ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2006-2007 (09.06.2006)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2006-2007
05.02.07

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΩΝ 2006 - 2007

Στην Αθήνα, σήμερα 9 Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι κάτωθι υπογραφόμενοι:

α. Άγγελος Μπρατάκος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανδρέας Ταπραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος, του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ, που παρασχέθηκε στην 1303/08.06.2006 συνεδρίασή του.

β. Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος και Κωνσταντίνος Κωτσοβίλης, Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΤ, όπως φαίνεται από απόσπασμα πρακτικού της 6/08.06.2006 συνεδρίασής του

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα παρακάτω:

ΟΡΟΣ 1ΟΣ
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
1. Το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ) καθορίζεται στο ποσό των 714 € και το καταληκτικό 1β στο ποσό των 1.288 €. Κάθε ένα από τα επόμενα του 20ου ΜΚ μέχρι και το 17ο ΜΚ προσαυξάνεται κατά 21€. Από το 16ο ΜΚ μέχρι και το 12ο ΜΚ προσαυξάνεται κατά 25€. Από το 11ο ΜΚ μέχρι και το 6ο ΜΚ προσαυξάνεται κατά 27€. Από το 5ο ΜΚ μέχρι το καταληκτικό 1β προσαυξάνεται κατά 32€.
2. Η εφαρμογή – αναπροσαρμογή του ως άνω μισθολογίου θα γίνει σε 3 στάδια, ήτοι: από 01.02.2006, 01.09.2006 και 01.05.2007, όπως απεικονίζεται στους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Στο προσωπικό που από 01.01.2006 μέχρι την υπογραφή της παρούσας απολύθηκε ή θα απολυθεί μέχρι 31.08.2006, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01.01.2006, η πρώτη και η δεύτερη αναπροσαρμογή του μισθολογίου.
4. Στο προσωπικό που θα απολυθεί από την 01.09.2006 μέχρι και την 30.04.2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01.09.2006, και η τρίτη αναπροσαρμογή του μισθολογίου.
5. Όλα τα επιδόματα, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν ανώτατο όριο ή υπολογίζονται στο 12ο ΜΚ, από 01.09.2006 θα υπολογίζονται στο 13ο ΜΚ και από 01.05.2007 θα υπολογίζονται στο 14ο ΜΚ, αντίστοιχα.

ΟΡΟΣ 2ΟΣ
ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ΕΛΤΑ αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα και κοινή επιδίωξη εργαζομένων και διοίκησης, δεδομένης αφενός, της όξυνσης του ανταγωνισμού και της σταδιακής απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς, αφετέρου της σταδιακής ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, τεχνολογίας και πληροφορικής της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του ΕΛΤΑ και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου, στην ανάπτυξη των εσόδων, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και την αξιοποίηση και αφομοίωση των νέων υποδομών και τεχνολογιών, είναι καθοριστικής σημασίας. Ειδικότερα, για τη διετία 2006 – 2007 ορίζονται: οι στόχοι μερικών αποτελεσμάτων (κερδών) εκμετάλλευσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε 10,3 εκ. € για το 2006 και 15,1 εκ. € για το 2007, καθώς και οι προβλεπόμενοι στόχοι ποιότητας.
Ειδικά για τις χρήσεις 2006 και 2007, χορηγείται στο προσωπικό ως κίνητρο ανταγωνιστικότητας, ποσοστό επί των επιπλέον κερδών εκμετάλλευσης, ως εξής:
 ποσοστό 25% από τα πρώτα 5 εκ. Ευρώ των επιπλέον κερδών της κάθε χρήσης,
 ποσοστό 10% για τα πλέον των 5 εκ. Ευρώ επιπλέον κερδών, σε σύγκριση με τους άνω στόχους.
Για την κατανομή του προς διανομή ποσού συστήνεται Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία θα προτείνει την κατανομή του σε κοινωνικές παροχές (Όρος 4) ή πριμ στο προσωπικό, ανάλογα με τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων εσόδων και ποιότητας της επιχείρησης. Εφόσον το προς διανομή ποσό με βάση τα ανωτέρω προκύπτει μικρότερο του 1 εκ. Ευρώ, το ποσό αυτό μπορεί να παραμένει ως πρόβλεψη για να διανεμηθεί σε επόμενη χρήση, ώστε να συμπληρωθεί ή υπερκαλυφθεί το ελάχιστο ποσό του 1 εκ. Ευρώ.

