ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2003-2004 (23.05.2003)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2003-2004

01.02.07

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2003-2004
Αθήνα, σήμερα 23/05/2003 ημέρα Παρασκευή κα! ώρα 14.00 στο Κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόμενοι:
α.- Αθανάσιος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μανόλης Δραϊνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ενεργώντας ως εκπρόσωποι αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρασχέθηκε στην 1181/16.05,2003 συνεδρίαση του.
β.- Φίλιππος Θωμάς, Πρόεδρος και Κωνσταντίνος Κωτσοβίλης, Γενικός Γραμματέας της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμο! εκπρόσωπο! αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω Ομοσπονδίας όπως φαίνεται από απόσπασμα πρακτικού της 6/16.05.2003 συνεδρίασης της ΠΟΣΤ.
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές
διαπραγματεύσεις τα παρακάτω:

Όρος 1ος
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
1. Το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο καθορίζεται από 1-2-2003 στο ποσόν των 530€ και το καταληκτικό 1β στο ποσό των 1010 € .Καθένα από τα επόμενα του 20ου ΜΚ μέχρι το 17° προσαυξάνεται κατά 19 € ,από το 16° μέχρι το 11° προσαυξάνεται κατά 21 € ,από το 10° μέχρι το 6° κατά 23 € και από το 5° μέχρι το 1° β κατά 26 € από το αμέσως προηγούμενο του.
Στα προαναφερόμενα κλιμάκια έχουν ενσωματωθεί η Α.Τ.Α. το επίδομα εξομάλυνσης και τα έξοδα κίνησης επιφυλασσομένων των διατάξεων του Όρου" 28 της παρούσας.
2.Το επίδομα γάμου καθορίζεται σε 10% από 01-02-2003. Το επίδομα τέκνων παραμένει στα ίδια ποσοστά όπως μέχρι σήμερα.
3,Οι μισθολογικές διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου σε σχέση με τις αποδοχές στις 31-12-2002 θα καταβληθούν σε 4 ισόποσες δόσεις, ήτοι, το πρώτο 1/4 από 1/2/2003, το δεύτερο 1/4 από 1/8/2003, το τρίτο 1/4 από 1/2/2004 και το τέταρτο 1/4 από 1/7/2004.
4.ΣΤΟ προσωπικό που απολύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠ - ΕΛΤΑ ,πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, από 1-1-2003 μέχρι την υπογραφή της παρούσας, χορηγείται από την πρώτη του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01-01-2003, ολόκληρη η διαφορά μισθολογίου του έτους αποχώρησης.

