ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αύξηση σε 6% του ποσοστού παρακράτησης από τις χορηγούμενες κύριες συντάξεις για την ασφάλιση κλάδου παροχών ασθενείας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 35/3.8.2015

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α'/16.7.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)», γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα:
Ως γνωστόν, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Α.Ν.1846/1951, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2 του Ν.Δ.4104/1960 προβλέπεται η ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο παροχών ασθενείας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου, η εισφορά των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την κατά τα ανωτέρω ασφάλιση τους ορίζεται σε 4% επί της συνολικής συντάξεως.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, από 1.7.2015, το ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του ΝΑΤ, διαμορφώνεται σε 6%.
Με την υπ' αριθ. Φ.80000/οικ.32852/1092/30.7.2015  εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία μας γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4334/2015, ορίζεται ότι τα ποσά της εισφοράς που προκύπτουν, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται από την σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2015.
Επιπλέον, γνωστοποιείται ότι το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23.4.2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.
Συνεπώς, η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Πληροφορικής ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα ενεργήσει αρμοδίως ώστε να γίνεται κράτηση 6% αρχής γενομένης της συντάξεως μηνός Σεπτεμβρίου 2015, από την οποία θα παρακρατηθούν και τα ποσά που προκύπτουν, ως διαφορά για τις ήδη χορηγούμενες, από 1.7.2015, συντάξεις.
Τέλος, είναι γνωστό ότι οι εισφορές κλάδου ασθένειας αποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ, ως τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, μέσω της γνωστής διαδικασίας χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΟΠΥΥ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