ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3029

 

  •  

2008-Υπολογισμος Συνταξης 3029-02

 

 

Αθήνα,  23. 6. 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α. Π. Φ80000/33064/2228

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ    : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΠΡΟΣ:  Όπως ο πίνακας διανομής

ΤΜΗΜΑ : Γ΄

 

 

Πληροφορίες : Β. Κουλούρης – Ασπ. Στραντζάλου –

Χρ. Γκιουλέκα

 


Τηλέφωνο      : 210 336 8113 - 4

 


 

 Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν από φορείς Κύριας Ασφάλισης Μισθω­τών ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 «Μεταρ­ρύθ­μιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», που αφορούν στον τρόπο υπολο­γισμού της σύνταξης όσων ασφαλίστηκαν στα Ειδικά Ταμεία μέχρι 31/12/1992 και θα συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2008 και μετά, επισημαίνουμε, καταρχήν, ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, το ποσό της σύνταξης όσων συνταξιο­δο­τού­νται από 1/1/2008 και μετά θα προκύπτει από το άθροισμα δύο μερών: αυτό που αντιστοιχεί στον μέχρι 31/12/2007 χρόνο ασφάλισης, απ’ όπου θα προκύψει ένα ποσό σύμφωνα με τα μέχρι τότε ισχύοντα και από το μέρος που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1/1/2008 και μετά, για τον οποίο θα υπολογισθεί το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3029/2002 (μέσος όρος 5ετίας, βαθμιαία μείωση του ποσοστού υπολογισμού της σύνταξης κ.λπ.).

Και για τα δύο διαστήματα το ποσό της σύνταξης καθορίζεται σε 1/35 των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών για κάθε έτος ασφάλισης, εκτός εάν, ειδικά για τους μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένους, προβλεπόταν ευνοϊκότερο ποσοστό υπολογισμού, το οποίο ισχύει για το μέχρι 31/12/2007 διάστημα.

Το τυχόν ευνοϊκότερο ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 3655/2008, εξακολουθεί να ισχύει για όσους θα εξέλθουν στη σύνταξη μέχρι 31/12/2012.

 

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στα επιμέρους ερωτήματα που έχουν διατυπώσει οι ασφαλιστικοί φορείς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

1. Όπως ορίζεται στην παρ. 11α, περ. i, η μηνιαία σύνταξη όσων έχουν υπαχθεί μέχρι 31/12/1992 στην ασφάλιση των Ειδικών Ταμείων, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από 1/1/2008 και μετά, υπολογίζεται για το μέχρι 31/12/2007 χρονικό διάστημα επί των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε φορέα καταστατικές ή γενικές διατάξεις, μη υπολογιζόμενων των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.

Κατά συνέπεια, όπως έχουμε εξηγήσει και στην εγκύκλιο Φ45οικ.1895/21-10-2002 της ΓΓΚΑ, δεν επέρχεται καμία αλλαγή στις συντάξιμες αποδοχές.

Για το από 1/1/2008 και εφεξής χρονικό διάστημα, για τον προσδιορισμό των αποδοχών που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 11α περ. ii, β, γ και δ του άρθρου 2. Από τις διατάξεις αυτές προβλέπονται τα εξής:

 

Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη είναι ο μέσος όρος της 5ετίας που προη­γεί­ται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση. Οι ανωτέρω αποδοχές, με εξαίρεση αυτές του τελευταίου έτους, λαμβάνονται υπόψη προσαυξημένες κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. Ο μέσος όρος εξευρίσκεται με τη διαίρεση των ανωτέ­ρω αποδοχών, χωρίς δώρα εορτών και επίδομα αδείας, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης της ίδιας περιόδου.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο ν. 3029/2002 επαναπροσδιορίζει τις συντά­ξιμες αποδοχές μόνο ως προς το χρονικό διάστημα που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό τους και, συνεπώς, οι κατά μήνα αποδοχές επί των οποίων θα υπολογίζεται ο μέσος όρος της τελευταίας 5ετίας εξακολουθούν και παραμένουν οι ήδη προβλεπόμενες από τις καταστατικές διατάξεις κάθε φορέα ή τις γενικές διατάξεις για το μέχρι 31/12/2007 διάστημα.

