Ο ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ -ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ - ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ   
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Υπεύθυνος ύλης Χρήστος Κόλιας

Η Γραμματεία Ασφαλιστικού της Π.Ο.Σ.Τ., σας παρουσιάζει αναλυτικά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με πίνακες για όλες τις περιόδους  και κατηγορίες των εργαζόμενων στα ΕΛ-ΤΑ.


Για να γίνει κατανοητή η έννοια και η εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τη διάταξη που κάνει χρήση ο κάθε ασφαλισμένος/η και σε ποια κατηγορία ανήκει.
Δεν υπάρχει δηλ. γενικός κανόνας για όλους αλλά εξαρτάται από το φύλλο, την περίοδο ασφάλισης και την διάταξη που χρησιμοποιεί.

Η ερμηνεία των παρακάτω εννοιών και η αποτύπωση στον ανάλογο πίνακα, θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να αναζητήσει ευκολότερα το πότε και πως μπορεί να θεμελιώσει/κατοχυρώσει δικαίωμα και πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ / ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

     Το κρισιμότερο ζήτημα για τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα είναι το πότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή πότε κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Η θεμελίωση/κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού  δικαιώματος μπορεί να προηγείται της συνταξιοδότησης, σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει χρόνια πριν την αίτηση συνταξιοδότησης.

 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ δικαιώματος υπάρχει όταν ο ασφαλισμένος/η συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του.
Το θεμελιωμένο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ  συνταξιοδοτικό δικαίωμα είναι η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να <<κλειδώσουν>>) με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας

Οι δύο αυτές έννοιες εφαρμόζονται διαφορετικά σε άνδρες και γυναίκες ή σε ειδικές κατηγορίες, ανάλογα με το χρόνο πρώτης ασφάλισης και όχι αναγκαστικά στο τελευταίο ταμείο αλλά οι χρόνοι ασφάλισης μετράνε συνολικά.
Η θεμελίωση/κατοχύρωση δικαιώματος οριοθετεί, ανάλογα με την συνταξιοδοτική διάταξη της οποίας κάνει χρήση ο ασφαλισμένος/η, τις κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα λάβει σύνταξη, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό.
Η ανωτέρω έννοια δεν σχετίζεται με το χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης  όπου απαιτείται κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης, να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του ασφαλισμένου όλες οι οριζόμενες προϋποθέσεις, συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του αντίστοιχου προς το χρόνο αυτό ορίου ηλικίας.


Είναι διαφορετικό λοιπόν η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος που σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να πάρει σύνταξη όποτε θέλει γιατί έχει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης ή και το όριο ηλικίας όπου απαιτείται, από την κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης όπως ισχύει ανά περίπτωση που σημαίνει έχει το ανάλογο έτος τα έτη ασφάλισης και αναμένει την ηλικία ή έχει την ηλικία και περιμένει να συμπληρώσει τα χρόνια ασφάλισης. 
Οι δύο αυτές έννοιες διευκρινίζονται σαφώς από την ανάλογη εγκύκλιο της Γ.Γ.Κ.Α με αριθμό 27037/1797/21-11-2012.

Οι ασφαλισμένοι χωρίζονται σε τρείς χρονικές περιόδους ανάλογα με το έτος πρώτης ασφάλισης (έστω ένα ένσημο) σε φορέα Κύριας Ασφάλισης.

Για να βρείτε την ατομική σας περίπτωση, πάτε στην ανάλογη περίοδο πρώτης ασφάλισης, μετά στην κατηγορία με ευνοϊκότερη διάταξη που μπορείτε να κάνετε χρήση και μετά στον πίνακα που ακολουθεί και ανήκετε όπου απεικονίζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας και έτη ασφάλισης).                       Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982


Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν, όσοι έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι 31/12/1982.

Οι επί μέρους κατηγορίες ασφαλισμένων (άνδρες - γυναίκες) συνταξιοδοτούνται  με διαφορετικές διατάξεις και προϋποθέσεις και είναι οι εξής  ανάλογα σε ποιά κατηγορία και διάταξη μπορούν να υπαχθούν.

1η κατηγορία

1. ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ή ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (50% και άνω) Ή  ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΥ (67% και άνω)

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκου, έχει
συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης έχοντας ανήλικο παιδί και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας όπου αυτό απαιτείται.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή το ανάλογο έτος, η ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκου έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο
ασφάλισης έχοντας ανήλικο παιδί χωρίς να έχει την απαιτούμενη ηλικία την οποία αναμένει για τη λήψη σύνταξης.

πίνακας για την 1η κατηγορία            

Έτος συμπλήρωσης 
απαιτούμενου χρόνου

Απαιτούμενος   χρόνος 
ασφάλισης

 Απαιτούμενη ηλικία

Απαιτούμενος 
χρόνος

(Χ.Ο.Η.)

1992

            15

           42

           22

1993

            15,5

           42,5

           22,5

1994

            16

           43

           23

1995

            16,5

           43,5

           23,5

1996

            17

           44

           24

1997

            17,5

           44,5

           24,5

1998

            17,5

           50

           24,5

1999

            17,5

           50

           24,5

2000

            17,5

           50

           24,5

2001

            17,5

           50

           24,5

2002

            17,5

           50

           24,5

2003

            18

           50

           25

2004

            18,5

           50

           25,5

2005

            19

           50

           26

2006

            19,5

           50

           26,5

2007

            20

           50

           27

2008

            20,5

           50

           27,5

2009

            21

           50       

           28

2010

            21,5

           50          

           28,5

2011

            22

           50          

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ Π.Ο.Σ.Τ.

Αριστοτέλους 11-15
Αθήνα, 104 32

E-Mail: post@postnet.gr
Τηλέφωνο: 210 5200301
Κατασκευή & Φιλοξενία: Komvos.gr