ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ

 

           ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

    ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

  Έχουμε 5 νομοθετημένες μειώσεις μέχρι τώρα….

Οι μειώσεις μετά τις αναπροσαρμογές από 1/1/2011 έχουν ως ακολούθως: 

1. ν.3863/2010 άρθρο 38 παρ. 2:
 Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1/8/2011 για όλους τους συνταξιούχους και στο συνολικό ποσό όπως παρακάτω:

Μέχρι 1400€             (δεν υπάρχει η μείωση αυτή)

α)  Για ποσά από  1.400,01 ευρώ μέχρι   1.700            3%  =         51€

β)         >>       1.700,01        >>           2.000,00            6%  =        120€

γ)         >>       2.000,01         >>          2.300,00            7%   =       161€

δ)         >>       2.300,01         >>          2.600,00            9%   =       234€

ε)         >>        2.600,01         >>          2.900,00           10%  =       290€

στ)       >>        2.900,01         >>          3.200,00           12%  =       384€

ζ)         >>        3.200,01         >>         3.500,00           13%  =       455€

η)         >>        3.500,01         >>        και άνω             14%       

Μετά την παρακράτηση, το ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400€, (η μείωση για τα ενδιάμεσα ποσά ασφαλώς διαφέρουν).                        

2. ν.3986/11 άρθρο 44 παρ. 11:
 Επί Πλέον Μηνιαία Εισφορά για τους κάτω των 60  από 1/8/2011.

Επιβάλλεται από 1/8/2011, εκτός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, Επί Πλέον Μηνιαία Εισφορά στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 1700 ευρώ μετά την 1η μείωση.

Η επί πλέον για τους ανωτέρω συνταξιούχους επιβληθείσα εισφορά, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης,  όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.

Τα ποσοστά της επί πλέον παρακράτησης που γίνονται στο συνολικό ποσό, έχουν ως ακολούθως:

α) Για συντάξεις από 1700,01  ευρώ, (συνολικό ποσό όπως έχει διαμορφωθεί μετά την 1η παρακράτηση) μέχρι 2300,00 ευρώ  6%.

β) Για συντάξεις από 2.300,01 μέχρι 2.900,00  8% στο συνολικό ποσό.

γ) Για συντάξεις από 2.900,01 και άνω 10% στο συνολικό ποσό. 

Η ανωτέρω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας και εξαιρεί κάποιες ειδικές μόνο κατηγορίες ασφαλισμένων αναπήρων κ.λ.π..

 3. Ειδική Εισφορά, ν. 4024/11:
α).
 μείωση 40% από 1/11/2011 στο ποσό της κύριας σύνταξης άνω των1.000€ για όσους είναι κάτω των 55  ετών
και μέχρι του ακαθάριστου ποσού που μένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης, α) της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 38 του ν.3863/2010 όπως ισχύει) και αν το ποσό που απομένει είναι πάνω από 1700  ευρώ, β) της επί πλέον εισφοράς του (παρ.11 άρθρου 44 του ν. 3986/11),  (και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους).

3β). Μείωση 20% στο ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 € από 1/11/2011 για όσους δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση  και η μείωση αυτή θα γίνει στο ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της κύριας μηνιαίας σύνταξης της α) εισφοράς αλληλεγγύης  και της β)  επί πλέον ειδικής εισφοράς που ισχύουν από 1/8/2011.

4). Ειδική Εισφορά: ν. 4051/2012:
 Το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1300€ μειώνεται κατά 12% από 1/1/2012.

Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό που προκύπτει μετά τις προηγούμενες 3 (τρείς) μειώσεις και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 1300€.

5).ν. 4093/2012:
 Η 5η μείωση που γίνεται από 1/1/2013 και μετά, στο άθροισμα κύριας και επικουρικής εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 1.000€ και με τις εξής κλίμακες στο συνολικό ποσό.

Για ποσά από 1.000 έως 1500€ μείωση 5% στο σύνολο του ποσού και το υπόλοιπο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01€

Για ποσά από 1500,01 έως 2000€ μείωση 10% ενώ μετά τη μείωση το ποσό δεν μπορεί να είναι κάτω από 1.425,01€.