δ. Στο προσωπικό που θα αποχωρήσει πριν τη 1/8/2003, χορηγείται κατά τον ανωτέρω τρόπο η διαφορά μισθολογίου που αναλογεί στο δεύτερο 1/4.
ΣΤΟ προσωπικό που 9α αποχωρήσει από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004, χορηγείται κατά τον ανωτέρω τρόπο η διαφορά μισθολογίου που αναλογεί στο τρίτο και τέταρτο 1/4 και πάντως όχι πριν την 1/1/2004.
8.. Τα επιδόματα εκμετάλλευσης και προσθέτου έργου οδηγών αυτοκινήτων
υπολογίζονται από 01.02.2003 στο 12° ΜΚ. Τα επιδόματα παραμεθορίων περιοχών και
θέρμανσης υπολογίζονται από 01.02.2003 στο 18° ΜΚ.
Το ποσοστό υπολογισμού όλων των παραπάνω επιδομάτων εξακολουθεί να είναι το
ίδιο.
7. Για το προσωπικό που προβλέπεται από την παράγραφο 20 του όρου Η1 της από 03:06.2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ το ποσοστό του μηχανογραφικού επιδόματος και του επιδόματος data entry και του ανθυγιεινού επιδόματος τυφλών τηλεφωνητών γίνεται 9% από 01.02.2003.
8.Το ανώτατο όριο κλιμακίου επί του οποίου υπολογίζεται το πτυχιακό επίδομα είναι από 01.02.2003 το 12° ΜΚ . Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 18 του όρου Η1 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ.
9.ΣΤΟ Προσωπικό, στο οποίο κατά τις κείμενες διατάξεις έχουν ανατεθεί καθήκοντα
Προϊστάμενου Διεύθυνσης, Τομέα ή Τμήματος, χωρίς επιλογή με το νέο σύστημα
αξιολόγησης, χορηγείται το μήνα και για όσο χρόνο εκτελεί τα παραπάνω καθήκοντα
αποζημίωση θέσης ευθύνης
Διευθυντές 230 ΕΥΡΩ
Τομεάρχες 170 ΕΥΡΩ και
Τμηματάρχες 115 ΕΥΡΩ
Η παράγραφος η του όρου ΣΤ7 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθεί να ισχύει.
10.Το νέο μισθολόγιο και το νέο χρονοεπίδομα καθορίζονται όπως στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Όρος 2ος
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Κ.Π.
Λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την έκβαση της εκκρεμοδικίας ενώπιον της Ολομελείας του Αρείου Πάγου , τα δύο μέρη αποδέχθηκαν και συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Το κατά την υπογραφή της παρούσας υπηρετούν προσωπικό που απασχολείται σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων , εντάσσεται, ύστερα από αίτηση του, που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσας ΕΣΣΕ ,από το αρμόδιο Συμβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού , στις διατάξεις του Γ.Κ.Π. ΕΛΤΑ και στις ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ , σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης του και τοποθετείται σε κλάδους που έχει ανάγκη ο Οργανισμός.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ως άνω ένταξη είναι η συνυποβολή εντός μηνός, ρητής δήλωσης παραίτησης από κάθε αξίωση ένδικη ή μη για τη λήψη αναδρομικών αποδοχών ,ή την τοποθέτηση του σε διαφορετικό μισθολογικό κλιμάκιο , που ανάγεται σε χρόνο μη πραγματικής απασχόλησης στον ΕΛΤΑ.
Όρος 3ος
ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2003
Η Π.Ο.Σ.Τ, δεσμεύεται να συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του βασικού στόχου του Οργανισμού , ο οποίος αφορά τη βελτίωση της Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και ιδίως τη βελτίωση του δείκτη Χ+1.
Πα την επίτευξη του στόχου αυτού η ΠΟΣΤ θα συμμετάσχει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με την κρισιμότητα και τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου στόχου για το μέλλον του Οργανισμού.
Ο ΕΛΤΑ από την πλευρά του δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που κατά το έτος 2003 επιτευχθεί ο στόχος Χ+1 άνω του 85% για την Ελλάδα και Χ+3 άνω του 85% στο Διεθνές εισερχόμενο Ταχυδρομείο θα επιμερισθεί για το συγκεκριμένο έτος το 30% των επιπλέον εισπράξεων από την I.P.C. (καταληκτικά τέλη) στο προσωπικό.
Οι διατάξεις τα>ν παραγράφων 2.1,2.2 και 2.4 του όρου 2 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ 2001-2002 όπως περιλαμβάνονται στην παράγραφο 27 του όρου ΙΘ1 της από 3/6/2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ παύουν να ισχύουν.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3029/2002 δημιουργείται Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που θα καλύπτει το προσωπικό του ΕΛΤΑ και των θυγατρικών του που επιθυμεί να ασφαλισθεί σ1 αυτό.
2. Η σύσταση και η λειτουργία αυτού του Ταμείου θα διέπεται από όσα διαλαμβάνονται στο άρθρο 7 του Ν. 3029/2002.
3. Η σχέση της αναλογίας στις εισφορές που καταβάλλει το• προσωπικό που επιθυμεί να ασφαλισθεί και ο ΕΛΤΑ στο παραπάνω Ταμείο για τη χρηματοδότηση των διάφορων λογαριασμών - προϊόντων ορίζεται 1 προς 2, ήτοι εργαζόμενος 1 και ο ΕΛΤΑ 2 για κάθε εργαζόμενο που μετέχει προαιρετικά και για το χρονικό διάστημα που αυτός μετέχει.
4. Το ποσοστό του ΕΛΤΑ από 01.02.2004 ορίζεται σε 1% και με την υλοποίηση της ένταξης στον Κλάδο σύνταξης IΚΑ -ΕΤΑΜ θα αυξάνεται ανάλογα με τη σταδιακή μείωση των εργοδοτικών εισφορών και μέχρι του ύψους 4%. Το Ταμείο μπορεί να έχει και προϊόντα χρηματοδοτούμενα μόνο από τους εργαζόμενους.
5. Πα την ταχύτερη οργανωτική λειτουργία του Ταμείου ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός του έτους 2003 να προκαταβάλλει στο Ταμείο από την εισφορά των ετών 2004-2005 ποσό έως 700,000 €.
σ) Από 01.02.2004 καταβάλλονται εισφορές σε ποσοστό 0,5% από τους εργαζόμενους και [| % από τον ΕΛΤΑ.

