ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΕΛ-ΤΑ

 Οι χρόνοι που πρέπει να αναγνωριστούν μέχρι 31/12/2013 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31/12/2010 είναι οι εξής:

 Χρόνος στρατιωτικής θητείας

Ο χρόνος αυτός πρέπει να αναγνωριστεί μέχρι 31/12/2013 μόνο για όσους (οριακές περιπτώσεις), δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 το αργότερο  25 έτη ασφάλισης
και εφόσον θέλουν να συνταξιοδοτηθούν στο 60ο έτος με μειωμένη ή στο 65ο με πλήρη σύνταξη.
Στην ουσία αφορά ασφαλισμένους με λιγότερα από 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 και μεγάλη ηλικία και θέλουν να αποχωρήσουν στα 60 με μειωμένη ή στα 65 με πλήρη σύνταξη.

Επειδή το όριο ηλικίας, με την συμπλήρωση της 25ετίας από 1/1/ 2013 και μετά, γίνεται 62 για μειωμένη και 67 για πλήρη σύνταξη, μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τους χρόνους αυτούς και να συμπληρώσει τη 25ετία  για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 60 ή 65.

Αλλά και όσοι έχουν ήδη 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 - όπως οι περισσότεροι - και θέλουν να φύγουν στα 60 ή 65 λόγω γήρατος, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι τώρα γιατί έχουν ήδη κατοχυρωμένο το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το ν.4093/2012 και εφόσον θέλουν να κάνουν χρήση της διάταξης αυτής.

Πολύ δε περισσότερο όσοι θα αποχωρήσουν με τις γενικότερες διατάξεις με πλήρη σύνταξη και με προϋποθέσεις που ισχύουν μετά το 2011, (40 έτη ασφάλισης και στα 62, ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της 35ετίας), δεν τους αφορά το θέμα γιατί μπορούν να αναγνωρίσουν όλους τους νέους πλασματικούς χρόνους οποτεδήποτε, για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η αναγνώριση των νέων πλασματικών χρόνων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και το αργότερο με την αίτηση συνταξιοδότησης που σημαίνει δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι αναγκαστικά τώρα.

Οι άνδρες παλαιοί ασφαλισμένοι  πριν το 1983 που αποχωρούν με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας, επίσης δεν απαιτείται να αναγνωρίσουν το στρατό τώρα γιατί συνταξιοδοτούνται όποτεδήποτε την συμπληρώσουν είτε με πραγματική ασφάλιση είτε με αναγνώριση του στρατού εφόσον το χρειάζονται και μετά τα 58 βεβαίως.

Οι λοιποί χρόνοι που μπορεί και πρέπει να αναγνωρίσει κάποιος μέχρι 31/12/2013, για θεμελίωση δικαιώματος με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31/12/2010 είναι:

Χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για την ανατροφή παιδιών

Χρόνος τακτικής ανεργίας την τελευταία 10ετία, 200 ημέρες ασφάλισης (όχι κενά ασφάλισης).
Χρόνος τακτικής ασθενείας την τελευταία 10ετία, μέχρι 200 ημέρες ασφάλισης (επιδοτούμενης).
Χρόνος για παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1/1/ 2000, (εκτός των διατάξεων περί μητέρων ανηλίκων).
Ο χρόνος αυτός των παιδιών βάσει του ν.3655 άρθρο 141, αναγνωρίζεται μέχρι 31/12/2013 μόνο στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται δικαίωμα με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι το 2010.
Παράδειγμα:
Μητέρα τριών (3) τουλάχιστον παιδιών έχει το 2010 17 έτη ασφάλισης.
Συμπληρώνει την 20ετία το 2013 και συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη στα 67 σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.
Άν αναγνωρίσει όμως το χρόνο 2 παιδιών που γεννήθηκαν μετά το 2000 (τρία χρόνια) μέχρι 31/12/2013, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις του 2010, με 20ετία χωρίς όριο ηλικίας.
Αναγνωρίζονται δε,1 έτος για ένα παιδί και 2 για κάθε επόμενο, μέχρι 5 έτη σύνολο.
Ειδάλλως ο χρόνος των παιδιών γενικά και άσχετα πότε γεννήθηκαν, αναγνωρίζεται και από τους δύο γονείς εφόσον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τα νέα όρια ηλικίας και τα έτη ασφάλισης που ισχύουν μετά την 1/1/2011.
Το δικαίωμα ανήκει στη μητέρα που πρέπει να εργάζεται και αν θεμελιώνει δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 τότε μπορεί να το αποποιηθεί και να το παραχωρήσει στον πατέρα με υπεύθυνη δήλωση.

