ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008-2009 (27.06.2008)

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008-9 Εκτύπωση
27.06.08
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΩΝ 2008 - 2009

ΟΡΟΣ 1ΟΣ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ
Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι η πρώτη που συμφωνείται μετά την οριστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πλήρη απελευθέρωση της ταχυδρομικής  αγοράς στα κράτη μέλη, το αργότερο έως τις 31.12.2010 και ειδικότερα στην Ελλάδα, το αργότερο έως τις 31.12.2012. Είναι προφανές, ότι το πλήρες άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς στον ανταγωνισμό αποτελεί μια εξέλιξη καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του ΕΛΤΑ, η οποία λειτουργεί σωρευτικά στις τάσεις που ήδη εξελίσσονται και αφορούν στην ψηφιακή υποκατάσταση, την παγκοσμιοποίηση, τη συνεχή όξυνση του ανταγωνισμού, τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών. Η μελλοντική ανάπτυξη του ΕΛΤΑ σε ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτεί σημαντικές αλλαγές και αποφάσεις.

Αναμφίβολα, η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, αποτελούν στρατηγικούς, αναπτυξιακούς στόχους της Επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ΕΛΤΑ, γεγονός που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, ένταξη του ΕΛΤΑ στο ΕΣΠΑ, λειτουργικό ανασχεδιασμό της παραγωγικής αλυσίδας και συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και την εμπέδωση πελατοκεντρικής κουλτούρας. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής του ΕΛΤΑ, καθώς και η παραγωγική αξιοποίηση των επενδύσεων αυτών με τη συμβολή του συνόλου των εργαζομένων.

Άλλωστε, οι νέες επενδύσεις συμβάλλουν καθοριστικά και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, ενώ απελευθερώνουν πόρους για τη στελέχωση των νέων δραστηριοτήτων του ΕΛΤΑ σε τομείς, όπως οι τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες.

Παράλληλα, η πλήρης απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς με τον τρόπο, που προωθείται σήμερα από την Ε.Ε. αφήνει ανοικτά θέματα κρίσιμης σημασίας, όπως το εύρος και η χρηματοδότηση της Καθολικής Υπηρεσίας, το μέλλον του ταχυδρομικού δικτύου, το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Για τα θέματα αυτά, απαιτούνται εξειδικευμένες μελέτες και συνδυασμένες ενέργειες, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ληφθούν εκείνες οι αποφάσεις, που θα διασφαλίζουν το μέλλον της Καθολικής Υπηρεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της χώρας, χωρίς αυτή η υποχρέωση της Πολιτείας να λειτουργεί σε βάρος της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας του ΕΛΤΑ. Στην κατεύθυνση αυτή, διοίκηση και εργαζόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο θέσεων και αρχών, ώστε να συμβάλλουν δημιουργικά και αποφασιστικά στη διαμόρφωση του νέου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για τη βέλτιστη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τα οποία αναγνωρίστηκαν άλλωστε και από την Ε.Ε.
 
Με δεδομένο ότι ο ΕΛΤΑ είναι επιχείρηση έντασης εργασίας και ανθρώπων, όπως κάθε ταχυδρομική επιχείρηση στον κόσμο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι επερχόμενες εξελίξεις όχι μόνο δε θα λειτουργήσουν σε βάρος των εργαζομένων, αλλά θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση της θέσης τους. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα συμβάλλουν με τον ζήλο και την εργασία τους στην επίτευξη των στόχων της Επιχείρησης και στη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι εκείνοι που θα καθορίσουν με τις επιλογές τους το μέλλον του ΕΛΤΑ.

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αποτελεί μια σαφή και αδιάψευστη απόδειξη ότι η βούληση διοίκησης και εργαζομένων είναι κοινή στην κατεύθυνση αυτή, διασφαλίζοντας για τους εργαζόμενους του ΕΛΤΑ τις καλύτερες δυνατές παροχές και συνθήκες εργασίας, την πλήρη στελέχωση των θέσεων εργασίας, την απρόσκοπτη χορήγηση κανονικών αδειών και τη συνεχή εκπαίδευσή τους. Για να είναι βιώσιμη αυτή η επιλογή, πρέπει να διασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των εργαζομένων, η τήρηση του θεσμικού πλαισίου και η υγιής ανάπτυξη του ΕΛΤΑ, γεγονός που προϋποθέτει τη συμβολή όλων των εργαζομένων της Επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στους πελάτες, καθώς και η συμμετοχή όλων στην ανάπτυξη των εσόδων. 
 