4
β) Με την ένταξη του κλάδου σύνταξης στο Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ οι εισφορές θα αυξάνονται ανάλογα με τη σταδιακή μείωση τους και μέχρι του ύψους του 2% για τους εργαζόμενους και 4% για τον εργοδότη ,
6. Το Δ, Σ. είναι επταμελές :
α) Τρεις εκπρόσωποι από τον εργοδότη (εκ των οποίων ο ένας είναι ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΤΑ.
' β) Τρεις εκπρόσωπο! των εργαζόμενων (εκ των οποίων ο ένας είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Τ.).
γ) Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής με επιστημονική αρτιότητα ή με ειδίκευση και εμπειρία στα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα.
7. Τα ΕΛΤΑ από την πλευρά τους αναλαμβάνουν :
α) Την υποχρέωση στέγασης των Γραφείων, β) Τη Γραμματειακή υποστήριξη.
8 Τα ασφαλιστικά και άλλα προϊόντα που θα προσφέρει το Ταμείο θα προσδιοριστούν μέσα από τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών και θα περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό του Ταμείου. Προτεραιότητα θα δοθεί στη δημιουργία Λογαριασμού εφάπαξ.
Ο ΕΛΤΑ εντός έξί (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσας δεσμεύεται ναπροχωρήσει στην σύναψη σύμβασης με ασφαλιστική εταιρία που θα καλύπτει το κίνδυνο ασφάλειας ζωής και των νοσοκομειακών δαπανών του προσωπικού. Οι βασικές αρχές της ασφάλισης έχουν ως εξής :
α) Το συνολικό ετήσιο ποσό ασφάλισης δεν θα υπερβαίνει τα 700.000 €.
β) Το ποσό αποζημίωσης στο πλαίσιο της ασφάλειας ζωής που 6ο καταβάλλεται στους δικαιούχους θα είναι της τάξης των 15.000 €,
γ) Η κάλυψη που αφορά νοσοκομειακές δαπάνες θα περιλαμβάνουν :
1. Απαλλαγή ύψους περίπου 2000 €.
2. Ανώτατο όριο κάλυψης ύψους περίπου 200,000 €.
Η ανωτέρω ασφάλιση σταδιακά., δύναται να απορροφηθεί από το Επαγγελματικό Ταμείο, καταβάλλοντος ο ΕΛΤΑ το αναφερόμενο στο εδάφιο α ποσό συμμετοχής σε ετησία βάση.
1.™Τα δύο μέρη δεσμεύονται όπως εντός προθεσμίας έξι ( 6)μηνών από την υπογραφή της παρούσας συμφωνήσουν νέο Σύστημα Βαθμολογίου για τη βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού ΕΛΤΑ και συνομολογήσουν προς τούτο Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
2,- Με την παραπάνω Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας θα ρυθμιστούν θέματα εκπαιδευτικού προγραμματισμού για το προσωπικό του Οργανισμού.

Όρος 7ος
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν. 2112/1920
ΣΤΟ προσωπικό που απολύεται και θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αποζημίωσης, ο ΕΛΤΑ κατσβάλλει εκτός του προβλεπόμενου ποσού αποζημίωσης και επιπλέον ποσό 2000 € το οποίο ενσωματώνεται σ! αυτήν από 2-1-2003.
Όρος 8ος ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ
Από 01-09-2003 παρατείνεται η χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος στους υπαλλήλους των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατά ένα έτος πλέον των προβλεπομένων από τον Κανονισμό της οικείας Σχολής και εφόσον αυτά εξακολουθούν να φοιτούν.
ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΟ προσωπικό που πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, χορηγείται το μειωμένο ωράριο του όρου ! Η 8 παρ. 7 της ΕΣΣΕ 2002.
Όρος
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ προσωπικό που απασχολείται στο έργο της διανομής και των θυρίδων συναλλαγής το χορηγούμενο επίδομα εκμετάλλευσης, καθορίζεται από 1/10/03 σε 9% και από 1/7/04 σε 10%,
11ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Το χορηγούμενο ποσό για την κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών σταθμών καθορίζεται από
1/9/03 σε 150 €.
Όρος 12ος
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Το χορηγούμενο κατ έτος ποσό για χρηματικά βραβεία τέκνων των εργαζομένων που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του όρου 11 της από 03-06-2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ, καθορίζεται από 1 /1 /2004 στο ποσό των 150 €.

