ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005 (25.05.2005)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005
05.02.07

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2005
Στην Αθήνα, σήμερα 25.05.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ» οδός Απελλού 1, οι κάτωθι υπογραφόμενο
α. Άγγελος Μπρατάκος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανδρέας Ταπραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος, του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού,
β, Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος και Κωνσταντίνος Κωτσοβίλης, Γενικός Γραμματέας τηςΕκτελεστικής Επιτροπής της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής,.
Συμφώνησαν., συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από- σχετικές διαπραγματεύσεις τα παρακάτω, προκειμένου να τα υποβάλλουν προς έγκριση στα αρμόδια όργανα και λήψη εξουσιοδότησης τελικής υπογραφής
ΟΡΟΣ 1ος
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Από 01.02.2005, το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο καθορίζεται στο ποσό των 600 Ευρώ και το καταληκτικό 1β στο ποσό των 1.111 Ευρώ. Καθένα από τα επόμενα του 20ου ΜΚ μέχρι και το 17° προσαυξάνεται κατά 18 Ευρώ, από το 16° μέχρι και το 12° προσαυξάνεται κατά 22 Ευρώ, από το 11° μέχρι και το 6° προσαυξάνεται κατά 24 Ευρώ και από το 5° μέχρι και το καταληκτικό 1β προσαυξάνεται κατά 29 Ευρώ, από το αμέσως προηγούμενα του. Ταυτόχρονα, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, μειώνονται όλα τα χρονοεπιδόματα, ως εξής; στο 18° κατά 9% ποσοστιαίες μονάδες (% π.μ.), από το 17° μέχρι και το 13° κατά 10% π.μ., από το 12° μέχρι και το 7° κατά 11% π.μ. και από το 6° μέχρι και το καταληκτικό 1β κατά 12% π.μ,, σε σχέση με τα ισχύοντα έως και την 31,01.2005,
Από 01.10.2005, το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο καθορίζεται στο ποσό των 638 Ευρώ και το καταληκτικό 1β στο ποσό των 1,149 Ευρώ, Τα ενδιάμεσα ΜΚ ακολουθούν με το ίδιο ως άνω βήμα. Τα χρονοεπιδόματα μειώνονται περαιτέρω ως εξής: στο 18° κατά 3% ποσοστιαίες μονάδες (% π,μ,). από το 17° μέχρι και το 13° κατά 2% π.μ., από το 12° μέχρι και το 7° κατά 1% π.μ, και από το 6° μέχρι και το καταληκτικό 18 παραμένουν ως είχαν διαμορφωθεί την 01.02,2005,
Το νέο μισθολόγιο και το νέο χρονοεπίδομα, όπως αυτά θα ισχύουν από 01.02.2005
και από 01.10.2005, απεικονίζονται στους συνημμένους πίνακες,, οι οποίοι
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
Στο προσωπικό που από 01.01.2005 μέχρι την υπογραφή της παρούσας απολύθηκε
ή θα απολυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της από 03,06.2002 ΕΣΣΕ, πλην των
περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, χορηγείται από την 1η του
προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01.01.2005, ολόκληρη η
διαφορά μισθολογίου του έτους 2005.
ΟΡΟΣ 2ος
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Από 01.10.2005 οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (TEA) ΕΛΤΑ, διαμορφώνονται από 1,00% σε 1,50% για τον ΕΛΤΑ και από 0,50% σε 0,75% για τον εργαζόμενο.
ΟΡΟΣ 3ος
ΑΠΟ2ΗΜ1ΩΣΗ Ν.2112/1920
Στο προσωπικό που απολύεται και θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αποζημίωσης εντός του έτους 2005, ο ΕΛΤΑ καταβάλλει εκτός του προβλεπόμενου ποσού αποζημίωσης και επιπλέον ποσό τριών χιλιάδων (3,000) Ευρώ. Ο Όρος 7 της ΕΣΣΕ 2003 - 2004 καταργείται.
ΟΡΟΣ 4ος
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα η Ομαδική Ασφάλιση για το σύνολο του προσωπικού, ο ΕΛΤΑ καταβάλλεί για το 2005 και κατ' έτος συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο, το οποίο δε θα υπερβαίνει το ποσό των 100 Ευρώ ανά εργαζόμενο, που εντάσσεται στο πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης. Η Ομαδική Ασφάλιση υλοποιείται με ευθύνη του TEA ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τις βασικές αρχές ασφάλισης, που θα καθορίσει με απόφαση του το Διοικητικό του Συμβούλιο. Ο Όρος 5 της ΕΣΣΕ 2003-2004 καταργείται.
