ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 Πρέπει να γνωρίζετε πλέον πως η καταβολή των συντάξεων γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα εκτός εξαιρέσεων (αργιών κ.λ.π.).
Η επικουρική σύνταξη καταβάλεται κάθε μήνα πλέον από τον Μάρτιο του 2013 και μπαίνει στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο συνταξιούχος (IBAN).
Eάν ο λογαριασμός είναι κοινός με αυτόν της κύριας σύνταξης, τότε μη νομίσετε ότι έγινε αύξηση γιατί απλά είναι το ποσό της επικουρικής που καταβάλεται κάθε μήνα πλέον ενώ εάν έχετε χωριστό λογαριασμό αναζητήστε το ποσό του μήνα στο λογαριασμό αυτό.
Για να γίνει η καταβαλή της σύνταξης πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία σας, Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. είτε ηλεκρονικά στο ika.gr είτε στους αρμόδιους φορείς όπως περιγράφει και η ανάλογη εγκύκλιος του ΙΚΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΣΥΓΧ/ΝΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)  
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000
e-mail : diefpar@ika.gr 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή καταβολής συντάξεων που δεν εμφανίζουν Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και μετάθεση της ημερομηνίας πληρωμής τους.»

Α. Η ισχύουσα νομοθεσία περί υποχρεωτικής έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο το 153, παρ.1 του Ν.3655/2008, άρθρο 62 παρ. 8 Ν.3518/2006, άρθρο 1 Κ.Υ.Α. οικ. 7791/245/Φ80321/30.3.2009), ο Α.Μ.Κ.Α. έχει καθιερωθεί υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης των πολιτών της χώρας. Στην παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου η απόκτηση Α.Μ.Κ.Α.και η υποχρεωτική αναγραφή του επί των αντίστοιχων παραστατικών καθορίζεται ως προϋπόθεση για τη δυνατότητα απασχόλησης, ασφάλισης, έκδοσης ή ανανέωσης βιβλιαρίου ασθενείας, δικαιώματος σε σύνταξη ή σε είσπραξη συντάξεων και πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων και βοηθημάτων (σχετ. το με αρ. πρωτ. Σ70/104/1.8.2012 Γενικό Έγγραφο).

2. Με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 83 του Ν. 2238/1994, σε συνδυασμό με τις κατ’ έτος εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μεταξύ των άλλων στοιχείων, απαιτείται να αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των μισθωτών ή συνταξιούχων στα συνυποβαλλόμενα με τις οριστικές δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών αρχεία καθώς και στις χορηγούμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το με αρ. πρωτ. οικ. 15751/340/Φ10060/2012 Γενικό Έγγραφο επισημαίνει ότι, με βάση τη σχετική νομοθεσία, που προαναφέρθηκε, δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση συντάξεων και πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων και βοηθημάτων χωρίς την αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α.και του Α.Φ.Μ. στα αντίστοιχα παραστατικά.

Επομένως, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να μην χορηγεί ή να προβαίνει στη διακοπή της χορήγησης πάσης φύσεως παροχών στους συνταξιούχους που δεν έχουν εκδώσει και δηλώσει τον Α.Μ.Κ.Α και τον Α.Φ.Μ. στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Β. Προσωρινή αναστολή καταβολής συνταξιοδοτικών παροχών στους συνταξιούχους που δεν έχουν εκδώσει και δηλώσει ούτε τον Α.Μ.Κ.Α ούτε τον Α.Φ.Μ. στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος (ή δεν ταυτίζονται και τα δύο αυτά στοιχεία με το αρχείο του).

1. Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το με αρ. πρωτ. 7898/1589/11.3.2013 έγγραφό του έδωσε εντολή για την προσωρινή αναστολή καταβολής της σύνταξης των συνταξιούχων όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, οι οποίοι δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ., από την προσεχή ημερομηνία καταβολής των συντάξεων, δηλαδή για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ, του τ. ΤΑΠ-ΙΛΤ και του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), από 28.3.2013.

Στους συνταξιούχους αυτούς η σύνταξη θα επαναχορηγηθεί μετά την προσκόμιση των στοιχείων που πιστοποιούν τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. τους.

