεδρος και γ) Κων/νος Δαμουρας, Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστι¬κής Επιτροπής της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Υπαλλή¬λων του ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ως νόμιμοι εκπρόσω¬ποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας, όπως φαίνεται στο πρακτικό Συνεδριάσεως τούτου της 25 Ιανουαρίου 1980, συμφώνησαν, συνομολό¬γησαν και συναπεδέχθησαν, μετά από σχετικές διαπραγμα¬τεύσεις, τα ακόλουθα:
1. Οι ισχύοντες κατά την 31.12.1979 βασικοί μισθοί του Προσωπικού, διαρρυθμιζόμενοι, αυξάνονται, από 1ης Ια¬νουαρίου 1980, κατά ποσοστό 11%.
2. Οι ισχύοντες κατά την 31.12.1979 βασικοί μισθοί του έκτακτου Προσωπικού, που αμείβεται με μηνιαίο μισθό, ο οποίος δεν αντιστοιχεί με το μισθό κάποιου βαθμού του μονίμου Προσωπικού, αυξάνονται από 1.1.1980 κατά πο¬σοστό 11 % ομοίως.
3. Διαφορές αποδοχών, που καταβάλλονται στο Προσωπικό γενικά, το οποίο λαμβάνει αποδοχές κάποιου βαθ¬μού του μόνιμου Προσωπικού και προκύπτουν από την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. Δ.Α. ή Υ.Α., συμψηφίζοντα στη διαφορά που προκύπτει από την κατά τα ανωτέρω αύξηση των απο¬δοχών του βαθμού του.
4. Το σύνολο των τακτικών μηνιαίων αποδοχών σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του μισθού ασφαλείας της Γενικής Εθνικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας,
5. Στις ως άνω μισθολογικές μεταβολές δεν περιλαμ¬βάνονται: α) ο Γενικός Διευθυντής, β) οι Δικηγόροι, γ) ο Ειδικός Σύμβουλος και δ) οι ειδικά προσλαμβανόμενοι

Για την Υπηρεσία Ασφαλείας. Εν Αθήναις τη 21 Φεβρουαρίου 1980

Εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματεύς


Ι. ΠΟΤΗΡΗΣ