ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1977 (27.05.1977)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1977
27 ΜΑΪΟΥ 1977
Εν Αθήναις σήμερον την 27ην Απριλίου 1977 και ώραν ΙΟην π.μ. εν τω καταστήματι της Γενικής Διευθύνσεως του ΕΛΤΑ (Απελλού 1), οι υπογεγραμμένοι, αφ' ενός Γεώργιος Πριόβολος, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ενεργών ως εκπρόσω¬πος του ανωτέρω Οργανισμού δυνάμει αποφάσεως του Δ.Σ. - ΕΛΤΑ και αφετέρου οι 1) Κασαλιάς Δαμιανός, Πρό¬εδρος, 2) Καφίρης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος και 3) Δά-μουρας Κων/νος Γενικός Γραμματεύς της εν Αθήναις εδρευούσης Πανελληνίου Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΕΛΤΑ, ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής, και δεόντως εξου¬σιοδοτούμενοι δυνάμει της υπ' αριθ. 6/14-4-1977 αποφάσε¬ως του Δ.Σ. ταύτης συνεφώνησαν, συνομολόγησαν και συ-ναπεδέχθησαν, μετά από σχετικός διαπραγματεύσεις παρουσία και του εκπροσώπου του κ. Υφυπουργού Συ-γκοινωνιών κ. Θεοδώρου Μπενέκου Διευθυντού Υπουρ¬γείου Συγκοινωνιών ασκούντος χρέη Γενικού Διευθυντού, τα κάτωθι:

1. Την αύξησιν του βασικού μισθού, του μονίμου και δοκίμου προσωπικού του ΕΛΤΑ του καταβαλλομένου την 31/12/1976, κατά ποσοστόν 15% δια το μέχρι και 8.000 δραχμών τμήμα αυτού, της προκυπτούσης διαφοράς μη δυναμένης εν πάσει περιπτώσει να είναι μικροτέρας των 1.200 δραχμών.

2. Την χορήγησιν της αυξήσεως ταύτης εις δυο τμήματα, κατά το ήμισυ από 1-1-1977 και κατά το έτερον ήμισυ από 1-7-1977.

3. Την αύξησιν του βασικού μισθού, καθ1 όμοιον ως ανωτέρω τρόπον, του εκτάκτου επί συμβάσει εργασίας αο¬ρίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού, ούτινος οι αποδοχαί καθορίζονται βάσει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατ' εξουσιοδότησιν τούτου υπό του Γενι¬κού Διευθυντού.


4. Την αύξησιν του βασικού μισθού, ομοίως ως άνω του εκτάκτου επί συμβάσει εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού, ούτινος οι αποδοχαί καθορίζονται κατά την διαδικασίαν του Ν.Δ. 641/1970, ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, υπό την προϋπόθεσιν εκδόσεως αρμοδίως σχετικής αποφάσεως.

5. 'Οτι η καταβαλλομένη, εις το μόνιμον προσωπικόν διαφορά μισθού, εξ εντάξεως ή εκ Συλλογικών Συμβάσεων θα συμψηφίζεται συμφώνως προς τας διατάξεις των κατά τας υπ' αριθ. 111/9-3-1973 και 118/4-8-1973 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ληφθεισών αποφάσεων.


6. Ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΕΛΤΑ.

7. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1977 και λήγει την 31 ην Δεκεμβρίου 1977, διαρκούσης δε της ισχύος της δεν δικαιολογείται η προβολή αιτήματος αυξήσεως αποδοχών, ή μη μόνον εάν ήθελεν επέλθει ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, εφ' ων εστηρίχθη η παρούσα.

Δια τον Οργανισμόν ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)

Δια την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