Για ποσά από 2.000,01 έως 3.000€ μείωση 15% με πάτωμα τα 1.800,01€ μετά την μείωση.

Για ποσά πάνω από 3.000€ μείωση 20%.

Και η 5η μείωση θα γίνεται στα ποσά που εναπομένουν μετά τις προηγούμενες μειώσεις τόσο στην κύρια όσο και την επικουρική γιατί και εκεί έχουμε ανάλογες μειώσεις.
Παράδειγμα: Ασφαλισμένος με κύρια σύνταξη 1550€ και 250€ επικουρική.
Με σύνολο 1800€, είναι στην κλίμακα -10% και θα έχει μείωση 180€ εκ των οποίων τα 155€ θα κρατηθούν από την κύρια και τα 25 από την επικουρική.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ


Οι κρατήσεις για την ασθένεια γίνονται ως εξής:

Στην κύρια σύνταξη η κράτηση γίνεται στο ακαθάριστο ποσό και σε ποσοστό 4% μέχρι 30/06/2015 και σε 6% από 1/7/2015 (αύξηση 50%).

Στην επικουρική σύνταξη που μέχρι 30/06/2015 δεν υπήρχε εισφορά, με πρόσφατο νόμο το ποσοστό της κράτησης είναι 6% στο καταβαλόμενο ποσό.
  
                                 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Γιά την απονομή της επικουρικής σύνταξης ισχύουν οι ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που ισχύουν για την κύρια σύνταξη στο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Έτη ασφάλισης
Όριο ηλικίας και
να έχει πάρει ο ασφαλισμένος την τελική απόφαση για την κύρια σύνταξη και η απόφαση κοινοποιείται στο επικουρικό ταμείο άμεσα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα δικαιλογητικά και η αίτηση για επικουρική, κατατίθενται ταυτόχρονα, την χρονική στιγμή που γίνεται για την κύρια, μετά την απόφαση απόλυσης από τον ΕΛ-ΤΑ. 
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει λιγότερα χρόνια στο επικουρικό ταμείο, μπορεί να εξαγοράσει τα υπόλοιπα ή να αναγνωρίσει πλασματικά με τους ίδιους όρους που ισχύουν στό ταμείο μας και για την κύρια σύνταξη και θα πάρει το αναλογούν ποσό αναδρομικά.
Εάν δεν κάνει εξαγορά για να συμπληρώσει τα ανάλογα έτη, όσα απαιτούνται και για την κύρια σύνταξη, τότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη (-30%) μετά τα 60 ή με πλήρη στα 65.

Το κόστος εξαγοράς είναι 6% επί του τακτικού μισθού.

Με εφάπαξ πληρωμή του ποσού γίνεται έκπτωση 10%.
Με δόσεις, γίνεται σε τόσες όσοι είναι και οι μήνες αναγνώρισης αλλά η καταβολή της σύνταξης αρχίζει μετά την ολοσχερή αποπληρωμή.
Εάν δεν προβεί σε εξαγορά ή αναγνώριση, μπορεί να πάρει την αναλογία των ετών πλήρους ή μειωμένης σύνταξης στο προβλεπόμενο όριο ηλικίας όπως αναφέρουμε παραπάνω στα 65 ή 60.
   
                        ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ

Παρά το ότι ο ν.4052/2012 χωρίζει σε δύο περιόδους τους ασφαλισμένους, μέχρι το 2000 και από 1/1/2001 και μετά, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης, οι επικουρικές για τους εργαζόμενους στα ΕΛ-ΤΑ διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες και υπολογίζονται ως εξής:
  
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1983
Ποσό επικουρικής = συντάξιμες αποδοχές Χ έτη ασφάλισης / 30 Χ 15%.
 
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ασφαλισμένοι από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992
Ποσό επικουρικής = συντάξιμες αποδοχές Χ έτη ασφάλισης / 35 Χ 15%
 
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά
Ποσό επικουρικής = συντάξιμες αποδοχές Χ έτη ασφάλισης / 35 Χ 20%

Επισημαίνουμε εδώ πως για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992, υπάρχει πλαφόν στις συντάξιμες αποδοχές που για το 2013 είναι στα 1977,3€.

