ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΛΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 
Μετά από 10 χρόνια κρίσης και συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ διαμορφώνονται ορισμένες βασικές συνθήκες αντιστροφής της πορείας της εταιρείας προς την πτώχευση. Είκοσι χρόνια μετά την προηγούμενη αναδιοργάνωση της ιστορικότερης ελληνικής δημόσιας επιχείρησης, δρομολογείται ξανά μια σημαντική, αλλά όχι η αναμενόμενη χρηματοδότηση, μέσω της εξόφλησης συσσωρευμένων οφειλών και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της.
 
Το ποσό που ήδη ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί για την υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού δεν είναι κυβερνητικό «δώρο», αλλά αποτελεί ένα μόνο μέρος των επί χρόνια ακάλυπτων υποχρεώσεων του Κράτους προς τα ΕΛΤΑ, που με κανέναν τρόπο δε μπορεί να αποποιηθεί. Υποχρεώσεις που προέκυψαν κυρίως από τις οφειλές για την Καθολική Υπηρεσία και από την απομείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω της διαγραφής των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (211.734.000) και του κουρέματος των κρατικών ομολόγων (9.000.000€) που κατείχαν τα ΕΛΤΑ. Είναι η καθυστερημένη μερική εκπλήρωση υποχρεώσεων, η εκκρεμότητα των οποίων έχει προκαλέσει ανυπολόγιστη ζημιά στην εταιρεία και μεγάλα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
 
Σίγουρα, δεδομένης της μέχρι τώρα ασυνέπειας του Κράτους, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Η απόφαση της Κυβέρνησης για την κάλυψη μέρους των οφειλών του Κράτους προς τα ΕΛΤΑ επισημοποιήθηκε με την τροπολογία «Ρυθμίσεις για τα ελληνικά ταχυδρομεία και άλλες διατάξεις», που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή στις 02.12.2020 κατά πλειοψηφία.
 
Η τροπολογία περιλαμβάνει την αναδρομική αποζημίωση του συνολικού κόστους παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (180.000.000€) που έχει επιβεβαιώσει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τα έτη 2013 - 2020. Στο ποσό αυτό προβλέπεται να προστεθούν και άλλα 100.000.000€, μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση στα 280.000.000€, ποσό που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εταιρείας και υπολείπεται κατά πολύ από τα 395.000.000€, που είναι το πραγματικό ύψος των οφειλών του Κράτους προς την εταιρεία. Με βάση αυτή την απαίτηση καταρτίστηκε το 2019 το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ.
 
Η τροπολογία όμως, εκτός από τον καθορισμό της αποζημίωσης της Καθολικής Υπηρεσίας, φέρνει και μεγάλες ανατροπές στο καθεστώς λειτουργίας των ΕΛΤΑ και στο θεσμικό τους πλαίσιο. Ορισμένες από αυτές είναι θετικές και επιδιωκόμενες για πολλά χρόνια. Περιλαμβάνει όμως και αρνητικές διατάξεις που ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις, επιτρέπουν διοικητική αυθαιρεσία και αδιαφάνεια, καταργούν θέσεις εργασίας και εξαναγκάζουν το προσωπικό σε απομάκρυνση, καθιερώνουν την άνιση μεταχείριση «παλιών» και «νέων» εργαζόμενων και διευκολύνουν τις πελατειακές σχέσεις στο προσωπικό ορισμένου χρόνου.  Συγκεκριμένα:
 
Α. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
1.      Περιλαμβάνει την πάγια απαίτησή μας για πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί με τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό και να προσφέρει πραγματικά κίνητρα επιλογής του από τους συναδέλφους. Δεν περιγράφονται αναλυτικά τα ποσά που θα δοθούν συνολικά και ανά κατηγορία και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Για αυτό θα παρακολουθούμε στενά κάθε σχετική εξέλιξη και θα παρεμβαίνουμε συνεχώς για να προκύψει το καλύτερο αποτέλεσμα. Η εθελουσία πρέπει να είναι ένα αξιοπρεπές κίνητρο εθελοντικής αποχώρησης από την εργασία και να μην αποτελεί απλά τη λιγότερο κακή επιλογή.
 
2.      Καθιερώνει τη κινητικότητα του προσωπικού εντός και εκτός Ομίλου. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να βρεθεί σε άλλη θέση εργασίας και άλλη γεωγραφική περιοχή, είτε εντός του Ομίλου ΕΛΤΑ, (ΕΛΤΑ, Ταχυμεταφορές) είτε εκτός ΕΛΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες, φορείς του Δημοσίου, Υπουργεία κλπ). Στη δεύτερη περίπτωση αυτό θα οδηγήσει σε άλλο εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς. Η κινητικότητα, σε συνδυασμό με την επερχόμενη μεγάλη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων και διανομής, δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας και μεγάλης πίεσης σε όλους.
 
Β. ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
1.      Μεταφέρει την αποφασιστική αρμοδιότητα του προγραμματισμού και της υλοποίησης των προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Για εμάς είναι μια θετική αλλαγή, που αποτελούσε πάγιο αίτημα μας, προκειμένου να μπορούν τα ΕΛΤΑ να ανταποκρίνονται άμεσα και στοχευμένα στις ανάγκες τους σε προσωπικό.
 