ΟΡΟΣ 3ΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Στις τακτικές αποδοχές του προσωπικού συμπεριλαμβάνεται ποσό εξομάλυνσης ως εξής:
1. Για το προσωπικό όλων των κλάδων, που λαμβάνει επίδομα εκμετάλλευσης ορίζεται ποσό εξομάλυνσης ίσο με 30 Ευρώ.
2. Για τα εν ενεργεία στελέχη, που κατέχουν το βαθμό του Δ/ντή ή Τομεάρχη και για τους επιλεγμένους με το σύστημα στελέχωσης σε θέσεις στάθμης Δ/νσης ή Τομέα, το ποσό εξομάλυνσης είναι ίσο με το αντίστοιχα προβλεπόμενο στον Όρο Η, Παράγραφο 46 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ.
3. Για τα εν ενεργεία στελέχη, που έχουν το βαθμό Τμηματάρχη και έχουν επιλεγεί με το σύστημα στελέχωσης σε θέσεις ευθύνης στάθμης Τμήματος, το ποσό εξομάλυνσης ορίζεται στα 70 Ευρώ και για τους λοιπούς Τμηματάρχες το ποσό εξομάλυνσης ορίζεται στα 35 Ευρώ.
4. Το ποσό εξομάλυνσης του υπαλλήλου που κατέχει θέση ευθύνης, σύμφωνα με το σύστημα στελέχωσης, προσαυξάνεται για κάθε επιτυχημένη τριετή θητεία σε θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα και Τμήματος κατά 25%, 15% και 10% αντίστοιχα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) έχει αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο και έχει κριθεί η θητεία του επιτυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο ΣΤ της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ και (β) έχει επανεκλεγεί σε θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου ή ανώτερη. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο ποσό εξομάλυνσης μισθολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού επιδόματος άσκησης διοίκησης, που αντιστοιχεί στη θέση ευθύνης (Διευθυντής, Τομεάρχης, Τμηματάρχης), την οποία κάθε φορά κατέχει ο υπάλληλος.
Συστήνεται Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία θα καθορίσει τη διαδικασία υλοποίησης αυτού του όρου, καθώς επίσης και τη ρύθμιση τυχόν θεμάτων που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του.
Η ισχύς του Όρου αυτού θα καθοριστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και όχι πέραν του έτους 2007.

ΟΡΟΣ 4ΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο ΕΛΤΑ στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της πολιτικής του για την ανάπτυξη και παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού του, αποφασίζει την καθιέρωση κοινωνικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την ΠΟΣΤ. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών θα γίνεται από τον ΕΛΤΑ και τους εργαζόμενους. Επίσης, η διαχείρισή τους θα γίνεται με τρόπο κοινώς αποδεκτό από τα δύο μέρη, ΕΛΤΑ και ΠΟΣΤ.
Ειδικότερα, συστήνεται Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία εντός έξι μηνών θα επεξεργαστεί πλαίσιο και θα προτείνει τρόπους για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση διαφόρων προγραμμάτων με σκοπό, σε πρώτη φάση, την παροχή ποιοτικών και οικονομικών διακοπών στους εργαζόμενους του ΕΛΤΑ. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να χρηματοδοτούνται και από τα ποσά που προκύπτουν ως κίνητρο ανταγωνιστικότητας (Όρος 2), ενώ πέραν αυτού ο ΕΛΤΑ με την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων θα καταβάλλει το ποσό των 50 Ευρώ για κάθε εργαζόμενο.