Το 1977,3 είναι αυτό που αντιστοιχεί στο 7ο μισθολογικό κλιμάκιο προσαυξημένο κατά 69% (Μ.Κ.1170 Χ 69% = 1977.3€).
Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται οι αποδοχές εξόδου, όπως ορίζονται και για τις κύριες συντάξεις.

Παράδειγμα:
Ασφαλισμένος πρίν το 1983 με συντάξιμο μισθό 2400€ αλλά με το πλαφόν είναι 1977,3€
Ποσό σύνταξης = 1977.3 Χ έτη ασφάλισης 35 / 30 Χ 15% =
346,03€
Μετά τις προβλεπόμενες μέχρι τώρα μειώσεις το καθαρό ποσό είναι κάτω από 200€.


Έχουμε λοιπόν δύο κατηγορίες ασφαλισμένων που υπολογίζεται διαφορετικά η επικουρική σύνταξη.

α) Εργαζόμενοι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/2000
Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής που θα συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2015 και μετά, ανεξάρτητα πότε έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εμπίπτουν στο νέο καθεστώς μόνο για τα έτη που θα συμπληρωθούν από 1/1/2015 και μετά σύμφωνα με το ν.4052/2012 όπως ισχύει για τους μετά το 2001 ασφαλισμένους.
Έχουμε δηλαδή δύο τμήματα:
1ο τμήμα: το ποσό για τα έτη μέχρι το 2010 όπως προβλέπουν τα καταστατικά των ταμείων.

2ο τμήμα: το ποσό που αντιστοιχεί στα έτη από 1/1/2011 και μετά και με ότι προβλέπει η νέα νομοθεσία για ποσοστά και ύψος συντάξεων.
Επειδή ο τρόπος υπολογισμού είναι αρκετά σύνθετος με τα σημερινά δεδομένα θα κυμαίνεται μεταξύ 12% και 16%.
Οι διαφορές δεν θα είναι μεγάλες αν δεν αλλάξουν δραματικά τα πράγματα γιατί το ποσοστό αναπλήρωσης που υπολογίζεται στα επικουρικό του ΕΛ-ΤΑ είναι με το παλιό σύστημα στο 15%.
 
Παρά το ότι ο νόμος βάζει διάφορες παραμέτρους και παραδοχές, η πρόβλεψη και διάταξη που λέει ότι τα ταμεία δεν θα έχουν ελλείμματα, θα πληρώνουν με τις εισφορές που εισπράτουν ή με τυχόν αποθεματικά... και δεν θα επιχηρηγούνται από τον κρατικό πρϋπολογισμό από 1/1/2015, καταλαβαίνεται τι συντάξεις θα παίρνουν οι ασφαλισμένοι.
Άλλωστε σήμερα, με 35 έτη ασφάλισης, με πλήρη σύνταξη ένας ασφαλισμένος παίρνει καθαρό ποσό επικουρικής κάτω από 200€.
Τι ποσό θα παίρνει σε 2- 3 χρόνια και άν θα υπάρχει βιώσιμο ταμείο;
Μπορεί να απαντήσει κάποιος και να εγγυηθεί; 

Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 35 ΕΤΗ ΕΙΝΙΑ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 170€
Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 110€ - 120€                                                         ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ


Σε περίπτωση συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη που χορηγείται σε ασφαλισμένους, το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 6% για κάθε έτος (1/200/μήνα)
 που υπολείπεται του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπεται για πλήρη σύνταξη και γίνεται στο συντάξιμο μισθό πριν το οικογενειακό.

