ΟΛΕΣ OI ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2013

  

                        ΟΛΕΣ  ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2013

 Όλες οι μέχρι τώρα περικοπές στις συντάξεις έχουν επιβληθεί βάσει των νόμων 3863/2010 άρθρο 38, ν.3986/2011 άρθρο 44 παρ.11, νόμος 4024/2011 παρ.1 και 2 άρθρο 2, ν.4051/2012 άρθρο 6 και ν.4093/2012.
Πολλές μειώσεις έχουν τροποποιηθεί  με άλλους νόμους στην πορεία αλλά οι μειώσεις στις κύριες συντάξεις είναι 5.

Νέες επώδυνες  περικοπές (5η κατά σειρά) γίνονται στους συνταξιούχους με τα νέα μέτρα και συγκεκριμένα με το ν.4093/2012.

Με τη διαφορά ότι η νέα μείωση θα γίνεται πλέον στο άθροισμα κύριας και επικουρικής εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 1000€ και επί όλου του ποσού.

Ευτυχώς στο κείμενο προβλέπεται πως λαμβάνεται υπόψη το ποσό της σύνταξης ή των συντάξεων όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί την 31/12/2012 μετά την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και των εισφορών των προηγούμενων νόμων (αλλά θα υπολογίζεται στα ακαθάριστα).

Μη μας διαφεύγει ότι είναι η τελευταία χρονιά που δίνεται ότι έχει απομείνει από δώρα και επιδόματα στους συνταξιούχους γιατί μετά καταργούνται σε κύριες και επικουρικές και θα τα θυμόμαστε σαν ιστορία όπως και πολλά άλλα.

Οι νέες μειώσεις θα γίνονται κατά κλίμακα και στο ποσό που έχει απομείνει από τις προηγούμενες μειώσεις (όπως ισχύουν ) και έχουν ως εξής:

 Ν..4093/2012, η τελευταία 5η μείωση. 

- Για ποσά από 1000 έως 1500€ μείωση στο σύνολο του ποσού κατά 5%.

  Το τελικό ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01€.

  Απώλεια το χρόνο από 600 έως 900€ + 800€ τα δώρα.

 

- Για ποσά από 1.500,01 έως 2.000€ μείωση του συνόλου του ποσού κατά 10%.

  Το τελικό ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01€.

  Ετήσια απώλεια από 1.800 έως 2.400 + 800 τα δώρα.

 

- Για ποσά από 2.000,01€ έως 3.000€ μείωση του συνόλου του ποσού κατά 15%.

  Το τελικό ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01€.

  Ετήσια απώλεια 3.600 έως 5.400 +800€ από τα δώρα.

 

- Για ποσά άνω των 3.000€ η μείωση θα είναι 20% επί όλου του ποσού.

  Το τελικό ποσό δεν μπορεί να πέφτει κάτω από 2.550,01€.

 

Υπάρχουν λοιπόν και οι προηγούμενες μειώσεις που θα προηγηθούν με τη σειρά που αναφέρουμε παρακάτω και μετά θα ακολουθήσει η νέα 5η  μείωση  πάνω στο άθροισμα κύριας και επικουρικής με τους παραπάνω συντελεστές και πρέπει να υπολογιστούν για να μείνει ότι μείνει πλέον στη σύνταξη που δεν έχει καμία σχέση με δικαιοσύνη, ανταποδοτικότητα, νομιμότητα και αξιοπρέπεια.

 Οι μειώσεις μετά τις αναπροσαρμογές από 1/1/2011 έχουν ως ακο-

λούθως:

 

1. Εσφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1/8/2011 για όλους τους συνταξιούχους και στο συνολικό ποσό,

ν. 3863/2010 άρθρο 38 παρ. 2.

Μέχρι 1400€ (δεν υπάρχει η μείωση αυτή)

α) Για συντάξεις από 1.400,01 ευρώ μέχρι 1.700,01        3%  =   51€

β)        >>                   1.700,01      >>             2.000,00     6%  = 120€

γ)        >>                   2.000,01      >>             2.300,00      7% = 161€

δ)        >>                   2.300,01      >>             2.600,00      9% = 234€

ε)        >>                   2.600,01      >>              2.900,00    10% = 290€

στ)      >>                   2.900,01      >>              3.200,00    12% = 384€

ζ)        >>                   3.200,01      >>              3.500,00     13% = 455€

η)       >>                    3.500,01 και άνω                             14%

Μετά την παρακράτηση, το ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400€.

