ΠΟΤΕ ΘΕΜΕΛΙΩΝΩ/ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ / ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

     Το κρισιμότερο ζήτημα για τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα είναι το πότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή πότε κατοχυρώνει τις προύποθέσεις συνταξιοδότησης.
Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού  δικαιώματος ή η κατοχύρωση προύποθέσεων συνταξιοδότησης μπορεί να προηγείται της συνταξιοδότησης, σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει χρόνια πριν την αίτηση συνταξιοδότησης.

 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπάρχει όταν ο ασφαλισμένος/η συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης  και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του.

Το θεμελιωμένο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ δικαίωμα είναι η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να <<κλειδώσουν>>) με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας. 

Οι δύο αυτές έννοιες εφαρμόζονται διαφορετικά σε άνδρες και γυναίκες ή σε ειδικές κατηγορίες, ανάλογα με το χρόνο πρώτης ασφάλισης και όχι αναγκαστικά στο τελευταίο ταμείο αλλά οι χρόνοι ασφάλισης μετράνε συνολικά.
Η θεμελίωση/κατοχύρωση δικαιώματος οριοθετεί, ανάλογα με την συνταξιοδοτική διάταξη της οποίας κάνει χρήση ο ασφαλισμένος/η, τις κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα λάβει σύνταξη, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό.
Η ανωτέρω έννοια δεν σχετίζεται με το χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης  όπου απαιτείται κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης, να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του ασφαλισμένου όλες οι οριζόμενες προϋποθέσεις, συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του αντίστοιχου προς το χρόνο αυτό ορίου ηλικίας.


Είναι διαφορετικό αλλά και ουσιώδες λοιπόν η θεμελίωση συνταξιοδοτικού διακαιώματος που ο ασφαλισμένος έχει  τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να πάρει άμεσα σύνταξη, με την κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης όπως ισχύει ανά περίπτωση, όπου ο ασφαλισμένος είτε έχει τα χρόνια ασφάλισης που απαιτείται και περιμένει την ηλικία είτε έχει την ηλικία και περιμένει να συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθεί.