ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1976 (20.04.1976)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 1976
Εν Αθήναις σήμερον την 20ήν Απριλίου 1976 και ώραν 9ην εν τω καταστήματι της Γενικής Α/νσεως τον ΕΛΤΑ (Απελλού αριθ. 1), οι υπογεγραμμένοι, αφ' ενός Γεώργιος Πριόβολος, Γενικός Διευθυντής του οργανισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ενεργών ως εκπρόσω¬πος του ανωτέρω Οργανισμού δυνάμει αποφάσεως του Δ.Σ. ΕΛΤΑ ληφθείσης κατά την συνεδρίασιν αυτού υπ' αριθ. 201 τη• 14.4.1976 και αφ' ετέρου οι: 1) Δαμιανός Κα-σαλιάς, Πρόεδρος, 2) Καφίρης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος και 3) Λάλλας Ευάγγελος, Γενικός Γραμματεύς της εν Αθήναις εόρευούσης Πανελληνίου Ομοσπονδίας Υπαλλή¬λων ΕΛΤΑ, ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής, και δεόντως εξουσιοδοτημένοι δυνάμει της υπ' αριθ. 4/5.3.1976 αποφά¬σεως του Δ.Σ. ταύτης συνεφώνησαν, συνωμολόγησαν και σνναπεδέχθησαν τα κάτωθι:

Βαθμοί Από Από
και αυτοίς αντίστοιχοι 1.1.76 1.6.76
λοιπών κλάδων % %
Βοηθοί Γεν. Διευθυνταί 4% 7%
Διευθυνταί 5% 9%
Υποδιευθυνταί 6% 11%
Τομεάρχαι 8% 13%
Τμηματάρχαι 8% 14%
ΒΠ1 8% 15%
ΒΠ2 8% 15%
ΒΠ3 8% 15%
ΒΠ4 9% 16%
ΒΠ5 10% 17%
ΒΠ6 10% 17%
ΒΠ7 10% 17%
Δ7 10% 18%
ΚΛ5 10% 18%
ΚΛ6 10% 18%


1. Την αύξησιν του βασικού μισθού, του μονίμου και δοκίμου προσωπικού του ΕΛΤΑ, του καταβαλλομένου κα¬τά την 31 ην Δεκεμβρίου 1975, εις δυο (2) τμήματα, ήτοι από 1ης Ιανουαρίου 1976 και από 1ης Ιουνίου 1976, κατά τα κάτωθι ποσοστά:
 

2. Την αύξησιν του βασικού μισθού, καθ' όμοιον ως ανωτέρω τρόπον, του εκτάκτου επί συμβάσει εργασίας αο¬ρίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού, ούτινος αι αποδοχαί καθορίζονται βάσει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατ' εξουσιοδότησιν τούτου υπό του Γενι¬κού Διευθυντού, κατά τα κάτωθι ποσοστά.
Κατηγορίαι Από Από
1.1.1976 1.6.1976
% %
Επί συμβάσει αορίστου χρόνου:
Μηχανικοί Ιου Μισθολ. Κλιμακίου 6% 11%
Μηχανικοί 2ου Μισθολ. Κλιμακίου 8% 13%
Μηχανικοί 3ου Μισθολ. Κλιμακίου 8% 14%
Υπομηχανικοί 10% 17%
Εργοδηγοί 10% 17%
Επί Συμβάσει ορισμ. χρόνου Μηχ. 8% 14%
Εργοδηγοί - Υπομηχανικοί 10% 17%
Επί Συμβάσει Αορ. ή Ορ. χρ. Ιατροί 9% 16%
Καλλιτέχναι Γραμματοσήμων 8% 13%
Δημοσιογράφοι:
α) Κορόβηλας Αντώνιος 8% 15%
β) Σουκαρά Μαρίνα 10% 17%
Υπάλληλοι Πληροφοριών 10% 18%
Διακοσμήτριαι 10% 17%
Νοσοκόμοι 10% 18%
Διάφοροι:
α) Χαράκτης Χρον. Σημάντρων 8% 13%
β) Υπάλληλοι Γραφ. Διοικ. Συμ. 9% 16%
γ) Υπάλληλοι Δημοσ. Σχέσεων 9% 16%
3. 'Οτι η καταβαλλομένη, εις το μόνιμον προσωπικόν, διαφορά μισθού εξ εντάξεως η εκ Συλλογικών Συμβάσεων θα συμψηφίζεται, συμφώνως προς τας διατάξεις των κατά τας υπ' αριθ. 111/9.3.73 και 118/4.8.73 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ ληφθεισών αποφάσεων.
4. 'Οτι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΕΛΤΑ.
5. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1976 και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 10976, διαρκούσης δε της ισχύος της δεν δικαιολογείται η προβολή αιτήματος αυξήσεως αποδοχών ει μη μόνον εάν ήθελεν επέλθει ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών εφ' ων εστηρίχθη η παρούσα.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυ¬βερνήσεως

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