2.      Δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και άνισης μεταχείρισης. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα προσλαμβάνονται, θα αμείβονται, θα εργάζονται και θα απολύονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας ΣΣΕ και του ΓΚΠ.
 
3.      Υποβαθμίζει τον ρόλο του ΑΣΕΠ, δεδομένου ότι δεν θα είναι πια απαραίτητη προϋπόθεση η επικύρωση των νέων προσλήψεων από αυτό για να ισχύουν, γιατί καθορίζεται το μικρό διάστημα των 20 ημερών εντός του οποίου πρέπει να ελεγχθεί από το Συμβούλιο η νομιμότητα του πίνακα προσληπτέων και εάν η προθεσμία παρέλθει ο πίνακας θα θεωρείται οριστικός.
 
Γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1.      Εκχωρεί την αρμοδιότητα των προσλήψεων εργαζόμενων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου αποκλειστικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ. Παρά το ότι η ευελιξία και η ταχύτητα στην πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ήταν διαχρονικό ζητούμενο για τα ΕΛΤΑ και για εμάς, η απουσία συγκεκριμένων αξιοκρατικών διαδικασιών και αντικειμενικών κριτηρίων βάζει ζητήματα αμεροληψίας και αξιοπιστίας.
 
Δ. ΕΛΤΑ - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Στα αρνητικά σημεία της τροπολογίας είναι βεβαίως και η παράληψη οποιασδήποτε αναφοράς για την άμεση και πλήρη ενσωμάτωση ΕΛΤΑ και Ταχυμεταφορών, που αποτελεί βασικό πάγιο αίτημά μας.
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 
Το περιεχόμενο της τροπολογίας μας ήταν άγνωστο. Αυτό που ήταν σε γνώση μας και είχε συζητηθεί ήταν το αίτημα της Διοίκησης για την καταβολή των οφειλών του Δημοσίου, ύψους 395 εκατομμυρίων ευρώ, για την υλοποίηση του προγράμματος αναδιοργάνωσης που είχε εγκριθεί το 2019.
 
Με βάση αυτά και δεδομένου ότι η δίμηνη παράταση της μετενέργειας της ΣΣΕ λήγει οριστικά και αμετάκλητα στις 31/12/2020, ενώ υπήρχε ο κίνδυνος εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου, αποφασίσαμε να πάρουμε την πρωτοβουλία για να κατοχυρώσουμε το μισθολόγιο μας. Αξιολογώντας τους σοβαρούς και αυξανόμενους κινδύνους που μας περιβάλουν επιλέξαμε να διασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές μισθολόγιο, δεσμεύοντας ταυτόχρονα εγγράφως Κυβέρνηση και Διοίκηση για την άμεση και εκ των προτέρων εκπλήρωση των υποσχέσεών τους. Λειτουργήσαμε με τον καλύτερο δυνατό και πιο υπεύθυνο τρόπο, αποφεύγοντας καθυστερήσεις, προφάσεις και κατ’ επέκταση ρίσκα, που θα μας άφηναν εντελώς ακάλυπτους.
 
Παρά το ότι αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε πόσο δυσάρεστη είναι πάντα μια περικοπή μισθών, εμείς επιλέξαμε να μην παραβλέψουμε την πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την σημερινή τραγική κατάσταση που έχει οδηγηθεί η επιχείρηση με διαχρονικές κυβερνητικές και διοικητικές ευθύνες, τις μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις της ταχυδρομικής αγοράς και τις γενικευμένες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας που ακόμα δεν έχουν φανεί πλήρως. Είναι βέβαιο ότι το επόμενο έτος οι οικονομικές συνθήκες θα χειροτερέψουν λόγω των καταστροφικών συνεπειών της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρήσαμε ότι δε θα υπήρχε καμία πιθανότητα να βρεθούμε σε καλύτερη θέση διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης.
 
Για όλους αυτούς τους λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που δεν ήταν δυνατό να έχει γνώση του περιεχόμενου μιας εν κρυπτώ προετοιμαζόμενης τροπολογίας, συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ενέκρινε κατά πλειοψηφία σχέδιο Κοινής Συμφωνίας με την Διοίκηση για μισθολογική μείωση, το οποίο αργότερα συνυπογράφτηκε από τα δύο μέρη. Στην Κοινή Συμφωνία αποτυπώθηκε ρητά ότι η περικοπή του μισθολογικού κόστους κατά 8% στα βασικά κλιμάκια θα ενεργοποιηθεί ΜΟΝΟ αν πραγματοποιηθεί η καταβολή του ποσού των οφειλών του Κράτους, που είχε ήδη ανακοινωθεί από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπερταμείο. Από την πλευρά μας ασκήθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή κάθε δυνατή πίεση για να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το ποσοστό μείωσης στους νεότερους και χαμηλότερα αμειβόμενους συναδέλφους, η Διοίκηση όμως δε δέχτηκε καμία άλλη επιλογή.
 
