ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1978 (30.05.1978)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1978
Αθήναι, σήμερον την 30 Μαΐου 1978, ώραν 13.30' στο Κατάστημα της Γενικής Διευθύνσεως του ΕΛΤΑ, στην οδό Απελλού 1, οι υπογεγραμμένοι:
Αθήναι, σήμερον την 7ην Ιουνίου 1979 και περί ώραν 10.00 στο Κατάστημα της Γενικής Διευθύνσεως του στην οδό Απελλού αριθ. 1, οι υπογεγραμμένοι:
α) Ρίζος Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής του Οργανι¬σμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ενεργών ως εκπρόσωπος του Οργανισμού και σύμφωνα με την εξου¬σιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρασχέθηκε Προεδρίας του αριθ. 280/11.5.77 και β) Κασαλιάς Δαμια¬νός, Πρόεδρος Καφίρης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος και Γε¬νικός Γραμματέας, της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πα¬νελληνίου Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΕΛΤΑ, που έχει έδρα την Αθήνα, ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και εξουσιοδο¬τούμενοι με το από 7.4.78 πρακτικό συνεδριάσεως του Γε¬νικού Συμβουλίου της ως άνω Ομοσπονδίας, συνεφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα ακόλουθα:
1. Την καθιέρωσιν νέων βασικών μισθών δια το μόνιμον και δόκιμων Προσωπικόν του ΕΛΤΑ, που έχουν ως εξής:
Βαθμοί Βασικοί μισθοί
1.1.1978 1.17.1978
Βοηθός Γενικός Διευθυντής
30.000 30.000
Διευθυντής
23.000 24.000
Υποδιευθυντής
20.300 20.700
Τομεάρχης
18.400 18.700
Τμημ/χης El ΔK1 ΣΧ1
16.500 16.800
ΒΠ1 Ε2 ΔΚ2 ΣΧ2 ΔΙ
10.500 10.900
ΒΠ2 Ε3 ΔΚ3 ΣΧ3 Δ2 ΟΑ1 1X1 ΤΟΚ1
10.500 10.900
ΒΠ3 Ε4 ΔΚ4 ΣΧ4 Δ3 ΟΑ2 ΤΧ2 ΚΛ0 ΦΛ0 ΑΜ0 TOK2
13.400
ΒΠ4 Ε5 ΔΚ5 ΣΧ5 Δ4 QA3 1X3 ΚΑΙ ΦΑΙ AMI ΤΟΚ3
12.550
BΠ5 Ε6 ΔΚ6 ΣΧ6 Δ5 QA4 1X4 ΚΛ2 ΦΛ2 ΑΜ2 ΤΟΚ4
11.800
ΒΠ6 Ε7 ΔΚ7 ΣΧ7 Δ6 ΟΑ5 1X5 ΚΛ3 ΦΛ3 ΑΜ3 ΤΟΚ5
11.200

ΟΛ6 ΤX6 ΚΛ4 ΦΛ4 ΑΜ4 ΚΘ3
9.500 9.900
ΚΛ5 ΦΑ5 ΑΜ5 KΘ
9.000 9.400
ΚΛ6 ΦΛ6 ΔΜ6 ΚΘ5
8.800 9.000

2. Την αύξησιν των βασικών μισθών του Προσωπικού που υπηρετεί εις τον ΕΛΤΑ με συμβασιν εργασίας αορί¬στου χρόνου, του οποίου αι αποδοχαί καθορίζονται με απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, κατ' εξουσιοδότησιν τούτου, υπό του Γενικού Διευθυντού, σε ποσοστό από 13 - 15% με ανώτατο όριον ποσού αύξησης τας 1.700 δραχ. και κατώτατο τας 1.300 δραχ. εις δυο δόσεις, από 1.1.78 και 1.7.78.

3. Την αύξησιν του βασικού μισθού του εκτάκτου με σύμβασιν εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου Προσωπικού, που οι αποδοχές του καθορίζονται με την διαδικασίαν που προβλέπεται από το Ν.Δ. 641/1970 και τας μεταγενεστέρας τροποποιήσεις τούτου, εις ποσοστόν από 13 -15% με ανώτατο όριο ποσού αυξήσεως τις 1.700 δρχ. και κατώτατο τις 1.300 δρχ. σε δυο δόσεις, κατά τα 2/3 του
σχετικού ποσού από 1.1.1978 και το υπόλοιπο από 1.7.78, υπό την προϋπόθεσιν εκδόσεως αρμοδίως σχετικής αποφά¬σεως.


4. Ότι η καταβαλομένη, δια κάθε λόγον, διαφορά μι¬σθού εις το μόνιμον προσωπικόν, θα συμψηφίζεται, εις κάθε περίπτωσιν γενικής αυξήσεως μισθού προαγωγής ή χορηγήσεως επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.

5. Ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΕΛΤΑ.


6. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1978 και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1978, κατά την διάρκειαν δε της ισχύος της δεν δικαιολογείται η προβολή αιτήματος αυξήσεως αποδοχών, με εξαίρεσιν την περίπτωσιν που θα επέλθουν ουσιώδεις μεταβολαί εις τας συνθήκας που εστηρίχθη η παρούσα σύμβασις.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κνβερνήσεως.

Αθήναι, 15 Ιουνίου 1978

Εντολή Υπουργού

Ο Γεν. Γραμματεύς

Ι. ΠΟΤΗΡΗΣ