Η μείωση αυτή, που μπορεί να φθάσει μέχρι και 30% στο ποσό της σύνταξης (για 5 έτη νωρίτερα), είναι μόνιμη και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται αυτή η επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Σ40/207/5/7/2012 εγκύκλιο του ΙΚΑ,(την οποία μπορείτε να βρείτε ολόκληρη σε ανάλογο θέμα στο κεφάλαιο συνταξιοδοτικό της ΠΟΣΤ  όπου βρίσκεστε με παραδείγματα), μπαίνουν νέες και δυσμενέστερες προϋποθέσεις στις περιπτώσεις αποχώρησης με μειωμένη σύνταξη.
Και τούτο γιατί το ταμείο εφαρμόζει τη μείωση με αποκλειστικό κριτήριο για τις ασφαλισμένες γυναίκες, το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους και όχι το έτος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών ασφάλισης που σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις της κατηγορίας αυτής, επειδή τα όρια ηλικίας άλλαξαν, η μείωση είναι 30% σε σχέση με την πλήρη σύνταξη και κάτι τέτοιο επιφέρει μεγάλο κόστος και πρέπει να ληφθεί υπόψη απο τις γυναίκες που αποχωρούν με τις προϋποθέσεις αυτές.
To κριτήριο δηλαδή για το ποσοστό μείωσης είναι το πότε συμπληρώνει η ασφαλισμένη το 60ο έτος της ηλικίας της, που σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, τότε, για τη λήψη πλήρους σύνταξης το όριο ηλικίας είναι αυξημένο πλέον και θα υπολογίζεται η μείωση για 5 χρόνια εάν αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη.

Εξαίρεση υπάρχει σύμφωνα με εγκύκλιο της Γ.Γ.Κ.Α. μόνο για τις γυναίκες που μέχρι 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει την ηλικία των 55 ετών και είχαν και την 25ετία για να υπολογιστεί το ποσοστό μείωσης με βάση το 60ο έτος και ανάλογα πότε θα φύγουν με μειωμένη ανάμεσα στο 55ο και 59ο έτος της ηλικίας τους.

Άρα πριν αποχωρήσουν, να διασταυρώσουν με το ταμείο τη ρύθμιση που τους αφορά και μετά να αποφασίσουν για να μη βρεθούν προ εκπλήξεως.

ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΠΕΛΟ 10% ΑΠΟ 19/8/2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ
Όπως αναλύουμε σε ανάλογη νεώτερη ανάρτησή μας, μετά τις 19/8/2015 και με νέο νόμο, όποιος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και αποχωρεί μετά την ημερομηνία αυτή, τρώει και νέα μείωση 10% πέρα απότην μείωση του 6% ανά έτος ανάλογα με το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη.
Όποιος/α είχε θεμελιωμένο δικαίωμα για μειωμένη μέχρι 18/8/2015 και αποχωρήσει έστω και μετά τις 19/8/2015, γλυτώνει το καπέλο του 10% αλλά το συνολικό ποσοστό μείωσης υπολογίζεται με τα νέα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη που σαφώς είναι αυξημένα και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις θα φτάσει το 30%.
Το 10% καταργείται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη ενώ το ποσοστό μείωσης πρόωρης αποχώρησης παραμένει ισόβια.
 

 

Χρόνος υπαγωγής στην ασφάλιση


Ο χρόνος υπαγωγής στην ασφάλιση δεν είναι εκείνος που ασφαλίστηκε κάποιος στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, αλλά ο χρόνος που πρωτοασφαλίστηκε σε οποιοδήποτε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης. Γι' αυτόν τον λόγο στο ΤΑΠ-ΟΤΕ αρκεί και μία ημέρα ασφάλισης μέχρι 31/12/1982 για να καταταχθεί κάποιος στους ασφαλισμένους της πρώτης περιόδου.

 

Συντάξιμες αποδοχές

 

Στις συντάξιμες αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξη περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός και τα επιδόματα που χορηγούνται μόνιμα ως προσαύξηση του βασικού μισθού και εφόσον καταβάλλονται γι' αυτά ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο σύνταξης.

 Δεν συνυπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές τα οικογενειακά επιδόματα (προστίθενται μετά εάν υπάρχουν),δώρα, έξοδα κίνησης, αμοιβή για υπερωριακή εργασία κ.λπ. Η μείωση στα επιδόματα όπως το πάγιο επίδομα επιφέρει και αντίστοιχη μείωση στη σύνταξη.

 Ενδεικτικά παραδείγματα για το ύψος της σύνταξης.