ΌΡΟΣ 5οςΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Αγροτικοί διανομείς σε δυσπρόσιτα δρομολόγια, με χωματόδρομους ή πάγους, δικαιούνται κάθε τρία (3) χρόνια αντικατάσταση ελαστικών. Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, Κοινή Επιτροπή θα καθορίσει τα δρομολόγια και τον τρόπο καταβολής της σχετικής δαπάνης.
ΟΡΟΣ 6ος
ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Προσωπικό καθαριότητας τρίωρης απασχόλησης, που υπηρετεί στον ΕΑΤΑ τουλάχιστον 15 χρόνια μπορεί με αίτηση του να ζήτησε; τη μετατροπή της σύμβασης του σε πλήρους απασχόλησης και την ένταξη του κατά προτεραιότητα στον κλάδο Διανομής ή Εσωτερικής Εκμετάλλευσης.
ΟΡΟΣ 7ος
ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
α) Στο προσωπικό που παρακολουθεί πρόγραμμα σπουδών Ε. Α. Π για την απόκτηση πτυχίου στις κατευθύνσεις που απαιτούντο? για την πρόσληψη στον κλάδο Διοίκησης-Εκμετάλλευσης χορηγείται άδεια εξετάσεων 5 εργάσιμων ημερών κστ: έτος με την προϋπόθεση να συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα κύκλο και όχι πέραν από τον απαιτούμενο χρόνο των ετών σπουδών του προγράμματος.
β) Στο προσωπικό που παρακολουθεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις κατευθύνσεις που αναφέρονται στα πτυχία πρόσληψης της παραγράφου 1 του όρου Γ3 της από 03.05,2002 ΕΣΣΕ του ΕΛΤΑ χορηγείται εκπαιδευτική άδεια 10 εργάσιμων ημερών ετησίως, για όσα έτη διαρκεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
ΟΡΟΣ 8ος
ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Ο ΕΑΤΑ καταβάλλει στους Διανομείς, που έχουν άδεια μοτοποδηλάτου 50cc τα έξοδα επέκτασης της άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου 125cc, εφόσον τεκμηριώνεται αυτή η ανάγκη για υπηρεσιακούς λόγους. Επίσης, ο ΕΛΤΑ καταβάλλει τα έξοδα ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κάθε πενταετία στους εργαζόμενους, που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, για τους οποίους ήταν απαραίτητο προσόν πρόσληψης η παραπάνω άδεια οδήγησης και εφόσον τεκμηριώνεται αυτή η ανάγκη για υπηρεσιακούς λόγους,
ΟΡΟΣ 9ος
Τροποποιείται ο Όρος Ζ. 16 της ΕΣΣΕ 03.06.2002 σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Κάθε χρόνο οι κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου \, Διοίκησης - Εκμετάλλευσης, καλύπτονται:
α) σε ποσοστό 40% με προσλήψεις εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ.
β) σε ποσοστό 35% από προσωπικό του ΕΛΤΑ με προσόντα ΠΕ και ΤΕ των Κλάδων 2-7.
γ) σε ποσοστό 25% από προσωπικό του ΕΛΤΑ με προσόντα ΔΕ των Κλάδων 2-7,
2. Για το προσωπικό του ΕΛΤΑ προϋπόθεση ένταξης στον κλάδο Διοίκησης -Εκμετάλλευσης είναι η επιτυχής αποφοίτηση από τους τρεις κύκλους εκπαίδευσης του ΚΕΚ-ΕΛΤΑ, Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις εισαγωγής οτο ΚΕΚ ΕΛΤΑ είναι τα ακόλουθα ανά κατηγορία:
Α. Για τους ΠΕ και ΤΕ:
ΑΙ. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των σχολών ΑΕΙ, που αναφέρει ο όρος Γ3 παρ,1 της ΕΣΣΕ 03.06.2002 και τρία (3) έτη υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ.
Α2. Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ των σχολών, που αναφέρει ο όρος Γ3 παρ,1 της ΕΣΣΕ 03,06,2002 ή κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου άλλης κατηγορίας εκτός αυτών της παραγράφου ΑΙ και πέντε (5) έτη υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ.
A3. Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ των σχολών, που αναφέρει ο όρος Γ3 παρ.1 της ΕΣΣΕ 03,06.2002 και πάνω από επτά (7) έτη υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ.
Α4. Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ άλλης κατηγορίας εκτός της παραγράφου Α2 και πάνω από εννέα (9) έτη υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ.
