Επιστολή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τοποθέτηση εκπαιδευομένων

 

Αθήνα, 12/04/2021         
Aρ. Πρωτ.: 57
 
Προς:
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ
κ. Γιώργο Κωνσταντόπουλο
 
 
Κύριε Σύμβουλε,
 
Η εκπαίδευση των νέων στελεχών ΕΛΤΑ πλησιάζει αισίως στο τέλος της, παρά τα προβλήματα και τις αστοχίες της. Δεδομένου ότι δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα το χρονοδιάγραμμα για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης βάσει της Ε.Σ.Σ.Ε. 01/2021 και δεν υπάρχει επιχειρησιακή πρόβλεψη για τον τρόπο αξιοποίησής τους, κρίνουμε επιβεβλημένο να εφαρμοστούν τα ακόλουθα:
 
1.      Να μη μετακινηθούν από τον χώρο εργασίας τους μέχρι την οριστικοποίηση του επιχειρησιακού οργανογράμματος και τη διενέργεια της στελέχωσης, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός του επόμενου διμήνου.
2.      Μετακινήσεις να επιτραπούν μόνο για την κάλυψη θέσεων ευθύνης σε Καταστήματα και Μονάδες Διανομής όπου δεν υπηρετεί ήδη διοικητικό στέλεχος, ή όποιο υπάρχει αποχωρεί με εθελουσία έξοδο.
3.      Οι αναθέσεις που θα γίνονται για τον αυτόν τον σκοπό να μην ξεπερνούν τους δύο μήνες και εντός του διαστήματος αυτού να προκηρυχθεί η στελέχωση τους.
 
Θεωρούμε απαραίτητη την τήρηση όλων των παραπάνω προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη δίκαιη και αξιοκρατική μεταχείριση των συναδέλφων και να μη δοθούν κι άλλες αφορμές διατάραξης του ήδη επιβαρυμένου κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζόμενων και Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού γενικότερα.
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΣΤ
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΒΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ      ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