ΟΡΟΣ 2ΟΣ
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
1. Το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ) καθορίζεται στο ποσό των 803 € και το καταληκτικό 1γ στο ποσό των 1.489 €. Κάθε ένα από τα επόμενα του 20ου ΜΚ μέχρι και το 17ο ΜΚ προσαυξάνεται κατά 24€. Από το 16ο ΜΚ μέχρι και το 12ο ΜΚ προσαυξάνεται κατά 28€. Από το 11ο ΜΚ μέχρι και το 6ο ΜΚ προσαυξάνεται κατά 31€. Από το 5ο ΜΚ μέχρι το καταληκτικό 1γ προσαυξάνεται κατά 36€.

2. Η εφαρμογή – αναπροσαρμογή του ως άνω μισθολογίου θα γίνει σε 3 στάδια, ήτοι: από 01.02.2008, 01.09.2008 και 01.05.2009, όπως απεικονίζεται στους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Στο προσωπικό που από 01.01.2008 μέχρι την υπογραφή της παρούσας απολύθηκε ή θα απολυθεί μέχρι 31.08.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 02.06.2002 ΕΣΣΕ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01.01.2008, η πρώτη και η δεύτερη αναπροσαρμογή του μισθολογίου.

4. Στο προσωπικό που θα απολυθεί από την 01.09.2008 μέχρι και την 30.04.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 02.06.2002 ΕΣΣΕ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01.09.2008, και η τρίτη αναπροσαρμογή του μισθολογίου.

5. Από την υπογραφή της παρούσας, στα επιδόματα, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν ανώτατο όριο ή υπολογίζονται ποσοστιαία στο 14ο ΜΚ, συμπεριλαμβάνεται και το μηχανογραφικό επίδομα και χορηγείται με τις ίδιες μέχρι σήμερα προϋποθέσεις. 

ΟΡΟΣ 3ΟΣ
ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στο πλαίσιο αυτό, είναι προφανές ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του ΕΛΤΑ και την επίτευξη των στόχων του, στην ανάπτυξη των εσόδων, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και την αξιοποίηση και αφομοίωση των νέων υποδομών και τεχνολογιών, είναι καθοριστικής σημασίας. Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ΕΛΤΑ αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα και κοινή επιδίωξη εργαζομένων και διοίκησης.

Με σκοπό τη δίκαιη και διαφανή αποτίμηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα αποτελέσματα του ΕΛΤΑ, συμφωνείται η χορήγηση ειδικής αμοιβής που θα συνδέεται με τα λειτουργικά αποτελέσματα, τα οποία διαμορφώνονται από τους εργαζόμενους, εξαιρουμένων, δηλαδή, των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (τόκοι και μερίσματα).

Ειδικότερα, για τη διετία 2008 – 2009 ορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι μερικών αποτελεσμάτων (κερδών) εκμετάλλευσης, καθώς και οι προβλεπόμενοι στόχοι ποιότητας για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (Χ+1=87% και Χ+3=98%).

Οι στόχοι ειδικής κερδοφορίας (ebitda) ορίζονται σε 18,0 εκ.€ για το 2008 και 20,0 εκ.€ για το 2009 και υπολογίζονται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ως εξής:

«Αποτελέσματα Χρήσης (Κέρδη προ Φόρων)» μείον «Πιστωτικοί Τόκοι, Μερίσματα και Έκτακτα Έσοδα & Κέρδη» συν «Αποσβέσεις και Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα».

Συμφωνείται ότι θα χορηγηθεί στο προσωπικό ως κίνητρο υπεραπόδοσης, ποσοστό 15% επί των επιπλέον ως άνω οριζόμενων κερδών, σε σύγκριση με τους ανωτέρω στόχους.

Για την κατανομή του προς διανομή ποσού συστήνεται Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία θα προτείνει την κατανομή του σε κοινωνικές παροχές ή πριμ στο προσωπικό, ανάλογα με τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων εσόδων και ποιότητας της Εταιρίας. Εφόσον το προς διανομή ποσό με βάση τα ανωτέρω προκύπτει μικρότερο του 1 εκ. Ευρώ, το ποσό αυτό μπορεί να παραμένει ως πρόβλεψη για να διανεμηθεί σε επόμενη χρήση, ώστε να συμπληρωθεί ή υπερκαλυφθεί το ελάχιστο ποσό του 1 εκ. Ευρώ.
 
