ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) 
Πληροφορίες: Κοτσώρη Π.
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215190
FAX: 210 5230046
e-mail : diefpar@ika.gr
Αθήνα, 22/03/2013
Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Σ40/66 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ
Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών Ο.Π.Σ.
 Πατησίων 12
 10677 Αθήνα
2. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο 
 των Τμημάτων Απονομών Συντάξεων
ΘΕΜΑ: «Χρόνος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων 
ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011.
Αντιμετώπιση περιπτώσεων κατά τις οποίες οι ασφαλισμένοι δεν 
υποβάλλουν αίτημα αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης ταυτόχρονα με 
την αίτηση συνταξιοδότησης.»
Σχετικό: το με αρ. πρωτ. Γ99/119/03-03-2003 Γενικό Έγγραφο
1. Σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.9240/597/11-08-2012 και 
Φ.80000/21395/1450/06-10-2011 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όσοι 
ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που 
διαμορφώνονται και ισχύουν από 01/01/2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του Ν.3863/2010, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση για την εξαγορά 
του υπολειπόμενου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του 
Ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 40 του Ν.3996/2011, οποτεδήποτε,
προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούν να 
κατοχυρώσουν, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία 
περίπτωση μετά την αίτηση συνταξιοδότησης.
ΑΔΑ: ΒΕ2Π4691ΩΓ-54Γ2
2. Για λόγους χρηστής διοίκησης, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με το Γενικό 
Έγγραφο Γ99/119/03-03-2003, είχε καθορίσει τον τρόπο αντιμετώπισης των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες οι ασφαλισμένοι που δε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα με τις υπάρχουσες ημέρες ασφάλισης και δεν υποβάλλουν αίτημα 
αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ή προαιρετικής ασφάλισης ταυτόχρονα 
με την αίτηση συνταξιοδότησης να θεωρείται ότι εμπεριέχεται σχετικό αίτημα 
αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ή υπαγωγής στην προαιρετική 
ασφάλιση, ακόμα και αν δεν έχουν συμπληρωθεί στο έντυπο της αίτησης οι κρίσιμες 
ενδείξεις, με τη γραπτή συναίνεση του ασφαλισμένου σε μεταγενέστερο χρόνο.
3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατόπιν 
σχετικού ερωτήματός μας, διευκρίνισε τα εξής με αρ. πρωτ. Φ80000/26225/1757/25-
02-2013 έγγραφό του:
Τα διοικητικά όργανα έχουν την υποχρέωση να ενεργούν στα πλαίσια της 
χρηστής και καλόπιστης διοίκησης καθώς και της αρχής της ισότητας. Επομένως, στις 
περιπτώσεις που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης οι 
ασφαλισμένοι είχαν λανθασμένη πεποίθηση ότι θεμελιώνουν δικαίωμα 
συνταξιοδότησης με τις ημέρες ασφάλισης που είχαν ήδη πραγματοποιήσει
και για το λόγο αυτό δεν ζήτησαν στην αρχική αίτησή τους αναγνώριση κάποιων από 
τους πλασματικούς χρόνους των άρθρων 39 και 40 του Ν.3996/2011, τους οποίους 
είχαν δικαίωμα να αναγνωρίσουν επειδή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 
01/01/2011 με τις αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.3863/210 όπως 
ισχύουν και τις οποίες δεν είχαν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, θα θεωρείται ότι εμπεριέχεται και αίτημα για αναγνώριση 
πλασματικών χρόνων ακόμα και αν δεν έχουν συμπληρώσει τις αντίστοιχες 
ενδείξεις στο έντυπο της αίτησης ή έχουν συμπληρώσει την ένδειξη «όχι». 
Στην πράξη θα καλείται ο ασφαλισμένος να επιλέξει το χρόνο ή τους χρόνους 
ασφάλισης που επιθυμεί να αναγνωρίσει με γραπτή συναίνεση πάνω στο 
‘‘σώμα’’ της αίτησης.
Επομένως, οι περιπτώσεις που είχαν τυχόν αντιμετωπιστεί διαφορετικά και 
καλύπτονται από τις οδηγίες αυτές, θα πρέπει να κριθούν εκ νέου σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν σχετική 
αίτηση – όχληση. Ευνόητο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάλογη αντιμετώπιση και 
για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων γυναικών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που 
καταλαμβάνονται από τα αναφερόμενα στο αρ. Σ40/207/05-07-2012 Γενικό Έγγραφο 
και οι οποίες έχουν κριθεί διαφορετικά, γιατί κάτι τέτοιο αφενός θα δημιουργούσε τις 
ΑΔΑ: ΒΕ2Π4691ΩΓ-54Γ3
προϋποθέσεις καταστρατήγησης της ευνοϊκής θέσης της υπηρεσίας με την οποία 
καλύφθηκαν οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης 
μέχρι 04/07/2012 και αφετέρου επειδή κατ’ ουσία οι περιπτώσεις αυτές ήταν 
διαφορετικές, καθώς οι ασφαλισμένες γνώριζαν ότι δεν θεμελιώνουν δικαίωμα 
συνταξιοδότησης και για το λόγο αυτό είχαν υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης 
πλασματικών χρόνων πριν ή ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.
Η ευνοϊκή αντιμετώπιση που περιγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τη θέση του 
Υπουργείου, αφορά μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες η αναγνώριση πλασματικών 
χρόνων του Ν.3996/2011 είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος. Στις περιπτώσεις όμως που οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα 
αναγνώρισης πλασματικών χρόνων αλλά ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται μόνο για 
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε χρόνο 
μεταγενέστερο της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, δεν είναι 
επιτρεπτό να θεωρηθεί ότι η αίτηση αυτή εμπεριείχε και αίτημα αναγνώρισης 
χρόνου για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. 
4. Επισημαίνουμε ότι, λόγω των αλλαγών που συντελέστηκαν στην 
ασφαλιστική νομοθεσία με τη ψήφιση των νόμων 3863/2010, 3996/2011 και 
4093/2012 (σταδιακή κατά περίπτωση αύξηση τόσο του χρόνου ασφάλισης όσο και 
των ορίων ηλικίας, ύπαρξη διευρυμένων πλασματικών χρόνων, υφιστάμενος 
περιορισμός στο κατ’ έτος ανώτατο όριο αναγνωριστέου χρόνου), θα πρέπει κατά την 
υποβολή από τον ασφαλισμένο της μεταγενέστερης δήλωσής του/γραπτής συναίνεσης 
για αναγνώριση πλασματικού χρόνου – σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω –
να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα ασφαλιστικά του δεδομένα, προκειμένου να μην 
υπάρξουν αιτήσεις συνταξιοδότησης βασισμένες σε λανθασμένα στοιχεία και 
περαιτέρω απορριπτικές επ’ αυτών αποφάσεις συνταξιοδότησης.
Το παρόν αποτελεί απάντηση και στο με αρ. πρωτ. 9029/01-10-2012 έγγραφο 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κομοτηνής.
Εσωτερική διανομή Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
1. Γραμματεία Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Γραμματεία Υποδ/τή κ. Δ. Πατσούρη
3. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Ασφ/κών Υπηρεσιών ΧΑΡ ΙΚΛΕ ΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
4. Γρ. Δ/ντριας Παροχών
5. Δ/νση Παροχών
Τμήμα Κύριας Σύνταξης (6 αντίτυπα)
ΑΔΑ: ΒΕ2Π4691ΩΓ-54Γ