Προκειμένου να γίνουν πληρέστερα κατανοητά τα ανωτέρω, παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:

Παράδειγμα : ασφαλισμένος του ΤΑΠ-ΟΤΕ από 31/7/1986, αιτείται σύνταξης γήρατος την 31/7/2021→ Το τμήμα της μηνιαίας σύνταξής του που αφορά στο χρονικό διάστημα υπηρεσίας του μέχρι 31/12/2007 θα υπολογιστεί επί των συντάξιμων αποδοχών (όπως αυτές ορίζονται από τις καταστατικές και γενικές διατάξεις) του μήνα εξόδου από την υπηρεσία απασχόλησης, δηλαδή, επί των συντάξιμων αποδοχών του Ιουλίου του 2021.

 

2. Σύμφωνα με το υπό σημείο δ εδάφιο της ίδιας παραγράφου, για όσους συνταξιοδο­τηθούν μετά την 1/1/2008, το ποσοστό επί του μέσου όρου των αποδοχών για το μετά την ανωτέρω ημερομηνία χρονικό διάστημα, ορίζεται σε 79% κατά το πρώτο έτος εφαρμογής (2008) μειούμενο κατά 1% για καθένα από τα επόμενα έτη συνταξιοδότησης και μέχρι το 70% για όσους αποχωρούν από το έτος 2017 και μετά.

Αυτό σημαίνει ότι, για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2008 και εφεξής, το μέρος της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1/1/2008 και μετά θα υπολογισθεί ως εξής:

 

ΕΤΟΣ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ΠΟΣΟΣΤΟ

79%

78%

77%

76%

75%

74%

73%

72%

71%

70%

 

Το ποσοστό, δηλαδή, με βάση το οποίο θα προσδιορίζεται το ποσό της σύνταξης με βάση το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών θα είναι αυτό του έτους κατά το οποίο γίνεται η αίτηση συνταξιοδότησης.

 

3. Ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για τα μη πλήρη έτη, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Για τον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου, θα αθροίζονται, καταρχήν, τα πλήρη έτη για όλο το χρονικό διάστημα ασφάλισης (πριν και μετά την 31/12/2007) και σε αυτά θα προστίθενται τα τυχόν μη πλήρη έτη.

Στις περιπτώσεις που το ανωτέρω άθροισμα οδηγεί σε χρόνο (πέρα από τα πλήρη έτη) μεγαλύτερο των έξι μηνών, τότε ο χρόνος αυτός (6 μήνες + 1 ημέρα), ο οποίος θα λογίζεται ως πλήρες έτος για την περίπτωση της προσαύξησης της σύνταξης και όχι για θεμελίωση, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σύνταξης στο τμήμα αυτής (που αντιστοιχεί στο πριν ή στο μετά την 31/12/2007 διάστημα) κατά το οποίο έχει διανυθεί ο περισσότερος πέραν των πλήρων ετών χρόνος.

 

Ενδεικτικά παραδείγματα:  

F    Μέχρι την 31/12/2007, ασφαλισμένος έχει διανύσει 15 έτη, 6 μήνες και 10 μέρες, ενώ, ο ίδιος ασφαλισμένος έχει διανύσει 16 έτη, 0 μήνες και 5 μέρες από 1/1/2008 και μετά. Ο συνολικός του χρόνος, είναι δηλαδή, 31 έτη, 6 μήνες και 15 μέρες, ο οποίος, εφαρμοζόμενων των καταστατικών διατάξεων, θα υπολογισθεί ως 32 συντάξιμα έτη. Από αυτά, τα 16 θα θεωρηθούν ως διανυθέντα πριν την 31/12/2007 και τα 16 ως διανυθέντα μετά την ημερομηνία αυτή.

