ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΣΥΖΥΓΩΝ, ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

 Αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.6037/435/20.3.2012

Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 138 περ. ΣΤ' του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α' 41)
Αθήνα 20/03/2012
Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.6037/435
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Γ'
 
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Τ αχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Γκιουλέκα
Τηλέφωνο : 210 3368113
 
ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 138 περ. ΣΤ' του ν. 4052/2012(ΦΕΚ Α' 41)»
 
Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 138 περ. ΣΤ' του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α'), ρυθμίζονται -μεταξύ άλλων- θέματα συνταξιοδότησης αναπήρων συζύγων, γονέων και αδελφών και για την εφαρμογή τους δίνουμε τις ως κατωτέρω διευκρινίσεις:
 
1. Με την παρ. 1 του αρ. 37 του ν. 3996/2011 αντικαταστάθηκε η παρ.4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α' 48), όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α' 272), τη συμπλήρωσή της με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 και την προσθήκη τουάρθρου 140 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α' 58). 
 
Σύμφωνα με την περ. στ' του αρ. 37 του ν. 3996/2011, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής ενέπιπταν και τα πρόσωπα που είχαν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ως γονείς ή σύζυγοι αναπήρων πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3996/2011, δεν είχε εκδοθεί όμως οριστική απόφαση συνταξιοδότησης γι αυτούς. Οι εκκρεμείς αυτές αιτήσεις, βάσει της αντικαθιστώμενης περ. στ', έπρεπε να κριθούν με βάση τις προϋποθέσεις που έθετε η διάταξη του άρθρου 37 του ν. 3996/2011.
 
2. Με την κοινοποιούμενη διάταξη (αρ. 138 περ. ΣΤ' ν. 4052/2012) αντικαθίσταται η περ. στ' του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (Α 170) και προβλέπεται ότι οι αιτήσεις των ασφαλισμένων γονέων ή συζύγων αναπήρων που είχαν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3996/2011 (ήτοι πριν την 05.08.2011) θα κριθούν με βάση το καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.
 
Προβλέπεται επίσης ότι απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 37 του ν.3996/2011 επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 4/8/2011 ανακαλούνται αυτοδίκαια και αυτές οι αιτήσεις συνταξιοδότησης επανακρίνονται με βάση το προγενέστερο του ν. 3996/2011 νομοθετικό καθεστώς.
 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