 

2. Επί πλέον Μηνιαία Εισφορά από1/8/2011 ν.3986 άρθρο 44 παρ.11.

Επιβάλλεται από 1/8/2011, εκτός της εισφοράς αλληλεγγύης συν-

ταξιούχων, επί πλέον μηνιαία εισφορά στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ που δεν έχουν  συμπληρώσει το 60ο  έτος της ηλικίας τους και οι

οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 1700 ευρώ.

Η επί πλέον για τους ανωτέρω συνταξιούχους επιβληθείσα εισφορά,

υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνε-

ται κατόπιν της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης συνταξιούχων

της προηγούμενης παραγράφου.

Τα ποσοστά της επί πλέον μηνιαίας παρακράτησης που γίνονται στο συνολικό

ποσό, έχουν ως ακολούθως:

Α) Για συντάξεις από 1700,01 ευρώ, (συνολικό ποσό όπως έχει

διαμορφωθεί μετά την 1η παρακράτηση) μέχρι 2300,00 ευρώ, 6%.

Β) Για συντάξεις από 2.300,01 μέχρι 2.900,00, 8%στό συνολικό

ποσό.

Γ) Για συντάξεις από 2.900,01 και άνω 10% στο συνολικό ποσό.

Η ανωτέρω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμ-

πλήρωση του 60ου έτους ηλικίας και εξαιρεί κάποιες ειδικές μόνο κα-

τηγορίες ασφαλισμένων, (αναπήρων με εξωιδρυματικό επίδομα κ.λ.π.)

 

3α). Ειδική ΕισφοράΝ.4024/11

Mείωση 40% από 1/11/2011 (ν.4024/11) στο ποσό της

κύριας σύνταξης άνω των 1000 ευρώ για όσους είναι κάτω των 55

ετών και μέχρι του ακαθάριστου ποσού που μένει μετά την παρακρά-

τηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης, α) της εισφοράς

αλληλεγγύης συνταξιούχων (άρθρο 38 του ν.3863/2010 όπως

ισχύει) και  β) της επί πλέον εισφοράς του (παρ.11 άρθρου 44 του ν. 3986/11), (και

μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους)

 

3β). Μείωση 20% στο ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα

1200 € από 1/11/2011, για όσους δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση.
Η μείωση αυτή θα γίνει στο ποσό της κύριας σύνταξης που

εναπομένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας

σύνταξης, α) της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, β) της επι-

πλέον εισφοράς που ισχύουν από 1/8/2011.

 

4). Ν.4051/2012: Τό ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα

1300€ μειώνεται κατά 12% από 1/1/2012.

Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που

προκύπτει μετά την παρακράτηση των προηγούμενων μειώσεων

(1,2,3) και μετά την παραπάνω μείωση το ποσό δεν μπορεί να υπολεί-

πεται των 1300€.

 Πως διαμορφώνονται οι επικουρικές συντάξεις με τις μειώσεις που είναι με 35 έτη, 250€ και με 30 200€ περίπου.....

ποσό,σύνταξης

ειδική

εισφορά (3%)

1/9/2011

μείωση 15%

1/11/11

νεο

ποσό

μειώσεις  10% από

1/1/2012

τελικό

ποσό

100 0 15 85 0 85
150 0 22,5 127,5 0 127,5
200 0 30 170 0 170
201,01-250 0 37,5 212,5 21,2 200
250,01-300 0 45 255 38,2 225
301,01-350 10,5 50,9 288,6 43,2 245,4

5). Εδώ μετά, γίνεται η 5η μείωση εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής υπερβαίνει τα 1.000€ με τις κλίμακες όπως παραπάνω και επί όλου του ποσού, από το πρώτο Ευρώ.
H επικουρική σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης με υπολογισμένη και την εφορία είναι πλέον λίγο κάτω από τα 200€.
Η μειωμένη στα 60 περίπου 120€ και αναλογία για όσους αποχωρούν με άλλες προϋποθέσεις.

Κατανοείται όλοι ότι για να βγεί η σύνταξη χρειάζεται ολόκληρη διαδικασία αλλά κυρίως που θα σταματήσουν οι μειώσεις και τι θα μείνει στο τέλος.

Θα υπάρχουν αξιοπρεπείς συντάξεις για στοιχειώδη διαβίωση;