ΟΡΟΣ 4ΟΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ένταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο ΙΚΑ και της προοπτικής μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη, οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ, διαμορφώνονται σε 2,30% και 1,15% αντίστοιχα από την 01.10.2009.
 
ΟΡΟΣ 5ΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν.2112/1920
1. Δημιουργείται Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία εντός τριών (3) μηνών θα εισηγηθεί πρόταση για την  εφαρμογή του Ν.2112 εντός του 2008.
2. Ο όρος 6.2 της από 09.06.2006 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ, ισχύει και για το προσωπικό που θα απολυθεί και θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αποζημίωσης εντός του έτους 2008.
 
ΟΡΟΣ 6ΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για την ενίσχυση του διοικητικού μηχανισμού στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό, απαιτητικό και σύνθετο περιβάλλον, που διαμορφώνεται για τη δραστηριοποίηση του ΕΛΤΑ, η παρακίνηση και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του  ανθρώπινου δυναμικού του, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, ο όρος ΣΤ2 ‘‘προϋποθέσεις συμμετοχής στην προκήρυξη’’ παρ. Β1.1. της από 02.06.2002 ΕΣΣΕ συμπληρώνεται ως εξής:
Εφόσον η θέση δεν έχει καλυφθεί με τη διαδικασία στελέχωσης, τη θέση ευθύνης στάθμης Τμήματος των Μονάδων Δικτύου Λιανικής και των Ε.Μ.Π. αναλαμβάνει, με πρόταση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, όποιος από το υπηρετούν προσωπικό της κάθε Μονάδας είναι κάτοχος  πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιπλέον, συμπληρώνεται ο όρος Η1, παρ. 18, της από 02.06.2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ, ως εξής:
1. Από την υπογραφή της παρούσας, στο προσωπικό που κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, χορηγείται επίδομα (μεταπτυχιακό) σε ποσοστό 6% με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που χορηγούνταν μέχρι σήμερα.
2. Από την υπογραφή της παρούσας, στο προσωπικό που κατέχει δίπλωμα διδακτορικής διατριβής, χορηγείται, επιπλέον του πτυχιακού, επίδομα (επίδομα διδακτορικού) σε ποσοστό 8%, το οποίο υπολογίζεται, όπως το πτυχιακό και το μεταπτυχιακό επίδομα.
3. Από την υπογραφή της παρούσας, στο προσωπικό που κατέχει και τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών και δίπλωμα διδακτορικής διατριβής, χορηγείται αθροιστικά ποσοστό επιδόματος 10% επιπλέον του πτυχιακού επιδόματος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
4. Για τους υπαλλήλους, που δεν λαμβάνουν άλλο πτυχιακό επίδομα και κατέχουν πτυχίο ξένων γλωσσών χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 7% για τους κατόχους πτυχίων Επιπέδου Β2 (καλή γνώση), όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το Συμβούλιο της Ευρώπης, και ποσοστό 14% για τους κατόχους πτυχίων ξένων γλωσσών επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση), και για μία μόνο ξένη γλώσσα.
 
ΟΡΟΣ  7ΟΣ 
ΠΟΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ
Το χορηγούμενο ποσό διαχειριστικών λαθών καθορίζεται από 01/10/2008 σε 45€ και από 01/10/2009 σε 50€.
ΟΡΟΣ 8ΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Το ποσό που χορηγείται για την κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών σταθμών, καθορίζεται από 01/09/2008 σε 170 €, και καταβάλλεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
 
ΟΡΟΣ 9ΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στο Προσωπικό που είναι ενταγμένο στην κατηγορία Σ.Ε. (στοιχειώδους εκπαίδευσης) του μισθολογίου ΕΛΤΑ και απολύθηκε ή θα απολυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της από 02/06/2002 ΕΣΣΕ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ή ποινικής καταδίκης χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν την 01/01/2008 το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.    
 
