Εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία της Π.Ο.Σ.Τ. προς τη Διοίκηση ΕΛΤΑ για τη στελέχωση θέσεων ευθύνης

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Σ.Τ.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 5 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αριθμός 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ΕΛΤΑ κ. Γριβέα Πολυχρόνη και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ κ. Κωνσταντόπουλο Γεώργιο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.      Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα

2.      Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη

Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα


Λαμβάνοντας υπόψη:

1.      Το άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας των ΕΛΤΑ, όπως ισχύει σήμερα.

2.      Την από 07/07/2021 3.1.1.3/54/313.3 Ειδική Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για την προκήρυξη θέσεων ευθύνης Επιθεωρητών, που επέτρεπε ανεξαιρέτως τη συμμετοχή των υπαλλήλων της κατηγορίας Προσωπικού Διοίκησης.

3.      Την από 10/09/2021 3.1.1.3/71/313.3 Ειδική Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για την προκήρυξη θέσεων ευθύνης Οικονομικών Ελεγκτών, που επέτρεπε ανεξαιρέτως τη συμμετοχή των υπαλλήλων της κατηγορίας Προσωπικού Διοίκησης

4.      Την από 08/10/2021 Ειδική Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για την προκήρυξη δώδεκα θέσεων ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης, τις τέσσερεις «ορθές επαναλήψεις» αυτής, την επιλογή μέχρι και σήμερα μόνο των πέντε εκ των προκηρυγμένων θέσεων, που απέκλειε τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων της κατηγορίας Προσωπικού Διοίκησης.

5.      Το από 11/11/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης του Τομέα Διαχείρισης & Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού προς όλες τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες, σχετικά με τη χρονική δέσμευση κάλυψης με προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης μέχρι τις 05/02/2022.

6.      Την από 12/10/2021 επιστολή της Π.Ο.Σ.Τ. προς τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού για την προκήρυξη στελέχωσης των θέσεων ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης.

7.      Την ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας στην έκτακτη συνεδρίαση της στις 03/12/2021 για προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της προκήρυξης στελέχωσης των θέσεων ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης.

8.      Την από 10/10/2021 ανακοίνωση του Σωματείου Διοικητικού και Επιστημονικού Προσωπικού Εργαζομένων ΕΛΤΑ Αθήνας και νομού Αττικής με τίτλο «Προκήρυξη αποκλεισμών και ερωτηματικών για την επιλογή Διευθυντών».


Σας καλούμε:

1.      Να προστατεύσετε την αξιοπιστία του συστήματος στελέχωσης και το κύρος και το συμφέρον της εταιρείας επαναπροκηρύσσοντας τις θέσεις ευθύνης Διευθυντών προκειμένου να αρθούν οι φωτογραφικές διατάξεις και οι αποκλεισμοί που εμποδίζουν την ελεύθερη συμμετοχή, την αντικειμενική αξιολόγηση και την καλύτερη δυνατή επιλογή.

2.      Να προχωρήσετε άμεσα και εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας στην προκήρυξη και κάλυψη όλων των κενών θέσεων ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα, Τμήματος και ειδικών θέσεων, διασφαλίζοντας το δικαίωμα της ελεύθερης συμμετοχής και της αντικειμενικής αξιολόγησης, χωρίς παράλογες και εν πολλοίς φωτογραφικές απαιτήσεις «τυπικών» ή «ουσιαστικών» προσόντων, που κυμαίνονται αδικαιολόγητα από θέση σε θέση.


Σε διαφορετική περίπτωση σας δηλώνουμε ότι:

1.      Θα κινηθούμε σε αγωνιστικό, δικαστικό και κυβερνητικό επίπεδο για την άρση των αδικιών και ύποπτων μεθοδεύσεων - προβλέψεων, ευρισκόμενοι ήδη σε σχετικές επαφές και ενημέρωση.

2.      Θα δημοσιοποιήσουμε και θα καταγγείλουμε το όλο θέμα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

3.      Θα κινηθούμε νομικώς και προσωπικώς εναντίον όποιου νέμεται αυτοβούλως το δικαίωμα τοποθετήσεως υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, εξυπηρετώντας καταφανώς αλλότριες, των συμφερόντων των ΕΛΤΑ, επιδιώξεις.


Επιφυλασσόμαστε παντός νόμιμου δικαιώματός μας.


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αρ. 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στο επιδοτήριο έγγραφό του.


Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

 

Για την Ε.Ε. της Π.Ο.Σ.Τ.


                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         


 


 


             ΒΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ                                            ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