6
Όρος 13ος Διαχειριστικό ΕΠΙΔΟΜΑ
Το χορηγούμενο ποσό διαχειριστικών λαθών καθορίζεται από 1/01/04 σε 35 € και από 1/07/04 σε 40 €.
Όρος 14ος
ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ
α) Το χορηγούμενο ποσό στους Διανομείς .Οδηγούς, Φύλακες και Διαμετακομιστές για έξοδα στολής και προμήθειας υποδημάτων, καθορίζεται στο ποσό των 70 €.
β) στο προσωπικό του κλάδου Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και Τεχνικών το χορηγούμενο ποσό για έξοδα στολής καθορίζεται στο ποσό των 80€.
Ο παραπάνω όρος ισχύει από 1-1-2004.
Όρος 15ος
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Ε.Σ.
Το χορηγούμενο ποσό για τη λειτουργία του ΚΕΣ αυξάνεται κατά 20.000 €..
Όρος 16ος
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ
Το προσωπικό που εργάζεται στη Διανομή και στη Διαμετακόμιση, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 50 ετών, δύναται με αίτηση του να ασχολείται σε έργο εσωτερικής εκμετάλλευσης, σε συνδυασμό με τις νέες προσλήψεις και τις τυχόν μεταθέσεις.
Όρος17ος ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ
Από 01-08-2003 στο προσωπικό του Οργανισμού που υπηρετούσε στις Ένοπλες Δυνάμεις και ενεπλάκη στην Κύπρο με οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από 20-07-1974 έως 20-08-1974, χορηγείται το επίδομα πολεμιστή εξ 7% στο κατεχόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.
Όρος 18ος
Προσωπικό του Οργανισμού που απολύεται λόγω της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας
που προβλέπεται από το ΓΚΠ, μπορεί να παραμείνει:
α) Μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων άμεσης λήψης της Κύριας Σύνταξης όπως καθορίζεται από την ασφαλιστική νομοθεσία.
β) Μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων άμεσης λήψης της Επικουρικής σύνταξης (ΕΛΕΑ) και με ανώτερο χρονικό περιθώριο παραμονής στον ΕΛΤΑ το διάστημα των δύο (2) ετών. Η διαδικασία για την υλοποίηση του παρόντος Όρου είναι η ίδια με αυτήν που αναφέρεται στον όρο 1 της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1994.ΣΤΟ προσωπικό του Οργανισμού που έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν τα 25 χρόνια υπηρεσίας, κάνοντας χρήση του νόμου για τρία παιδία κ.λ.π, και απολύεται χορηγείται η αποζημίωση λόγω απόλυσης.

Όρος 20ος
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
1.-Η αξιολόγηση του Προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα ή Τμήματος γίνονται από τις παρακάτω επιτροπές αξιολόγησης που ορίζοντα! από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συγκροτούμενων
κατά περίπτωση από τα εξής μέλη:
1α.- Για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης από:
~ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο . -ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ,ως μέλος, -δύο (2) Γενικούς Διευθυντές ,ως μέλη -ένα (1) εκπρόσωπο της Π,Ο.Σ.Τ. ως μέλος.
β.- Πα τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τομέα από:
-τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή ένα (1)Γενικό Διευθυντή ως Πρόεδρο -ένα(1) Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή ,ως μέλος . -ένα (1) εκπρόσωπο της Π.Ο.Σ.Τ. ως μέλος.
1γ.- Για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τμήματος από:
-ένα (1) Γενικό Διευθυντή, ή Διευθυντή, ως Πρόεδρο
-ένα (1) Διευθυντή, ως μέλος .
- ένα (1) ένα εκπρόσωπο της Π.Ο.Σ.Τ., ως μέλος.
2.-Στην περίπτωση που υπάλληλος, ο οποίος έχει επιλεγεί κατά τις διατάξεις του συστήματος στελέχωσης απουσιάσει για οποιαδήποτε λόγο πάνω από τρεις (3) μήνες από τα καθήκοντα του κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να τον αντικαταστήσει και η θέση για την οποία έχει επιλεγεί επαναπροκηρύσσεται. Ως ημερομηνία υπολογισμού του έτους για την εφαρμογή του παρόντος θεωρείται η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του στη θέση για την οποία επιλέχθηκε. Στον παραπάνω χρόνο απουσίας δεν υπολογίζονται η κανονική άδεια ,οι άδειες συμψηφισμού ημιαργιών και η άδεια Όσιου Ζήνωνα.

