ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Δημόσιο: Νωρίτερα η απονομή συντάξεων και τα εφάπαξ

    
Τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή από τον ΕΦΚΑ το νέο ηλεκτρονικό Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (e-ΔΑΥΚ) το οποίο ουσιαστικά αυτοματοποιεί την απονομή της σύνταξης.

Ειδικότερα ακόμα πιο γρήγορα θα εκδίδονται οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων χάρη στη νέα ενημερωμένη έκδοση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΔΑΥΚ (Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης), που αποτελεί ένα ακόμα πεδίο της στενής και πολυεπίπεδης συνεργασίας μεταξύ του e-ΕΦΚΑ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το e-ΔΑΥΚ εισάγει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια στην πληροφόρηση που ενσωματώνει (αναφορικά με τον χρόνο ασφάλισης του δημοσίου υπαλλήλου) και ενισχύει ακόμα περισσότερο το στοιχείο της αυτοματοποίησης στη διαδικασία απονομής των συντάξεων του Δημοσίου Τομέα, με την προσθήκη νέων πεδίων που αφορούν -μεταξύ άλλων- τη χρήση διαδοχικής ασφάλισης, τον χρόνο υπηρεσίας δημοσίου υπαλλήλου στο εξωτερικό κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται σε πολύτιμο «εργαλείο» για την ταχεία βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης και κατ’ επέκταση για την ακόμα ταχύτερη έκδοση των κύριων συντάξεων στο Δημόσιο.

Ειδικά για το Δημόσιο, η ηλεκτρονική απεικόνιση της υπαλληλικής πορείας των ασφαλισμένων μέσω του «ηλεκτρονικού ΔΑΥΚ» (Δελτίο Απεικόνισης Υπηρεσιακής Κατάστασης) που άρχισε να εφαρμόζεται στις συντάξεις του ΕΦΚΑ-Δημοσίου αποτελεί κλειδί για να υπολογίζεται και το εφάπαξ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες η ψηφιοποίηση όλων των αρχείων του ΕΦΚΑ αλλά και η δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα κάνει τις 88 διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Φορέα να διαλειτουργούν μεταξύ τους, όπως επίσης και τα συστήματα του ΚΕΑΟ να επικοινωνούν με τα υπόλοιπα συστήματα του ΕΦΚΑ.

Ανάμεσα στους κυριότερους στόχους του είναι ο αυτοματισμός και η ψηφιοποίηση των συναλλαγών πολιτών/εργοδοτών, η διαλειτουργικότητα με άλλες κρατικές υπηρεσίες προκειμένου να ανακτώνται και να ανταλλάσσονται αυτόματα πληροφορίες.

Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η ανάγκη υποβολής εγγράφων σε έντυπη μορφή, απλοποιούνται και ομογενοποιούνται οι διαδικασίες του Φορέα, ενώ μειώνεται το συνολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης υποδομών τεχνολογίας πληροφοριών που υποστηρίζουν την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το ΟΠΣ θα καλύπτει την κύρια, την επικουρική ασφάλιση και τις εφάπαξ παροχές, και όλες τις λειτουργικές περιοχές (μητρώο, εισφορές, παροχές, συντάξεις), όλες τις ομάδες ασφαλισμένων (μισθωτούς, μη μισθωτούς, αγρότες, δημόσιο) καθώς και τους εργοδότες, το ελεγκτικό έργο (πάταξη εισφοροδιαφυγής), την βεβαίωση και ρύθμιση οφειλών μέσω του ΚΕΑΟ και τη διασύνδεση με το σύστημα του ΚΕΠΑ (πιστοποίηση αναπηρίας).

Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών απαιτείται η αναζήτηση των σχετικών στοιχείων.

Η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί με ενιαίο τρόπο και για τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς – τομείς κοινωνικής ασφάλισης, ΕΦΚΑ–ΓΛΚ, ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΠΥ, στους οποίους υπάγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί. Εργαλείο καταγραφής – αποτύπωσης των στοιχείων και για τους τρεις ως άνω φορείς – τομείς αποτελεί η διαδικτυακή Εφαρμογή του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Ε-ΔΑΥΚ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Ουσιαστικά, επέρχεται αλλαγή σε ένα συγκεκριμένο υποκεφάλαιο του ΔΑΥΚ και στο εξής θα έχει και πίνακα με τις εξής στήλες: * Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ Κύριας Σύνταξης. * Ποσό εισφορών υπέρ Κύριας Σύνταξης. * Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ.

* Ποσό κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ.

* Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης.

* Ποσό εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης από τακτικές αποδοχές.

* Ποσό εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης από πρόσθετες αμοιβές.

* Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ εφάπαξ παροχής.

* Ποσό εισφορών υπέρ εφάπαξ παροχής.

* Βασικός μισθός.

* Επίδομα χρόνου υπηρεσίας.

* Χρόνος ασφάλισης (σε ημέρες).

Τα ως άνω στοιχεία καταχωρούνται ανά μισθολογική περίοδο (μήνα).

Στις αποδοχές περιλαμβάνονται και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας (όπου/όποτε αυτά καταβλήθηκαν και επί αυτών παρακρατήθηκαν εισφορές υπέρ του οικείου Ταμείου).