«Κλειδί» για τον υπολογισμό της σύνταξης στα Ταμεία των ΔΕΚΟ αποτελεί το έτος ασφάλισης αλλά και το ύψος των συντάξιμων αποδοχών για το τελικό ποσό.

Για να γίνει ο υπολογισμός για τις  συντάξιμες αποδοχές αφαιρούνται βέβαια οι μειώσεις που έχουν γίνει στο μισθολόγιο.

Δείτε ένα παράδειγμα με τον παλαιό και το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για ασφαλισμένους πρίν το 1983.

 Με συνταξιοδότηση το 2012: Ασφαλισμένος 59 ετών πριν το 1983  συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης με εξαγορά στρατού και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς όριο ηλικίας το 2012. Ποιο θα είναι το ποσό της σύνταξής του εάν οι συντάξιμες αποδοχές του είναι 2.200€.

Απάντηση: Ο παραπάνω εργαζόμενος ανήκει στους πριν από το 1982 και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη ως εξής με άλλο έτος συνταξιοδότησης.
Συνταξιοδότηση το 2012:

Το ποσό του συντάξιμου μισθού θα ανέλθει: Α μέρος) στο 76% των συντάξιμων αποδοχών του για τα 28 έτη ασφάλισής του μέχρι το 2007.(για τα 15 έτη = 50% και 2% Χ 13 = 26%, σύνολο 76%) δηλ. με συντάξιμο μισθό 2.200€.

2.200 Χ 76% = 1.672€.

β) από το Β μέρος θα πάρει με (Μ.Ο.) 2.100€ Χ 7/35 Χ 75% = 307€

Σύνολο συντάξιμου μισθού Α+Β = 1979€

Ο ασφαλισμένος αυτός εάν αποχωρήσει το 2014 θα πάρει:

Με τον ίδιο συντάξιμο μισθό.

Α: 2.200 Χ 28/35 Χ 80% = 1.408€

Β: 2.100 Χ  7/35  Χ 73% =   307€

Σύνολο συντάξιμου μισθού 1.715€.

 

Διαφορά παλαιού με νέο τρόπο υπολογισμού 264€.

 Τώρα βέβαια μπήκαν όλοι σχεδόν στο ίδιο τσουβάλι όπως μπορείτε να διαβάσετε σε νεώτερό μας άρθρο αλλά βλέπουμε την διαφορά μόνο με την αλλαγή αυτή αναμένοντας τις νέες αλλαγές.

ΑΠΟ 1/1/ 2016 Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

Ακολουθούν οι μειώσεις ανάλογα με το ύψος του συντάξιμου μισθού, μείωση λόγω ορίου ηλικίας κ.λ.π.

Η διαφορά είναι μικρότερη όσο περισσότερα χρόνια υπάρχουν μέχρι το 2007 και λάβετε υπόψη ότι το όσο μεγαλύτερη είναι η σύνταξη τόσο μεγαλύτερες μειώσεις έχει και γιαυτό θέλει πολύ προσοχή η τελική απόφαση για το πότε πρέπει να φύγει κάποιος και τι σύνταξη θα πάρει.

Εφόσον έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα βάζει κάτω, βλέπει τι αποτέλεσμα έχει με τη σύνταξη, τι μισθό παίρνει σήμερα, τι μπορεί να συμβεί αργότερα και αποφασίζει τι συμφέρει να κάνει.

Εμείς σας ενημερώνουμε για το τι ισχύει και δεν προτείνουμε τι πρέπει να κάνετε αλλά ο μισθός τώρα και η σύνταξη που θα πάρετε έχει πάντως σημαντική διαφορά και κυρίως για όσους φεύγουν με μειωμένη.

Αναλυτική και επικαιροποιημένη ενημέρωση και για το θέμα αυτό (τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όλες τις περιόδους) μπορείτε να έχετε στη νέα μας εργασία στο κεφάλαιο Συνταξιοδοτικό με τίτλο << Ο Χάρτης Συνταξιοδότησης Εργαζομένων στα ΕΛ-ΤΑ για όλες τις περιόδους και κατηγορίες>> και επικαιροποιημένες ανάλογα με τις νέες ρυθμίσεις συνέχεια μέχρι να καταλήξουν....

 

 

                 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.