ΟΡΟΣ 5ΟΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Από 01.11.06 οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ, διαμορφώνονται σε 2,00% και 1,00% αντίστοιχα. Συμφωνείται ότι η επόμενη διαπραγμάτευση για αναπροσαρμογή των ποσοστών αυτών προϋποθέτει την ένταξη του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο ΙΚΑ ή την ενοποίησή του με ομοειδή Ασφαλιστικά Ταμεία.

ΟΡΟΣ 6ΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν.2112/1920
1. Το ποσό που προβλέπεται από τον όρο 3 της ΕΣΣΕ Έτους 2005, ενσωματώνεται στο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης, όπως έχει διαμορφωθεί την 01.01.2006.
2. Στο προσωπικό που απολύεται και θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αποζημίωσης εντός του έτους 2006, ο ΕΛΤΑ καταβάλλει εκτός του προβλεπόμενου ποσού αποζημίωσης και επιπλέον ποσό 500 €.
3. Δημιουργείται Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία εντός έξι μηνών θα εκπονήσει αναλογιστική μελέτη για την εφαρμογή του Ν.2112 και την ομαλή μετάβαση σε αυτό από το σημερινό καθεστώς εντός της περιόδου από 01.01.2007 έως 31.12.2010.

ΌΡΟΣ 7ΟΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
α. Στους πωλητές, επιθεωρητές, οικονομικούς ελεγκτές, τεχνικούς ασφαλείας και γιατρούς εργασίας, που χρησιμοποιούν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και για υπηρεσιακούς λόγους μετακινούνται:
 σε απόσταση πέραν των 15 χλμ. από την οργανική τους θέση, εφόσον υπηρετούν στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας & Θεσ/νίκης και
 εκτός πόλης, εφόσον υπηρετούν στην επαρχία,
καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων, που χρησιμοποιούν, κατ’ αντιστοιχία με τη σχετική αποζημίωση που καταβάλλεται στους αγροτικούς διανομείς.
β. Η αποζημίωση που καταβάλλεται για χρήση ταξί στο προσωπικό που αναλαμβάνει υπηρεσία ή αποχωρεί από τον χώρο εργασίας του μεταξύ των ωρών 24:00 – 05:00 διαμορφώνεται στα 5,00€ ημερησίως.
Η ισχύς του όρου αυτού θα καθοριστεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου από την 01.07.2006.

ΟΡΟΣ 8ΟΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Ο Όρος Ι1, παράγραφος 3 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ τροποποιείται ως προς το ποσό του χρηματικού βραβείου, το οποίο διαμορφώνεται στα 210 €.

ΌΡΟΣ 9ΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
α. Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να εφοδιάσει τους διαμετακομιστές και τεχνίτες με μέσα ειδικής προστασίας, ήτοι φόρμες, παπούτσια, γάντια.
β. Ο ΕΛΤΑ θα εξοπλίσει το Γυμναστήριο, που παραχώρησε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τους εργαζόμενους του ΕΛΤΑ, με τα αναγκαία όργανα γυμναστικής, μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ.

ΌΡΟΣ 10ΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ο όρος ΙΗ6 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
α. Όπου αναφέρεται ΚΥΕ ΤΑΠ-ΟΤΕ αντικαθίσταται από την Α΄ Βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
β. Για κάθε άλλη περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις παρ. 6,7 και 8 του ανωτέρω όρου, δύναται να χορηγηθεί το μειωμένο ωράριο με την ίδια διαδικασία, αφού πρώτα το αίτημα εξεταστεί από την Επιτροπή Αλλαγής Έργου.
Όλα τα ανωτέρω χορηγούνται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΌΡΟΣ 11ΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Συμφωνείται η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στις Επιτροπές Διαγωνισμών προμήθειας υλικών, παροχής έργων και υπηρεσιών, αγοράς ακινήτων και τοποθέτησης διαθεσίμων στις περιπτώσεις, που ο σχετικός προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ. Ο Όρος αυτός εφαρμόζεται για τους διαγωνισμούς, που θα προκηρυχθούν μετά την υπογραφή της παρούσας.