2. Η διαδικασία αυτή θα διενεργηθεί ως εξής:

α) Οι συνταξιούχοι/επιδοματούχοι του Ιδρύματος, των οποίων η σύνταξη ανεστάλη, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση και τη δήλωση των στοιχείων αυτών στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι αρμόδιο για την πληρωμή τους, με βάση τον τόπο κατοικίας τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

-αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς) - απαραιτήτως τα πρωτότυπα και όχι επικυρωμένα αντίγραφα

-Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας (ή αντίγραφο που συνοδεύεται από το πρωτότυπο), όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ., ή Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

-Βεβαίωση Απόδοσης Α.Μ.Κ.Α. (από τα Γραφεία Α.Μ.Κ.Α. των αρμόδιων Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από Κ.Ε.Π.) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αναφέρει τον Α.Μ.Κ.Α. (π.χ., βιβλιάριο υγείας)

β) Στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι αδυνατούν να ανταποκριθούν αυτοπροσώπως, μπορούν να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο με ειδική εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσει και τη δική του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς). Επίσης, η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω του νόμιμου πληρεξουσίου, εφ’ όσον πρόκειται για γενική πληρεξουσιότητα, που στην ουσία περιλαμβάνει και τη συγκεκριμένη διαδικασία, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά.

Στις περιπτώσεις των ανήλικων τέκνων, η διαδικασία θα γίνεται από γονέα, κηδεμόνα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του τέκνου με δικαστική απόφαση, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, και τη δική του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς). Εάν το τέκνο δεν διαθέτει αστυνομική ταυτότητα, θα γίνεται δεκτό το βιβλιάριο υγείας του.

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής η διαδικασία θα γίνεται μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους (προσωρινού διαχειριστή, με Απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας (ΕΚΗ) ή δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου, με απόφαση δικαστηρίου, ο οποίος, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσει και τη δική του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς).

Στις περιπτώσεις που προσκομίζεται ειδική εξουσιοδότηση (ή πληρεξούσιο που δεν περιλαμβάνει και το δικαίωμα είσπραξης παροχών), θα πρέπει να εξουσιοδοτείται νομίμως ο εκπρόσωπος και για την είσπραξη των συντάξεων που έχουν ανασταλεί, εφ’ όσον το επιθυμεί ο δικαιούχος.

3. Οι συνταξιούχοι που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό θα ενημερωθούν από τις Πρεσβείες και οι σχετικές διαδικασίες θα καθοριστούν λεπτομερώς με νεώτερες οδηγίες.

Γ. Συνταξιούχοι που δεν διαθέτουν είτε Α.Μ.Κ.Α. είτε Α.Φ.Μ.

Όσοι συνταξιούχοι δεν διαθέτουν είτε Α.Μ.Κ.Α. είτε Α.Φ.Μ. υποχρεούνται να προσκομίσουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά της παρ. Β2 του παρόντος (αστυνομική ταυτότητα, εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαίωση ΑΜΚΑ) στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους μέχρι και την Παρασκευή 5/4/2013, προκειμένου να μην ανασταλεί ή καταβολή της σύνταξής τους μηνός Μαΐου (στις 29/4/2013).

Και στην κατηγορία αυτή είναι επιτρεπτή η διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών και η είσπραξη συντάξεων μέσω εκπροσώπου στην περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, έτσι όπως περιγράφεται στην ανωτέρω ενότητα Β2β.

Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω ημερομηνία, θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης και θα επαναχορηγηθεί μετά την κατάθεση των απαραίτητων στοιχείων στο αρμόδιο με βάση την κατοικία Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Δ. Υπηρεσιακές ενέργειες

Από τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) ειδική υπηρεσία (εφαρμογή) για τη διευκόλυνση όλων των συνταξιούχων που δεν εμφανίζεται να διαθέτουν είτε ΑΜΚΑ είτε ΑΦΜ. Με την εφαρμογή αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και να πληροφορούνται εάν χρειάζεται να δηλώσουν τον ΑΜΚΑ ή και τον ΑΦΜ στο Υποκατάστημά τους.

Ως προς τις ενέργειες των υπηρεσιών Πληρωμών Συντάξεων, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος θα πρέπει να μεριμνήσει για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναρτήσει σε εμφανές σημείο (στην είσοδο του Υποκαταστήματος ή και στην είσοδο του Τμήματος Πληρωμών Συντάξεων) τη λίστα με τα ονόματα των συνταξιούχων που οφείλουν να δηλώσουν και τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ. Η λίστα αυτή θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανά Υποκατάστημα. Το αργότερο μέχρι αύριο Τετάρτη 27/3/2013 θα έχουν αναρτηθεί κατά προτεραιότητα οι λίστες με τα ονόματα των συνταξιούχων οι οποίοι ανήκουν στα Υποκαταστήματα με τους περισσότερους συνταξιούχους χωρίς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα Υποκαταστήματα.