ΟΡΟΣ 10ΟΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1Γ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
Στη μισθολογική κλίμακα του Μισθολογίου Προσωπικού ΕΛΤΑ, προστίθεται από 01.10.2008, ένα (1) επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο, το 1Γ, και ο αριθμός των Μ.Κ. ανέρχεται σε 23 με αρχικό στο εξής το 20ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1Γ. Στο Προσωπικό που έχει ως αρχαιότητα τριάντα έξι (36) έτη υπηρεσίας, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό κλιμακίου και χρονοεπιδόματος, χορηγείται το  αμέσως επόμενο Μ.Κ. από αυτό που δικαιούται με τις μέχρι σήμερα διατάξεις, σύμφωνα με τη μισθολογική ένταξη του Προσωπικού.
Στο προσωπικό που απολύθηκε ή θα απολυθεί από την 01.01.2008 μέχρι και την 30.09.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 02.06.2002 ΕΣΣΕ, χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01.01.2008, και το 1Γ μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο.
 
ΟΡΟΣ 11ΟΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στους Μηχανικούς, που είναι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά στο ΤΑΠ-ΟΤΕ (ασφάλιση πριν την 01/01/1993), παράλληλα με την ασφάλισή τους στο ΤΣΜΕΔΕ, ποσόν ίσο με τις από αυτούς υποχρεωτικά καταβαλλόμενες εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών του πρόσθετου Κλάδου Εφάπαξ Παροχών.
Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, που είναι ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ (ασφάλιση μετά την 01/01/1993), καλύπτονται οι υποχρεωτικές εισφορές του πρόσθετου Κλάδου Ειδικής Προσαύξησης.

ΟΡΟΣ 12ΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει :
α)  Να ικανοποιεί άμεσα όλες τις ανάγκες, που προκύπτουν σε υλικοτεχνικά μέσα, τα οποία προβλέπεται να χορηγούνται στο προσωπικό από προηγούμενες ΕΣΣΕ.
β) Να διερευνήσει και επιλέξει τη διαδικασία μεταφοράς και αντικατάστασης των μηχανοκίνητων μέσων, που παθαίνουν βλάβη κατά την εκτέλεση δρομολογίου.
 
ΟΡΟΣ 13ΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Ο όρος 5 της Σ.Σ.Ε. 2005 διαμορφώνεται ως εξής :
Αγροτικοί διανομείς σε δυσπρόσιτα δρομολόγια με χωματόδρομους ή πάγους δικαιούνται κάθε τρία (3) χρόνια αντικατάσταση ελαστικών, με απόδειξη που θα προσκομίζουν στην Υπηρεσιακή Λειτουργία που υπηρετούν. Για τον έλεγχο και παρακολούθηση της δαπάνης αυτής, με εγκύκλιο του Διευθύνοντος Συμβούλου θα ορίζεται σχετικό ανώτατο ποσό, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις συνθήκες της αγοράς.
 
ΟΡΟΣ 14ΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΕΥΑΕ)
Η διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφαλούς εργασίας, καθώς και η λήψη μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων είναι υψηλή προτεραιότητα της Διοίκησης και της ΠΟΣΤ. Σε μια Επιχείρηση έντασης ανθρώπινου δυναμικού και εργασίας, όπως ο ΕΛΤΑ, η συμμετοχή των εργαζομένων είναι αυτονόητη και απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο, καθώς και τις ανάγκες και απαιτήσεις του ΕΛΤΑ, είναι αναγκαία η συγκρότηση κατάλληλου συλλογικού, συμβουλευτικού οργάνου αποτελούμενο από εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων.
Ειδικότερα, συμφωνείται να συγκροτηθεί στον ΕΛΤΑ Κεντρική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΚΕΥΑΕ), η οποία θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στο Ν.1568/1985.
Η ΚΕΥΑΕ θα είναι 7μελής και θα προκύπτει κάθε φορά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές ρυθμίσεις για 5ετή θητεία.
Ο ΕΛΤΑ δεσμεύεται να διευκολύνει την ΚΕΥΑΕ στην άσκηση των καθηκόντων της και την απρόσκοπτη λειτουργία της. Συγκεκριμένα, ο ΕΛΤΑ θα παράσχει την απαραίτητη κτιριακή υποδομή και γραμματειακή υποστήριξη, καθώς και την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας, όπως σήμερα ισχύει στην περίπτωση του ΚΕΣ.
Για τη διευκόλυνση της ΚΕΥΑΕ, χορηγείται ειδική άδεια, σύμφωνα με το Ν. 1264, 56 εργασίμων ημερών το μήνα, που θα κατανεμηθεί μεταξύ των μελών της με απόφασή της.
Σε εύλογο χρόνο, η ΚΕΥΑΕ θα μελετήσει την ανάγκη συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας, αξιολογώντας τις ανάγκες του ΕΛΤΑ.
Αμέσως μετά τη συγκρότηση της ΚΕΥΑΕ σε σώμα, καταργείται το ΚΕΣ και η πανελλαδική δομή του (ΠΕΣ), καθώς και οι όροι προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων, σχετικά με τη λειτουργία και επιχορήγησή του. Τα θέματα που αφορούν στους κοινωνικούς χώρους του ΕΛΤΑ θα διαχειρίζονται από την ΚΕΥΑΕ, η οποία υποχρεώνεται να γνωστοποιεί στα αρμόδια όργανα του ΕΛΤΑ τους όρους προκήρυξης διαγωνισμών για τη μίσθωση κυλικείων – κοινωνικών χώρων του ΕΛΤΑ. Σε ότι αφορά τις επιχορηγούμενες από τον ΕΛΤΑ εκδηλώσεις, οι οποίες διαχειρίζονταν από το ΚΕΣ, όπως οι ετήσιες πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις, η εκδήλωση βράβευσης αριστούχων μαθητών κλπ., συμφωνείται ότι αυτές θα συνεχίσουν να διοργανώνονται με ευθύνη της ΠΟΣΤ. Για το σκοπό αυτό, ο ΕΛΤΑ θα χορηγεί στην ΠΟΣΤ ετησίως το ποσό των 100.000€, ενώ παραμένει η απαίτηση υποβολής αναλυτικού προϋπολογισμού των δαπανών και η έγκρισή του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ.
 