Δυστυχώς, στην πιο κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία και τους εργαζόμενους, οι «συνήθεις ύποπτοι» του συνδικαλιστικού χώρου μας, επέλεξαν να ακολουθήσουν τον γνωστό σε αυτούς δρόμο της ανευθυνότητας, του λαϊκισμού και του ψεύδους. Ενώ στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν πρωτοστάτες σε ανάλογες συμφωνίες που δεν τηρήθηκαν και χειροκροτητές εγκληματικών αποφάσεων και παραλείψεων, σήμερα, την ώρα μηδέν για τα ΕΛΤΑ και τους Ταχυδρομικούς, επιλέγουν να διασπείρουν ασυνάρτητα ψεύδη και ανύπαρκτα σενάρια, επιδιώκοντας να βρουν οποιαδήποτε αφορμή να αντιπολιτευτούν και να αποκομίσουν κάποιο μικροπαραταξιακό όφελος. Δε λένε κουβέντα όμως για το τι θα γινόταν από 01.01.2021 εάν δεν είχαμε ΣΣΕ και δεν κατοχυρώναμε μισθολόγιο. Είναι κατώτεροι των περιστάσεων και ανάξιοι σχολιασμού. Τους χαρακτηρίζει άλλωστε η συνέπεια λόγων και έργων τους. Ευτυχώς, ακόμα και για αυτούς, υπάρχει στο Συνδικάτο πλειοψηφία ευθύνης και λογικής.
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 
Όπως όλοι πρέπει να γνωρίζετε ήδη, η Ομοσπονδία προχώρησε την Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2020 σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για να αποκαλύψει τα αρνητικά σημεία της τροπολογίας, να ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στα ΕΛΤΑ, για τις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι τώρα και για όσες προγραμματίζει για το επόμενο διάστημα. Για να παρουσιάσει όλα αυτά που μας βρίσκουν αντίθετους και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε διαθέσιμο τρόπο για να υπερασπιστούμε παλιούς και νέους εργαζόμενους και για να προστατεύσουμε την εταιρεία και το δημόσιο συμφέρον. Θα παλέψουμε για ισότητα, αξιοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη στα ΕΛΤΑ.
 
Στο πλαίσιο των παραπάνω αποστείλαμε σχετικές προσκλήσεις σε όλους τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τηλεδιασκέψεις με διαπαραταξιακή επιτροπή της Ομοσπονδίας, προκειμένου να παρουσιάσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Ήδη πραγματοποιήθηκαν δύο τηλεδιασκέψεις. Η πρώτη με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, κυρία Φώφη Γεννηματά και η δεύτερη με το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κ.Κ.Ε. και αρμόδιο για θέματα ΕΛΤΑ κ. Γιάννη Πρωτούλη. Αμφότεροι συμφώνησαν με τις θέσεις μας και εξέφρασαν τη στήριξή των κομμάτων τους.
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, παρά τα όσα αρνητικά προκύπτουν, φαίνεται ότι έχουν μετά από πολλά χρόνια μια ευκαιρία να ορθοποδήσουν και να σχεδιάσουν με ηρεμία και αυτοπεποίθηση το μέλλον. Να γιορτάσουν τα 200 χρόνια ιστορίας τους με λαμπρότητα, ως ηγέτης της ταχυδρομικής αγοράς και εργοδότης πρότυπο. Δε γίνεται να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Στηρίζουμε και επικροτούμε όσα θετικά γίνονται, αλλά, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσουμε αυτά που κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση.
 
Το πλάνο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ και η χρηματοδότησή του είναι ευπρόσδεκτα από εμάς. Ωστόσο, πρέπει να είναι απολύτως ταυτισμένα με το συμφέρον της κοινωνίας και της οικονομίας και με τους εργαζόμενους στον πυρήνα τους. Να αποτελέσουν ένα σύγχρονο, προοδευτικό και αναπτυξιακό σύνολο προσαρμογών της εταιρείας. Όχι τον δούρειο ίππο μιας τριτοκοσμικής εταιρικής διακυβέρνησης με εργοδοτική ασυδοσία, διοικητική αυθαιρεσία, αντεργατικές πρακτικές και τελικά συρρίκνωση, ξεπούλημα ή κλείσιμο.
 
Καλούμαστε όλοι να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να καταλήξουμε στην υπογραφή μιας νέας ΣΣΕ με θετικό πρόσημο, για να πετύχουμε συμφωνία για έναν νέο, σύγχρονο και δίκαιο ΓΚΠ και για να στηρίξουμε την μετατροπή των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε έναν σύγχρονο και αναπτυσσόμενο οργανισμό που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε πελάτη στο σύνολο της χώρας.
 
Ο στόχος μας ήταν και παραμένει ένας και μοναδικός. Μια ισχυρή, υγιής επιχείρηση, με τους εργαζόμενους πρωτοπόρους και πρωταγωνιστές σε όλες τις διαδικασίες και τα επίπεδα, ακριβώς όπως προβλέπει η δημοκρατία και επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον. Συνεχίζουμε δυναμικά με πίστη, όραμα και σχέδιο.
 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Σ.Τ.
 
 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
      ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ                                           ΒΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