ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

ΣτΠ: Υπουργική απόφαση για το συνυπολογισμό των ημερών απεργίας στην ασφάλιση και τη επιλογή ασφαλιστικού φορέα.
Η υπουργική απόφαση προέκυψε μετά από αναφορά

ασφαλισμένου στον Συνήγορο του Πολίτη.


Σημείωση της στήλης μας:

Μετά από ερωτήματα και πιθανή σύγχιση που προκάλεσε η

απόφαση αυτή σε πολλούς εργαζόμενους αναφερόμαστε στο

θέμα και διευκρινίζουμε ότι:

η συγκεκριμένη απόφαση δεν αφορά τον συνυπολογισμό των

ημερών απεργίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού

δικαιώματος η οποία μπορεί να γίνει μόνο με την εξαγορά του

χρόνου αυτού από τους ασφαλισμένους όπως προβλέπεται

ήδη και δεν έχει αλλάξει.

Για τους εργαζόμενους στα ΕΛ-ΤΑ και ασφαλισμένους στο

ΤΑΠ-ΟΤΕ, οι απεργίες μετράνε από 1/8/ 2008 και μετά που

είναι και η ημερομηνία ένταξης του ταμείου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Άρα δεν άλλαξε κάτι στο καθεστώς των απεργιών και τον

τρόπο υπολογισμού των ημερών απεργίας για συμπλήρωση

χρόνου ασφάλισης και τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού

δικαιώματος.

Όπως αναφέρει ρητά η απόφαση, αφορά το δικαίωμα

ασφαλισμένου να επιλέξει ασφαλιστικό φορέα

συνυπολογίζοντας το χρόνο της απεργίας.

Σε υπουργική απόφαση που εκδόθηκε, με εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη, ορίζεται ρητά, ότι οι ημέρες απεργίας συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος επιλογής ασφαλιστικού φορέα.

Η υπουργική απόφαση προέκυψε μετά από αναφορά ασφαλισμένου σχετικά με την απόρριψη του αιτήματός του να υπαχθεί σε ασφαλιστικό φορέα, το ΙΚΑ, με την αιτιολογία ότι δεν συμπλήρωνε κατά το προηγούμενο εξάμηνο 150 ημέρες ασφάλισης, λόγω συμμετοχής του σε απεργία.

Σύμφωνα με τον νόμο, προϋπόθεση για την επιλογή ασφαλιστικού φορέα, μεταξύ ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, αποτελεί η συμπλήρωση των 25 ημερών εργασίας ανά μήνα στην εξασφάλιση του ΙΚΑ. Ο ασφαλισμένος ασκώντας το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, επέλεξε να υπαχθεί στο ΙΚΑ και ζήτησε την απαλλαγή του από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι δεν συμπλήρωνε κατά το προηγούμενο εξάμηνο 150 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, επειδή είχε συμμετάσχει σε απεργία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον ΟΑΕΕ, υπογράμμισε, ότι η απουσία υποχρέωσης καταβολής μισθού και, κατά συνέπεια και εισφορών κατά τη διάρκεια της απεργίας, δεν αναιρεί την ιδιότητα του μισθωτού, ούτε συνεπάγεται τη διάρρηξη του ασφαλιστικού δεσμού. Η Αρχή υποστήριξε πως μια αντίθετη ερμηνεία της συγκεκριμένης διάταξης ως προς τους ασφαλισμένους που δεν συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα λόγω συμμετοχής τους σε απεργία θα ήταν αντισυνταγματική, ενόψει του άρθρου 23 παρ. 2 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα της απεργίας, αλλά και της αρχής της αναλογικότητας.

Με Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στη συνέχεια κατ΄ εξουσιοδότηση της σχετικής διάταξης του Ν. 4254/2014, ορίσθηκε ρητά ότι οι ημέρες απεργίας συνυπολογίζονται για την συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος επιλογής ασφαλιστικού φορέα.
.
Γραμματεία Ασφαλιστικού Π.Ο.Σ.Τ.