ΟΡΟΣ  15ΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
Στο πλαίσιο επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών, ώστε η συμμετοχή τους στον κοινωνικό διάλογο και τις τριμερείς διαβουλεύσεις να είναι περισσότερο αποτελεσματική και χρήσιμη για το κοινωνικό σύνολο, χορηγείται, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ ειδική άδεια με αποδοχές σε υπαλλήλους του (μέχρι δύο ανά ακαδημαϊκή χρονιά), προκειμένου να φοιτούν στην Ακαδημία της Εργασίας της ΓΣΕΕ, ύστερα από πρότασή της και τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΣΤ.
 
ΟΡΟΣ  16ΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
1. Συστήνεται κοινή επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, με έργο  την επεξεργασία, κωδικοποίηση και ενσωμάτωση σε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση όλων των Κοινών Συμφωνιών, που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα μεταξύ ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ.
2. Συστήνεται κοινή επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, με αντικείμενο:
2.Α. Την καταγραφή και κωδικοποίηση των συνταξιοδοτικών διατάξεων, την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων, που ανακύπτουν.
2.Β. Την ολοκληρωμένη καταγραφή της μέχρι σήμερα εργασιακής διαδρομής κάθε εργαζόμενου (εκτός ΕΛΤΑ, σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα), ώστε να δημιουργηθεί ενημερωτικό μητρώο εργασίας και ασφάλισης για κάθε εργαζόμενο.
3. Συστήνεται κοινή επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την καταγραφή και  κωδικοποίηση όλων των διατάξεων του νομικού πλαισίου, που αφορά θέματα κοινωνικής πρόνοιας των εργαζομένων.
 
ΟΡΟΣ  17ΟΣ
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης Διεύθυνσης και Τομέα, καθώς και θέσης εργασίας Επιθεωρητή και Οικονομικού Ελεγκτή, λόγω του ελεγκτικού τους ρόλου, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα συνδικαλιστικού στελέχους.
Ως τέτοια στελέχη νοούνται οι εκλεγμένοι στα Διοικητικά Συμβούλια των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων του ΕΛΤΑ, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ ή σε Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής του ΕΛΤΑ.
Οι ήδη κατέχοντες και τις δύο ανωτέρω ιδιότητες υποχρεούνται, μέχρι 31.12.2008, με αίτησή τους να επιλέξουν μία από τις δύο ιδιότητες.
 
