ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 06/08/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΤΕΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ! ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αριθ.πρωτ. 101449

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση του υπ"" αριθμ. 100723/4.8.2015 εγγράφου μας, με ΑΔΑ: 6ΞΜΗΟΡΕΩ-ΗΔ1 σε σχέση με τη θέσπιση παρακράτησης ποσοστού 6% από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις,
για υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων του ΕΤΕΑ.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.31 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 (Φ.ΕΚ.80/τ.Α""/16-7-2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις και σύναψη συμψωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)» και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, από 1/7/2015, θεσπίζεται εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις επικουρικές συντάξεις, που παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

Με την υπ"" αριθ. Φ.80000/οικ.35773/1207/5.8.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται ότι:
Α) Το ποσοστό 6% υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού επικουρικής σύνταξης (μεικτές συντάξεις μετά την αφαίρεση των μειώσεων των
ν.3986/2011 , ν.4024/2011 , ν.4051/2012 , ν.4093/2012 και του ν.4052/2012 άρθρο 42 και πριν τον υπολογισμό του ΦΜΥ). Δεν αφαιρούνται τυχόν άλλες παρακρατήσεις από οφειλές, διατροφές, κατασχετήρια κ.τ.
Β) Εφαρμόζεται στο σύνολο των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑ ΚΑΙ Ανεξάρτητα από τον αριθμό των συντάξεων που λαμβάνουν.
Γ) Τα ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της εισφοράς 6% επί των επικουρικών συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται ισόποσα από τις επικουρικές συντάξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.
Δ) Όταν υπάρχει ήδη παρακράτηση για υγειονομική περίθαλψη αλλά με διαφορετικό ποσοστό και σε άλλη βάση υπολογισμού, η παρακράτηση προσαρμόζεται στα νέα ισχύοντα (6%) και με βάση υπολογισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α).
Τέλος οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη αποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ ως τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

 

Ο Διοικητής

Αθανάσιος Καποτάς