ΟΡΟΣ 12ΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ
Ο Όρος 1 της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Έτους 1994 και ο Όρος 1 της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Έτους 1998 ισχύουν μέχρι 31.12.2006. Από 01.01.2007 οι όροι αυτοί καταργούνται και σε όσους απολύονται λόγω ορίου ηλικίας, χωρίς να έχουν εξαντλήσει όλα τα ΜΚ, τους χορηγείται το επόμενο ΜΚ, ένα μήνα πριν την απόλυσή τους.

ΌΡΟΣ 13ΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ο Όρος 7 της ΕΣΣΕ Έτους 2005 και ο Όρος Θ3, παράγραφος 5 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ, συγχωνεύονται και διαμορφώνονται:
1. Στο προσωπικό που μετέχει σε τμηματικές ή πτυχιακές εξετάσεις στα Ανώτερα ή Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές κατ' ανώτατο όριο τρεις (3) ημέρες για κάθε μάθημα και συνολικής διάρκειας μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος και για όσα έτη διαρκούν οι σπουδές κατά τον Κανονισμό της οικείας Σχολής προσαυξημένα κατά δύο όταν πρόκειται για απόκτηση πρώτου πτυχίου. Αν πρόκειται για την απόκτηση δεύτερου, τρίτου κλπ. πτυχίου ανώτερης βαθμίδας από το κατεχόμενο, η συνολική κατ' έτος διάρκεια της άδειας αυτής περιορίζεται μέχρι 10 εργάσιμες και με τις ίδιες προϋποθέσεις.
2. Η ανωτέρω άδεια των δεκαπέντε (15) ημερών χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και στο Προσωπικό που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. ή παρακολουθεί προγράμματα σπουδών επιλογής σε Α.Ε.Ι. στις κατευθύνσεις που αναφέρονται στα πτυχία πρόσληψης της παραγράφου 1 του Όρου Γ3 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ. Η άδεια αυτή δε χορηγείται πέραν του απαιτούμενου χρόνου σπουδών ολοκλήρωσης του προγράμματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της οικείας σχολής.

3. Άδεια απουσίας με αποδοχές με αποδοχές πέντε (5) ημερών χορηγείται επίσης στο προσωπικό που παρακολουθεί προγράμματα σπουδών ΕΑΠ για την απόκτηση πτυχίου στις κατευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Όρου Γ3 της από 03.06.02 ΕΣΣΕ κατ’ έτος και για όσα έτη διαρκεί το πρόγραμμα σπουδών, προσαυξημένα κατά δύο, όταν πρόκειται για απόκτηση πρώτου πτυχίου.

ΟΡΟΣ 14ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
1. Οι υπάλληλοι που θα συμμετέχουν στο εξής στη διαδικασία αξιολόγησης για την ανάληψη θέσης ευθύνης με το σύστημα στελέχωσης, θα λαμβάνουν κατά τη μοριοδότηση για τις εν λόγω θέσεις ευθύνης ΕΛΤΑ ή Θυγατρικών, τα αντίστοιχα μόρια της θέσης ευθύνης που κατείχαν ή κατέχουν και στις θυγατρικές του ΕΛΤΑ.
2. Ειδικότερα, για τις θυγατρικές του ΕΛΤΑ και μόνο για τις θέσεις ευθύνης για τις οποίες δεν έγινε αξιολόγηση σύμφωνα με το σύστημα στελέχωσης, η εν λόγω αντιστοίχιση της μοριοδότησης έχει ως εξής:
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Θυγατρικής = Τομεάρχης ΕΛΤΑ,
 Προϊστάμενος Τομέα και Τμήματος Θυγατρικής = Τμηματάρχης ΕΛΤΑ.
3. Οι υπάλληλοι ΕΛΤΑ, που θα επιλεγούν μετά την υπογραφή της παρούσας, για τις θέσεις εργασίας: Επιθεωρητής, Οικονομικός Ελεγκτής, Πωλητής, Key Account Manager, Product Manager, Project Manager, Area Manager, θα λαμβάνουν, κατ΄ αναλογία, στο εξής κατά τη μοριοδότηση για τη στελέχωση θέσεων ευθύνης ΕΛΤΑ ή Θυγατρικών, όπου θα συμμετέχουν, τα μόρια που ορίζονται με τις παραγράφους: Β2 (ένα [1] μόριο ανά έτος θητείας), Β3, Β5.1 και Β5.2 του Όρου ΣΤ4 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ, για τη θητεία τους στις εν λόγω θέσεις.
Κατ’ εξαίρεση, για όσους έχουν ήδη επιλεγεί σε θέση Πωλητή και Key Account Manager ισχύουν τα ανωτέρω από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους.

