ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄ 
Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29 
Ταχ. Κωδικας: 10110 
Fax : 2103368148 
Τηλέφωνα : 2103368156 - 7 
 2103368150 - 2 
E-mail : proasf@ggka.gr 
 
 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012 
 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.5553/198 
 

 
 ΘΕΜΑ: 
 
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 6 του ν. 4051/2012, σχετικά με την μείωση 
των επικουρικών συντάξεων. 
 
 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 40/29.2.2012, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4051/2012 
«Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του 
Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012», στο άρθρο 6 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, μείωση, από 1ης Ιανουαρίου 2012, του ποσού των συντάξεων που καταβάλλονται από συγκεκριμένους φορείς επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Ειδικότερα, ως προς την εφαρμογή των επιμέρους ρυθμίσεων του άρθρου 6 που αφορούν τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
 Α. Μείωση επικουρικών συντάξεων 
Παράγραφος 2 
 
 Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ποσοστιαία μείωση, από 1-1-2012, στα 
ποσά των μηνιαίων επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται από: 
 α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), 
 β) τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), 
 γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού  «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», ΑΔΑ: Β44ΧΛ-Θ3 
 δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), 
 ε) τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και 
 στ) τoν Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ. 
Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες από τους ανωτέρω φορείς επικουρικής ασφάλισης 
μηνιαίες επικουρικές συντάξεις μειώνονται από 1.1.2012, ως εξής: 
 Οι συντάξεις έως 250 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της 
σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ. 
 Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. 
Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του 
ποσού των 225 ευρώ. 
 Οι συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το 
ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού 
των 255 ευρώ. 
 Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 
επικουρικής σύνταξης. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης που 
εναπομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής 
Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και τις μειώσεις των παρ. 3 
και 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπου αυτές προβλέπονται. 
 
Β. Μείωση συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ 
 
Παράγραφος 1 (Μείωση ποσού κύριας σύνταξης) 
 Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι, από 1.1.2012, στο 50% του συνολικού ποσού της μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης που 
χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, επέρχεται μείωση κατά 12% στο τμήμα του ανωτέρω ποσού (50% της συνολικής σύνταξης) που υπερβαίνει τα 1300 ευρώ. 
Για την ανωτέρω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης. Η μείωση δηλαδή υπολογίζεται επί του ακαθάριστου ποσού της κύριας σύνταξης (50% της συνολικής) που εναπομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 και τις μειώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011. 
ΑΔΑ: Β44ΧΛ-Θ3Υ  
Επισημαίνεται ότι, το ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί στην κύρια σύνταξη (50% της 
συνολικής), μετά και την μείωση της παραγράφου αυτής, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1300 ευρώ. 
 
Παράγραφος 2 (Μείωση ποσού επικουρικής σύνταξης) 
Το υπόλοιπο 50% του συνολικού μηνιαίου ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που 
καταβάλλεται στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΑΤ και του ΕΤΕΑΜ και αντιστοιχεί στην επικουρική τους σύνταξη, υπόκειται στις ποσοστιαίες μειώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012, όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω. 
Η μείωση αυτή διενεργείται στο ποσό της καταβλητέας την 31.1.2012 επικουρικής 
σύνταξης, στο ακαθάριστο δηλαδή ποσό του 50% της συνολικής (κύριας και επικουρικής) σύνταξης που εναπομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων 
Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 και τη μείωση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011. 
 
 
Γ. Εξαιρέσεις προσώπων & έναρξη παρακράτησης μειώσεων 
 
Παράγραφος 3 
 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας για τις πλέον ευπαθείς κατηγορίες συνταξιούχων, με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι από τις νέες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14). 
Ειδικότερα, από τις μειώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 εξαιρούνται: 
 οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992, 
 τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές 
οικογένειες αυτών, 
 οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.2227/1994, δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, οι 
μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση τον ν. 612/1977, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέρφια και σύζυγοι αναπήρων, καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες, 
 οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να 
συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3232/2004, αλλά 
συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν. 612/1977 και στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981, όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότηση τους. 
 
Παράγραφοι 4 και 5 
 
Οι κατά τα ανωτέρω μειώσεις των συντάξεων αρχίζουν μεν την 1.1.2012, αλλά, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4, η παρακράτηση των ποσών που αντιστοιχούν στις μειώσεις αυτές αρχίζει με την καταβολή της σύνταξης του μηνός Μαΐου 2012. Το ποσό που αντιστοιχεί στις μειώσεις των συντάξεων μηνών Ιανουαρίου έως και Απριλίου 2012 θα πρέπει να παρακρατηθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη μηνός Μαΐου 2012. 
Τα ποσά που προκύπτουν από τις μειώσεις των συντάξεων του άρθρου αυτού αποτελούν έσοδα του ασφαλιστικού φορέα από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη. 
 