ΟΡΟΣ 18ΟΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ 2 – 7 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 1
Η παράγραφος Β. του όρου 9 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 2005, με την οποία τροποποιείται ο όρος Ζ΄ της ΕΣΣΕ 03.02.2002 εναρμονίζεται με το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα συνταξιοδότησης, καθώς και το Σύστημα Στελέχωσης του ΕΛΤΑ και αντικαθίσταται ως εξής :
«Για τους ΔΕ: Τίτλος απολυτηρίου  Λυκείου και πάνω από 13 έτη υπηρεσία στον ΕΛΤΑ και μέχρι 28 έτη. Η κατάταξή τους σε σειρά εισαγωγής γίνεται με βάση το βαθμό απολυτηρίου, στο οποίον προστίθενται :
Β1. Ένα μόριο για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας από τα 13 έως τα 28 έτη.
Β2. Ένα μόριο για κάθε πλήρες έτος που ασκούσε αποδεδειγμένα καθήκοντα προϊσταμένου στον ΕΛΤΑ ή τις θυγατρικές του εταιρίες και
Β3. Τρία μόρια για την γνώση ξένης γλώσσας στο επίπεδο της παρ.2 του όρου Γ3 της ΕΣΣΕ 03.06.2002.
Στις περιπτώσεις που οι θέσεις  της ποσόστωσης για ΠΕ και ΤΕ δεν καλύπτονται από ενδιαφερομένους υποψήφιους, οι θέσεις αυτές μεταφέρονται και καλύπτονται από την κατηγορία ΔΕ.»
 
ΟΡΟΣ 19ΟΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ Γ.Κ.Π. ΕΛΤΑ
1.Προσωπικό που προσλήφθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/04 και της απόφασης που έλαβε το Δ.Σ. του ΕΛΤΑ κατά την 1292/09.03.06 (θέμα 4ο συνεδρίαση) εντάσσεται στις διατάξεις του ΓΚΠ ΕΛΤΑ και στις ΕΣΣΕ Προσωπικού του ΕΛΤΑ και τοποθετείται στους κλάδους, των οποίων το έργο εκτελεί.
Επίσης για τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής, που έχουν προσληφθεί ως μερικής απασχόλησης, θα εξεταστεί η δυνατότητα να ληφθεί νέα έγκριση από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να καταστούν πλήρους απασχόλησης.
2. Εργαζόμενοι στον ΕΛΤΑ που έχουν προσληφθεί μετά το 1999 σύμφωνα με τις διατάξεις του 2668/98, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε κενές θέσεις του Κλάδου 3 Διανομέων και δεν μονιμοποιήθηκαν με τη συμπλήρωση του χρόνου δοκιμής, καθόσον το Συμβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών διαπίστωσε την έλλειψη της άδειας οδήγησης, κατ΄ εξαίρεση μονιμοποιούνται αναδρομικά και εντάσσονται στον Κλάδο 2 ή 3 ανάλογα με το έργο το οποίο εκτελούν, από την ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου δοκιμής.
 
ΌΡΟΣ 20ΟΣ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προβλήματα ερμηνείας ή δυσλειτουργίας, που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των διατάξεων των όρων της παρούσας ΕΣΣΕ, επιλύονται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
 
ΟΡΟΣ 21ΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ ΕΣΣΕ
α. Οι Όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας.
β.  Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από 01.01.2008 εκτός από τις περιπτώσεις, που ορίζεται άλλη ημερομηνία έναρξης ισχύος και εφαρμογής.
 
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΤΑ     ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΣΣΕ 2008-2009 - ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΟ 01/02/2008 ΜΕΧΡΙ 31/08/2008
ΜΙΣΘ. ΠΟΣΟ Σ. Ε. Γ. Ε. Μ. Ε. Α. Ρ. Α.Τ. ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ
ΚΛΙΜ. ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ           ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
20 737 0         1 14%
19 758 2 0       3 18%
18 779 4 2 0     5 22%
17 800 6 4 2 0   7 26%
16 826 8 6 4 2 0 9 30%
15 852 10 8 6 4 2 11 35%
14 878 12 10 8 6 4 13 40%
13 904 14 12 10 8 6 15 45%
12 930 16 14 12 10 8 17 48%
11 958 18 16 14 12 10 19 51%
10 986 20 18 16 14 12 21 54%
9 1.014 23 20 18 16 14 23 57%
8 1.042 26 22 20 18 16 25 60%
7 1.070 29 24 22 20 18 27 63%
6 1.098 32 26 24 22 20 29 66%
5 1.131 34 28 26 24 22 31 69%
4 1.164   30 28 26 24 33 72%
3 1.197   32 30 28 26 35 75%
2 1.230   34 32 30 28    
1 1.263     34 32 30    
1A 1.296       34