Όρος 22ος

Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας που έχει
υπηρεσιακά αυτοκίνητα, να παρέχει νομική κάλυψη στους οδηγούς που εμπλέκονται
τροχαία ατυχήματα.
Όρος 23ος
Ο όρος 18 της ΕΣΣΕ 2001-2002 που αφορά το προσωπικό καθαριότητος τρίωρης απασχόλησης ισχύει και για το έτος 2003.
Όρος 24ος
Το χορηγούμενο ποσόν για έξοδα κίνησης τυφλών εργαζομένων καθορίζεται στο ποσό των 150 € από 01/08/2003
Όρος 25ος
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ 2-7 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 1
Η παράγραφος 4.4,3 του όρου Ζ16 της από 3/6/2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ
τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: Τρίτο κατατάσσεται το υπόλοιπο προσωπικό βάση του βαθμού απολυτηρίου Λυκείου στο
α) μισό μόριο για κάβε έτος υπηρεσίας αϊτό τα 13 έτη μέχρι τα 23 έτη.
β) μισό μόριο για κάθε έτος που ασκούσε έργο προϊσταμένου.
γ) 5 μόριο για την γνώση ξένης γλώσσας στο επίπεδο της παραγράφου 2 του όρου Γ3της
Εάν κάποιος υπάλληλος έχει δηλώσει υποψηφιότητα πάνω από μια επιχειρησιακή μονάδα και έχει επιτύχει, τότε επιλέγει αυτήν που επιθυμεί. Η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα. Κ παράγραφος 4,4.4. του όρου Ζ16 διαγράφεται.
Όρος 26ος
Ο κατώτερος μισθός των 1000 € και 600 € όπως καθορίσθηκε με την παράγραφο 3 του όρου Η1 της από 3/6/2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ διαμορφώνεται σε 1030 € και 615 € το μήνα αντίστοιχα από 01.02.2003 χα» σε 1040 € και 625 € το μήνα αντίστοιχα από 01.082003.

9
Όρος 27°ς
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προβλήματα ερμηνείας ή δυσλειτουργίας που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των διατάξεων των όρων της παρούσας ΕΣΣΕ επιλύονται με κοινή συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών .
Όρος 28ος ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
α) Από 1-2-03 καταργούνται τα έξοδα κίνησης για το προσωπικό που κατέχει
την 31-12-2002 το 7° μέχρι και το καταληκτικό κλιμάκιο του ισχύοντος μισθολογίου.
β) Πα το προσωπικό που κατέχει την 31-12-2002 το 20° μέχρι και το 8° Μ Κ τα έξοδα
κίνησης θα διαμορφωθούν ως εξής :
Από 1-2-03 έως 31-7-03 σε 15 €.
Από 1-8-03 έως 31-1-04 σε 7 €.
Από 1-2-04 έως 31-6-04 σε 4 € και
Από 1-7-04 τα έξοδα κίνησης καταργούνται για όλο το προσωπικό του ΕΛΤΑ.
ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ Ε.Σ.Σ.Ε.
α) Οι όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφ' όσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας.
β) Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1/1/2003 εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.
Ο! ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ!

ΠΑ ΤΟΝ ΕΛΤΑ


ΑΘΑΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΛΤΑ
ΠΑ ΤΗΝ ΠΟΣΤ

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ο.Σ.Τ.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΤΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ο.Σ.Τ.


ΜΙΣΘ ΠΟΣΟ \
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Στα μισθολογικά κλιμάκια έχει ενσωματωθεί η ΑΤΑ και το επίδομα εξομάλυνσης και τα έξοδα κίνησης με τη επιφύλαξη του όρου 28 της παρούσας σύμβασης.
Η διαφορά μεταξύ των κλιμακίων είναι:
Από το 20ο μέχρι το 17ο, 19 Ευρώ
Από το 16ο μέχρι το 16ο, 21 Ευρώ
Από το 10ο μέχρι το 6ο, 23 Ευρώ
Από το 5ο μέχρι το καταληκτικό, 26 Ευρώ