Α5. Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ όλων των κατηγοριών εκτός της παραγράφου A3 και έντεκα (11) έτη υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ.
Η κατάταξη τους σε σειρά εισαγωγής γίνεται ως εξής : πρώτο κατατάσσεται το προσωπικό με μεταπτυχιακό τϊτλο σπουδών του εδαφίου ΑΙ, σύμφωνα με τη βαθμολογία του μεταπτυχιακού τίτλου, μετά το προσωπικό του εδαφίου Α2, σύμφωνα με τον βαθμό του πτυχίου, μετά το προσωπικό του εδαφίου Α3; σύμφωνα με τον βαθμό του πτυχίου, μετά το προσωπικό του εδαφίου Α4 σύμφωνα με τον βαθμό του πτυχίου και τέλος, το προσωπικό του εδαφίου Α5 σύμφωνα με τον βαθμό του πτυχίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη η αρχαιότητα, με προβάδισμα στα έτη προϋπηρεσίας.
Β. Για τους ΔΕ: Τίτλος απολυτηρίου Λυκείου και πάνω από 13 έτη υπηρεσία στον ΕΛΤΑ και μέχρι 25 έτη. Η κατάταξη τους σε σειρά εισαγωγής γίνεται με βάση το βαθμό απολυτηρίου, στο οποίο προστίθενται:
Β1. Ένα μόριο για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας από τα 13 έως τα 25 έτη.
Β2. Ένα μόριο για κάθε πλήρες έτος που ασκούσε αποδεδειγμένα καθήκοντα προϊσταμένου, και
B3, Τρία μόρια για την γνώση ξένης γλώσσας στο επίπεδο της παρ.2 του όρου Γ3 της ΕΣΣΕ 03.06.2002.
Στις περιπτώσεις που οι θέσεις της ποσόστωσης για ΠΕ και ΤΕ δεν καλύπτονται από ενδιαφερομένους υποψηφίους, οι θέσεις αυτές μεταφέροντα! και καλύπτονται από την κατηγορία ΔΕ.
Οι προς κάλυψη από μετάταξη θέσεις θα επιμερίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ανά Νομό και ανά Επιχειρησιακή Μονάδα, σύμφωνα με τις ανάγκες, Ο\ προβλεπόμενες θέσεις τους ανά Νομό και Επιχειρησιακή Μονάδα θα επιμερίζονται κατά 60% στην κατηγορία ΠΕ/ΤΕ και 40% στην κατηγορία ΔΕ,
Ο όρος Ζ, 16 παρ.2,2 καί 10 της ΕΣΣΕ 03,06,2002 τροποποιούνται ως εξής:
Προσωπικό που προσλήφθηκε για έργο συγκεκριμένου κλάδου δεν μετατάσσεται σε άλλο κλάδο εάν δεν παρέλθουν δέκα τρία (13) έτη από την ημερομηνία πρόσληψης του (πραγματικής υπηρεσίας) εξαιρούνται:
Όσοι κάνουν χρήση της παραπάνω παρ,2= σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αυτή ορίζει, οι οποίοι μετατάσσονται μετά την επιτυχή αποφοίτηση τους από τους τρεις κύκλους σπουδών στο ΚΕΚ-ΕΛΤΑ,
Ο όρος Ζ.16 παρ.4.1 της ΕΣΣΞ 03.06,2002 συμπληρώνεται ως εξής: Κάθε υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει στην προκήρυξη σε πάνω από μια Επιχειρησιακή Μονάδα, αλλά μόνο σε έναν Νομό.
Κατά τα λοιπά, ισχύει ο όρος Ζ.16 της ΕΣΣΕ 03.06,2002,
ΟΡΟΣ 10ος
Αξιολόγηση συμφωνών στόχων προσωπικού
Η ΠΟΣΤ καλείται και μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής της Επιτροπής και αναπληρωτή του, τον Γενικό Γραμματέα, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, που αφορούν στην αξιολόγηση των Συμφώνων Στόχων του προσωπικού, το οποίο κατέχει θέσεις ευθύνης του ΕΛΤΑ,
ΟΡΟΣ 11ος
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
Οι υπάλληλοι που με αίτηση τους απολύονται για συνταξιοδοτικούς λόγους, αν δεν λαμβάνουν σύνταξη από τους ασφαλιστικούς φορείς λόγω λάθους καταμέτρησης ή άλλης ουσιώδους αιτίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον ΕΑΤΑ ακύρωση της πράξης απόλυσης τους σε διάστημα τριών (3) μηνών και παραμένουν στον ΕΛΤΑ για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τη λήψη σύνταξης.
