ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1979 (17.06.1979)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1979
Αθήναι, σήμερον την 7ην Ιουνίου 1979 και περί ώραν 10.00 στο Κατάστημα της Γενικής Διευθύνσεως του στην οδό Απελλού αριθ. 1, οι υπογεγραμμένοι:
α) Ρίζος Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής του Οργανι¬σμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ενεργών ως εκπρόσωπος του Οργανισμού και σύμφωνα με την εξου¬σιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρασχέθηκε Προεδρίας του αριθ. 323/31.5.1979 και β) Κασαλιάς Δα¬μιανός, Πρόεδρος Καφίρης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πα¬νελληνίου Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΕΛΤΑ, με έδρα την Αθήνα, ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Ειδικό Συμβούλιο της ως άνω Ομοσπονδίας, όπως φαίνεται στο πρακτι¬κό συνεδριάσεως τούτου της 2ας Μαΐου, συνεφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα ακόλουθα:
1. Την καθιέρωση νέων βασικών μισθών δια το μόνιμο και δόκιμο προσωπικό του ΕΛΤΑ που έχουν ως εξής:

Βαθμοί Βασικοί μισθοί

Βοηθός Γενικός Διευθυντής
31.000
Διευθυντής 25.000
Υποδιευθυντής
21.700
Τομεάρχης
19.100
Τμημ/χης El ΔK1 ΣΧ1 Δ0
17.800
ΒΠ1 Ε2 ΔΚ2 ΣΧ2 ΔΙ
15.600
ΒΠ2 Ε3 ΔΚ3 ΣΧ3 Δ2 ΟΑ1 1X1 ΤΟΚ1
14.300
ΒΠ3 Ε4 ΔΚ4 ΣΧ4 Δ3 ΟΑ2 ΤΧ2 ΚΛ0 ΦΛ0 ΑΜ0 TOK2
13.400
ΒΠ4 Ε5 ΔΚ5 ΣΧ5 Δ4 QA3 1X3 ΚΑΙ ΦΑΙ AMI ΤΟΚ3
12.550
BΠ5 Ε6 ΔΚ6 ΣΧ6 Δ5 QA4 1X4 ΚΛ2 ΦΛ2 ΑΜ2 ΤΟΚ4
11.800
ΒΠ6 Ε7 ΔΚ7 ΣΧ7 Δ6 ΟΑ5 1X5 ΚΛ3 ΦΛ3 ΑΜ3 ΤΟΚ5
11.200

Δ7 ΟΛ6 ΤX6 ΚΛ4 ΦΛ4 ΑΜ4 ΚΘ3
10.800
ΚΛ5 ΦΑ5 ΑΜ5 KΘ
10.550
ΚΛ6 ΦΛ6 ΔΜ6 ΚΘ5
10.100


2. Την αύξηση των βασικών μισθών του Προσωπικού που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, του οποί¬ου οι αποδοχές καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατ1 εξουσιοδότηση τούτου, υπό του Γενι¬κού Διευθυντού, κατά χίλιες (1.000) δραχμές.

3. Την αύξηση των βασικών μισθών του Προσωπικού, που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου του οποίου οι αποδοχές καθορίζονται με την δια¬δικασία που προβλέπεται από το Ν.Δ. 641/1970 και τις με¬ταγενέστερες τροποποιήσεις του, κατά χίλιες (1.000) δραχ¬μές υπό τον όρον ότι θα εκδοθεί αρμοδίως πρώτα η σχετική απόφαση.


4. Ότι η καταβαλλομένη διαφορά αποδοχών στο μόνιμο Προσωπικό, για κάθε αιτία, θα συμψηφίζεται με το ποσό το οποίο θα αυξάνουν οι αποδοχές τούτου από γενικές αυξήσεις μισθών, μισθολογικής ή βαθμολογική προαγωγή, και χορήγηση ανωτέρου κλιμακίου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.

5. Ότι κατά τα λοιπά θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΕΛΤΑ.

6. Η ισχύς των ανωτέρω συμφωνηθέντων θα αρχίσει από της 1ης Ιανουαρίου 1979 και θα λήξει την 31ην Δεκεμ¬βρίου 1979 και κατά το χρονικό τούτο διάστημα δε δικαιολογείται η προβολή αιτήματος αυξήσεως αποδοχών, με μόνη αυτή την περίπτωση που θα επέλθουν ουσιώδεις με¬ταβολές στις συνθήκες που στηρίχθηκε η σύμβαση αυτή.


7. Τέλος, η Γενική Διεύθυνση του ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σ' όλες τις αναγκαίες ενέργειες θα υλοποιηθούν, από 1ης Ιουλίου 1979, τα αιτήματα του Προσωπικού που έχουν προεγκριθεί από τους αρμόδιους υπουργούς, όπως αναλυτικώς αναφέρονται αυτά στα κεί¬μενα των συναφών στοιχείων που καταχωρούνται στη συ¬νέχεια παραγράφου (Κεφ. Α' και Β') της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ που έχει ληφθεί στησυν- του αριθμός 323 της 31ης Μαΐου 1979.


Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυ¬βερνήσεως.

Αθήναι, 22 Ιουνίου 1979

Εντολή Υπουργού