ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΤ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 Αθήνα, 13 / 01 / 2021

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
Η Διοίκηση των ΕΛΤΑ μέσω των διοικητικών οργάνων της καλεί τους συναδέλφους της διανομής, σε όλη τη χώρα να παραλάβουν τους νέους τομείς, υπογράφοντας τη σχετική διαταγή παραλαβής.
 
Μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Τ. στην οποία ελήφθησαν αποφάσεις και για το θέμα της διανομής (θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό) ανατέθηκε στο Νομικό Σύμβουλο της Π.Ο.Σ.Τ., κο Βερβεσό να συντάξει Υπεύθυνη Δήλωση που θα πρέπει όλοι να υπογράψουν και να καταθέσουν στα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα.
 
Η Δήλωση αυτή μας διασφαλίζει από οποιαδήποτε διοικητική ή άλλη αυθαιρεσία και προασπίζει κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.
 
Η σχετική δήλωση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (www.postnet.gr) και θα αποσταλεί σε όλες τις Μονάδες Διανομής με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέσο (email, fax).