Χρόνος κύησης και λοχείας (ανασφάλιστος).
Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 2 έτη.
Παράδειγμα:

Μητέρα ανηλίκου που το 2010 είχε 23 έτη ασφάλισης, εάν έχει 2 έτη εκαπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών πρέπει να αναγνωρίσει το χρόνο αυτό μέχρι 31/12/2013 για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31/12/2010 2010, για πλήρη σύνταξη στα 50.
Εάν δεν το κάνει θα συμπληρώσει την 25ετία το 2012 οπότε θα θεμελιώσει δικαίωμα στα 55 με πλήρη σύνταξη εφόσον έχει και ανήλικο το 2012.


   ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σημειώνεται ότι - με το ν.3863/2010 -  για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31/12/1010 από ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, δεν θίγονται από την παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε το τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους.
Η θεμελίωση γίνεται και με τους παραπάνω χρόνους εφόσον η αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31/12/2013.
Με τους παραπάνω χρόνους μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31/12/2010 και γυναίκες, μητέρες ανηλίκων, εκτός του χρόνου των παιδιών πάντα ως μητέρες ανηλίκων.

     ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Επειδή ο ΕΛ-ΤΑ κάθε χρόνο και με τα στοιχεία που έχει, κοινοποιεί σε συναδέλφους εργαζόμενους αποφάσεις υποχρεωτικής απόλυσης είτε ανάλογα με τα έτη ασφάλισης είτε με όριο ηλικίας, σας ενημερώνουμε τι ισχύει σύμφωνα με την παρ. 20 του ν.3863/2010.

Με τη διάταξη της παρ. αυτής δίνεται η δυνατότητα στούς εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του ν.1256/1982, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους, μετά από αίτησή τους που γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τον εργοδότη (σε αντίθεση με την παρ. 4 του αρ. 147 του ν.3655/2008 που έθετε ως προύπόθεση την αποδοχή της αίτησης από το εργοδότη), ανεξάρτητα από την ύπαρξη διατάξεων σε κανονισμούς εργασίας π.χ. (Γ.Κ.Π. ΕΛ-ΤΑ) ή σε Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που προβλέπουν αυτοδίκαιη και υποχρεωτική αποχώρηση με τη συμπλήρωση είτε του οριζόμενου σε αυτές χρόνου υπηρεσίας και ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας, είτε του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.
Το χρονικό διάστημα παραμονής δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 έτη, εκτός και αν με τα τρία επιπλέον έτη παραμονής δεν θεμελιώνει ο εργαζόμενος δικαίωμα για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη οπότε συνεχίζεται η παραμονή μέχρι την θεμελίωση του ανάλογου δικαιώματος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Γ.Κ.Π. ΕΛ-ΤΑ η 35ετία για τους πριν το 1983 θεωρείται ως χρόνος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος για πλήρη σύνταξη.

Ως προϋπόθεση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος για πλήρη σύνταξη θεωρείται το 65ο εφόσον υπάρχουν και τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης (15ετία ή 25ετία) τουλάχιστον και το όριο ηλικίας.
Όμως και με τις προϋποθέσεις αυτές, το δικαίωμα αίτησης παραμονής ισχύει και όποιος επιθυμεί να παραμείνει μπορεί να το κάνει με γραπτή αίτηση προς τον εργοδότη (ΕΛ-ΤΑ).

Μετά από αυτά, όσοι συνάδελφοι παραλαμβάνουν ανάλογες αποφάσεις από τον ΕΛ-ΤΑ, άσχετα με το όριο ηλικίας, δικαιούνται να κάνουν αίτηση παραμονής μέχρι να θεμελιώσουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη.
Ο νόμος δεν διαχωρίζει την κύρια από την επικουρική σύνταξη όπου απαιτούνται οι ίδιες προϋποθέσεις με την κύρια αλλά μπορεί να γίνει εξαγορά του χρόνου που απαιτείται για την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την επικουρική.
Σε διαφορετική περίπτωση, χωρίς εξαγορά ή συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών, η επικουρική καταβάλεται μειωμένη ή πλήρης στο προβλεπόμενο όριο ηλικίας (60 ή 65).  

Πολύ δε περισσότερο, σε περίπτωση που δεν έχουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας αφού δεν μπορούν να πάρουν άμεσα σύνταξη εάν αποχωρήσουν.

Εφιστούμε την προσοχή λοιπόν στους συναδέλφους για τα δύο αυτά σοβαρά θέματα για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες έγκαιρα και βέβαια όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές.

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους και η νέα χρονιά να είναι καλλίτερη για το λαό, τη χώρα
και το Ταχυδρομείο.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