2. Επίσης, ο Διευθυντής θα πρέπει να ορίσει τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που θα αναλάβουν την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων. Κατ’ αρχήν, οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να τους πληροφορούν εάν οφείλουν να καταθέσουν τα στοιχεία πιστοποίησης του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ τους. Σχετική ενημέρωση θα υπάρχει σε κάθε υποκατάστημα με τη λίστα των ονομάτων που θα έχει αποστείλει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι προσέρχονται στις υπηρεσίες σας πριν από τις ημερομηνίες κατά τις οποίες είναι εφικτή η οριστικοποίηση της διαδικασίας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητείτε από τους συνταξιούχους να σας καταθέτουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, με την πληροφορία ότι θα πρέπει να επανέλθουν για την πληρωμή τους από το Υποκατάστημα (εφ’ όσον τελικά διαπιστωθεί ότι ανήκουν στις ομάδες των συνταξιούχων χωρίς ΑΜΚΑ ή και ΑΦΜ).

3. Στη συνέχεια, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειψη αυτών των στοιχείων, θα γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων σε ειδική οθόνη του Ο.Π.Σ. (στην οποία θα περιλαμβάνονται οδηγίες χειρισμού του συγκεκριμένου συστήματος).

Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τους ενεργούς συνταξιούχους κατά το μήνα Μάρτιο 2013 με ελλείποντα στοιχεία (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ).

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των υπαλλήλων κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Α.Μ.Κ.Α. ή και του Α.Φ.Μ. από συνταξιούχους λόγω θανάτου, ώστε στις περιπτώσεις αυτές να συμπληρώνεται με προσοχή και η αναλυτική ημερομηνία γέννησης του συνταξιούχου, όπως εμφανίζεται στο αντίστοιχο δικαιολογητικό (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο-μόνο για αλλοδαπούς) και να κρατείται αντίγραφό του (φωτοτυπία).

Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών στην οθόνη, θα είναι επιτρεπτή η έκδοση εντολής πληρωμής.

Ειδικά για τους συνταξιούχους που δεν θα πιστωθεί η σύνταξή τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 28.3.2013 (επειδή δεν εμφανίζονται ΑΜΚΑ και ΑΦΜ), θα είναι εφικτή η πληρωμή τους από το Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους από την Παρασκευή 29.3.2013 και μετά και εφ’ όσον βεβαίως προσκομίσουν τα ελλείποντα στοιχεία.

Τόσο η σύνταξη μηνός Απρίλιου- που δεν καταβλήθηκε λόγω αναστολής- όσο και οι επόμενες (που αφορούν συνολικά τρεις μήνες) (μέχρι την ημερομηνία επαναφοράς τους από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) θα προκαταβάλλονται με χειρόγραφη διαδικασία από το Υποκατάστημα αυθημερόν, κατά την ημερομηνία δήλωσης του Α.Μ.Κ.Α. ή και Α.Φ.Μ. του συνταξιούχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, με τα ποσά που αναφέρονται στις οθόνες Ο.Π.Σ. Τα ποσά αυτά αφορούν προκαταβολή, και δεν συμπίπτουν με τα ποσά που θα εδικαιούτο να εισπράξει τους αντίστοιχους μήνες ο συνταξιούχος εάν πληρωνόταν στον τραπεζικό του λογαριασμό, βασίζονται δε στο καθαρό τακτικό ποσό του προηγούμενου ενεργού μήνα πληρωμής, χωρίς αναδρομικά, επί τους μήνες που πρέπει να προκαταβληθούν, λαμβάνοντας υπ’ όψη τυχόν λήξη μέσα στο συγκεκριμένο τρίμηνο.

4. Οι κωδικός λήξης για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή και ΑΦΜ είναι 14 και της επαναφοράς 34.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ζήτημα της επαναφοράς των συντάξεων. Στο ΔΑΜ ο μήνας αναγγελίας θα πρέπει να αφορά τους μήνες από Ιούλιο 2013 και μετά και θα πρέπει απαραιτήτως να ληφθούν υπ’ όψη τυχόν μελλοντικές λήξεις, οι οποίες υπήρχαν στο αρχείο και οι οποίες θα πρέπει να αναγγελθούν εκ νέου. Επίσης, στο ΔΑΜ πρέπει να συμπληρωθεί προσεκτικά το πεδίο «χρονική περίοδος» (από - έως) καθώς και το πεδίο προκαταβολών με το χορηγούμενο ποσό.

Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση που υπήρχε λήξη δικαιώματος τον Μάρτιο 2013 ή προγενέστερα, μετά τη επαναφορά (κρίση δικαιώματος κατά παράταση) δεν θα γίνεται δεκτό δελτίο χωρίς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

5. Για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού που τυχόν βρίσκονται στην Ελλάδα και προσέρχονται για την κατάθεση των στοιχείων πιστοποίησης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, καθώς και για τα ειδικά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν θα ακολουθήσουν οδηγίες με μεταγενέστερο Γενικό Έγγραφο.Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διονύσης Πατσούρης.