ΟΡΟΣ 12ος
ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των συστημάτων και πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού, η ΠΟΣΤ συμμετέχει στο έργο αναδιοργάνωσης του ΕΛΤΑ. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσας:
Α. Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ και ΠΟΣΤ θα εξετάσει και θα διαμορφώσει πρόταση για τον κανονισμό χορήγησης και ελέγχου των αναρρωτικών αδειών.
Β. Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ και ΠΟΣΤ θα εξετάσει και θα διαμορφώσει σύστημα για την παροχή κινήτρων στο προσωπικό, με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας,
Γ, Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ και ΠΟΣΤ θα εξετάσει και θα διαμορφώσει πρόταση για τον καταλογισμό ζημιών,
ΟΡΟΣ 13ος
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ! ΣΤΑΘΜΟI
Το ποσό, που χορηγείται για την κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών σταθμών, καταβάλλεται απευθείας από τον ΕΛΤΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με την έκδοση κατάλληλων παραστατικών,
ΟΡΟΣ 14ος
ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΠ
Α, Προσωπικό που έχει προσληφθεί σύμφωνα με τον ν, 1339 μέσω ΑΣΕΠ εντάσσεται στις διατάξεις του ΓΚΠ ΕΛΤΑ και στις ΕΣΣΕ Προσωπικού του ΕΛΤΑ και τοποθετείται στον κλάδο ασφάλειας, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.
Β, Υπάλληλοι, άτομα με ειδικές ανάγκες που κατέλαβαν οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 1943/91 και δεν κατέστη δυνατό να επανεξετασθούν από τις ειδικές υγειονομικές επιτροπές της παρ. 18 του άρθρου 28 του Ν, 2190/94, είτε γιατί δεν παραπέμφθηκαν σε αυτές είτε γιατί οι επιτροπές δε λειτούργησαν και οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη διαδικασία του όρου 1 της από 23/7/1999 ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ και δεν κατέθεσαν την προβλεπόμενη από την 2211/187/39-05/08/99 Ειδική Εγκύκλιο αίτηση υπαγωγής τους στις διατάξεις του ΓΚΠ ΕΛΤΑ, εντάσσονται στις διατάξεις του ΓΚΠ ΕΛΤΑ ως άτομα με ειδικές ανάγκες, εάν και εφόσον καταθέσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ για την εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες του Ν. 2643/98 και συγκεντρώνουν ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών,
Γ. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΕΛΤΑ με προσόντα ΠΕ, του Κλάδου 1 Διοίκησης -Εκμετάλλευσης, προσληφθέντες με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ, για την ένταξη τους στις θέσεις της ΕΣΣΕ 03.06.2002, στα μισθολογικά κλιμάκια και στον υπολογισμό του χρονοεπιδοματος λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης άσκησης επαγγέλματος και κατά ανώτατο όριο τα έξι (6) χρόνια, ύστερα από σχετική αίτηση τους, που πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του όρου αυτού και την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων, Ο όρος 14, Γ ισχύει από 01.10.2005, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.
ΟΡΟΣ 15ος
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΧΡΗΜΑΤΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στο Κέντρα Χρηματεφοδιασμού Αθηνών και Θεσσαλονίκης λαμβάνουν την αποζημίωση εκμετάλλευσης του Όρου 10 της ΕΣΣΕ 2003 - 2004,
ΟΡΟΣ 16ος
Απόλυση προσωπικού
Στο τέλος του εδαφίου β, της παραγράφου 1, του όρου ΙΑ1 της ΕΣΣΕ 03-06-2002 προστίθεται η φράση: «εκτός εάν με αίτηση του ζητήσει να παραμείνει στον ΕΛΤΑ μέχρι τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας του προηγούμενου εδαφίου».
ΟΡΟΣ 17ος
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΣ
Ο Όρος 15 της ΕΣΣΕ 2003-2004 ισχύει και για το 2005,
ΟΡΟΣ 18ος
Στις διατάξεις της από 28.12.2004 Κοινής Συμφωνίας εντάσσεται κα το προσωπικό του Κλάδου 1, Ειδικότητας Πληροφορικής, με τους ίδιους όρους,
ΟΡΟΣ 19ος
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προβλήματα ερμηνείας ή δυσλειτουργίας, που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των διατάξεων των όρων της παρούσας ΕΣΣΕ, επιλύονται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
ΟΡΟΣ 20ος
ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ ΕΣΣΕ
Α. Οι Όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας,
Β. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από 01.01.2005 εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.