Δ. Επισημάνσεις 
 
 1) Σε περίπτωση καταβολής από τους αναφερόμενους στην παρ. 2 του άρθρου 6 φορείς επικουρικής ασφάλισης στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μίας συντάξεων, οι μειώσεις του άρθρου αυτού υπολογίζονται σε κάθε σύνταξη χωριστά. 
 2) Στις περιπτώσεις συντάξεων λόγω θανάτου, όπου δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που υπόκειται σε μείωση λαμβάνεται υπόψη τοσυνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το ποσό της μείωσης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων. 
 3) Σε ό,τι αφορά ειδικά τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑΜ και του ΕΤΑΤ, τονίζεται ότι, μετά την συνταξιοδότησή τους από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους και την αφαίρεση του ποσού της κύριας σύνταξης, το ακαθάριστο ποσό επικουρικής σύνταξης που θα χορηγείται από το ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ θα υπόκειται πλέον στην παρακράτηση της Ειδικής 
 
Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, την μείωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του 
ν. 4024/2011 και την μείωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012. 
 4) Για την μείωση των επικουρικών συντάξεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του 
ν.4024/2011, μπορείτε να ανατρέξετε στις υπ’ αριθμ. Φ80020/οικ.26235/801/7.11.2011 και 
Φ80020/οικ.26448/808/7.11.2011 εγκυκλίους του Υπουργείου μας, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr, με ΑΔΑ: 45ΒΧΛ – 1Τ5 και 45ΒΧΛ – Γ0Ξ, αντιστοίχως. 
 
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και τις άμεσες 
ενέργειες αρμοδιότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ;
 
Όταν λέμε ποσό επικουρικής σύνταξης, εννοούμε το ποσοστό αναπλήρωσης της κύριας σύνταξης όπως ισχύει σε κάθε ταμείο κάθε φορά.

Στο Επικουρικό ΕΛ-ΤΑ, (ΤΕΑΠ - ΕΛ-ΤΑ), το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 15%.

 

Βέβαια και εδώ υπάρχει το πλαφόν για το υπολογισμό, που είναι τα 1977,30€ που προκύπτει από το καταστατικό του ταμείου το οποίο προβλέπει ότι η βάση υπολογισμού θα είναι το 7ο Μ.Κ. (μισθολογικό κλιμάκιο) που ισχύει στα ΕΛ-ΤΑ μαζί με το χρονοεπίδομα όπως:

7ο Μ.Κ. 1.170 Χ 69% = 1.977.3€

Δείτε τώρα τι ισχύει σε κάθε ταμείο για να καταλάβετε τι καθεστώς και πολυπλοκότητα υπάρχει.
Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) 20% - 25%
Είναι ο νέος μεγάλος φορέας που εντάχτηκαν τα περισσότερα ταμεία των μισθωτών όπως και το δικό μας με τις διατάξεις του, που προβλέπει χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης από τα γενικότερα όρια που ισχύουν στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ που είναι 20%.
Είναι ένας από τους λόγους που <<ελπίζουμε>> δεν θα μειωθούν περαιτέρω οι επικουρικές στο ταμείο μας, μετά την εφαρμογή της ρήτρας  των μηδενικών ελλειμμάτων.
Ταμείο εμποροϋπαλλήλων (ΤΕΑΥΕΚ) 48%
Υπαλλήλων εμπορίου τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ) 42%
Ιδιωτικών εκπαιδευτικών (ΤΕΑΕΙΓΕ) 26%
Ταμείο Δημοσίων υπαλλήλων (ΕΤΑΔΥ) 20%
Ταμείο Δημοτικών υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) 31,5%
Υπαλλήλων ασφαλιστικών ταμείων - υπ. Εργασίας (ΤΕΑΠΟΚΑ) 35%
ΤΕΑΠ - ΕΡΤ και τουρισμού 33%
ΤΕΑΠ - ΟΤΕ 25%
ΤΕΑΠ ΕΛ-ΤΑ 15%
ΤΕΑΠ - ΔΕΗ 25% (επί της κύριας σύνταξης)
ΕΛΕΜ - ΑΤΕ 36%
 
Στις τράπεζες ισχύουν διαφορετικά ποσοστά ανά εργοδότη και εφόσον παρέμειναν εκτός ενιαίου φορέα και είναι στο ΕΤΑΤ αφού είχαν το δικαίωμα από το νόμο εφόσον ήταν βιώσιμα.