F    Μέχρι την 31/12/2007, ασφαλισμένος έχει διανύσει 16 έτη, 3 μήνες και 10 μέρες, ενώ, ο ίδιος ασφαλισμένος έχει διανύσει 17 έτη, 4 μήνες και 2 μέρες από 1/1/2008 και μετά. Ο συνολικός του χρόνος, είναι δηλαδή, 33 έτη, 7 μήνες και 12 μέρες, ο οποίος, εφαρμοζόμενων των καταστατικών διατάξεων, θα υπολογισθεί ως 34 συντάξιμα έτη. Από αυτά, τα 16 θα θεωρηθούν ως διανυθέντα πριν την 31/12/2007 και τα 18 ως διανυθέντα μετά την ημερομηνία αυτή.

F    Μέχρι την 31/12/2007, ασφαλισμένος έχει διανύσει 15 έτη, 10 μήνες και 10 μέρες, ενώ, ο ίδιος ασφαλισμένος έχει διανύσει 17 έτη, 9 μήνες και 5 μέρες από 1/1/2008 και μετά. Ο συνολικός του χρόνος, είναι δηλαδή, 33 έτη, 7 μήνες και 15 μέρες, ο οποίος, εφαρμοζόμενων των καταστατικών διατάξεων, θα υπολογισθεί ως 34 συντάξιμα έτη. Από αυτά, τα 16 θα θεωρηθούν ως διανυθέντα πριν την 31/12/2007 και τα 18 ως διανυθέντα μετά την ημερομηνία αυτή.

 

Σημειώνουμε ακόμη ότι τόσο ο ν. 3029/2002 όσο και η εγκύκλιος Φ45/οικ.1895/ 21-10-2002 της ΓΓΚΑ, σε καμία περίπτωση δεν αναφέρουν υπολογισμό της σύνταξης με βάση και μέρες ασφάλισης, για το τμήμα της σύνταξης που αφορά στο χρονικό διάστημα από 1/1/2008 και μετά.

 

Ενδεικτικά πρόσθετα παραδείγματα υπολογισμού του ποσού της σύνταξης για το χρονικό διάστημα  μετά την 1/1/2008:

(i) Αίτηση συνταξιοδότησης: 21/1/2009 → Εφαρμόζεται η παρ. 11 δ του άρθρου 2 του ν. 3029/2002:

 (ii) Αίτηση συνταξιοδότησης 7/7/2020: Εφαρμόζεται η παρ. 11 β του άρθρου 2 του ν. 3029/2002

    

 

4. Δεδομένου, επίσης, του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2008 και εφεξής, θεωρούμε ότι για τις περιπτώσεις συνταξιο­δότησης με βάση το ν. 612/1977, το ποσό της σύνταξης θα πρέπει να υπολογίζεται επί του μέσου όρου των αποδοχών, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 .

Δηλαδή,

           το ποσοστό για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί στο μέχρι 31/12/2007 διάστημα, θα είναι το 80% της αναλογίας των συντάξιμων ετών του ασφαλισμένου μέχρι 31/12/2007 (και μέχρι το πολύ 15 έτη) στο σύνολο των συντάξιμων ετών (και μέχρι το πολύ 15) και

           το αντίστοιχο ποσοστό για τον μετά την 1/1/2008 χρόνο ασφάλισης, θα είναι το ποσοστό που αντιστοιχεί στο έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης (79%, 78%, κ.λπ) της αναλογίας των συντάξιμων ετών που έχουν διανυθεί από 1/1/2008 και μετά μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού (πριν και μετά το 2007) συντάξιμου χρόνου 15 ετών.

 

 

παράδειγμα 1: ασφαλισμένος έχει την 31/12/2007 12 συντάξιμα έτη και αιτείται σύνταξης γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 612/1977 το έτος 2010 (με 15 συντάξιμα έτη).