ΌΡΟΣ 15ΟΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σε περίπτωση που, κατ΄ εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας περί προσωρινής συνταξιοδότησης, κρίνεται προσωπικό προσωρινά ανίκανο για κάθε εργασία, με τη διαδικασία του Όρου Θ6, παράγραφος 4 ή του Όρου ΙΑ1, παράγραφος Γ της από 03.06.02 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ και για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το έτος, θα απολύεται λόγω νόσου με όλες τις συνέπειες της απόλυσης. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της προσωρινής ανικανότητας, θα επανακρίνεται από την Υγειονομική Επιτροπή του Όρου ΙΑ1, παράγραφος Γ της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ. Εάν τυχόν κριθεί ικανός προς εργασία, θα επανέρχεται στο βαθμό και στο μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε όταν απολύθηκε. Όταν απολυθεί εκ νέου για οποιαδήποτε αιτία, θα λάβει μόνο την αποζημίωση που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της υπηρεσίας του από την επιστροφή του στον ΕΛΤΑ και εντεύθεν.

ΌΡΟΣ 16ΟΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Ο κατώτερος μισθός του προσωπικού πλήρους απασχόλησης με προσόντα ΠΕ, όπως καθορίσθηκε με την Όρο Η1, παράγραφος 3 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ και τον Όρο 26 της ΕΣΣΕ Ετών 2003-2004 διαμορφώνεται από 01.09.2006 σε 1.150 €.

ΟΡΟΣ 17ΟΣ
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
1. Καταργείται το επίδομα εκμετάλλευσης για το προσωπικό που το λαμβάνει με συντελεστή υπολογισμού 4% και αντίστοιχα μειώνεται το επίδομα εκμετάλλευσης για το λοιπό προσωπικό, ήτοι από 8% σε 4% και από 10% σε 6% επί των προβλεπόμενων κάθε φορά ΜΚ.
2. Καταργείται ο Όρος Η, Παράγραφος 46 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ.
3. Για το προσωπικό που έχει επιλεγεί σε θέσεις ευθύνης στάθμης Δ/νσης, Τομέα και Τμήματος και λαμβάνει ποσό εξομάλυνσης , το ποσό αυτό προσαυξημένο κατά 10%, αφαιρείται από το επίδομα άσκησης διοίκησης, που αντιστοιχεί στη θέση ευθύνης, που κάθε φορά κατέχει ο υπάλληλος.
4. Για το λοιπό προσωπικό που λαμβάνει ποσό εξομάλυνσης και δε λαμβάνει επίδομα άσκησης διοίκησης ή εκμετάλλευσης, θα προβλεφθεί ποσό προσωπικής διαφοράς κατά την εκκαθάριση των αποδοχών, στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου.
Η ισχύς του Όρου αυτού θα καθοριστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και όχι πέραν του έτους 2007.

ΌΡΟΣ 18ΟΣ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προβλήματα ερμηνείας ή δυσλειτουργίας, που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των διατάξεων των όρων της παρούσας ΕΣΣΕ, επιλύονται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

ΟΡΟΣ 19ΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ ΕΣΣΕ
α. Οι Όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας.
β. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από 01.01.2006 εκτός από τις περιπτώσεις, που ορίζεται άλλη ημερομηνία έναρξης ισχύος και εφαρμογής.


ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΤ

 

 

Άγγελος Μπρατάκος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 


Ανδρέας Ταπραντζής
Διευθύνων Σύμβουλος

Φίλιππος Θωμάς
Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

 


Κωνσταντίνος Κωτσοβίλης
Γενικός Γραμματέας Εκτελεστικής Επιτροπής