Το ποσοστό για τον υπολογισμό του τμήματος της σύνταξης που αντιστοιχεί στο μέχρι 31/12/2007 διάστημα (δηλ. για 12 έτη) θα είναι:

80% * 12/15 = 64% (των συντάξιμων αποδοχών του, όπως αυτές ορίζονται από

τις καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού του φορέα   

 

ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό για το μετά την 1/1/2008 διάστημα (δηλ. για 15-12=3 έτη), θα είναι:

77% * 3/15 = 15,4% (των συντάξιμων αποδοχών του,

όπως αυτές προκύπτουν ως ο μέσος όρος των ετών 2008-2010)

 

παράδειγμα 2: ασφαλισμένος έχει την 31/12/2007 15 συντάξιμα έτη και αιτείται σύνταξης γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 612/1977 το έτος 2009 (με 17 συντάξιμα έτη).

Το ποσοστό για τον υπολογισμό του τμήματος της σύνταξης που αντιστοιχεί στο μέχρι 31/12/2007 διάστημα (δηλ. για 15 έτη) θα είναι:

80% * 15/15 = 80% (των συντάξιμων αποδοχών του, όπως αυτές ορίζονται από

τις καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού του φορέα   

 

ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό για το μετά την 1/1/2008 διάστημα (δηλαδή για 15-15=0 έτη), θα είναι:

77% * 0/15 = 0% (των συντάξιμων αποδοχών του,

όπως αυτές προκύπτουν ως ο μέσος όρος των ετών 2008-2010) 

  

5. Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού στις συντάξιμες αποδοχές αναδρομικά καταβληθη­θεισών παροχών, σας διευκρινίζουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές οι αναδρομικές παροχές πρέπει να αντιστοιχούνται στο διάστημα που αφορούν.

 

παράδειγμα: Το 2009 καταβάλλεται σε εργαζόμενο – ασφαλισμένο ποσό 1.500,00 €, που αφορά παροχή εργασίας ετών 2006 – 2007. Το ποσό αυτό πρέπει να αντιστοιχηθεί όχι στο έτος καταβολής του (2009) αλλά στα έτη και τους ακριβείς μήνες της παροχής εργασίας για την οποία καταβλήθηκε αναδρο­μικά το ποσό αυτό.

Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, στις συντάξιμες αποδοχές συνυπολογίζονται οι παροχές που προβλέπονται από τις ισχύουσες για κάθε φορέα καταστατικές ή γενικές διατάξεις.

Σχετικά με το επίδομα ισολογισμού, δεδομένου ότι αφορά εργασία ολόκληρου ημερολογιακού έτους και δεδομένου του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών για το χρονικό διάστημα 1/1/2008 και εφεξής, θα πρέπει –εφόσον ο συνυπολογισμός του στις συντάξιμες αποδοχές προβλέπεται από τις ισχύουσες για κάθε φορέα καταστατικές ή γενικές διατάξεις– να μοιράζεται ισόποσα σε όλους τους μήνες του ημερολογιακού έτους για το οποίο καταβάλλεται.  

 

6. Το ποσοστό της προβλεπόμενης από το άρθρο 51 του ν. 2084/1992 προσαύξησης υπο­λο­γίζεται επί του ποσού της σύνταξης, όπως αυτή θα διαμορφωθεί για τους συνταξιοδο­τού­μενους μετά την 1/1/2008, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 11 του ν. 3029/2002, δηλαδή επί του αθροίσματος των δύο τμημάτων σύνταξης.

 

7. Τέλος, στις περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου ως χρόνου ασφάλισης, σημειώνουμε ότι οι χρόνοι αυτοί ανάγονται στο χρόνο αναγνώρισης και όχι σε χρόνο κατά τον οποίο οι ασφαλισμένοι δεν είχαν το δικαίωμα της αναγνώρισης και, επιπλέον, δεν είχαν καταβληθεί και οι σχετικές εισφορές (π.χ. στρατιωτική θητεία)

Όπως είναι ευνόητο, τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση εφαρμογής διατάξεων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3655/2008.

 

 

Εσωτερική διανομή                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Γραφείο κ. Υπουργού                                            

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφείο κ. Γεν.Γραμματέα

4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.                                     ΔΗΜ. ΜΑΜΜΩΝΑΣ

5. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Δ.Υ.

6. Δ/νση ΚΑΜ

7. Όλες τις Δ/νσεις της ΓΓΚΑ                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

8. Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης                       Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